Új Néplap, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

Fontos határidők nebulóknak Emlékezés Antall Józsefre 4. oldal X. évfolyam, 254. szám 1999. november 1., hétfő IRÁNYT! általános iskolát végzettek számára készült mellékletünket 1999. november 3-án, szerdán jelentetjük meg. ™r ___________________-J T iltakozik a kamara Nem csitulnak az indulatok Tiszafüreden Végkielégítések ajándékba? Nem csitulnak Tiszafüreden az iskolaátszervezéseket kísérő indulatok. Most azt kifogásolja a helyi képviselők többsége, hogy akaratuk elle­nére, véleményük szerint önhatalmúlag, a megengedettnél több ember­nek mondott fel az időközben megszüntetett Széchenyi általános isko­la volt igazgatója. így a „többlet”-végkielégítések kárt okoztak az amúgy is gondokkal küszködő városi költségvetésnek. Az iskolaátszervezéseket „szen­tesítő” önkormányzati határozat elfogadása óta nem múlt el úgy önkormányzati ülés, hogy a vá­rosatyák közül valaki rá ne kér­dezzen: miért nem vonják fele­lősségre a vétkezőket? A testület ugyanis egyértelműen döntött ar­ról, hogy legfeljebb kilenc iskolai alkalmazottnak indokoltnak a felmondása, ennek ellenére 14 dolgozónak szüntették meg a munkaviszonyát. Hajdú István képviselő a leg­utóbbi önkormányzati ülésen meg is jegyezte, hogy ilyen ala­pon — mármint, hogy semmibe vehető egy testületi döntés — az önkormányzat nyithatna egy kü­lön jutalmazási, ajándékozási ke­retet is. Többszöri nekifutásra abban állapodtak meg a városatyák, hogy az ügyet újból meg kell vizs­gálni. (Folytatás a 3. oldalon) Eddig 820 milliót kaptak a megye termelői Enyhítik a gazdák belvízkárait Nem dőlt el az árokszállási Electrolux gyár sorsa / Érdeklődő van, vevő nincs Komoly szakmai befektető jelentkezett az Electrolux jászárokszál­lási cr üzemének megvételére — erősítette meg értesülésünket Ta­kács János, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatója. Jászárokszálláson néhány he­te arról beszélnek az emberek, hogy eladták a kereskedelmi hűtőgépeket gyártó Electrolux üzemet. Egyesek azt is tudni vélik, hogy az új, amerikai tu­lajdonos képviselői már jártak az árokszállási gyárban, sőt néhány raktárépületben már hozzá is láttak az átalakítások­hoz. Takács János érdeklődésünk­re elmondta, hogy az Electro- lux-csoporton belül valóban szó van a kereskedelmi hűtőket gyártó üzletág átszervezéséről. Ennek két iránya lehet, vagy csoporton belül alakítják, szer­vezik át, teszik hatékonyabbá a tevékenységi kört, vagy eladják az üzletágat. A vezérigazgató megerősítette, hogy komoly ér­deklődő — egy amerikai köz­pontú világcég — jelentkezett a divízió megvételére. A vezető úgy fogalmazott: a megoldáshoz közel kerültek a tárgyaló felek. Az adásvétel azonban még nem történt meg. Az viszont igaz, hogy az érdeklődők megtekintették az árokszállási Electrolux üze­met. A vezérigazgató sem megerő­síteni, sem cáfolni nem kíván­ta azt az értesülésünket, mely szerint a szóban forgó ameri­kai cég a Carrier volna, és a si­keres adásvételt követően Árokszálláson a kereskedelmi hűtőgépek gyártása mellett klí­matechnikai berendezések elő­állítását is elkezdenék. B. Cs. Az idén eddig mintegy 820 millió forintot ítélt oda a megyei FVM- hivatal a mezőgazdasági terme­lőknek a belvízkárok enyhítésére. Még van folyamatban belvízkár­enyhítés a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei hivatalánál a különböző hiánypótlások miatt — nyilat­kozta lapunk érdeklődésére a hi­vatal megbízott vezetője, Boty- tyán Béla. Elmondta, hogy a ko­ra tavaszi belvíz kapcsán a gaz­dálkodók összességében 55 ezer hektárnyi területet jelentettek be károsodott területként. A me­gyei FVM- hivatal ekkor 2750 kárigény bírált el, és 462 millió forintot utalt ki. Bottyán Béla megjegyezte, hogy csupán kár­enyhítésről lehetett szó, kártala- nitásról semmiképpen sem. Hasonlóan csak a károk eny­hítésére szolgált az a keret, ami a nyári vihar, ár- és belvíz sújtot­ta területek művelőit illeti. Az országos 3,5 milliárdból me­gyénknek 429 millió forintot ítéltek oda, melyből eddig 358 millió forintról hozott határoza­tot az FVM-hivatal, több gazdál­kodót pedig hiánypótlásra szólí­tottak fel. Az útóbbi esetben egyébként 2520 kárigény érke­zett be, mely összesen mintegy 45 ezer hektárnyi természeti csapás sújtotta területet takar. ein Megyénk lakosainak egészségi állapota az országos átlagnak megfelelő Tüdőrákban vezető helyen Jász-Nagykun-Szolnok megye egészségi állapota az országos átlag­nak megfelelő. Ám aggodalomra adhat okot, hogy megyénkben ki­emelkedően magas a tüdőrák előfordulása országos, sőt nemzetközi viszonylatban is — állapítja meg a megyei közgyűlési ülésre készült ÁNTSZ-tájékoztató. A megyei közgyűlés e heti ülésén többek között meghallgatja az ÁNTSZ megyei intézetének tájé­koztatóját a lakosság egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról. Mint a tájékozta­tóban áll, az egészségi állapot válságtüneteit legerőteljesebben a halálozási viszonyok tükrözik. A megye lakosságának egészségi állapota az országos átlagnak megfelelő. A megye lakosságá­nak körében a leggyakoribb a szív- és érrendszeri megbetege­dés, ezt követi a daganatos beteg­ségek és az ezek következtében beállt halál. Tüdőrákos megbetegedésben „előkelő” helyen állunk. A tüdő­rák a leggyakoribb rákos megbe­tegedés az európai férfiak köré­ben, és a nők körében is egyre növekvő problémát jelent. Jász- Nagykun-Szolnok megyében a tüdőrák előfordulása kiemelke­dően magas az országos adato­kon belül, de nemzetközi össze­hasonlításban is. (Folytatás a 3. oldalon) Tiltakozik a területfejlesztési tör­vény tervezett módosítása ellen a Magyar Kereskedelmi és Iparka­mara elnöksége. Az állásfoglalá­sa szerint elfogadhatatlan, hogy a módosítás alapján a gazdasági kamarák képviselői a jövőben nem kapnak helyet a területfej­lesztési tanácsokban. Jászok találkozója jövőre is Jövőre is megrendezik a Jászok találkozóját, melynek 1995 óta minden évben más-más jászsági település ad helyet. A millennium évében ez a meg­tiszteltetés Jászkisérre esett. A várakozásoknak szeretnének megfelelni, ezért már most meg­kezdték az előkészületeket, hogy 2000 nyarán színvonalas rendez­vények tegyék emlékezetessé a találkozót. Ahogy minden évben, most is az egész világból várják az elszármazottakat, valamint a kistérség településeinek képvise­lőit. A helyi költségvetésben már most elkülönítenek bizonyos összeget a rendezvényekre, de tá mogatja a találkozót a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu­ma, a Jászok Egyesülete, illetve a Jászsági Önkormányzatok Szö­vetsége is. bcs Takarékosan világítanak Korszerűsítik a közvilágítást Zagyvarékason. Eddig 394 lám­patest biztosította az esti fényt a község utcáin, a Titász alkalma­zottai ezeket látják el jóval kor­szerűbb, energiatakarékos izzók­kal. Új fényforrások is létesül­nek, így mostantól összesen 465 lámpa világít majd. Az új villany­karók pontos helyét mérnökök számították és jelölték ki, igy az eddiginél jóval egyenletesebb fényviszonyok közepette lehet közlekedni. S ami a legfonto­sabb: ezután a korábbi áram­számlának alig negyven százalé­kát kell fizetnie az önkormány­zatnak. A korszerűsítésre négy­millió forintot áldoz a település, további 5,5 millió forintot ké­sőbb törleszt majd — elsősorban a lecsökkent áramszámlán nyert összegből. Citerafesztivál Mezőtúron dezték meg. Az ország számos te­lepüléséről érkeztek ifjú muzsiku­sok, de természetesen bemutatta tudását a helyi Iringó gyermek ci- terazenekar is. Bár nem volt verseny, egy szak­mai bizottság azért értékelte az előadott műsorszámokat. A Birí- nyi József, a Kóta alelnöke által vezetett testület általában elisme­rő szavakkal illette az előadókat, hiszen a kis muzsikusok tudása számos területen közelíti a felnőt­tekét. A műsorszámok után még nem hallgatott el a muzsika, a gyerekeknek koncertet adott a he­lyi Irelanders, ír népzenét játszó együttes. Ez alatt a művészeti ve­zetők tapasztalataikat osztották meg egymással. A szervező Szi­várvány Népzenei Egyesület kép­viselőitől megtudtuk, jövőre is­mét várják a fiatalokat egy jó han­gulatú hangversenyre. gg Mezőtúron idén már a harmadik alkalommal rendeztek citerafeszti- vált. Szombaton gyermek citerások találkoztak a Móricz Zsigmond Közösségi Házban, hogy megmutassák egymásnak, mennyit tanul­tak az elmúlt időszakban. A hétvégi seregszemle, melyen hat gyermekcsapat vett részt, már Ezúttal hat csapat mutatkozott be fotó: t. a. Dr. Hámori József kulturális miniszter avatta fel szombaton Abádszaló- kon a II. világháborús emlékművet, Györfi Sándor szobrászművész alkotását. (Tudósítá­sunk a 3. oldalon) fotó: csabai i. Bár halottak napja ma van, a hét végén már nagyon sokan keresték fel szeretteik sírját, hogy virágot,^koszorút helyezzenek el rajta, és gyertyafény mellett emlékezzenek el- hunytaikra. Képünk a szolnoki temetőben készült. fotó: cs. i. hagyományosnak tekinthető, hi­szen második alkalommal ren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom