Új Néplap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-31 / 26. szám

2002. Január 31., csütörtök TÜKÖR 5. OLDAL E G Y E I Kispál és a Borz: a mai kor Illése III. Blues és Rock Farsang Szolnokon Február 8-án igazi zenei csemegére ké­szülhetnek a Szolnokkörnyéki rock és blues-rajongók. A III. Blues és Rock Far­sangon este hat órától monstre, nyolc órás koncerten szórakoztatják a közön­séget a sztáregyüttesek, a Hobo Blues Band, a Deák Bili Blues Band, a Kispál és a Borz, a Pál Utcai Fiúk, a szolnoki Hard Box, és a Takáts Tamás Dirty Blues Band. Interjúsorozatunkban ezúttal a Kispál és a Borz különc frontemberével, Lovasi Andrással beszélgettünk. Amikor bemutatták a Csinibaba című filmet, az egész ország megismerte a Kispál és a Borz együttest. Na nem mintha addig ne lettek vol­na népszerűek, de tény, jót tett nekik, hogy a mozivászonra kerültek. Lovasi András, a csa­pat frontembere is szívesen emlékszik vissza azokra az időkre.- Minden elképzelésünket fölülmúlta a film fogadtatása - magyarázta az énekes. - De azt hiszem, ezzel még maguk a készítők is így vol­tak.- További filmszereplés, pontosabban film­béli zenélés várható-e?- Emellett még két film készítésénél számí­tottak ránk, de természetesen nem zárkózunk el az újabb felkérések elől, igaz, csak akkor mondunk igent, ha tet­szik a munka.- Ha már munkáról volt szó, igen elfoglalt a zenekarotok. Most ép­pen min dolgoztok?- Szerencsére van elég felkérésünk, úgy­hogy akad munkánk is bőven. Ha minden a ter­veink szerint alakul, ak­kor valamikor az ősszel hallgatható lesz az új nagylemezünk. De kis- pálos lemez van másik, ez a saját albumom, ami a Bandi a hegyről cím­mel jelent meg.- Honnan a furcsa cím?- Némi önirónia, kicsit vicces a jelentése. Azért valóságtartalma is van, hiszen hegyen lakom és András a nevem.- Mennyire hasonlít a lemez az együttestől megszokottakhoz?- Biztos eléggé, hiszen én írtam a zenét és a szöveget, a zenekar és barátok segítettek a feljátszásában. Ám mivel az alkotásnál egye­dül voltam, éppen emiatt mások is lettek a da­lok.- Valami miatt kiszorult a médiából többek között a ti zenétek is. Ezt mivel magyarázod?- Szerencsére nem minden média felejtett el bennünket és a hozzánk hasonló zenét ját­szó együtteseket. Az rosszul esik, hogy a rádi­ókban szinte sohasem lehet Kispál-dalökat hallgatni, de beletörődtünk. A kereskedelmi adók, sőt, mostanában a közszolgálatiak is a populáris zenét népszerűsítik inkább, amik­nek nincs semmi különösebb mondanivalója, nincs bennük semmi veszélyesnek, bántónak tűnő gondolat. Azt hiszem, ha ma zenélne az Illés, akkor hozzánk hasonlóan ők sem férné­nek be a televíziók és rádiók világába.- Tudjátok-e már, hogy Szolnokon milyen műsorral léptek színpadra?- Egyelőre nem, mert még nem kezdtük el a próbákat erre a fellépésre, de egy biztos, nem lesz oka panaszra senkinek sem. (pr) Régiós horgászközpont JÁSZSÁG Az FVM vidékfejlesztési cél- előirányzatának pályázati forrásaiból eddig három jászsági célkitűzést tartott támogatásra méltónak a szaktárca, amelyből össze­sen 25 millió forintos támo­gatásban részesült a kistér­ség — tudtuk meg tegnap Vérségi László vidékfejlesz­tési menedzsertől. Vérségi László a Jászsági Önkor­mányzatok Szövetségének Jász- jákóhalmán megtartott - idei el­ső - üléséről tájékoztatta a sajtó képviselőit. Megtudhattuk, hogy vendéglátóként először Fodor Ist­ván Ferenc, Jászjákóhalma pol­gármestere tájékoztatta polgár- mester társait a május 17—19-e között sorra kerülő Jászok Világ- találkozója előkészületeiről. Az eseménysorhoz igazítják a „Hely- történeti gyűjtemények .és tájhá­zak a Jászságban” című füzet ki­adását. A Jászsági Füzetek soro­zatban megjelenő munkát a talál­kozó idején mutatják be. Vérségi László bejelentette, hogy a kistérségben nemrégiben három pályázatot bíráltak el po­zitívan a vidékfejlesztési célelő­irányzat alapjához benyújtott tér­ségi anyagok közül. Az egyik egy, Jászkiséren létrehozandó kelet-magyarországi regionális horgászközpont kialakítását 13 millió forinttal támogatja. A köz­pont kialakításához kapcsolódik egy másik pályázat is, amelyben a horgásztavakhoz vezető út asz­faltborítására kapott 7 milliós tá­mogatást a pályázó vállalkozó. A harmadik nyertes pályázatot Jászapáti önkormányzata nyúj­totta be, a város ipari övezetéhez kapcsolódó transzformátorház kialakítására 5 millió forintot ka­pott. További négy jászsági pá­lyázat elbírálása van még folya­matban az FVM-nél. A kistérségi szennyvízhálózat fejlesztését célzó ISPA-pályázat aktuális helyzetéről elhangzott: jelenleg az uniós szakemberek megérkezését várják, akik véle­ményezik az időközben már an­golra lefordított tervdokumentá­ciót. Csak e véleményezést köve­tően küldhetik Brüsszelbe az anyagot.______________banka csaba Fogynak a hagymahegyek (Folytatás az 1. oldalról)- A csődbe ment húsipari cég több mint kétszázezer forinttal maradt adósom, most meg a hagymáért nem akarnak fizetni- mérgelődött. - Várok, hiszen mit tudok tenni, hiába van szer­ződésünk, egyelőre pénzt nem láttunk a növényért. Szerencsére vannak már olyan felvásárlók, akik azonnal, készpénzben fize­tik ki a harmincforintos vételárat, ez pedig már elfogadható. Több család hasonló helyzet­be került, mint az idős gazda, kü­lönösen azoknak jelent komoly anyagi gondokat mindez, akik az összes hagymájukat eladták az őszi alacsony árakon, s most vár­ják, hogy a szerződésben foglal­tak szerint megkapják jogos jus­sukat.- Azt hiszem, régen volt ilyen rossz évünk - panaszkodott az egyik asszony. - De sebaj, jövő­re sokkal okosabbak leszünk, csak készpénzes vevőkkel állunk szóba. Inkább rohadjon az udva­ron az egész, csak ne kelljen hó­napokig várni, mert az a legrosz- szabb! Stadion tízezer nézőnek OTTHON CSAK KÉSŐBB. A karcagi önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét, hogy új szociális otthont építsenek a vá­rosban. Jelenleg az előkészítő munka folyik. A címzett támo­gatási igény bejelentéséhez szükséges beruházási koncep­ció elkészíttetésére az elmúlt évben nem volt fedezete a vá­rosnak, és az idei költségvetés­ben sem biztosított erre a for­rás. Miután a címzett támogatá­si igény bejelentésének feltétele a beruházási koncepció elkészí­tése, így várhatóan erre legkö­zelebb csak jövőre kerülhet sor. EGYHÁZPOLITIKA. A Kérész tény Értelmiségi Szövetség - megalakulásának tízéves évfor­dulóját ünneplő - törökszent­miklósi csoportja a helyi Katoli­kus Népkörben tartotta meg so­ros rendezvényét. A keresztény szellemiséget erősítő, közel fél­száz tagot számláló civil szer­vezet ezúttal Fejér Andort, a megyei közgyűlés alelnökét hívta meg előadónak, aki a köz­élet aktuális problémái mellett a kormányzópárt jövőbeni egy­házpolitikáját is felvázolta a százfős hallgatóságnak. TERVEZIK AZ UTAT. A karca gi képviselő-testület jogosnak ítélte a Karcag-Kunhegyes kö­zött építendő út igényét. Az út­építés eredményes lebonyolítá­sa érdekében gesztorszerepre kérték fel a megyei közútkezelő kht.