Új Néplap, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

Kész csoda, hogy könnyű sérülésekkel megúszta az áldozat Nyakon szúrta testvérét ... és országos évnyitó Jászapátin Jó Vasárnap Reggelt! 3. oldal Gazdaság­Állásajánlatok 4. oldal Több támogatást érdemel a vidék 5. oldal Sport 10., 11. oldal IX. évfolyam, 204. szám 1998. szeptember 1., kedd . 33 Ft UI Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap iMaj>hirdetó 61.000 példányban. Kiemelkedő hirdetési lehetőségek, (56/424-444). Szolnoki mozdonyvezető életveszélyben Mint már korábban beszámoltunk róla, szombaton délután Nagymaros és Zebegény között egy személyvonat belerohant a pályán veszteglő Csárdás InterCitybe. A fékezés ellenére az ütközés elkerülhetetlennek bizonyult. Tizenhét ember sérült meg. Közöttük súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett a mozdony 31 éves vezetője, Bencsik Antal is, aki szolnoki. Az eset kapcsán felhívtuk Szi- ráki Sándort, a MÁV üzemelte­tési részlegének vezetőjét.- Kilenc éve dolgozik nálunk a fiatalember, itt kezdett moz­donyt vezetni, és sok-sok ezer kilométert megtett már. Közbe- váltós, ami azt jelenti, hogy he­lyettesítő. Kelet-Magyarorszá- gon szinte már mindenfelé ve­zényelték, ismeri a pályákat, szakaszokat.-Mi történhetett?- Mi is csak keveset tudunk. Fékezett, de hát a szerelvény képtelen volt megállni az előtte veszteglő vonat végéig. Antal kiugrott, de sajnos az egyik ko­csi ráborult.- Es ha benn marad?- Az az azonnali halálát je­lentette volna. A mozdony eleje úgy összeroncsolódott, abban nem úszta volna meg élve. (Folytatás a 3. oldalon) Még egyezkednek a feldolgozók és a kereskedők Tejáremelés (kicsit) később A korábban szeptember elsejére beharangozott tej- és tejter- mékár-emelés a feldolgozók és a kereskedők egyezkedése miatt valószínűleg későbbre tolódik, annyi azonban biztos, hogy ha­marosan 3-5 százalékkal többet kell leszurkolni a fehér italért és az ebből készült élelmiszerekért. Az áremelés hátterében döntően a tej irányárának növelése áll. A Tej Terméktanács küldöttköz­gyűlése ugyanis a napokban el­fogadta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javaslatát a tejfelvásáílás irány­árainak megváltoztatására. Az el­fogadott javaslat szerint az extra tej irányára szeptember 1-jétől a jelenlegi 55 forint plusz áfáról - a korábban meghirdetett 62 forint plusz áfa helyett - 58,5 forint plusz áfára változik literenként, amelyhez az agrártárca további másfél forintos támogatást nyújt literenként. Az első osztályú tej irányára az elképzelések szerint 55,5 forint plusz áfára emelkedik. A tejtermelők és -feldolgozók önmérsékletén alapuló kompro­misszumos döntés az agrártárca segítségével lehetővé teszi, hogy a tejágazatot fenyegető válságot ­amelynek első jelei már megmu­tatkoztak az elmúlt hónapokban - el lehessen kerülni A szolnoki WÉS Rt.-nél ha­vonta négymillió forint többletki­adást jelent az irányárak emelése, amelyet a termékárak növelése kompenzálhat. Martinovics Ottó, a cég elnök-vezérigazga­tója érdeklődésünkre elmondta, minden feldolgozónak joga, miképpen képezi az új árakat. Számítása szerint a válság eny­hítése érdekében meghozott in­tézkedés a szakmában 3-5 szá­zalék körüli tejtermékár-eme- lést vetít előre. (Folytatás a 3. oldalon) Újra zajosak az iskolák Városi tanévnyitó Szolnokon ... Nemcsak az időjárás romlott el a napokban, hanem minden bizonnyal egy-két gyermek szája íze is, hiszen ismét „elszállt” az elején még véget nem érőnek tűnő nyár, és újra becsengettek az iskolákban, megteltek a padok - reméljük, így van - tudásra éhes nebulókkal. Az új tanévet persze mindenhol ünnepélyes ke­retek között nyitották meg. Megyénket, azon belül is Jászapátit az a megtisztel­tetés érte, hogy itt volt a szakképző iskolák országos tanévnyitója. Az itteni és a szolnoki városi évnyitóról a 3. oldalon számolunk be. Augusztus 22-én késő este történt, hogy a szolnoki testvérpár összeveszett valamin tévénézés közben. A nézeteltérésnek - ami állítólag valami szőnyeg miatt alakult ki a húg és a báty között - csakhamar véres következményei lettek. Eddig csak kevés nyertes termelő lépett vissza Felülvizsgálják a beruházásokat A megyében eddig csak igen kevés vállalkozás lépett vissza at­tól, hogy megvalósítsa mezőgazdasági beruházását, azaz ne ve­gye igénybe a már megnyert támogatást. Ettől függetlenül e hónap folyamán a megyei FVM-hivatal felülvizsgálja vala­mennyi beruházás állását, hogy pontos képet kapjon. A történet, ami a szandaszőlősi Nagymező utca egyik házában játszódott, többé-kevésbé két verzióban ismert a nyomozók előtt. A gyanúsított, az 50 éves M. Antal László úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy ő a tévé előtt a fotelban ülve béké­sen falatozgatott dinnyéjéből, amikor a húga felidegesítette. Amikor nagyon mérges lett, akkor felpattant, és az addig evőeszközként használt kést testvére ellen fordította. Arra viszont már nem emlékezett, hogy hányszor is szúrta nyakon 47 éves nőt. Igazából nem bán­tani, csak megijeszteni akarta őt. „Ha ittas vagyok, akkor ag­resszív vagyok” - áll egyfajta magyarázatként a jegyző­könyvben. A 70 éves apa, aki vélhetően ittas és meglehetősen indulatos fia megfékezésekor maga is könyökét törte, úgy mondta a rendőröknek, hogy Antal a sur- ranójából rántotta elő a kést. Abban már megegyeztek, hogy a fiú a húga nyakát szurkába. A lány vérzett, ezért a család seb­tében intézkedett afelől, hogy mielőbb kórházba kerüljön. Még tisztázásra szorul, de talán több szúrás is érte a nyakán, ezen a rendkívül „kényes” test­részen elszenvedett sérülések­nek azonban egyike sem volt súlyos, mind nyolc napon belül gyógyul az előzetes orvosi vizsgálat szerint. A Szolnoki Rendőrkapitány­ság végül súlyos testi sértés kí­sérlete miatt indított eljárást a szabad lábon hagyott M. Antal László ellen. Ami pedig apja sérülését illeti, emiatt súlyos testi sértés a rendőrök alapos gyanúja. -hgy­Az idén mintegy 200 mezőgaz­dasági vállalkozás nyert támoga­tást beruházásához, a támogatás­ként odaítélt teljes összeg pedig meghaladja az 1,5 milliárd forin­tot. Sajnos azonban már néhá- nyan visszaléptek a megvalósí­tástól - tudtuk meg a Földműve­lésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium megyei hivatalánál. Gombár Mihály hivatalvezető azt is elmondta, hogy a meghiú­sulási arány nem éri el a 10 száza­lékot. A visszalépések oka első­sorban a saját forrás hiányában keresendő, mely a terményérté­kesítés körül kialakult gondokra vezethető vissza. Ez egyúttal a megszerezhető hitelek mértékét is befolyásolja. Voltak olyan pá­lyázók is, akik a területfejlesztési tanácstól remélt támogatásnál kevesebbet kaptak, s ez is a visz- szalépések okai között található. Több termelő ugyanakkor éven belüli, illetve éven túli átüteme­zést kért. Az egyes beruházások állásáról viszont nincs teljes képe a hivatalnak, ezért heteken belül valamennyit felülvizsgálják, ez Csak az időjáráson múlhat, kell-e kötbért fizetni Szeptember közepén térfélcsere lesz a szolnoki Tisza-hídon Több mint egy hónapja zaj­lik a régi Tisza-híd felújítása Szolnokon. A 321 millió fo­rintos beruházás pályázatát a Ganz Acélszerkezet Rt. nyerte el, de a kivitelezésben alvállalkozóként más, helyi és budapesti cégek is részt vesznek. A határidő betart­hatósága pillanatnyilag csak az időjáráson múlik. A hala­dás üteméről, a közlekedés helyzetéről és az eltelt idő­szak tapasztalatairól kérdez­tünk néhány szakembert. A városi rendőrkapitányság ille­tékese elmondta, az első nap ki­vételével nem volt komoly fenn­akadás a közlekedésben. A for­galmi rend változásával három, könnyebb sérülésekkel is járó baleset hozható kapcsolatba. Ezeken kívül csak koccanások és fékcsikorgások voltak. A he­lyiek lassan megszokják az új körülményeket, de azért minden napra jut 5-10 helyszíni bírság­gal vagy feljelentéssel végződő rendőri intézkedés a szabályta­lankodókkal szemben. Nervetti Gézától, a Ganz Rt. főmérnökétől megtudtuk, a híd felújítá­sát elsősorban a járda­konzolok rossz állapota és a vasszerkezetek kor­róziója indokolta. A költ­ségvetés rendkívül kiéle­zett a feladathoz képest, és a határidők is szorítják a kivitelezőket. A tervek szerint a most felújítás alatt lévő oldal szeptember közepére ké­szül el, ekkor történhet meg a „térfélcsere”. A korrózióvédelmi munkák után a jelenleg lezárt járdasza­kaszból kerékpárút lesz, amelyre speciális műanyag alapú aszfalt- burkolat kerül, és ezt magasított korlát szegélyezi majd. Mindkét oldalon 50 centivel szélesítik a járdát, így az úttest 9-ről 8 mé­terre szűkül. A szolnoki „öreg” Tisza-híd képe a felújítási mun­kák végeztével is változatlan marad majd, csupán a rozsdafol­tok tűnnek el róla. Az alvállalkozókkal együtt mintegy 50 ember dolgozik a híd felújításán, ezért a feladatok koordinálása a legnehezebb dol­gok egyike. A másik komoly nehézséget az időjárás jelenti, mivel az utóbbi napok esőzése anyagi károkat is okozott. Ráa­dásul a munkák egy része csak megfelelő hőmérséklet és pára­tartam mellett végezhető, így ha a következő hetek hűvös, ködös időt hoznak, az a határidőből való kicsúszással és kötbérfize­tési kötelezettséggel fenyeget. Szabó Béla, a megyei mun­kabiztonsági és munkaügyi felügyelőség munkatársa arról tájékoztatott, hogy a felújítási munkák során több alkalom­mal kellett a tapasztalt sza­bálytalanságok miatt szankci­ókat alkalmazniuk. A legna­gyobb összegű bírság, melyet kiszabtak, 25 ezer forint volt, de veszélyes tevékenységnek minősítették és betiltották pél­dául, hogy daruval szaggassák fel a járda betonelemeit.-molnár­I Ahogy csak nagyon kevesen látják a hidat

Next

/
Oldalképek
Tartalom