Új Néplap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-21 / 298. szám

AZ ÜNNEP VARÁZSA ASZTALÁN A ^ájhjNT-nál! Aranyhéten hosszabbított nyitva tartással, kibővített áruválasztékkal, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNVA várjuk valamennyi kedves vásárlónkat! . Vevőszolgálat: 56/412-659 Raktáráruház - Szolnok, Rákóczi út 50. Zsolnay Márkabolt - Szolnok, Sütő u. 9. Hollóházi Márkabolt - Szolnok, Ady E. út 20. Üveg, Műanyagbolt - Abony, Jókai út 1. Üveg, Műanyagbolt - Törökszentmiklós, Almásy út 2. Röviden ELMENT A LEGIDŐSEBB. Ti­szatenyőn tegnap eltemették az ország legidősebb polgárát. Szűcs Józsefné, Slotka Erzsébet 1890. október 23-án, Szolnokon született. Férje béresgazda volt, tizenegy gyermeket neveltek fel. Az idős asszony harminc éve nem látott, nagyothallott, ettől függetlenül haláláig jó egészség­nek örvendett. Gyógyszert nem szedett, ám mindennap elfo­gyasztott egy kupica pálinkát. Legutóbb, száztizedik születés­napján dr. Torgyán József mező- gazdasági és vidékfejlesztési mi­niszter is személyesen köszön­tötte őt. Erzsi néni december 17- én kora este, szívelégtelenség­ben hunyt el, harminc unokája, tizenöt dédunokája és nyolc ük­unokája gyászolja. LENGYEL KARÁCSONY. A szolnoki Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Magyar- Lengyel Klub holnap lengyel ka­rácsonyt rendez. A program 16 órakor a Szegényházi templom­ban lengyel pap által celebrált misével kezdődik, majd a prog­ram a Verseghy könyvtárban folytatódik, ahol a Szolnokon élő lengyel asszonyok által ké­szített karácsonyi ételkülönle­gességeket kóstolhatják meg a vendégek. Az első alkalommal megrendezendő közös karácso­nyi ünnepségre az itt élő ma­gyar-lengyel családok tagjait és a klubtagokat várják. ELMÚLT A VESZÉLY. Mint ar ról beszámoltunk, a közelmúlt­ban lépfene ütötte fel a fejét Nagykörűben, egy szarvasmar­hatelepen. A megyei állat-egész­ségügyi hatóság munkatársai nyomban megtették a szükséges intézkedéseket, és beoltották az állatállományt. A kéthetes meg­figyelési idő alatt újabb fertőzés nem történt, így mára elmúlt a veszély. A területet azonban még évtizedekig fertőzöttnek kell tekinteni, ezért évente vak- cinázzák a szarvasmarhákat. FOGADÁS. Fogadást ad Jász­apáti polgármestere a városi rendőrőrs munkatársainak hol­nap, melyen értékeli a város közbiztonságának helyzetét, és elbeszélgetnek az elkövetkező év terveiről, feladatairól. ■ INTERJÚ Paskai Lászlóval Jézus tekin­tetéről, az embert körülvevő kísértésekről és a közjóról, a politikusokat eltérítő érdek- viszonyokról is beszélget­tünk 8. oldal SPORT Döntőt birkóztak fiataljaink 11. oldal Másfél milliárd területfejlesztésre Az ár- és belvíz jelentős pénzügyi feladatot is adott Másfél milliárd forintot osztott fel idén a megyei területfejlesztési tanács, amely teg­nap tartotta idei utolsó ülését. zott, ami azzal is járt, hogy a 15-ről 8-ra apadt a tagok száma. A tanácsra idén megnövekedett fel­adatok is hárultak. Az ár- és belvíz miatt is jelen­tős pénzügyi feladatokat kellett ellát­nia. A pénz kezdetben a megyei, majd a közponü vis maior keretből, azt köve­tően a katasztrófavédelmi célelőirány­zatból származott, koordinálásuk, el­lenőrzésük is a tanács feladata volt. Magyar Béla megjegyezte, időközben is sikerült olyan pótlólagos forrásokat szerezni, amelyek a helyreállítást to­vább segítették. Ennek eredményeként csak ebben a hónapban 600 millió forintot ka­pott a megye. A tanácsra egy­re erőteljesebb feladatvégzés hárul a regionális munkában is. A mai Észak-alföldi Regio­nális Fejlesztési Tanács-ülésen például három olyan program elfogadásáról tárgyalnak, ame­lyet a megyei területfejlesztési tanács dolgozott ki. _________t* Me gyei információ A tanács ülésén áttekintette idén vég­zett munkáját — mondta Magyar Béla, a területfejlesztési tanács és a hat sta­tisztikai térség által megalapított me­gyei területfejlesztési ügynökség kht. igazgatója. Fontos momentum volt, hogy a tanács feladata, összetétele a te­rületfejlesztési törvény módosítása miatt váltó­idén a tanács 10 ülést tartott és 224 határozatot hozott. Feladata a decentralizált állami alapok pályázati rendszer keretében történő felosztása volt. Négy pályázati forma működött: a területfejlesztési célelőirányzat, a területi kiegyen­lítést szolgáló fejlesztési célú keret, a céljellegű decentralizált keret és a közös munkahelyteremtő program. Összesen 1 mik liárd 537 millió 677 forintot osztottak szét, és a befogadott munkahelyteremtő pályázatok közül valamennyit támogatták. Végük a szövetkezeteknek? Többségüket felszámolás fenyegetheti Agrárgazdaság Az Országgyűlés elfogadta a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló előter­jesztést. A jogszabály me­gyénkben 22 szövetkezetét érint, a külső üzletrész-tu­lajdonosoknak kifizetendő összeg összesen 1,2 milliárd forintra rúg. A január elsején ha­tályba lépő törvény ér­telmében a mezőgaz­dasági szövetkezetek kötelesek megvásárol­ni a kívülálló üzletrész­tulajdonosok üzletré­szeit a vagyonnevesí­téskor megállapított névértéken. Alanyi jo­gú kívülálló üzletrésze­seknek a törvény azokat tekinti, akik az 1992-es szövetkezeti tör­vény alapján kívülállóként jutot­tak üzletrészhez, illetve azok örökösei. Az e körbe tartozók üzletré­szeinek megvásárlásához — amit 2001. július 1-ig be kell fejezni - az állam a szövetkezeteknek pénzügyi segítséget nyújt, ha a vételárat saját forrásból nem tud­ják kifizetni. Ha a szövetkezet állami segít­séget kér, az ÁPV Rt. az állami vagyon értékesítéséből befolyó összeg terhére folyósítja a szer­ződés szerinti vételárat. Ezt a köl­csönt a szövetkezet az adásvételi szerződést követő egy éven belül köteles az ÁPV Rt.-nek kamat­mentesen visszafizetni. Ezt a ha­táridőt a kormány a szövetkezet kérelmére módosíthatja. Az álla­mot a kifizetett vételár erejéig a szövetkezet vagyonát terhelő zá­logjog illeti meg. Ugyancsak alanyi jogú kívülálló üzlet­rész-tulajdonosoknak tekinti a törvény azo­kat, akik a vagyonne­vesítéskor a szövetke­zet tagjai voltak, de ta­valy december 31-ig kiléptek, illetve akik szövetkezeti tagtól üzletrészt örököltek. Tőlük 2002. július 1-ig kell a szövetkezeteknek üzletrészüket megvásárolni, saját forrásból. Azok a tulajdonosok, akik vásár­lás útján jutottak üzletrészhez, a szövetkezettel történő megálla­podás szerinti feltételekkel jut­hatnak hozzá üzletrészeik ellen­értékéhez. _____ (FOLYTATÁS A 6. OLDALON) A kukákban talált ételmaradékok után ünnep a jó meleg babgulyás Babgulyás hajléktalanoknak Szolnok A Humán Szolgáltató Központ munkatársa­inak közreműködésével hajléktalanokat lá­tott vendégül tegnap egy tál meleg babgu­lyásra a Magyar Vöröskereszt szolnoki szervezete a vasútállomás éttermében. Raffael Miklós és menye, Csala Judit egy asztalnál kanalazzák az ünnepi menüt. Érdeklődésünkre, hogy mikor ettek meleg ételt utoljára, a férfi szána­kozó pillantással, de annál készségesebben vála­szol: - Három éve lassan, hogy nincsen fedél a fe­jünk felett. Többnyire az utcán, az utcáról élünk. Azóta nemhogy meleg étel, még hideg is alig jut. Megmondom őszintén, nem titok ez: leginkább kukázásból, guberálásból élünk. — Ez elegendő ahhoz, hogy előteremtsék a lét- fenntartáshoz szükséges mennyiségű élelmet?- Nem mondom, elég kevés, meg nem is túlsá­gosan gusztusos, amit ott találunk, de ha igazán fotó: cs. i. éhes az ember, akkor nem számít. Az a lényeg, hogy amíg legalább száraz kenyérhéj van a kukák­ban, addig nem lehet éhen halni. A szomszéd asztal mellett magányos férfi ücsö­rög. A tányérja fölé hajolva, szótlanul eszik, ám jöttünkre felfigyel. Rövidesen megtudom: Tóth Ist­ván a becsületes neve, és kereken ötvenéves. Ed­digi életének felét hajléktalanságban töltötte.- Egy hete nem ettem már meleg ételt - mond­ja. - Pedig néha nagyon jólesne, és a gyomrom is jobban bírná, mint a száraz kosztot. Tudja, már négyszer műtötték a gyomrommal.- Mégis hol és miből él?- Egy ideje már a Zagyva partján, az erdőben lakom. Még sátram sincsen, amiben meghúzhat­nám magam, de hajléktalanszállóra akkor sem megyek. Nappal kukázom én is, aztán amikor akad egy-egy ilyen lehetőség, akkor eljövök és jól­lakom.- Mennyi alkalom adódik erre egy évben?- Ezekben a napokban talán háromszor-négy­szer kapunk igazi, embernek való ételt. Aztán leg­közelebb már csak jövő ilyenkor... _______bucányj. Jogosítványok az okmányirodáktól Megyei információ A közlekedési felügyelet egyes tevékenységi körei is kapcsolódnak az okmányiro­dák kibővített feladatkö­rével összefüggő változá­sokhoz. Jövő év január 1- jétől a friss jogosítványo­kat is az okmányirodák­tól vehetik át az újdonsült járművezetők. A megyei közlekedési fel­ügyelet járművezető-képzé­si, vizsgáztatási, valamint a gépjárművek vizsgáztatási tevékenysége, illetve hatósá­gi ügyintézése is kapcsolód­ni fog az okmányirodák mű­ködéséhez jövő év január 1- jével kezdődően. Mint azt a megyei közlekedési felügye­let igazgatója, Kádár György sajtótájékoztatón elmondta, a jár­művezető-képzés és a vizsgázta­tás rendszere változatlan marad. A vizsgára való jelentkezés módja is marad a régi, ezt a képző szerv teszi meg. Abban az esetben vi­szont, ha nem sikerül az első vizsga, akkor a pótvizsgára önál­lóan kell jelentkezni. Újdonságot jelent majd, hogy eredményes vizsga esetén a kezdő vezetői engedélyt az okmányirodák adják ki. A közlekedési fel­ügyelet ehhez vizsga- igazolást bocsát a si­keres vizsgát tett jár­művezető rendelkezé­sére. Mint azt az igaz­gató hozzátette, a ko­rábbiakban eredmé­nyes vizsgát tett jár­művezetők egy része hiánypótlási kötele­zettségük miatt még nem kapta meg jogo­sítványát. Abban az esetben, ha december 22-ig pótolják a hiá­nyokat, részükre még az idén, a két. ünnep között kiadja a kezdő vezetői igazolványokat a közleke­dési felügyelet, egyébként pedig ők is csak jövőre, az okmányiro­dában juthatnak hozzá papírjuk­hoz. Az időszakos műszaki vizsgák­hoz kötődő változás, hogy az ed­digi rendőrségi bejegyzéseket - alváz- motorszámváltozást - a jö­vőben a közlekedési felügyelet ál­tal kiadott műszaki adatlappal az okmányirodák teszik meg. A közúti közlekedési szolgálta­tók járműveit, a sárga rendszá­mos autókat érintő módosítás szerint a forgalmi engedélybe va­ló bejegyzés és a rendszámcsere is az okmányirodákban történik majd. Kádár György elmondta, a me­gyei közlekedési felügyelet az ügyfélfogadás rendjétől függetle­nül december 22-én addig folytat­ja a gépjárművek műszaki vizs­gáztatását, amíg van jelentkező. HGY Új kedvence lesz! www.ujneplap.hu Kedvenc hozzáadása „», i Az Internet Explorer <?zt a wv&. hozzáadja e koövence< | OK yfr taréjához V'.U9j.r.l*rK*ók.*»oMn*taS if*»™** I ',é3S' I éfaghnzás » I Né£ I Új Néplap December 22-től lapunk már az interneten is: 2u órás hírszolgálattal, rengeteg szolgáltatással. ar YfPSí Helyből minden.

Next

/
Oldalképek
Tartalom