Új Néplap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-21 / 298. szám

<V. SZERDA Fejlesztésre kellett a hitel Gyurcsány Ferenc újszász __ 5 el ismeri az állam- belföld______6 ad ósság növeke- külföld______7 dósét, de a fejlő- gazdaság______8 déshez kellett a műsorok 12 forrás ► 4. oldal sport 15 TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 Kiszorultak az iskolából Minden szabad helyiséget oktatásra használ Újszászon az önkormányzat. Ám az átmeneti nehézségeknek a kö­vetkező félévben vége lesz. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Ma szeles, hideg, vál­tozóan na­pos-felhős időre számítha­tunk. Élénk északi szél fúj. ► 16. OLDAL Az ünnep hívővétesz Karácsonykor el­sősorban az éjféli mise ébreszti fel az emberekben az ünnep hangulatát. ► 10. OLDAL Beverné ár: AZ AZONNALI ELADÁS LAPJA! Változatlan A áron! KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! Tízmilliókkal tartozunk parkolás Behajtócégre bízzák majd a követelések leset Aki nem fizeti be a büntetését, annak hamarosan egy behajtoceggel kell egyezkednie Négy év alatt összesen 45 millió forintos parkolási pót­díjtartozást halmoztak fel az autósok Szolnokon. Jövőre behajtócéget vonnak be a tar­tozások kezelésébe. Az utóbbi hónapokban több olyan döntés is született, mely a parkolási cégeknek te­remt lehetőséget a nem fizető autósok tartozásának behaj­tására. Szolnokon lényegesen kedvezőbb a helyzet, mint például a fővárosban, itt nin­csenek több száz ezres, ese­tenként milliós tartozások. Ám az úgynevezett ismeret­len elkövetők így is komoly hátralékot halmoztak föl.- Azok az autósok, akik ko­rábban nem váltottak nálunk bérletet, számunkra ismeret­lenek. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Kikérhető adatok Az ismeretlen autósok ada­tainak megszerzésére törvé­nyes lehetőséget kínál a bel­ügyminisztérium. Egy a tár­cával kapcsolatban álló cégtől hivatalosan kikérhe- tők rendszám alapján az el­járás megindításához szük­séges tények. Kétszázmilliós adóhiány az MLSZ-ben? Kisteleki István, a labdarúgó­liga elnöke az MLSZ keddi elnökségi üléséről távoztá- ban elmondta, a felügyelőbi­zottság által készíttetett könyvvizsgálói jelentést 200 millió forintos adóhiányt és 500 milliós jogtalan elszá­molást állapított meg. — Ezek a számok még en­gem is megdöbbentettek. Bo- zóky Imre elnök úr egyelőre nem reagált érdemben a je­lentésre - mondta az MLL vezetője. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség vezető­je cáfolta Kisteleki állítását.- Az MLSZ menedzsment­je és könyvvizsgálója több ellenvetéssel élt a jelentéssel kapcsolatban. Majd ha a mi könyvvizsgálónk is elkészíti beszámolóját, akkor derül­het ki az igazság. Sebes József, a felügyelő bi­zottság elnöke részben cáfol­ta Kisteleki állításait: — Való­ban szerepelnek ilyen szá­mok a jelentésben, de nem ebben az összevetésben. Fontos, hogy a két említett adat nem összeadandó. Olvasóink véleménye ■ Streszt jelent-e Önnek a karácsony előtti készülődés? ww»,ujneptep.hu (százalék) ■TTreiTT— Ügyeletes újságíró: Teleki József tel.: 56/516-755 Hirdetési tanácsadó: Csasztvan Nikoletta tel.: 56/516-727 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK! Sokszor van úgy, hogy az embert má­sok, mondjuk egy fiatalokból álló cso­port vidámsága deríti jobb kedvre. Jól­eső érzés az utcán a jó hangulatú kis társaságokon végignézni. A látottak­hoz persze kis irigység is vegyül: bi­zony évtizedek teltek el azóta, hogy kö­zépiskolásként hasonló önfeledt kis csapat tagja voltam! Az idillikus képet azonban zavarja valami. Nem csak a fiúk, a lányok kezében is ott füstölög a cigaretta. Csak reménykedem, hogy a felnőtté válásnak ez a „kelléke” mi­előbb kimegy a divatból és ciki lesz, ha valaki cigivel „égeti” magát. HGY ■MH Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-íg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 248,0000 254,5000 USD 207,00000 213,5000 SKK Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2005. december 20. Megfenyegettek egy polgármestert Megdöbbentő üzenetre buk­kantak a közelmúltban a me­gye egyik települési önkor­mányzatának munkába érke­ző dolgozói a hivatal épületé­ben. Értesüléseink szerint egy virágládában „virított” az a nagyméretű, tollal firkált és össze-vissza ragasztott kar­tonlap, amelyen egyebek mellett egy képviselő neve és a „Lógni fogsz polgármester!” fenyegetés volt olvasható. Az érintett ezt követően fel­jelentést tett ismeretlen tettes ellen a területileg illetékes rendőrkapitányságnál. Ennek tényét tegnap a megyei rend­őr-főkapitányság sajtórefe­rense is megerősítette. Bár Kovács Ágnes a folyamatban lévő ügy részleteiről nem nyi­latkozott, érdeklődésünkre el­mondta: az utóbbi időben pél­da nélkül álló esetről van szó. Amennyiben a vonatkozó jog­szabályok szerint mindez ki­meríti a bűncselekmény fo­galmát, a rendőrség megin­dítja a nyomozást. Az elköve­tő kézre kerülése esetén pe­dig az üzenet címzettje dönt­het róla, hogy becsületsértés, illetve rágalmazás vádjával indít-e az illető ellen eljárást. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Csak akkor, ha Nem. Minden nincs semmilyen elintéznivalóra Igen. A rohanás miatt nagy feszültségben élek. ' ■ ! ' ' A város bérli a körzeti megbízott irodáját Új helyre költözött a szandai körzeti megbí­zott irodája. Mészáros Géza Korábban sok vita alapját ké­pezte, ki igen, illetve ki ne költözzön Szolnokon a szan- daszőlősi új üzletház épüle­tébe. Elsőként a Coop Szol­nok Rt. foglalta el az egyéb­ként impozáns létesítmény élelmiszerboltnak kialakított területét, míg a piaccsarnok, valamint az egy-egy tűzoltó- egységnek és rendőrőrsnek kialakított helység sokáig üresen állt. Tegnap azonban ünnepélyesen is átadták az új szandaszőlősi körzeti megbízotti irodát, amelyet a szolnoki önkormányzat a rendőrség részére térítés- mentesen biztosít. A rend­őrök eddig a Gorkij úti általá­nos iskolában tevékenyked­tek, mostantól az említett Krúdy úti üzletházban mű­ködnek. Kovács Ágnes, a me­gyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a KMB-iroda fogadóórája min­den páros héten kedden, 15 és 17 óra között zajlik. A kör­zeti megbízottak elérhetősé­gei szolgálati időben a 30/383-8009-es mobil-, szol­gálati időn túl a 112-es se­gélyhívó számok. AJANDEK A GYERMEKEKNEK az általános iskolája mellett Novemberben nyílt levélben kérte Mezőhék polgármestere a miniszterelnököt és az okta­tási minisztert, hogy óvja meg a kisiskolákat. Halász Vince a napokban vehette kézhez a szaktárca válaszát. Ebben megerősítik, hogy az önkor­mányzat döntésén múlik, megőrzi-e az oktatási intéz­ményét. Ugyanakkor rámutat­nak, a kistérségi iskolákban magasabb színvonalon foly­hat az oktatás. A településve­zető szerint azonban a jogsza­bály a kisiskolákban ugyan­olyan tárgyi és személyi felté­teleket szab, mint a nagyváro­si intézményekben. ► 10. OLDAL A megyeben elő, gyermekvedelmi gondoskodásban részesülő több mint százötven gyermeknek rendeztek hangulatos karácsonyi ün­nepséget tegnap a megyeháza dísztermében. A kicsik élvezettel vették kezükbe a megyei önkormányzat különféle ajándékait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom