Új Néplap, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-01 / 152. szám

r“ > Nyaralása során sem kell lemondania az Kérje kedvenc napilapja átirányítását! Részletek lapunk 14. oldalán. Turistaparadicsom az arborétumban wr a megye legjelen- tösebh) turisztikai és I természetvédelmi objektuma lesz jövő szeptemberre a Tiszakürti arborétum - állította a megyei közgyűlés alel- nöke. Herbály Imre reméli, hogy a most induló több mint kétszázmillió forintos beruházás nyomán az egész Tiszazug idegenforgalma megélénkül majd. ♦o. oldal A spekulánsoktól féltik a gazdákat A spekulánsoktól féltik a megyei aratási koordinációs bizottság tagjai a termelőket. Ezért kérik a kormányt, jelöljön ki térségenként egy-egy, álla­mi felügyelet alatt álló raktárát, ahol a tárolótérrel nem rendelkező gazdák el tudják helyezni terményüket az inter­venciós felvásárlás kezdetéig, nagy mértékben csökkentve ezzel kiszolgál­tatottságukat. ♦lO. OLDAL Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 6-21-ia Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 244,0000 250,9000 USD 202,0000 207,9000 SKK 6,2000 6,7000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2005. lúnlus 30. Hájas Rezsőék géppel tisztították a felszedett hagymát Banka Csaba Az őszi hagyma betakarítása tart, de az eladás már most problémás. A tavalyi hagy­matermés nagy része priz­mába rakva, eladatlanul ro­hadt meg a termelők portáin. A tetemes veszteségeket el­szenvedett gazdák közül so­kan gondolták úgy, hogy nem terhelik sem pénztárcá­jukat, sem idegeiket, s nem vetették el a fűszernövényt. Dankó István elmondta, hogy az őszi vetésű hagyma Jászladány környékén koráb­ban sem volt igazán jellem­ző, de idén szinte nincs is ilyen. Jászkisér határában mintegy két-három hektár­nyi-, míg Jászberényben mintegy 24 hektárnyi őszi hagymát vetettek. Országos szinten ebből mintegy 220 hektárt találunk. A termés átlagosnak mondható, úgy 180-200 mázsa hektáron­ként. Ahhoz, hogy már hasz­not is tartalmazzon a terme­lők számára úgy 60-65 forin­tért kellene túladni kilóján. Ehhez képest a kereskedők 4043 forintot adnak érte a kistermelőknek, a nagyba­nin pedig 55 forintért megy az áru. A tavaszi vetésű hagyma szépen fejlődik, de mivel jó néhányszor kinn alszik még a termés a határban, jósolni nem lehet sem a termésát­lagról, sem pedig az értékesí­tés lehetőségeiről. A gazdák jelentős hányada úgy gondolta nem kockáztat még egyszer, s nem kez­dett hagymatermelésbe az idén. Mint azt Dankó Istvántól, a Jászföld Mezőgazda- sági Rt. elnök-vezérigazgatójától meg­tudtuk, a tavaszi hagymát negyven szá­zalékkal kisebb területen vetették el az elmúlt évhez képest. Milliókat nyertek felújításra Hamarosan elkezdődhet Abonyban a Somogyi Imre Általános Iskola tornatermének régen várt felújítása. Bugány János A helyi önkormányzat nemré­giben jelentős összeget nyert e célra a központi régió terüle­tfejlesztési célelőirányzatától. A pályázatot még április utol­só napjaiban nyújtotta be a hi­vatal, amely a közelmúltban értesült arról, hogy a közpon­ti régió döntéshozói támoga­tásra érdemesnek ítélték az abonyi beadványt. Az ily mó­don elnyert tizenkétmillió fo­rint hosszú idő után végre le­hetővé teszi a város számára, hogy megvalósítsa a testneve­lés tagozatos oktatási intéz­mény tornatermének sürgető rekonstrukcióját. A helyhatóság saját költség­vetéséből huszonöt százalé­kos önerőt biztosít a jelenleg előkészítés alatt álló és várha­tóan októberre befejeződő be­ruházáshoz, amelynek során a szakemberek többek között elvégzik a már-már balesetve­szélyes és egészségre ártal­massá vált padozat cseréjét, valamint az épületrész hőszi­getelését és fűtéskorszerűsíté­sét is. A gyógyító ember ünnepén egészségügy Orvosok, ápolók munkáját ismerték el A Semmelwels-nap alkalmából adták át a megyei egészségügyi díjakat Július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja im­már negyven esztendeje az egészségügyben dol­gozók ünnepe. Ez alka­lomból tegnap számos díjat és elismerést ad­tak át. Szilvási Zsuzsa Ezen a napon az orvosokat és ápolókat köszöntjük, azokat az embereket, akik Semmelweis szellemében végzik munkáju­kat - hangsúlyozta a megyehá­zán rendezett ünnepségen Toka- jiné Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Újabb földeket ajánlhatnak fel Az agár- és vidékfejlesz­téssel kapcsolatos beje­lentések várhatók a kor­mányfőtől a jövő hét ele­jén. A téma érintheti a földet életjáradékért- programot is. Tóth András Értesülések szerint januártól kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével élhetnek majd azok az 55 év feletti mezőgaz­dasági termelők, akik a tulaj­donukban lévő gazdaságot, földjüket eladják vagy elaján­dékozzák. Az ezzel kapcsola­tos jogszabályt már elfogadta a parlament. Lapértesülés szerint az elő­nyugdíjra azok az esélyesek, akik legalább három hektár­nyi termőfölddel rendelkez­nek, illetve tíz éve gazdálkod­nak saját földjükön. Aki földjét személyi jövede­lemadó-mentesen értékesíti vagy elajándékozza, azt nagy­ságtól, piaci értéktől függően 2006-tól 10 éven át az átlagos minimálbér fele és annak két­szerese (vagyis 35 és 140 ezer forint) közötti összeg illeti majd meg. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) MÉG 3 NAP, ÉS LICITÁLHAT! VÁSÁROLJON NAPONTA A <NCPmP -PALI * Sokan nem vetettek már hagymát 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom