Új Néplap, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-06 / 4. szám

10. OLDAL 2003. Január 6., hétfő í :||| S P 0 R T Mondjon le! Derült égből villámcsapásként hatott a hír az ünnepek előtt: Kovács István lemondásra szólí­totta az MLSZ elnökét. Az ün­nepre való készülődés és maga az ünnep némileg fátylat borí­tott erre a bejelentésre, de érzé­sem szerint kovács nem hagyja ennyiben, ő rendszeresen előho­zakodik valamivel. Az elmúlt nyáron például ülősztrájkot tar­tott az MLSZ székháza előtt és a járókelőknek osztogatta a sport­ág átszervezésére írott elképzelé­seit. Akkor meleg volt, kényel­mesen üldögélhetett egy széken. Sokan rácsodálkoztak, mert a gépkocsik is csak araszolgattak az éppen felújítás alatt lévő Ró­bert Károly körúton. Most kelle­metlen hideg van és valószínű­leg ezért változtatott a módsze­ren. Elküldte levelét több helyre, melyben határozottan követeli az elnök lemondását. De nézzük, ki is ez a Kovács István, aki bizonyos rendszeres­séggel változásokat követel, és nézzük, milyen szempontok alapján óhajtja az elnökcserét. A legutóbbi elnökválasztáskor ő is a pályázók között volt, de visszalépett. Fontos azt is el­mondani róla, hogy nem azo­nos Kovács Attilával, az MLSZ korábbi elnökével, mert a Ko­vács név hallatán akadnak, akik öszszekeverik vele. Tevé­kenykedett már a szövetség fe­gyelmi bizottságában és jelen­leg a Magyar Amatőr Labdarú­gó Liga mérkőzésellenőri részle­gét irányítja. Elismerem, szere­ti a sportágat, tesz érte, vannak érdemleges elképzelései is, de nem egy ötlete hajmeresztő. Ezek közé sorolhatók a közel­múltban napvilágot látott levél­ben találhatók is. Többek között azt veti az el­nök szemére, hogy továbbra is súlyos anyagi gondok gyötrik a profi csapatok többségét. Igaz, csupán arról feledkezett meg Ko­vács István, hogy a profi csapa­tok anyagi helyzete a Magyar Labdarúgó Liga hatáskörébe tartozik, ebbe az MLSZ-nek úgy­szólván nincs beleszólása. Ne­gatívumként említi, hogy két­szer is elbukott a magyar Euró- pa-bajnoki pályázat az UEFA előtt. Kovács István megfeledke­zett arról, amikor ezeket a soro­kat leírta, hogy az 1999-es pá­lyázat elbírálásakor még csak két hónapja volt elnök Bozóky Imre. A mostani pályázat előké­születeit valóban Bozóky Imre irányította, de csak hajszálon múlott, hogy lemaradtunk. A pályázat eljutott az utolsó sza­vazási körig és ez mindenkép­pen elismerésre méltó. Nem tu­dom, mit hozna fel „vádként” Kovács István, ha egyáltalán nem pályázunk. Erre érvényes az a humoros példa, hogy az is baj, ha van a fején sapka, meg az is, ha nincs. Mosolyt fakasz­tó „vádpont” az is, hogy Bozóky elnöksége alatt nem sikerült ki­jutnunk a világbajnokságra. Hány országban kellene most le­mondani az elnöknek ezért... Zárójelben jegyzem meg, hogy az elnök visszahívására az alapszabály szerint van lehető­ség. Ha a közgyűlés küldöttei közül egy fő kéri a visszahívást, akkor már össze kell hívni a közgyűlést és ha a jelenlévők kétharmada igennel szavaz, le­váltják az elnököt. Kovács Ist­ván egyébként nem küldött és innét kezdve a többi már nem is érdekes. Lázár Lajos Vége a szünidei bliccelésnek Az ünnepek is futással teltek az év válogatott labdarúgójánál A sportújságírók szavazatai alapján az immár hat és fél esztendeje a német Hertha BSC színeiben futballozó ifj. Dár­dai Pál érdemelte ki a legjobb válogatott labdarúgónak járó kitüntető címet. A díj felett érzett öröméről faggatva rövid pécsi tartózkodása során, épp egy