-t. A társaság vállalta, hogy elkészítteti az engedélyes terve­ket. Mint megtudtuk, a tervek várhatóan az első negyedév vé­gére elkészülnek. KÖZÉLETI KÉPZÉS. A Ma­gyarországi Cigányokért Köz­alapítvány támogatásával újra­indította közéleti képzését a szolnoki Kisebbségi Jogvédő Egyesület. Pálfi Miklós, az egyesület vezetője elmondta: az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ezúttal is roma civil szervezeti vezetők, kisebbségi önkor­mányzati képviselők ültek isko­lapadba, hogy szakemberektől sajátítsák el az alapvető jogi és szociológiai ismereteket. Munkába áll a jegyző? Közel négy éve nem dolgozott hivatalában Helyettes szülők Karcag A képviselő-testület tavaly dön­tött arról, hogy a gyermekek át­meneti gondozását helyettes szülői hálózat kiépítésével és működtetésével biztosítja. A fel­adat ellátására alkalmas szemé­lyek felkutatásával, a helyettes szülői férőhelyek nyilvántartá­sával, a szervezet szervezésével és a szakmai tanácsadással a Családsegítő és Gondozási Köz­pontot és a Gyermekjóléti Szol­gálatot bízta meg a testület. De­cemberben hat személy jelent­kezett a helyettes szülői felada­tok ellátására, alkalmasságukat jelenleg vizsgálják. ___________m (Fo lytatás az 1. oldalról) — „Dr. Krizsa Sándor terhére kö­telezettségszegés nem volt meg­állapítható, ezért őt a bíróság bűncselekmény hiányában fel­mentette” — idézte megkeresé­sünkre a bírósági végzést a jegy­ző. - Vagyis semmi olyat nem követtem el, amit bűnömül tekin­tettek. Ezzel az ellenem folyó ön- kormányzati fegyelmi eljárás is okafogyottá vált - fejezte ki re­ményét a jegyző, akinek a vissza­helyezéséről a közgyűlésnek kell dönteni. A kérdés ma kerül napi­rendre. Ezt az értesülésünket teg­nap megerősítette Szalay Ferenc polgármester.- Ha a fegyelmi eljárást meg­szüntetik, akkor automatikusan megszűnik a felfüggesztésem is- vélte Krizsa Sándor. A jegyző elmondta, reményei szerint pén­teken reggel fél nyolckor munká­ra jelentkezhet Szalay Ferencnél. Szolnok rendszerváltás utáni első jegyzője nagyon bizakodó volt, hogy munkába állhat. Hang­súlyozta, bízik a törvényekben. Ahogy mondta, már 1996. au­gusztus 22-én kijelentette, az el­lene indított fegyelmi eljárás tör­vénytelen volt. A tavaly novem­beri bírósági döntést követően már kétszer is találkozott a pol­gármesterrel, aki azt mondta, be­viszik a közgyűlés elé az ügyet. Az 58 éves, 1971-től a szolnoki közigazgatásban dolgozó Krizsa Sándor hozzátette, bizakodásra adhat okot, hogy a mai ülés előtt nem kapott rá vonatkozó előter­jesztést. Ezért úgy véü, a közgyű­lésnek a vizsgálóbiztos javasolni fogja a fegyelmi eljárás megszün­tetését. — Nem tudom elképzelni, hogy másként döntenek — szö­gezte le a kis híján négy éve „partvonalon” kívülre helyezett jegyző. TA TAVASZRA VÁRVA. Az idő jobbra fordulásával a Berénykom Kft. dolgozói gallyazzák a gömbakácfá­kat