Új Néplap, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

2. oldal Világtükör 1998. szeptember 1., kedd Japán fölkészül az esetleg szükségessé váló válaszlépésekre Elvetélt koreai rakétakíséiiet Ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea, amely hétfőn a Japán-tengerbe zuhant. A kísérletet a japán nemzetvédelmi hivatal jelentette be. A rakéta Vlagyivosztok és a legnagyobb japán sziget, Honsú északi része között „landolt”. Hírháttér Bili és Borisz búcsúja Különös csúcs színhelye lesz mától az orosz főváros. A külsősége­ket tekintve a Clinton-Jelein találkozó semmiben sem különbözik az eddigiektől: lesz iskolalátogatás és közös közlemény, politikai konzultáció, koszorúzás és előadás a moszkvai állami egyetemen. Ám a tartalmat tekintve a szakértők szinte csak „protokollese- ményként” kezelik a látogatást: semmi érdemlegeset nem várnak a két államfő (sokak szerint utolsó) találkozójától. Ami nem is csoda, hiszen mindkét politikus „futóhomokon áll”, s nem tudhatják, mi­kor szalad ki lábuk alól a talaj. Most elbúcsúzhatnak egymástól. Clinton körül ugyan színleg csend honol, ám a bennfentesek azt mondják, ez vihar előtti csend csupán. Elvégre a Monica Lewinsky körüli szexbotrány távolról sincs lezárva, a ki- és meghallgatások a háttérben tovább folynak. Ilyen helyzetben az államfőnek jól jöhet ugyan a csúcsdiplomácia, a nukleáris fegyverekről vagy a rakéta­állásokról Jelcinnel folytatott, felelősségérzetet sugalló megbeszé­lések sora, ám otthoni pozícióján mindez jottányit sem változtat. Jelcin kilátásai, ha lehetséges, még siralmasabbak. Az orosz gazdaság gyakorlatilag csődbe jutott, az eddigi bér- és nyugdíj-ki­fizetési elmaradásokhoz az elmúlt héten a tőzsde összeomlása és a rubel szabadesése járult. A politikai krízist betetőzte a kormányfő menesztése és Csernomirgyin újrajelölése, amelyet a duma - mit sem törődve Jelcin feloszlatással való fenyegetésével - döntő több­séggel elutasított. A kommunisták egyre inkább Jelcint meneszte- nék - a hadseregre támaszkodva. Szondy Gábor Új vágóhidak az unióban Elektronikus marhaazonosító Martonyi János Varsóba utazott Martonyi János külügyminisz­ter hétfő este hivatalos látoga­tásra a lengyel fővárosba érke­zett. Ma kezdődő programja szerint részt vesz a Kossuth La­jos nevét viselő, magyar tago­zatos varsói líceum évnyitóján, majd négyszemközti megbeszé­léseket folytat vendéglátójával, Bronislaw Geremek külügymi­niszterrel. A kétoldalú plenáris tárgyalásokon egyebek között szó lesz a két ország gazdasági kapcsolataiban feszültségeket okozó gabonavitáról, a CEFTA szabadkereskedelmi együttmű­ködésében tapasztalható érdek- ellentétek feloldásáról. * Súlyosbodott a román gazda­ság állapota - állapították meg az RMDSZ hargitafürdői ta­nácskozásán. Az RMDSZ java­solja a kormányprogram felül­vizsgálását, az új helyzetnek megfelelő prioritások kijelölé­sét, gazdaságösztönző politika kidolgozását, sikerorientált költségvetés megvalósítását. Első ízben futott be amerikai hadihajó hétfőn az egykori szovjet fekete-tengeri hadiflotta központjába, a Krím-félszige- ten fekvő Szevasztopolba. Az amerikai haditengerészeti erők hatodik flottájának parancsnoki hajója, a Lassalle négy napot tölt a dél-ukrajnai kikötőben. Elutasítja továbbra is az Egyesült Államok Bosznia- Hercegovina felosztásának le­hetőségét - erősítette meg Sza­rajevóban az amerikai külügy­miniszter. Madeleine Albright ezt Alija Izetbegoviccsal és Kresimir Zubakkal, a bosznia- hercegovinai elnökség bosnyák és horvát tagjával tartott hétfői tárgyalásai után jelentette ki. Konföderációt javasol „két egyenlő ország között” Rauf Denktas, a ciprusi török közös­ség vezetője, aki Ismail Cem török külügyminiszterrel foly­tatott nicosiai megbeszélései után közölte: ha javaslatát elfo­gadják, kész felújítani a tárgya­lásokat, amelyek hónapokkal ezelőtt szakadtak meg a Ciprusi Köztársaság hatóságaival. Pokolgép robbant hétfőn egy algíri piactér közelében, tíz embert megölve és tizenötöt megsebezve a Bab el-Ved ne­gyedben, amely az iszlám fana­tikusok egyik fellegvára. Elvesztette állását Hillary Clinton. A First Lady újságíró­ként tudósította az osztrák Kro- nen-Zeitung című lapot hazája eseményeiről, ám megtagadta, hogy az elnök-férjet érintő szexbotrányról újon, ezért a szerkesztőség „elbocsátotta”. A japán kormánynak voltak információi az észak-koreai rakétaprogram haladásáról, s a hétfői kísérlet után, a helyzet részletes megvizsgálását köve­tően foglalkoznak majd az esetleges válaszlépésekkel - tájékoztatta az újságírókat első rövid nyilatkozatában Obucsi Keidzo miniszterelnök. Akijama Maszahiro, a nem­zetvédelmi hivatal vezérigaz­gatójának helyettese úgy nyi­latkozott, hogy a japán önvé­delmi erők „megteszik a szük­séges intézkedéseket” egy esetleges rakétacsapás vissza­verésére. Mint mondta, ezt a döntést a hivatal vezetése „minden lehetséges körül­mény figyelembevételével” hozta meg. Madeleine Albright ameri­kai külügyminiszter aggodal­mát fejezte ki az észak-koreai rakétakísérlet miatt. Közölte, hogy a kérdést felvetik a két ország képviselőinek követ­kező, e hétre tervezett megbe­szélésén. A Pentagon szóvi­vője, Jim Kout első nyilatkoza­tában „a koreai helyzet veszé­lyes fejleményének” nevezte a kísérletet. Az ITAR-TASZSZ első, délelőtti jelentése szerint az orosz hadászati rakétaerők nem észlelték rakéta felbocsá­tását Észak-Korea területén. Később a hírügynökséget úgy informálta a hadászati rakéta- erők sajtószolgálata, hogy Oroszországot előzetesen ér­tesítették a tervezett kísérlet­ről. A sajtószolgálat szerint azonban a start sikertelen volt: a rakéta kis magasságban le­tért a nappályájáról, és 350-400 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhant. Az Európai Unióban hama­rosan nem kell attól tartani, hogy kergekóros állatokat dolgoznak fel a vágóhidakon. A vágás előtt a marhák műsze­rek előtt haladnak majd át, ame­lyek érzékelik az állatok gyom­rában, mikrochipen rögzített adatokat. Azokból pontosan ki­tűnik a származási ország. Egy olaszországi laboratóri­umban dolgozták ki a módszert, s egymillió állaton már ered­ményesen ki is próbálták. A pa­rányi szerkezetet a szájon átjut­tatják be az újszülött borjúba. A chipet különleges kerámiabu­rok védi a savaktól és a marha­A dallasi nyelvészeti intézet megállapította: a világ 6500 nyelve közül tízévente 330-at fenyeget a kihalás veszélye. Drámai hasonlatot említ Mi­chael Krauss, az Alaska Egye­tem tudósa: úgy halnak ki a nyelvek, mint az állat- és nö­vényfajok a környezetszennye­zés, a természetrombolás kö­vetkeztében. A világméretű nyelvhalál legújabb áldozatai a kaliforniai pomo, a Washington állambeli kvinault indiánnyelv és az eszkimó szirenik. Az eja- kot már csak egyetlen ember beszéli a világon. Napjainkban az emberiség fele tíz nyelvet használ. A lista­vezető a kínai, amelyet az angol és a spanyol követ. A ma még létező nyelvek 60 százaléka gyomorban fellépő akár 70 fo­kos hőmérséklettől. Eltávolítá­sához nagyobb műtétre lenne szükség, amelyhez a tolvajok, csalók aligha folyamodnának. Ezért is vetették el az eredeti öt­letet, hogy a chipet az állat bőre alá helyezzék el. így könnyű lett volna eltávolítani, cserélni, sőt: az a szervezetben vándo­rolva még a bifsztekben kö­szönhetett volna vissza. Az elektronikus marhaazo­nosító adatai elektromágneses hullámokkal kívülről bármikor leolvashatók. A várakozások szerint a szerkezet a jövő évti­zed elején lesz majd kötelező az unió tagállamaiban. FEB alig tízezer ember sajátja. Gya­korlatilag kihalásra ítéltettek a népesség fogyása következté­ben. Ahogyan a századok során a gyarmatosító spanyolok nyelve kiszorította a közép- és dél-amerikai indiánok anya­nyelveit, így fojtja meg a fran­cia az egykori afrikai gyarma­tok népeinek ősi beszédét. A legfőbb „nyelvgyilkos” az angol. Egykoron jobbára csak Nagy-Britanniában beszélték, ma már főként a szuperhatalom Amerikának köszönhetően szerte a világon. David Crystal amerikai nyelvtudós becslése szerint a Föld népességének negyede, mintegy 1,5 milliárd ember beszéli. Lehet, hogy né­hány száz éven belül a Föld minden lakójának az anya­nyelve lesz? (kulcsár) Területet egy csókért. Jasszer Arafat Ammanba érkezett, hogy a palesztin önkor­mányzat ciszjordániai kiterjesztésére vonatkozó javaslatokról tárgyaljon a beteg Husszein jordániai királyt távollétében helyettesítő Hasszán trónörökössel. fotó: feb/reuters Karcsúsodé NATO-SFOR Az alezredes levelet írt az érintett polgármestereknek A hét végéig a szokásosnál jóval nagyobb a gépjárműforga­lom a Dél-Dunántúl „hadi útjain”: csaknem hatezer boszniai békefenntartó cserél állomáshelyet - közölte az USA hadse­rege magyarországi parancsnokságának hivatala. Minden érintett település pol­gármestere levelet kapott Wil­liam J. Derer alezredestől, aki felhívta a figyelmet a határát­kelőhelyek forgalmának nö­vekedésére. Kapos vár-Taszár térségében szintén nagy a sür­gés-forgás. Hírek szerint az elkövetkező napokban kilenc­ezerről hatezerre csökken a Boszniában állomásozó ame­rikai katonák száma, és kar­csúsítani fognak a magyar műszaki alakulatnál is. Mindamellett a magyar SFOR-bázis szerepe a továb­biakban is változatlan: a java­részt Németországból érkező és Boszniába tartó amerikaiak kapnak itt „eligazítást”, és Ta- szárt érintve utaznak tovább azok, akiknek letelt a szolgála­tuk a délszláv térségben. Brüsszeli NATO-körökben a csapatcsökkentést úgy ér­telmezik, mint a daytoni békemegállapodás végrehajtá­sát, ami nem érinti a védelmi szövetség és az Egyesült Ál­lamok esetleges további sze­repvállalását a Balkánon. Már a boszniai békemisszió meg­hosszabbításával is jelezték a döntéshozók, hogy nem keze­lik „szentírásként” az egykori jugoszláv államok viszályát lezáró szerződést. A NATO nem kivonulni szándékozik a válságövezet­ből, hanem - Koszovó eseté­ben - az „alkalmas pillanatra” vár, hogy hozzájárulhasson a rendezéshez. A szerepvállalás annál is indokoltabb, mert a közelgő ősz katasztrofális helyzetbe hozhat több mint 300 ezer koszovói menekültet. Csak gyors szerb-albán fegy­verszünet veheti elejét az ilyen fejleményeknek, amelyek „ki­kényszerítése” a nemzetközi közösségre vár. (toronyi) Egyeduralkodóvá válik a kínai és az angol Kihal a nyelvek zöme? Megemlékezések Diana hercegnőről Mérséklődik a gyász A szokásos augusztus végi hétfői munkaszüneti nap idén Diana hercegnő halálának első évfordulójára esett. II. Erzsébet királynő, félje, Fü- löp herceg, valamint Diana két fia és volt férje, Károly trón­örökös Tony Blair kormányfő­vel és feleségével együtt vett részt szűk körű emlékező gyászszertartáson Skóciában. A Kensington-palotához, a néhai hercegnő londoni rezi­denciájához folyamatosan ér­keztek tegnap is a Diana-hívő zarándokok, jóllehet számuk messze elmaradt a tavalyitól. A fő királyi székhelyen, a londoni Buckingham-palotán hétfőn félárbocra eresztve len­gett a brit nemzeti lobogó. Ez tavaly, a párizsi tragédia után történt meg először hagyo­mánytörő kompromisszum gyanánt, mégpedig az alattva­lók nyomására. A Buckingham- palota felett hagyományosan soha nem lobogott a brit unió zászlaja, csak a királyi címer­lobogó. Félárbocra eresztették a brit zászlót az összes kormány­zati épületen is országszerte. Mohamed al-Fayed, a világ legpatinásabb áruházának tar­tott londoni Harrods tulajdo­nosa, akinek fia Dianával együtt halt meg a párizsi autó­katasztrófában, bronzba foglalt emlékművet helyezett el a kira­katban. A bronzkeret a her­cegnő és Dodi al-Fayed portré­ját fogja közre, mellette örök­mécsesek égnek. Az áruháznál százak gyülekeztek, hogy meg­tekinthessék az alkotást. Ha kedd, akkor Kiskegyed! 9 Kiskegyed Mustrali Mol-ban! Autós hölgyek jelentkezését várjuk! G Viszonyom van a sógorommal G Kántort keres a kántorlány 9 Nézzen a bögre fenekére! 9 Lehetne topmodell Minden Hagyj - hatszor I 17 ÍÍPUS Száznyolcféle van Kiskegyed- a legolvasottabb női magazin

Next

/
Oldalképek
Tartalom