Új Néplap, 2001. június (12. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

ZÁPOROK, ZIVATAROK Részletek a 16. oldalon 01127 XII. évfolyam, 127. szám 2001. június 1., péntek TAVASZI SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK (’99-es áron) + grátisz új számviteli tn.könywel KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGET AD0 SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI, VÁLLALKOZÁSI ügyintéző + számltógépkezelő TB-ÜGYINTÉZŐ + számltógépkezelő VÁMKEZELŐ INGATLANKÖZVETÍTŐ és ÉRTÉKBECSLŐ SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ és TANÚSÍTÓ MARKETING és REKLÁMÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET ADÚ SZAKKÉPESÍTÉSEK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ADÓTANÁCSADÓ SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ VÁMÜGYINTÉZŐ BRÓKERKÉPZŐ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRE EGYÉNI TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ. Tankönyvellátás: Szolnok, Kossuth L. út 11. tsz. könyvesboltunkban. 50 tv»» PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ OKTATÓ ÉS KIADÓ Rt. | perfekt j Szolnok, Kossuth L. út 11. Tel./fax: 56/422-276 E-mail: perf16@mail.matav.hu Mindhárom sérült meghalt A rendőrség szerint szabályosan közlekedtek a tűzoltók BÚCSÚ AZ IGAZGATÓTÓL. Dr. Fazekas Sándor karcagi pol­gármester az önkormányzat leg­utóbbi ülésén virágcsokorral kö­szönte meg Pánti Ildikónak, a Györffy István Általános Iskola nyugalomba vonuló igazgatójá­nak több évtizedes eredményes munkáját. Az igazgatói állásra hárman pályáztak, közülük a városatyák 13 szavazattal Szecskó Alfrédet, a Kováts Mi­hály Általános Iskola jelenlegi testnevelőjét bízták meg öt évre az igazgatói teendőkkel. LEMONDOTT A KÉPVISELŐ. A kisújszállási önkormányzati tegnapi ülésen - melyen részt vett Búsi Lajos, a megyei önkor­mányzat elnöke is - a képvise­lők tudomásul vették, hogy Kis Péter MSZP-s képviselő lemon­dott a mandátumáról. Utódját a párt fogja kijelölni június 30-a után. ÚJ HAJÓKIKÖTŐ? A városfej lesztő programban évek óta elő­kelő helyen áll a vízi turizmus fellendítése, a koncepció azon­ban komoly infrastruktúrafej­lesztést igényel. Információnk szerint a napokban egy vállalko­zói csoport egy új tiszai hajóki­kötő tervét tette le a polgármes­ter asztalára, mellyel vonzóbbá kívánják tenni megyeszékhe­lyünket a tiszai turizmus számá­ra. Szalay Ferenc polgármester az információt megerősítette, mivel azonban a tárgyalások még folynak, a részletekbe nem avatta be lapunkat. Polgár Zoltán már a harmadik csontvázat igyekszik „kiszabadítani" Rákóczi falva Ritka gazdag, késő bronz­kori sírokat találtak kedden a községben. Az emberi csontokat egy árokásó gép fordította ki a polgármesteri hivatal udvarán, így azon­nal értesítették a megyei múzeum régészeit. Nem ez az első lelet a település központjában: a közelmúltban az egyik emlékmű alapozásakor bukkantak rá egy temetkezési ur­nára, ettől nem messze akadt új­ra dolguk a régészeknek.- Két tálat, egy bögrét és em­beri csontokat találtak a munká­sok csatornaásás közben - tájé­koztatta lapunkat a leletmentés vezetője, dr. Csányi Marietta ré­gész. - Eddig három csontvá­zat, valamint egy teljesen ép ha­lotti urnát is találtunk, noha ere­detileg rövid munkára készül­tünk. (FOLYTATÁS A2[5. OLDALON) AHOL ÉLÜNK Tiszafüred az új évezred sike­reiben, változásaiban remény­kedik 7. oldal FOTÓ: MÉSZÁROS Nehéz az állattartók helyzete A felvásárlók nem fizetnek, ajánlatos készpénzért eladni Agrárgazdaság Nincsenek könnyű helyzet­ben az állattartók. Az állat- tenyésztési ágazatok jöve­delmezőségi színvonala ugyanis csökkent. Ezzel párhuzamosan megcsap­pant az állatállomány is. Ennek oka elsősorban a ter­melési költségek aránytalan növekedése. A megyei agrárkamara állatte­nyésztési főtanácsosa, dr. Zöld Károly lapunknak elmondta, az elmúlt években történt tőkekivo­nás eredményeként az ágazatban jelentős tőkehiány keletkezett, másrészt az elmúlt évek elmaradt beruházási támogatá­sai visszaütnek. A műszaki fejlesztés rendkívül indokolt vol­na, hiszen a jövedel­mező állattartás köve­telményeinek az el­avult tartási és takar­mányozási feltételek nem felelnek meg. El­maradás mutatkozik a higiénia és a környezetvédelem terén is. A szakember aláhúzta, a takar­mányárak nincsenek szinkron­ban a felvásárlási árakkal, a fehér­jepiac átrendeződése miatt az ál­lati fehérjék háttérbe szorulása, a drágább szója előtérbe kerülése növeli a takarmányozási költsé­geket. A kamara részletes kimutatása szerint a szarvasmarha-tenyész­tésben a tejtermelés jövedelem- szerzési pozíciója csökkenő ten­denciát mutat. A jövedelemarány eltolódott a feldolgozók javára a termelőkkel szemben. A fizetési határidők meghosszabbodtak. A hízómarha nehezen és nyomott áron értékesíthető. A tenyésztők rendkívül sérel­mezik, hogy aki húshasznosítású céha beállított tehén után támo­gatást igényel, az a meghirdetett minőségi tejtermelési támogatást nem kérheti. A sertésvertikumban a terme­lők érdekei az árak kialakításakor nem érvényesülnek, a hasznot a kereskedelem fölözi le. Dr. Zöld Károly kijelentette: az ágazatban a rendkívül indokolt fejlesztése­ket a súlyos forráshiány akadá­lyozza. A juhtenyésztés terén az érté­kesítési ár az 1995-ös szinten van. Az ágazatban növelni kellene a fajlagos hozamokat, a genetikai képességet jobban ki kellene használni. A halgazdálkodás ne­héz évet élt át tavaly, ára az utóbbi öt évben nem emelkedett! Problémát je­lent az alacsony belső fo­gyasztás és az emelkedő vízdíjak. A halgazdaság­oknak állami támogatást kellene adni a vízdíjkölt­ségek mérsékléséhez. _________TÓTH ANDRÁS Eg yre több jelzés érkezik a kamarához, hogy a megyében tevékenykedő állatfelvásárlók a be­ígért határidőre nem fizetnek. Akad olyan eset is, hogy több hónapos az elmaradás. A köztes­tület javaslata az, hogy lehetőleg készpénzért történjen az eladás, vagy olyan felvásárlóval kössenek értékesítési szerződést a termelők, akik több éve, megbízhatóan működnek a terü­leten. Mint arról tegnap hírt adtunk, szerdán délután egy tűzeset­hez vonuló tűzoltógépkocsi a Bajcsy-Zsilinszky és a József At­tila utak kereszteződésében összeütközött egy személyautó­val. A személyautó két utasa és vezetője a kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe. Szolnok A rendőrségi vizsgálat szerint szerdán délután fél négy előtt néhány perccel a megkülön­böztető jelzéseit szabá­lyosan használó, balra kanyarodó tűzoltóautó­nak ütközött egy Nis­san személyautó az út­kereszteződésben. A Nissan a Temető út irá­nyából érkezett, és a Nagy Imre körút felé tartott, amikor a baleset bekövetkezett — áll a megyei rendőr-főkapitányság saj­tószolgálatának közleményében. hiába küzdöttek a sérültek életéért A tájékoztatóból kiderül: a szem­tanúk elmondása szerint a tűzoltó­autó a közlekedési lámpa zöld jel­zésénél kanyarodott, a Nissan ve­zetője pedig piros jelzésnél akart áthaladni előtte. Az elsődleges szakértői vélemények feltételezik, hogy a baleset azért következett be, mert a személyau­tó vezetője a piros fényjelzést figyelmen kívül hagyta. A sze­rencsétlenség körül­ményeit a főkapitány­ság közlekedésrendé­szeti osztálya szakér­tők bevonásával vizs­gálja. A karambol kö­vetkeztében a sze­mélyautó vezetője, B. József 55 éves, újszá- szi lakos és utasai, K. fotó: m. j. Sándor 51 éves cibak­házi, valamint M. Kálmán 49 éves tiszaföldvári lakosok kórházba szállításukat követően életüket vesztették. Bő két hónappal ez­előtt Szolnok másik útkeresztező­désében is történt olyan közleke­dési tragédia, amelynek egyik ré­szese egy szolgálati feladatot ellátó tűzoltógépkocsi volt. Akkor egy tűzoltó és az ütközés másik része­se, egy Suzuki vezetője halt meg. Az ezzel kapcsolatos rendőrségi vizsgálat még nem zárult le. La­punk érdeklődésére Hoffmann Im­re ezredes, a megyei katasztrófavé­delmi igazgatóság igazgatója el­mondta, az első sajnálatos eset után a hasonló balesetek megelő­zése érdekében úgy határoztak, hogy az ország valamennyi hivatá­sos katasztrófavédelmi és tűzoltó­szervezetét érintően soron kívül tartsanak KRESZ-oktatást. hot A mentők Német vállalkozókat várunk Találkozó a Német Szövetségi Köztársaság nagykövetével Szolnok A megyeszékhelyen járt tegnap Wilfried Gruber, a Német Szö­vetségi Köztársaság nagykövete. Egész napos programjáról sajtótájékoztatót tartott a városhá­zán, majd válaszolt munkatársunk kér­déseire. A nagykövet jól előké­szített, hasznos prog­ramnak nevezte tegnapi szolnoki látogatását. Úgy fogalmazott: vidéki útjain meggyőződött róla, hogy Budapesten Wilfried Gruber kívül is dolgoznak, hogy az ország előbbre jusson a fejlő­désben. Külön kiemelte a Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban, közis­mertebb nevén a Roma Esély Iskola, és a német tulajdonban lévő Rethmann Rt.-nél tett látogatását. Megbeszéléseket folytatott továbbá Bú­si Lajossal, a megyei közgyűlés elnökével és Szalay Ferenc pol­gármesterrel is. Szalay Ferenc mindehhez hozzátet­te: tájékoztatta a ven­déget a nagy fejlődés előtt álló szolnoki ipari parkról, arról, hogy átalakulóban van a város gazdasági struktúrája, és kérte a nagykövet segítségét, hívja fel a német be­fektetők figyelmét az ipari park lehető­ségeire. _______________(ttnwRÁMKAzs.oLDALQHi a nagykövet néhány percre ismét iskolapadba ült Vezetőváltás a Mezőgépnél Rendkívüli közgyűlést tart a Szolnoki Mezőgép Rt. jú­nius 14-én, amelynek napi­rendi pontja a vezérigazga­tó visszahívása, illetve az új vezető megbízása — erősí­tette meg az MTI értesülését csütörtökön Soltész Ernő, a cég gazdasági igazgatója. A mostani vezérigazgatót, Palotai Tamást 1999 őszén bízták meg a vállalat vezetésével. Kinevezése után a vállalatnál 25 különféle te­rületet érintő megújulási progra­mot indítottak el, amelynek része volt az is, hogy az 1080 embert foglalkoztató cégnél a vezetői állo­mányt 60, a szellemi dolgozókét 15, míg a fizikai irányítók létszá­mát 20 százalékkal csökkentették. Az eszközkihasználtság javítása érdekében a tószegi gyáregységet 2000 tavaszán Szolnokra telepí­tették. A létszámcsökkentés 2001. májusában is folytatódott, a Me­zőgép 71 dolgozójától vált meg. Ezt azzal indokolták, hogy egy ha tékonyan működő gépipari cég nem engedheti meg magának, hogy improduktív létszámaránya 40 százalékos legyen. A szakszer vezettel egyeztetett létszámleépí­tés nagyobb részt a szolnoki gyá­rat, kisebb mértékben az egri üze­met érintette. Soltész Ernő el­mondta: az elmúlt esztendőben a társaság árbevétele elérte az 5,3 milliárd forintot, ami 800 millió forinttal haladta meg az 1999-es mélypontnak nevezett év forgal­mát, de jóval elmaradt az 1998-as 6 milliárd forintos árbevételtől. Ezzel együtt a tavalyi évet veszte­séggel zárták, amit a készletek se­lejtezésével, és a céltartalékok képzésével magyaráznak. Őslelet a hivatalban Három és félezer éves a bronzkori „polgármester ” Röviden

Next

/
Oldalképek
Tartalom