kimerítő fu­tóedzés utáni pillanatokban értük utol. Labdarúgás Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor az idegenlégiós labdarúgók (vagy bármely más sportoló) a téli szünetről visszatérve kül­földi klubjukhoz a szigorú mester kérdésére, „no és elvégezték-e a kirótt penzumot odaha­za is rendesen, fiúk?", következmények nél­kül, bátran rávághatták a hatalmas igent, még ha egy hétig kizárólag a mákos bejgli súlya alatt is görnyedtek, merthogy úgysem tudta senki ellenőrizni a szavahihetőségüket. Ám most ifj. Dárdai Pál sokadmagával a XXI. szá­zadi technika „áldozatává” vált: Bundesliga- társaihoz hasonlóan az ő szíve minden dob­banását is egy apró csodamasina figyelte ka­rácsonytól szilveszterig. Bár ahogy a 2002-es esztendőben a sportúj­ságírók szavazatai alapján Az év legjobb válo­gatott labdarúgójának választott fiatalember vallja, ő a kevésbé modern időkben is szívvel lélekkel lefutotta a szülei lakása és szőleje közti országúton (miközben a család autóval tette meg ugyanazt az utat) a pihenőidőszak­ra kirótt kilométereket, azért a számára is egé­szen új helyzetet teremt, hogy a csuklóra sze­relhető minicomputerből Berlinbe visszatérte­kor az edző méterre-percre-kalóriára ponto­san tudni fogja, milyen terhelésen ment ke­resztül viselője. A karácsony egyébként eb­ben az esztendőben sajnos szomorúan telt a Dárdai családban, ám Balázs öccse elvesztésé­ről még ma is udvariasan, de azonnal tovább­tereli a szót a Hertha futballistája. Örömmel szól viszont a neki ítélt díjról, amely nem is az első a vitrinjében, hiszen 1999-ben Az év játékosának választotta a szakma. Mint mondja, a szép serleg ugyanak­kor nem is őt motiválja igazán újabb erőbedo­básra, hanem abban bízik, hogy majdan a fia is olyan büszkeséggel tekint rá, ahogy annak idején ő tekintett édesap­ja hasonló ereklyéire, amelyek mindig óriási motiváló erőt jelentettek számára a nehezebb pil­lanatokban. A válogatott mai lég­körét fölöttébb kedvező­nek ítéli, mint mondja, ha az eredményességen ta­lán olyan óriási mérték­ben nem is látszik, ez a gárda lényegesen össze­szedettebben, tudatosab­ban, többet játszva és a labdát sokkal jobban já­ratva futballozik, mint azt korábban láthattak a szurkolók. Gellei Imre szövetségi kapitány sze­rinte egyrészt remekül válogatta össze a keret tagjait, másrészt igyek­szik mindenkit a képes­ségeinek és klubjában be­töltött posztjának megfe­lelően játszatni, így látha­tóan mindenki jobban meg is találja a helyét a nemzeti csapatban, látha­tóan kezd az együttesnek tartása alakulni. Úgy érzi, két találatával és egész éves teljesítményével minden tőle telhetőt megtett a trikolórért, az már csak a plusz, hogy mindez kívülről a leg­jobb teljesítménynek látszott. Ugyancsak so­kat vár a tavaszi lengyel és svéd meccsektől, ahogy fogalmaz, az eddigi munka akkor nyer­ne értelmet, ha a legközelebbi két Eb-selejte- zőn legalább négy ponttal tudná bizonyítani felkészültségét a csapat. Berlinről szólva megemlítette, hogy ez az ősz nem az ő góljairól szólt (bár a szezonzá­rón emlékezetes találattal vétette föl magát a jegyzőkönyvbe), ráadásul Huub Stevens irá­FOTÓ: LÄUFER L. nyitása alatt csak a 9. helyig sikerült jutni a fordulásig. így most a napokban már meg is kezdődő edzéssorozat még nagyobb munkát jelent majd, ha a január 25-i, Dortmund elle­ni első hazai bajnokira ismét közönségszóra­koztató formába szeretnének lendülni a kék­fehérek. Tízszeres fizetés a csodagyereknek Profi szerződést kap­hat az angol labdarú­gás új csodagyereke, a csütörtök óta Premier League-csúcs-tartónak számító leedsi James Milner. A jelenleg mindössze heti 80 fontos fizetéshez jutó fi­atalember 16 éves és 357 napos volt, amikor betalált a Sunderland kapujába és 3 nappal megdöntötte az Evertonban szereplő Wayne Rooney eddigi csú­csát. A fiatalember ráadá­sul rögtön ezt követően a második helyen álló Chel­sea ellen is gólt rúgott, így beállítva a nagy meglepe­tésnek számító 2-0-ás vég­eredményt. Utóbbi október 19-én az Arsenal ellen volt eredményes, s 5 nappal 17. születésnapja előtt lett re­korder. Ha James Milner édesapja megegyezik a Leeds Uniteddel, akkor a srác már 800 fontot vihet haza hetente. De még ez is messze elmarad Rooney 6000 (!) fontos bérétől.- A válogatottnak és az egész angol labdarúgásnak jót tenne a téli szünet - mondta Sir Alex Ferguson, a MU vezetőedzője. A leg­erősebb európai bajnoksá­gok közül a Premier League az egyetlen, ahol nem szakítják meg a soro­zatot az ünnepek idején sem. A skót szakember sze­rint a játékosok állandó megterhelése az angolok vb-sikertelenségének is a fő oka.- A németek minden idők egyik leggyengébb vá­logatottjával utaztak ki a vb-re, és mégis a döntőig meneteltek, köszönhetően a kéthónapos pihenőjük­nek - érvelt a tréner. Jól kezdtünk a kupákban Siti Eszter (labdával) a Ferencváros legjobbja volt Norvégiában Kézilabda Győzelemmel kezdte a női Bajnokok Ligája cso­portküzdelmeit a Ferencváros, az EHF Kupában pedig a Dunaferr. A stuttgarti férfi tornán vi­szont második lett a magyar válogatott. A Bajnokok Ligájában az előző kiírás döntőse a norvég Nordstrand 2000 otthonából hozta el a két pontot. Nordstrand 2000 (norvég)—Ferencváros 31-33 (14-15) Góldobók: Johansen 7, Polozova 6, Sandve, Sörbe, Thornsteinsen 4-4, Gustad 3, Fagerhus, Hinkel, Kristi­ansen 1-1, illetve Farkas 12, Siti 6, Mravikova 4, Lőwy 3, Tóth, Benyáts, Uhrakova 2-2, Kovács, Kirsner 1-1. Sugár védéseivel indult a mérkőzés, majd a Ferenc­városnak sikerült lépésről lépésre elhúznia. Ebben a szakaszban mindkét oldalon rengeteg volt a hiba, a pontatlan lövés és a rossz indítás. A norvégok sokáig nem tudták feltörni a magyarok védelmét (20. p: 7-11), aztán hat perc alatt mégis egyenlítettek (12-12). Né­meth András edző ekkor időt kért, és rendezte a soro­kat. A folytatásban rövid időre átvették a vezetést az oslóiak, de a folytatásban újra a vendégek akarata ér­vényesült. Elsősorban Siti Eszter remekelt, minden kí­sérlete sikeres volt (47. p: 23-26). A hajrá azonban iz­galmasan alakult, mert a Nordstrand megint egyenlí­tett (28-28). A két pont sorsát Farkas döntötte el. A nagy küzdelemben a fontos pillanatokban jobban összpontosító magyarok megérdemelten győztek. Az FTC jövő vasárnap a német HC Leipziget fogadja. Könnyedén nyert a Dunaferr a svájci Spono Nottwil otthonában a női kézilabda EHF Kupában, a 16 közé jutásért rendezett első mérkőzésen. Spono Nottwil (svájci)—Dunaferr 26-41 (13-22) A magyar góldobók: Nagy 11, Pálffy, Szrnka 7-7, Ferling 6, Bohus 4, Pigniczki 3, Borók 2, Borbély 1. A Dunaferrben nem lépett pályára a Győrből igazolt Kindl Gabriella, de a visszavágón már bizonyára be­mutatkozik új klubjában. A második helyen végzett a magyar férfi kézilabda­válogatott a stuttgarti tornán, miután vasárnap mini­mális különbséggel kikapott az Eb-ezüstérmes házi­gazdáktól. A győztes gól három másodperccel a lefú­jás előtt esett. Németország „A”—Magyarország 26-25 (14-14) A magyarok góldobói: Buday 7, Perez, Bendó 5-5, Lend- vay 3, Kertész, Nagy 2-2, Pásztor 1. Bátran kezdtek a magyarok, és az első félidő nagy ré­szében egy-két góllal vezettek is. A folytatásban válto­zatlanul óriási volt a küzdelem, végig fej-fej mellett ha­ladt a január 20-án kezdődő portugáliai világbajnok­ságra készülő két együttes. A vendégeknek a döntet­len a torna megnyerését jelentette volna, azonban 25- 25-nél, három másodperccel a lefújás előtt gólt kap­tak és így a németek százszázalékos teljesítménnyel végeztek az élen. ■ Szigorítaná a szabályokat a megvert kosárbíró _______Kosárlabda Me gverték Körmenden, a férfi kosárlabda-mérkőzés után Váradi Györgyöt, az is­mert pécsi kosárlabdabírót. Az elkövető megvan, de még nem ítélték el, a rendező klu­bot viszont már megbüntette a szövetség. A pályabetiltást és a pénzbüntetést viszont az elkövetés súlyához képest enyhének tartja a játékveze­tő. Az eset még december 7-én történt, de Váradi Györgyöt azóta sem az elkövető, sem pedig a körmendi klub nem hívta fel telefonon, hogy elné­zést kérjen. Körmenden a bí­róság gyorsított eljárással, enyhített formában akarta tár­gyalni az ügyet és ezzel gyor­san túl akart lenni rajta, ám dr. Halmos Péter, Váradi ügy­védje ezt megakadályozta. így hát ítélet még nincs, illetve egy már van: a Magyar Kosár­labdázók Országos Szövetsé­ge 750 ezer forinttal megbün­tette a Marc-Körmend KK-t, a csarnokot pedig 2 meccsre be­tiltotta. Az első fokú döntést azóta a hivatásos alszövetség inté­zőbizottsága megváltoztatta és csak egy zárt kapus mérkő­zést írt elő.- Meglepett a példás elsőfo­kú büntetés, mert ilyen még nem volt kosárlabdában Ma­gyarországon, de az elkövetés súlyához képest mégis enyhé­nek találom. Főleg úgy, hogy a pályabetiltást mérsékelték. A pénzbüntetés nálam a duplája lett volna és a csarnokot 4-5 meccsre záratnám be. Már csak azért is, mert a játékveze­tő a nemzetközi szövetség szerint hivatalos személynek minősül, a leütése pedig az én olvasatomban hivatalos sze­mély elleni erőszak. Polgári úton, kártérítésért beperlem az elkövetőt, a körmendi klu­bot és az ottani biztonsági szolgálatot, amely nem állt feladata magaslatán - fejtette ki álláspontját a kosárbíró, aki 1988 óta vezet találkozókat az A-csoportban, vagyis a legjob­bak között. 1990-től működik a nemzetközi porondon, az­óta ott körülbelül 400 meccse volt. A megverése után néhány nappal már Európa-kupa mér­kőzést vezetett a szlovákiai Losoncon - feldagadt szájjal. (Egy kisebb fogműtéte még visszavan.) Merthogy eddig még sohasem kérte le magát meccsről, bármilyen baja is volt. Ahogy me­séli, furcsa érzés volt új­ra kimenni a pályára, még ha nem is hazai terem­ről van szó. „Egy ideig lelkileg gödörben voltam, a bíráskodás kapcsán valami nem olyan, mint régen volt, csak nem tudok rájönni, mi a változás.” A körmendi atrocitás óta sok ismeretlen ember megke­reste, megszólították az utcán is, mélyen elítélték a történte­ket, és az együttérzés jól esett neki.- Se most, sem máskor nem tettem semmi olyant, hogy ezt érdemeltem volna. Sem orvul, sem szemben nem kaptam még ekkora ütést életemben. Játékvezetői pályafutásom alatt voltak már forró pillana­tok, de nem ennyire. Pedig az esetet megelőzően már leg­alább 30-szor fújtam Körmen­den. A dolog pikantériája: egyszer éppen zártkapus baj­nokit, a Szolnok ellen. HORVÁTH LÁSZLÓ Váradi György Dárdai Pál Pécsett, a horvátok elleni meccsen

Next

/
Oldalképek
Tartalom