Új Néplap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

CsurkaDemszkyt vádolja 5. oldal Veretlenek összecsapása 15. oldal Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap BEFEKTETÉS ^Állampapírok és befektetési jegyek E Napon belüli - day trade - tőzsdei megbízások E3 Határidős megbízások Keresse fel irodáinkat! Címünk: z IE - New York Bróker Ügynökség Szolnok, Jászkürt út I. (Pelikán terasz) Telefon: 56/410-358 Jászberény, Bérkocsis út I. Telefon: 57/406-438 Utolsó repülését hajtotta végre az a Saab repülőgép, amely tegnap ért földet a szolnoki katonai reptéren, hogy itt/ szolgáljon tovább kiképzési eszközként. Részletek a 3. oldalon. fotó: mészáros János Ausztriában ajánlja magát a Tisza-tó A Magyar Turizmus Rt. bé­csi külképviseleti irodája önálló standdal képviseli Ma­gyarországot a Grazi Őszi Vásárolt. Az idegenfogaími értékeinket is bemutató 42 négyzetméteres nádtetős, tu­lipánablakos parasztház szi­getén az rt. jóvoltából elő­ször ajánlhatja magát a Ti­sza-tó Ausztriában. Az október 2-ától 10-éig tar­tó vásáron komplett marke­tingcsomaggal — kiadvá­nyokkal, térképekkel, térségi vállalkozók ajánlataival ár­listákkal, programajánlatok­kal — képviseli régiónkat a Tisza-tavi Regionális Ide­genforgalmi Bizottság, ki­használva azt a lehetőséget, amelyet például tavaly az 1500 kiállító és a 230 ezer látogató jelentett. Elsődle­ges cél a várhatóan nagy ér­deklődés miatt éppen ezért az, hogy a Tisza-tó, mint az érintetlen természet szigete a magas hegyekkel övezett Stájerországban, valamint egész Európában ismertebb legyen. —p— Sok gazdának abba kellene hagynia az állattenyésztést Az EU-csatlakozás kockázatos lehet A jelenlegi ismeretek alapján országunk európai uniós csatlakozásá­val a mezőgazdaság egésze jól járhat, az állattenyésztés integrációja kapcsán viszont nagyon komoly kockázatok merülnek fel, ha nem tud­juk javítani a hatékonyságot — fejtette ki tegnap Szolnokon, a Techni­ka Házában tartott előadásában dr. Udwecz Gábor, az Agrárgazdasá­gi Kutató- es Informatikai Intézet főigazgatója. A kutató, aki a megyei agrárkama­ra meghívására tájékoztatta a me­gyei szakembereket, a mezőgazda­ság helyzetértékelésével kezdte előadását. Mint mondta, az ágazat alapvető problémája, hogy nem képződik elegendő jövedelem. En­nek oka a beszűkült piaci lehető­ségek és a nyomott árak mellett az agrárolló, az alacsony támogatott- sági szint, a korszerűtlen birtok­szerkezet, az elavult technika, technológia. Mindezt tetézi, hogy vidéken többnyire nincs alternatív jövedelemforrás. A következmény összességében az ágazat elégtelen versenyképessége. Csökken az ag- rárium nemzetgazdaságban, fog­lalkoztatósban betöltött szerepe, s idén az exportja is, mintegy félmil- liárd dollárral. Az EU-csatlakozás várható ha­tásait nagyon nehéz modellezni, ám az biztos, hogy ebből a szem­pontból a növénytermesztés ked­vezőbb helyzetben van, mint az ál­lattenyésztés. (Folytatás a 4. oldaton) Hajléktalanok raboltak ki hajléktalant Szolnokon Farkastörvények a sorstársak között Annak, hogy ki és miért jut az utcára, többféle oka is lehet, ám a végered­mény, azaz a kilátástalan és kiszolgáltatott helyzet valamennyi hajlékta­lant jellemez. Akinek nincs otthona, annak talán már semmije sincs, ta­lán éppen emiatt értékelődnek fel annyira bizonyos javak, hogy megszer­zésük érdekében egyesek még az erőszaktól sem rettennek vissza. Ugyanakkor meglehetősen köny- nyü „préda” az utcára kidobott holmijai felet őrködő, magát az erőszaktól megvédeni nem ké­pes ember. Olyannyira könnyű, hogy csoportba verődve még a női nemet képviselő, zsákmány­ra éhes sorstársak is megkörnyé­kezik őket. Kedden délelőtt tör­tént, hogy egy szolnoki belváro­si lakásból nemrégiben kilakolta­tott férfi segítségért fordult a rendőrséghez. Kirabolták — pa­naszolta, ám a nyomozók ezúttal azt is megtudhatták, hogy hívják az elkövetőket. Az áldozat ugyanis jól ismerte támadóit: a két nő és a férfi, akik először csak cigarettát kértek, később a pénztárcát megpillantva hirtelen lefogták, majd elvették tőle azt a pár forintot, ami még megma­radt a rokkantnyugdíjából, szin­tén hajléktalanok. Ez esetben tehát nem a tette­sek kilétének megállapítása, ha­nem annak kiderítése volt a nagy feladat, hogy megtalálják a vá­rosban itt-ott kószáló embereket. (Folytatás a 3. oldalon) Hatvanon túl 8. oldal A cég fejlődése töretlen marad MátóLúj vezető a Mezőgép élén Mától ú^vezérigazgató irányítja a Szolnoki Mezőgép Rt.-t dr. Palotai Tamás személyében, aki dr. Sziráki Andrást váltja a cég élén. A lekö- szönt/fezető a felügyelőbizottság elnökeként tevékenykedik tovább, s inkább stratégiai, mint napi ügyekkel fog foglalkozni. Ám mint érdek­lődésünkre kifejtette, a társaság fejlődése töretlen marad. Szeptember 28-án tartotta a Szolnoki Mezőgép Rt. a közgyű­lését, melyen személyi kérdés­ben is döntöttek a tulajdonosok, így a 21 éve a cég élén tevékeny­kedő dr. Sziráki Andrást a vezér- igazgatói székben dr. Palotai Ta­más váltja fel, éppen mától. Dr. Sziráki András 1957-ben került a Mezőgéphez, illetve jogelődjé­hez, ahol eddig 42 évet töltött eL (ŐT — A zömében vezető posztói­kon eltöltött* évek alatt sok buk­tatót átvészelve egy olyan mező­gépipart teremtettünk, amely a megye agrárjellegéhez ’gazodva biztos alapokra került. Az első nyugati export 1969-ben indítot­tuk, ami akkoriban nem tarto­zott az elismerés kategóriába. A szisztematikus és igényes mun­ka eredményeként az 1970-es évek elején folyamatosan növel­ni tudta a cég az exportot, s az 1990-es évekre elértük, hogy ter­melésünk több mint fele a nyu­gati országok piacaira irányult. Én azt hiszem, hogy ez fémjelzi munkánkat. Ehhez 4-5 évente részleges technológiai rekonst­rukciót hajtottunk végre. Az utóbbi három évben pedig a ter­melésünk 80 százaléka a fejlett országokban talált vevőre. (Folytatás a 3. oldalon) Két rendőrt füleltek le hivatali visszaélés gyanújával Hat zsák tápért oda a becsület Hivatali visszaélés bűntettének alapos gyanúja miatt szeptember 30-án elbocsátott a Tiszafüredi Rendőrkapitányság állományából két rendőrt a kapitányság vezetője, Bállá Ferenc rendőr alezredes — közölte la­punkkal a megyei rendőr-főkapitányság sajtófőnöke, Lengyel György. P. Nándor rendőr törzsőrmestert, a kapitányság közlekedési hely­színelőjét, valamint G. József rendőr főtörzsőrmestert, tisza- igari körzeti megbízottat azzal gyanúsítják, hogy a rendőrség szolgálati gépkocsijával hat zsák tápot tulajdonítottak el egy köz­lekedési baleset helyszínéről szeptember 29-én. A vizsgálat szerint reggel 7 óra előtt néhány perccel Tiszaörs külterületén, a 34-es főúton két járműszerelvény ütközött, amelynek következtében az egyik teherautó pótkocsija felbo­rult. A balesetnél P. Nándor és G. József intézkedtek, és miután 10 ezer forint helyszínbírsággal sújtották a vétkes gépkocsiveze­tőt, hat zsák, tejjel dúsított takar­mánytápot vittek magukkal a helyszínről. A 25 ezer forint érté­kű takarmányt még aznap este, a rendőrség által elvégzett házku­tatások során megtalálták, és le­foglalták a bűncselekmény gya­núsítottjaitól.Az ügyben a me­gyei ügyészségi nyomozó hivatal folytatja le a büntetőeljárást. A megyei rendőr-főkapitány­ság vezetése a jövőben is követ­kezetesen — a törvény szigorával — fog fellépni a korrupció és más bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jubileumi nyugdíjas-találkozó Több mint félezer nyugdíjas lá­togatott el tegnap Rákóczifal- vára, hogy eltöltsön egy kelle­mes napot. A színvonalas és szórakoztató műsorok erre ki­tűnő alkalmat is szolgáltattak, ám nem csupán a szórakozás miatt jöttek össze megyénk idősei. Krizsán Sándor, az „Éle­tet az Éveknek” Nyugdíjas­klubok Országos Szövetségé­nek alelnöke lapunknak el­mondta, nagyon fontos az or- A cserkeszőló'i nyugdíjasok műsorán jót mulatott a közönség fotó: m. j. Rákóczifalván immár tizedik esztendeje rendeznek az idősek világnapja alkalmából nyugdí­jaskluboknak megyei találko­zót. A tegnapi összejövetelnek különleges aktualitást adott, hogy az ENSZ 1999-et az idő­sek nemzetközi évének nyilvá­nította. szag nyugdíjas polgárainak vé­leményét is részletesen megis­mertetni a törvényhozókkal, V < Századik születésnapját ünnepelte tegnap a karcagi Szentannai iskola. Ez alkalomból harangot avattak (ez látható képünkön) és agrárexpót tartottak. Tudósításunk a 3. oldalon éppen ezért időszerű kérdése­ket is megvitattak a találkozón. PE

Next

/
Oldalképek
Tartalom