Új Néplap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-01 / 27. szám

MUNKANÉLKÜLIEK, FIGYELEM! A Y perfekt rí V i. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ tanfolyamot indít a MUNKAÜGYI KÖZPONT TELJES KÖRŰ támogatásával. Jelentkezési feltételek; 2 év szakmai gyakorlat + szakirányú előképzettség. Érdeklődni a megyei munkaügyi központ kirendeltségein és a Perfekt Rt. alábbi címén: Szolnok, Kossuth L. út 11. Telefon: 56/422-276. CIVILEK LETTEK. Leszerelési ünnepséget tartottak tegnap reggel a megyeszékhelyen, a 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezrednél. A 142 leszerelő katonából 64 fő volt Jász-Nagykun-Szolnok megyei. Felvételünk az ünnepség utáni örömteli perceket örökítette meg. _________________fotó, mészáros jAnos Ne m az étel okozta a bajt Szolnok Nem az étel okozta a tavaly év végi tömeges megbetege­déseket a szolnoki Kodály Zoltán Általános Iskolában — állapította meg az Állami Népegészségügyi és Tisztior­vosi Szolgálat napokban le­zárult vizsgálata. Mint arról korábban beszámol­tunk, tavaly december 20-án több mint kétszázan lettek rosszul az iskolában. A diákok és tanárok hányásra, hasmenésre panasz­kodtak. A megbetegedés szeren­csére gyors lefolyású volt, a tüne­tek 10-12 óra múlva megszűntek. Dr. Beke Gabriella szolnoki tíszti főorvos érdeklődésünkre elmond­ta, több - laboratóriumi, járvány­ügyi, közegészségügyi - vizsgála­tot is végeztek. A betegeknél azonban nem sikerült kórokozót kimutatni. A vizsgálatok ugyan­akkor kizárták, hogy az étel köz­vetítette volna a vírust. Feltehető­leg a megbetegedés érintkezés út­ján terjedt. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a menzán étkeik közül nem mindenki betegedett meg, viszont olyanok is hányásra, hasmenésre panaszkodtak, akik nem fogyasztottak az ételből. Ha­sonló megbetegedéseket egyéb­ként a közelmúltban az ország több pontján is észleltek. _________________________u, Vé dőjére förmedt a vádlott Bíróság előtt az öcsödi rablógyilkosság ügye Öcsöd—Szolnok_______ El múlt év február 18-án hoz­zátartozói találtak rá a falu­széli házában egyedül élő asszony holttestére. Á lakást szemlátomást végigkutatta a tettes, pénzt azonban aligha találhatott. Csak egy ócska rádió és némi élelem tűnt el. Az idős asszonyhoz már több alka­lommal betörtek, ezért kevéske nyugdíját sem merte otthon tarta­ni. Pénzére hozzátarto­zói vigyáztak. Műidig csak annyit tartott ma­gánál, ami a napi ki­adásokhoz feltétlenül szükséges volt. A rend­őrség körülbelül egy hét nyomozást követő­en jutott el a tetthelytől mindössze két házzal arrébb lakó gyanúsítot­tig. A 31 éves, ez idáig 11-szer bün­tetett J. Róbert beismerő vallomást tett. Elmondta, február 17-én ere­detileg tyúkot akart lopni az asszonytól, mert éhes volt. A kutya ugatására és a baromfik kárálására azonban a tulajdonos gyanút fogott, és kilépett az udvarra. Amikor a tol­vajt meglátta, segítségért kiáltozott. A lebukástól tartva a tyúktolvaj be­tuszkolta az asszonyt a házba, hasra lökte, majd egy zsi­neggel megfojtotta. __________________IFOLYTATÁS A 4. OLDALON) GA ZDA­SZEMMEL Segítség a családi gazdaságoknak 7. oldal SPORT Elnöki látogatás a pinceteremben 13. oldal Kiszolgáltatottak a tejtermelők Már a számláit sem tudja kifizetni néhány gazda Kunszentmárton Folyamatosan panaszkodnak a helybéli gazdák az Awassi Rt. helyi sajtgyárára. Elmon­dásuk szerint nem új keletű­ek a cég fizetési gondjai.- Nekem szinte sosem fizettek pontosan — mondta a neve elhall­gatását kérő gazda. - Amikor pa­naszkodtam, akkor hónapokig nem vették meg a tejemet, ezért is kérek névtelenséget. Pedig én mindig pontosan szállítok, évente 3100 litert adok le átlagban, s a minőségre sem lehet panaszuk. A lapunkhoz fordu­ló férfinak most ugyan csak húszezer forint­tal tartoznak, de szá­rú t ez az egyedüli jövedelemforrás. Tu­domásunk szerint húsz-huszonöt gazda küszködik hasonló gondokkal, s bár a nyilvá­nosságot nem szívesen vállalták, azt azért a megkérdezettek meg­erősítették, sokszor marad adósuk a tejüzem. Leginkább a kiszolgál­tatottságra panaszkodnak, jelen pillanatban két megoldás közül választhatnak: vagy vállalják a hó­napokon át tartó könyörgést a pénzük után, vagy kiöntik a tejet. Lapunkban már foglalkoztunk az Awassi Rt.-t érintő pénzügyi ne­hézségekkel. Mint ismert, a forint erősödése az év elején lekötött ex­portárak miatt kedvezőtlenül érin­tette a vállalatot, így hazánk legna­gyobb juhtejexportőre átmeneti pénzzavarba került. Mindez legin­kább a gazdákon csapódott le, akik sokáig vártak pár tízezer forintjuk­ra. A helyzet azért különösen érthe­tetlen az érintettek számára, mert a 3,5 millió amerikai dollár értékben exportáló részvénytársaság mind­ezek ellenére sem volt veszteséges, bár nyeresége pár millió forintot tett ki az év végi becslések szerint. Természetesen megkerestük a részvénytársaság vezetőjét, Ko­vács Pétert, aki sajnálkozását fe­jezte ki a fizetési csúszások miatt.- Folyamatosan rendezzük a tartozásainkat, hamarosan meg­kapják pénzüket az érintettek, akiktől ez­úton is elnézést kérünk — mondta a vezető. (További írásunk a tej­piaci helyzetről a 7. ol- dalon olvasható.) pe A kunszentmártoni gazdák tájékoztatása szerint 52 forintért veszi át a tejet az Awassi sajtgyára. Ebből 3,8 forint a tejterméktanácsé, a maradék a termelőé. Lapunk úgy értesült, az uniós előírások szi­gorítása miatt a megfelelő minőségbiztosítással nem rendelkező gazdáktól előbb-utóbb nem veszik majd át a tejet a felvásárlók. Orvoshiány miatt zárva Átmenetileg szüneteltetik a fertőzőosztály működését Megyebál, immár tizedszer Szolnok Kisebb jubileumához érkezett a már hagyományos, jótékonysági célokat is szolgáló megyebál, hi­szen immár tizedik alkalommal rendezik meg február 2-án, szombat estétől vasárnap hajna­lig. A jeles esemény színhelye most is Szolnokon a megyeháza díszterme, illetve helyiségei lesznek. Este fél hétkor a nyitó­táncot a Jászsági Népi Együttes ropja, majd Búsi Lajos ország- gyűlési képviselő, a megyei köz­gyűlés elnöke köszönti a jelenlé­vőket. A rendezvény tiszta bevé­telét a karcagi Szalmaszál, a me­gyei Holnapért és a Győrffy Ist­ván népfőiskolái közalapítvány javára, támogatására fordítják. D.SZ.M. Karcag A Kátai Gábor Kórházban február 1-től, azaz mától át­menetileg szünetel a fertő­zőosztály működése. Mint megtudtuk, a huszonegy ágyas osztály orvosi állására a fo­lyamatos meghirdetés ellenére sincs jelentkező. Az osztályveze­tő főorvos, aki beosztott orvos nélkül látta el az osztályt, most egészségügyi okok miatt távozik, így a Kátai Gábor Kórház, a meg­oldatlan szakemberhiány miatt, a fertőzőosztály átmeneti bezárá- rására kényszerült. A kórház tulajdonosa az ön- kormányzat, így az átmeneti szü­neteltetéshez a képviselő-testület jóváhagyása is kellett, amely teg­nap meg is történt. A fertőzőosztály bezárását kö­vetően az osztályon eddig ellátott nem fertőző betegek gondozását - például a hepatológiai gondo­zóban — a továbbiakban is meg­oldja a kórház vezetése a megyei szakfőorvosi vélemények figye­lembevételével. A fertőző bete­gek ellátása Szolnokon, a megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelő- intézetben lesz, de járvány ese­tén a fertőző betegek elkülöníté­sét a karcagi kórházban is igyek­szenek majd megoldani. A fertő­zőosztályra az orvosi álláshelye­ket a kórház továbbra is meghir­deti, és megfelelő szakember je­lentkezése esetén az osztály mű- ködését helyreállítja. ________de Röv iden NYÁRI VARÁZSLAT. Hagyományteremtő rendezvényhét meg­valósítására készül idén a mezőtúri önkormányzat. Az augusz­tusra tervezett műsorfolyam várhatóan a „Nyári varázslat" ne­vet viseli majd, és a népművészeti kiállításoktól a rockkon­certekig számos látványos és szórakoztató kulturális programot vonultat fel. ÚJ GÉPSOR. A tiszazugi térség egyik legmodernebb üzeme to­vább fejleszt. A cserkeszőlői Miniplaszt gyárában a napokban állít­ják munkába az új fóliagyártó gépsort. REFERENCIA. A jászsági regionális hulladéklerakót üzemeltető Regio Kom Kft. ügyvezető igazgatója, Rózsa Miklós tájékoztatta la­punkat arról, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Jászbe­rényi Aprítógépgyár Rt.-vel. Az Aprítógépgyár a lerakót szeretné re­ferenciahelyként igénybe venni, ugyanis a berényi nehézipari cég a hulladékkezelő környezetvédelmi berendezéseinek gyártását sze­retné kiszélesíteni a jövőben. MEGÚJULT INTÉZMÉNYEK. A közelmúltban több, régóta sürge­tő beruházás is befejeződött Abonyban. Az Arany János úti óvoda átfogó rekonstrukcióját közel tízmillió forintból, míg a Szolnoki úti iskola tornatermét egymülió-hétszázezer forintból, az Apponyi úti birkózótermet pedig mintegy kétmillió-hétszázezer forintból újíttat- ta fel a helyi önkormányzat. Zsáküzemet avattak Kunszentmárton Harminc új munkahelyet te­remtett az az új zsákkészítő üzem, melyet tegnap Glatt- felder Béla, a Gazdasági Mi­nisztérium államtitkára és Búsi Lajos, a megyei közgyű­lés és a területfejlesztési bi­zottság elnöke avatott fel. Az Uniplast Kft. legújabb üzem­egységéhez a Széchenyi-terv programjaiból közel 90 millió, a megyei területfejlesztési tanácstól pedig 32 millió forintot nyert a cég. Trási Lajos, a kft. ügyvezető­je elmondta, a tervek szerint túl is teljesítik a vállalt harmincfős lét­számbővítést, s akár ötven ember is dolgozhat a későbbiekben az új csarnokban. — Az összességében 298 millió forintos beruházáshoz nyújtott ál­lami támogatások kiválóan il­lusztrálják a Széchenyi-terv egyik alapgondolatát - hangsúlyozta ünnepi beszédében Glattfelder Béla -, mely szerint lehetőséget kell biztosítani a cégeknek a fej­lesztésekhez. Az eredményt el­nézve jó helyre került a pénz. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés elnöke szerint különösen jelentős ez a munkahelyteremtés az or­szág kilenc legszegényebb régiója közé tartozó Tiszazugban.- A megyei területfejlesztési tanács az utóbbi időszakban ki­emelt figyelmet fordított a nehéz helyzetben lévő területekre, így a Tiszazugra - mondta. - A zsák­készítő üzem is példázza, az álla­mi forrásokat úgy kell koordinál­ni, hogy egy vállalkozás fejleszte­ni tudjon, új munkahelyeket te­remthessen. ______pi Harminc új munkahely jött létre FOTÓ, M. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom