Új Néplap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

A végére elfogyott az erő Sztankó Rita hosszabbításban nyert Váci vagányok a Szőnyi úton Mit ér az ember, ha világbajnok 7-9. oldal Hivatalos viszonteladó Ericsson GA 318 - Pannon előfize­téssel és 3 x 3000 forintnyi ingyenes beszélgetéssel 34.900 Ft! Ezért Önnek is érdemes felállnia! Keressen fel minket december 5. és 31. között! (Ajánlatunk a készlet erejéig érvé­nyes.) A 3 x 3000 Ft kedvezmény belföldi beszélgetésekre vonatkozik. Az árak áfa nélkül értendők! X Szolnok, Baross út 2. 1 Telefon: 56/421-303 20/355-220, 20/348-838 A második megyei társastáncbajnokságot szombat délután, a mezőtúri városi sportcsarnokban rendezte meg a Printomat TSK. Hét kategóriában, több mint kilnecven pár mérte össze tudását. A versenyzők standard és latin-amerikai táncokat mutattak be. fotö:M.j. Sorokban Pillanatfelvétel a mezőgazdaságról A mezőgazdasággal foglalkozó mintegy 1,2 millió - megyénkben 64 ezer - egyéni gazdaság tevékenységéről a KSH reprezentatív felmérés keretében gyűjt információkat. A számlálóbiztosok de­cember 1. és 16. között kopogtatnak a gazdáknál és kérdeznek az állatállományról, az iáéi növénytermesztési és kertészeti ered­ményekről, továbbá a gép- és eszközállományról. Újabb Fokker gépek A Malév a közeljövőben újabb Fokker 70-es repülőgéppel kí­vánja bővíteni járműparkját. A Fokkerek beszerzése a Malév flottafejlesztési programjának része, amelynek keretében a lé­gitársaság szeretné Tupoljev gé­peit lecserélni. Á Malévnak 23 repülőgépe van, ebből 12 Boe­ing, 8 Tupoljev és 3 Fokker. Lottószámok Az 5/90-es lottó: 16, 27,33,34, 46 Dzsókerszám: 711 715 Hatoslottó: 17, 30, 31, 36, 39, 42. Pótszám: 24. Totóeredmények 1. Újpest-Győr X 2. Videoton-Kispest 2 3. Ferencváros-Zalaegerszegl 4. Düsseldorf-Bremen 1 5. Freiburg-Schalke 04 2 6. Leverkusen-1. FC Köln 1 7. 1860 München-KarlsruheX 8. Rostock-Bielefeld 1 9. Atalanta-Napoli X 10. Perugia-Vicenza X 11. Reggiana-Lazio 2 12. Udinese-Parma 1 13. Verona-Sampdoria X 14. VfB Stuttgart-B. München (lapzárta után érkezett) Az adatszolgáltatás kötelező, az információkat a KSH a tör­vényi előírásoknak megfele­lően szigorúan titkosan kezeli, ahhoz más nem férhet hozzá. Az összeírás a megye 22 te­lepülését (Jászalsószent­Míg 1990-ben alkoholizmus miatt 49 kiskorút tartottak szá­mon veszélyeztetettként, addig tavaly 275-öt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkanél­küliség, az elszegényedés egyre több családban felborította az életet, és a szülők életvitele sokszor kifogásolható, több­nyire alkoholizmus vagy mun­györgy, Jászapáti, Jászberény, Jászladány, Karcag, Kengyel, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Nagyiván, Tiszabura, Tisza- földvár, Tiszafüred, Tiszakürt, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tó­kakerülés miatt. Az ilyen kö­rülmények között élő gyerekek értelmileg, érzelmileg vissza­maradnak a fejlődésben, szo- rongóvá vagy agresszívvé vál­nak, és esetleg kisebb bűncse­lekményeket is elkövetnek, például kerékpárlopást. A segítségre szoruló csalá­dok támogatása egyre nagyobb szeg, Törökszentmiklós, Túr- keve, Újszász, valamint Ve- zseny) érinti. Kereken 3300 gazdaságot, az egyéni gazdál­kodók 5 százalékát keresik fel az összeírok. A KSH kéri a gazdaságokat, hogy segítsék az összeírok munkáját, kérdéseikre adjanak objektív, pontos válaszokat, hiszen megalapozott agrárpoli­tikai döntések csak a mező- gazdaság helyzetének reális ismeretében hozhatók. összeget követel. így a rendsze­res nevelési segély öt év alatt a kilencszeresére emelkedett. Míg 1990-ben 140 család ré­szesült ebben az ellátási formá­ban, addig tavaly 589. A nehéz helyzetű családoknak segítsé­get nyújt ezenkívül a védőnői szolgálat, a nevelési tanácsadó, az iskolai napközik, a kirendelt pártfogó. A legvégső lépés az állami gondozásba vétel. Az ál­lami neveltek száma az utóbbi években nem emelkedett, jelen­leg tizennyolcán vannak. s r* Állami gondozásról csak végső esetben döntenek Hatszor több a veszélyeztetett gyermek Egy tavalyi adat szerint 1990 óta Törökszentmiklóson hatszo­rosára nőtt a veszélyeztetett körülmények között lévő gyerme­kek száma. Az anyagi okok miatt veszélyeztetetteké 13-szoro- sára, a magatartási okok miattiaké több mint 9-szeresére nőtt. Hogyan adóznak jövőre a vállalkozások? Lapunk keddi számában folytatjuk az adó­zással kapcsolatos jogszabályváltozások is­mertetését. Ezúttal a személyi jövedelem- adóról szóló törvénynek a tőkejövedelmekre vonatkozó fejezetét részletezzük, valamint ismertetjük a társasági adóról és az osztalé­kadóról szóló, január elsejétől hatályos tör­vény előírásait. Református kórustalálkozó Szombaton a karcagi refor­mátus templomban rendezték meg a magyarországi refor­mátus közép- és főiskolák kó­rustalálkozóját. A közös ima után a hét kórust a vendéglá­tók nevében id. Nagy Kálmán esperes köszöntötte. A karcagi református egyház kórusa Koppány Mária vezény­lőiével, Székely Orsolya kísére­tében Schubert Szent az Isten című művével köszöntötte a megjelenteket. Ezután a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanító­képző Főiskola kórusa követ­kezett Kéri Mihály, majd a bé­kési Szegedi Kis István Gimná­zium Gelléné Körözsi Eszter, és a mezőtúri Szegedi Kis Ist­ván kórus Cserháti Ferenc karnagy vezetésével. A Wesse­lényi Kollégium Zilahról jött, Csillagh Mária volt a karna­gyuk. A nagyváradi Sulyok István Főiskola Leopold László, míg a Debreceni Re­formátus Gimnázium Berkest Sándor és Kurgyis András irá­nyítása mellett énekelt, őket a Kecskeméti Református Kol­légium Gimnáziumának együt­tese követte Mikesi Tibor ve­zényletével Üdülőcentrum Nagyivánon? Nagyiván önkormányzatának jelentős segítséget nyújthatna a hortobágyi idegenforgalom. A feltételes mód használata azért is indokolt, mert az önkormányzat saját erőből képtelen ide­genforgalmi fejlesztéseket végrehajtani, és eddig a befektetők pénze is elkerülte a falut. Az álomból azonban valóság lehet, hiszen egy-két vállalkozás már kopogtat a községháza ajtaján. Egy budapesti kft. már 1989-ben vásárolt itt két parasztházat, a hozzá tartozó egyhektáros terü­lettel együtt. A cég ügyvezetője legutóbb kinyilvánította azon szándékát, hogy területén 40 milliós beruházást szeretne vég­rehajtani. A jövő év elején el kí­vánják kezdeni a munkát. Orosz Gyuláné polgármester asszony elmondta, hogy öröm­mel vették