Jászberényben, a Rákóczi út teljes hosszúságában. FOTÓ: SÁRKÖZI JÁNOS Szolnok A városházi sajtótájékozta­tón Szalay Ferenc polgármes­ter többek között a kezdődő takarításról, sportlétesítmé­nyek felújításáról beszélt. Megkezdte Szolnokon a tél nyo­mainak eltüntetését a Rethmann cég. A polgármester megjegyezte, hogy bár a tél még visszatérhet, szükség van a takarítás megkez­désére, a város nem maradhat esetleg hetekig jelenlegi állapotá­ban. A Tiszaligeti Sportcsarnok fel­újítása során előre nem látott gondok merültek föl, amelyek pluszmunkát igényelnek és pluszköltségeket okoznak. Márci­us 23-án azonban így is szeretnék átadni a sportcsarnokot. Az Ifjú­sági és Sportminisztérium 355 millió forintot biztosít a Tiszalige­ti Stadion felújítására, amelynek során tízezer nézőt befogadó, az UEFA igényeinek megfelelő léte­sítmény készülne Szolnokon. A pénz elnyeréséhez szükséges sa­ját erő biztosításáról ma kell dön­tenie a közgyűlésnek. A megújuló sportlétesítmé­nyek, kiegészülve egy tervezett 41 szobás tiszaligeti szállodával, a város idegenforgalmának fejlő­dését is előnyösen befolyásolják, különös tekintettel arra, hogy közben a Tisza Szálló és a Hotel Pelikán felújítása is napirenden van. Pártok a közgyűlés témáiról Ma ülést tart a Szolnok városi közgyűlés, amelynek két témájáról tegnap a Fidesz és a Ma­gyar Szocialista Párt képviselői előzetesen sajtótájékoztatón fejtették ki álláspontjukat. Fidesz MSZP A Fidesz nevében M. Román Béla, a közgyűlés tagja a foglalkoztatás helyzetéről beszélt. Elmond­ta, hogy Szolnokon a regisztrált munkanélküliek aránya jelenleg 5,3 százalék, 1767 fő. Egy év alatt a munkaerőhelyzetben 1 százalékos javulás kö­vetkezett be, miközben számottevő kielégítetlen munkaerőigény is jelentkezik. Jelentős átalakulás következett be a város gazdaságában, nagyválla­latok szűntek meg vagy átalakultak, szétaprózód­tak. A városba mintegy 20 milliárd forintnyi tőke érkezett, a kereskedelem és a szolgáltatások terü­letén számottevő a külföldi tőke aránya. A tenden­cia jelenleg a befektetések enyhe növekedése, a működő cégek erősödése. M. Román Béla fontosnak nevezte, hogy több negatív folyamat ellenére Szolnok nem került a le­szakadó, leépülő megyei városok közé. Ha a válla­latok tartani tudják jelenlegi pozíciójukat, az elért növekedési pályát, akkor a következő öt évben Szolnok az ország gazdaságilag fejlett városai kö­zé emelkedhet. A közgyűlés két tagja, dr. Füle István és Radócz Zoltán, a Szocialista Párt képviselői az idei költ­ségvetésről fejtették ki a párt véleményét. Elhangzott, hogy a költségvetésben 860 milliós hiányt terveztek erre az évre, csupán a város működtetéséhez, a beruházások nélkül. Város- fejlesztésre szinte semmi sem jut saját erőből. Folytatódik a vagyonfelélés, holott máris jelen­tősen csökkent a város jól értékesíthető vagyona. Az önkormányzat bevételi tervében bizonytalan tételek vannak. Fontos fejlesztésekre azért nem kerülhet sor, mert a város nem tudja a támogatás elnyeréséhez szükséges önrészt biztosítani. Összességében megállapították, hogy az idei költségvetés a jelen­legi folyamatok mellett újabb négy évre eladósítja a várost, és a gazdasági föl­lendüléshez sem teremt jobb fel-tételeket. Bővebben Sorokban

Next

/
Oldalképek
Tartalom