a megkeresést, hiszen a kft. ígéretet tett arra: helyi munkaerőt foglalkoztat a tájjel­legű üdülőcentrum kialakításá­nál. (25 amerikai típusú nádtetős faház, lovarda, lovasiskola va­lamint a kiszolgálóegységek épülnének itt.) Mivel az idegenforgalmi fej­lesztés nem csak a helyi munka- nélküliség gondjain enyhít, ha­nem növelheti a falu idegenfor­galmi bevételeit is, a hivatal nem zárkózott el az elvi építési enge­dély kiadásától. Annál is inkább, mert a községi terv hasonló be­ruházással számolt a tiszaörsi út melletti területen. Hogy mikor érkeznek a vál­lalkozás kapcsolatai révén né­met, olasz és angol gyerekek a lovasiskolába, még a jövő titka. De ha valóban elkezdődik a munka 1997 elején, már az is nagy segítség a helyi önkor­mányzatnak, hiszen sok tartósan munka nélküli kerülhet ki így a jövedelempótló támogatásra szorulók köréből. -p­ett a napraforgóval teli szárító Pokoli torony Kunmadarason Szombaton leégett a kunmadarasi Kunmag szövetkezet tulaj­donában lévő 25 méter magas, Bábolna típusú szárítótartály, benne 400 mázsa napraforgóval. Pénteken éjfél előtt néhány perccel riasztották a karcagi tűzoltókat, akik szerint ekkora tűz évek óta nem volt a környéken, hiszen Karcagról és Tisza- szentimréről is lehetett látni a lángokat. A lánglovagok megérkezésekor az egész torony már égett - tud­tuk meg Czókoly Viktor főhad­nagytól, aki a helyszínre a kar­cagi tűzoltóság C csoportjával jött. A hármas, kiemelt foko­zatú tűz eloltásához Püspökla­dányból és Tiszafüredről is ér­kezett segítség. Huszonhárom tűzoltó, öt autóval, hatórás megfeszített munkával tudta csak megfékezni, a tüzet, Czó­koly Viktor főhadnagy és Lévai Kálmán őrnagy irányítása mel­lett. Kunmadarason vannak ön­kéntes tűzoltók is, akiket szin­tén riasztottak a karcagi hivatá­sosak. Húsz perc múlva bicikli­vel, fecskendő nélkül megjelent egy ember, és közölte, a töb­biek sajnos nem tudnak jönni. A tornyot hat, úgynevezett C sugárral „kezelték” a tűzol­tók annak érdekében, hogy a vasszerkezet ne lágyuljon el a hőtől s ne boruljon le, hiszen az még nagyobb kárt okozott volna a szárító berendezései­ben és a környező épületek­ben. A napraforgó és a torony azonban a tűzoltók megfeszí­tett küzdelme ellenére is szénné égett. A Kunmag szövetkezet el­nöke, Vincze Jenó' szerint a be­csült kár mintegy 25 millió fo­rint. (Tavaly a szárító szigetelé­sét 9 millió forintért újíttatták fel.) Körülbelül 150 ezer liter vi­zet használtak fel a lánglova­gok, hogy a tornyot megment­sék a ledőléstől. Négy óra alatt sikerült elérniük, hogy a torony ne lángoljon, hiszen már az alumíniumborítása is kékes­zöldes lánggal égett. A tűzoltók elmondták, hogy több madarasi ember is jött se­gíteni lapátolni a terményt, mert le kellett üríteni a silót. A lángok eloltása után a ki­sebbfajta „pokoli toronyba”- ahogy a főhadnagy fogalma­zott - felmásztak a tűzoltók, s így tudták véglegesen elfojtani a tüzet. A tűz okát szakemberek vizsgálják.-de­A vállalkozói szféra estélyét rendezte meg szombaton este a megyeháza díszter­mében a Szféra Kulturális Szolgáltató Kft. Képünkön a divatbemutató egy pillanata látható. (Összeállításunk a 4. oldalon) fotó: mészáros

Next

/
Oldalképek
Tartalom