Új Néplap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

2. oldal VlLÁGTÜKÖR 1996. december 2., hétfő A Dana menti konzervatív pártok eszmecseréjén Lakitele­ken megfogalmazódott: az Eu­rópai Unióhoz és a NATO-hoz csatlakozni kívánó országok­nak létérdeke, hogy ne egymás­sal rivalizálva, hanem együtt­működve integrálódhassanak. Jövő áprilisban ugyancsak La­kiteleken megalakul az Európai Demokrata Fórum. II. János Pál pápa szomba­ton az advent első vasárnapját megelőző vesperáson hivatalo­san meghirdette a katolikus egyház felkészülését a 2000. év nagy jubileumára. A „megosz­tottság” leküzdésének szelle­mében küldött II. János Pál Szent András napja alkalmából üzenetet I. Bartalomaiosz kons­tantinápolyi ortodox ökumeni­kus pátriárkának. A* Erdéllyel való „nagy egye­sülést” kimondó 1918. évi gyu­lafehérvári népgyűlés 78. év­fordulóján Romániában vasár­nap országszerte ünnepsége­ken, koszorúzásokon, hálaadó istentiszteleteken emlékeztek meg a nemzeti ünnepről. Emil Constantinescu hálaadó isten­tiszteleten vett részt. Örökre Izrael része marad a Jordán folyó völgye - közölte Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő vasárnap, az Arab Ligának az izraeli telepítési po­litikáról tartott kairói rendkívüli ülésével egy időben. Az olasz ENSZ-képviselő a Biztonsági Tanács soros elnöke vasárnaptól. Francesco Paolo Fülei az indonéz Nugroho Wasnumurtitól veszi át a tiszt­séget egyhavi időtartamra. Szörnyű hiba volt a Szovjet­unió megszüntetése - írta a bi­rodalom megszűnésének és a FÁK megalakulásának közelgő ötödik évfordulója alkalmából a Pravda című kommunista lap. Elkápráztatja híveit „böl­csességével és derűjével” a Pe­king által kijelölt pancsen láma. A kisfiút Kína egy esztendeje nyilvánította 11. pancsen lá­mává, és azóta fogságban tartja. A tibeti rendőrség nemrégi­ben tüzet nyitott tibeti menekül­tek egy csoportjára. A nepáli belügyminisztérium szóvivője szerint a csaknem harminctagű csoport kövekkel dobálta meg a rendőröket, s azok önvédelem­ből lőttek. A menekültek sze­rint viszont a rendőrök kezdték el ütlegelni őket, és ezért dobál­ták a köveket. Megszűnt az útblokád Fran­ciaországban. Szakemberek szerint azonban legalább öt nap kell ahhoz, hogy az ismét meg­közelíthetővé vált üzemanyag­tárolókból fel tudják tölteni a benzinkutak készleteit. Téré* anya állapota válságos. A 86 éves Nobel-békedíjas apáca hosszasan elhú­zódó tüdő- és vesebetegsége miatt az orvosok arra kényszerültek, hogy felfüggesszék a szív­ritmuszavar szabályozására kezdett gyógyszeres kezelést. fotó: feb/reuter Szörnyű népirtás Indiában Évente sok millió csecsemő életét oltják ki Indiában naponta negyvenezer csecsemőt ölnek meg pusztán azért, mert lányok. Segélyszervezetek felhívása alapján most ENSZ-tisztviselők folytatnak vizsgálatot a helyszínen. A brit sajtó beszámolt egy felmérésről, amelyet India legszegényebb államában, Bi­harban végeztek. Ebből kitű­nik, hogy itt tavaly 1,6 millió lánycsecsemőt öltek meg. In­diának tizenöt szövetségi ál­lama közül legalább tízben ha­sonló az arány, azaz évente mintegy 16 millió csöppség életét oltják ki. A fő ok a szegénység. A lá­nyok ugyanis többe kerülnek: nem csak, hogy nem keresnek, hanem ahhoz, hogy férjhez ad­ják őket, legalább 600 dollár­nyi hozományra van szükség, ami sok indiainak egyévi tel­jes keresete. A szörnyű lány­irtásban részt vesznek bábák, orvosok, ápolónők, rokonok, sőt nemegyszer magát a sze­rencsétlen anyát - nem ritkán gyereklányokat - kényszerítik arra, hogy végezzen magza­tával. Viszonylag elviselhetőbb­nek számít az a megoldás, amikor az országot járó orvo­sok ultrahanggal megállapít­ják, hogy lány születne, s mindjárt el is végzik az abor­tuszt. A század elején Indiában még körülbelül ugyanannyi fiú született, mint lány. Áz 1991-es népszámlálás tíz szá­zalékkal több fiút mutatott ki, ami egyértelműen ennek a gyakorlatnak tudható be. Jól­lehet a hatóságok mindenről tudnak, megkísérlik a dolgot eltussolni. Bihar államban például egy év alatt egyetlen bábát állítottak bíróság elé, aki bevallása szerint harminc év alatt ugyanannyi lánycse­csemő életét oltotta ki, mint amennyi fiút életre segített. Újabb menekültáradat Zaire-ban. Több tízezren - köztük gyermekek - vállalkoz­tak az útra, mert Burundi legnagyobb hutu lázadó szervezetének fegyveresei fokozták a ge­rillaharcot, és heves összecsapások folynak öt nagy tartományban. fotó: feb/reuter Erősíteni kell az EBESZ-t Moszkva változatlanul a NATO-bővítés ellen Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet ma kezdődő lisszaboni csúcs- értekezletén részt vesz Horn Gyula miniszterelnök és Ko­vács László külügyminiszter. Németország az Egyesült Ál­lamokkal és Nagy-Britanniával szemben támogatja azt az orosz kívánságot, hogy erősítsék az EBESZ szerepét - jelentette ki Klaus Kinkel külügyminiszter. A német kormány támogatja, hogy tegyék cselekvőképe­sebbé az összeurópai szerveze­tet, amelynek élén egy kezde­ményező szerepet vállaló erős főtitkár álljon, és az EBESZ- trojka is az eddiginél nagyobb önállóságot és felelősséget kap­jon. Bonn azonban nem kí­vánja, hogy egyfajta biztonsági tanácsot hozzanak létre a szer­vezeten belül, és határozottan elutasítja azt a moszkvai elkép­zelést, amely szerint az EBESZ idővel felváltja a NATO-t. Viktor Csemomirgyin orosz kormányfő vasárnap megismé­telte: Moszkva kategorikusan ellenzi a NATO bővítését. Az orosz miniszterelnök hangsú­lyozta: noha Oroszország nem rendelkezik vétójoggal, senki­nek sincs joga figyelmen kívül hagyni a véleményét. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy a NATO vezetése nyilvá­nítsa ki: nem telepít atomfegy­vereket jövőbeni új tagjainak területére - jelentette ki Anton Butejko, az ukrán külügymi­niszter első helyettese. A szigetország kilépne az Európai Unióból Brit ragaszkodás a fonthoz John Major brit miniszter- elnök állítólag közölte, hogy országa meggondolja az egy­séges európai pénznem beve­zetését a szigetországban. Londoni értesülések szerint John Major pártjának vezetői előtt kijelentette: gyakorlatilag „nincs esély arra”, hogy Nagy- Britannia ebben az évezredben az Európai Unió 1999-re terve­zett közös valutarendszerének (EMU) tagja legyen. A brit miniszterelnök ezúttal nem elsősorban saját pártja lá­zadó EU-ellenes jobbszámyá- nak kedvét keresi, hanem az el­lenzéki Munkáspárttól kíván még egy lépéssel távolabb ke­rülni a választások közeledté­vel, igyekezve hangsúlyozottan különbséget tenni a két párt EMU-álláspontja között. Ennek a kormányon belül azért látják szükségét, mert bár a konzerva­tívok a lakosság nyomására ugyanúgy igyekeznek védeni (pontosabban megtartani) a fontot, mint a munkáspártiak, ám egyúttal népszavazást ígér­nek, minden „elhamarkodott” döntést kizárva a kérdésben. Húsz brit közül 19 támo­gatná hazája kilépését az Euró­pai Unióból, ha a közösség nem volna hajlandó átszabni a szi­getországi ízlésnek megfele­lően az angolok megítélése sze­rint túlságosan „föderalista” in­tegrációs menetrendet. Nagy- Britanniában jó ideje a politika berkeiben is téma az ország ki­lépése az Európai Unióból. / Ártalmatlan katonásdi? Szélsőjobb szervezkedések az USA-ban „Patriotnak”, hazafinak ne­vezik magukat, de veszélyes szélsőjobboldaliak azok a többnyire idősödő férfiak, akik különböző katonai jel­legű szervezetekbe tömörül­nek az Egyesült Államokban. Az FBI kiderítette, hogy az or­szágosan legalább nyolcszáz szervezet tagjainak a száma mintegy húszezer, a velük ro- konszenvezők, a demokratikus rendszert elutasítók tábora 12 millióra tehető. Sokáig úgy vélték: ártalmat­lan katonásdiról van szó, ám amióta kiderült, hogy a „patrió­táknak” terrormerényletekhez is közük lehet, sokkal inkább odafigyelnek rájuk. Nézeteik európai mércével nehezen érthetők. Ellenzik pél­dául „az ENSZ világuralmi, Amerikát fenyegető törekvé­seit”, és összefogásra szólíta­nak fel a „korrupt és kokainnal élő” Bili Clinton elnök ellen. A texasi Wacóban néhány éve egy rendszerellenes, az amerikai életből, társadalomból való kivonulást hirdető szekta 77 tagja hált meg. Először tűz­harcot folytattak a rendőrökkel, majd magukra gyújtották tele­püket, és ott pusztultak. Ilyenfajta szélsőségeseket gyanúsítanak az Oklahoma Cityben elkövetett terrorista merénylettel, amelyben 168 ember veszítette életét, és felté­telezik, hogy az atlantai olimpia idején is ők robbantottak. Ferenczy Europress Fantomoperaház Rijadban A megnyitó után azonnal bezárták Egyetlen előadást sem tar­tottak a világ legkorsze­rűbb, hét éve megnyílt dal­színházában, Rijadban. Eredetileg a meggyilkolt Fej­szál király ötlete volt, hogy a szaúdi fővárosban operaházat létesítsenek: 1975-ben hagyta jóvá, hogy a kulturális, sport- és szórakoztató központ ré­szeként operaház épüljön. A munkálatok - forintban - 23 milliárdot emésztettek fel, és 1989-re fejeződtek be. Ám a jelenlegi uralkodó, Fahd ki­rály nevét viselő dalszínház iszlám körök bírálatának ke­reszttüzébe került. Szaúd-Arábiában a szélső­séges vahabita irányzat kép­viselői szerezték meg a ha­talmat, és elérték, hogy a siva­tagi királyságban egyetlen színház vagy mozi sem mű­ködhet. Azzal érvelnek, hogy férfiak és nők „erkölcstelen módon” együtt látogatnák az előadásokat, és lehetetlen, hogy az énekesnők fátyolban lépjenek színpadra. Ä névadó király sem akart ujjat húzni a konzervatív isz­lám körökkel, ezért az opera­ház Csipkerózsika-álmát alussza. A 180 tagú személy­zet időnként ellenőrzi a lézer­reflektorokat, gondosan taka­rítják a háromezres nézőteret, a márvánnyal borított folyo­sókat és a minden luxussal berendezett páholyokat. A többi néma csend... FEB A szebbik nem ma már több, mint a közélet díszítőeleme Nyomulnak a nők a politikában Képviselőnők és hölgyminiszterek szerepeltetése a közéletben sokáig és sok országban afféle kirakatpolitikának számított, így senki sem mondhatta, hogy a szebbik nem kiszorul a dön­téshozatalból. Ám a helyzet most változóban van. Az éllovas Skandinávia. A nor­vég és a svéd kormányban - az előbbiben hosszú időn át Gro Bruntland kormányfő asszony mellett - hét-nyolc női minisz­ter foglalt helyet. A finn parla­ment tagjainak több mint har­mada nő, s a 16 tagú kabinetben heten a „gyengébb” nemhez tartoznak. Olyan - korántsem gyenge - tárca élén, mint a kül­ügyi, a pénzügyi, vagy a vé­delmi. A parlament elnöknője a híres nyelvész és irodalmár, Uosukainen asszony, aki nem­rég Emésztő láng című könyvé­ben, szenvedélyes házasságá­nak 35 évéből merített témát. Nő a Finn Központi Bank el­nöke, Sirkka Hämäläinen is, aki szerényen úgy fogalmazta meg szerepét, hogy nem szeret sokat beszélni, neki döntenie kell. Párizsban a France Soir úgy fogalmaz, hogy miután „ledől­tek a férfi bástyák”, már csak egy kérdés maradt hátra: mikor lesz „madame” az Elysée-pa- lota lakója. Hiszen az Akadé­mia negyventagú testületében is van már hölgy - Alice Sau- nier-Seite személyében. A szomszédos Ausztriában szintén hölgyválasz van a poli­tikában. Minden párt előtérbe helyezi sikeres politikusnőit. Az Európa parlamenti választá­son elért kitűnő eredményeit az Osztrák Néppárt főként Ursula Stenzelnek, a népszerű televí­ziós személyiségnek köszön­heti. Haider feltörekvő Szabad­ság Pártját sokáig „férfi párt­ként” emlegették, valószínűleg ennek is köszönheti a karrierjét Susanne Riess, aki a pártvezér egyik helyettese lett. A bécsi önkormányzati vá­lasztások nyomán megalakult koalícióban Grete Laska alpol- gármestemő mellett Bécs integ­rációs ügyeit a szociáldemok­rata Brauner asszony irányítja. Az SPÖ ügyvezetője pedig Brigitte Ederer, aki különben az Európa parlamenti választá­sokon nem éppen sikeres lista­vezető, Hannes Swoboda élet­társa. Az ügy külön pikantéri­ája, hogy miközben Swoboda elég élesen bírálta Vranitzky kancellárt, s őt tartotta felelős­nek a kudarcokért, Ederer asz- szony teljes mellszélességgel kiállt a kormányfő mellett. Magyarország a mennyiségi adatokat tekintve inkább közé­pen, mint az élmezőnyben ta­lálható a politikusnők helyzetét illetően, jóllehet jelzésértékű, hogy a könnyűnek nem mond­ható privatizációs tárca élére nő került. Réti Ervin JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MF.GYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügyvezető igazgató • Felelős szerkesztő: BERKI IMRE • Szerkesztő: Laczi Zoltán Tervezőszerkesztő: Molnár Gábor • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét, Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban terjeszti a „Rónahír” Észak-alföldi Hírlap-kereskedelmi Postai Rt. Debrecen, Nyugati u. 5-7. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. Telfefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424-444) és ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással a Postabank Rt. 11993609-03301214 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 9. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Bercsényi út 5. Tel.: 57/412-564, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445, Törökszentmiklós, Táncsics út 1. Tel.: 56/390-959, 35. mellék, Kunhegyes, Kossuth út 40. Tel.: 59/326-961. • Előfizetési díj egy hónapra 537 forint, negyedévre 1551 forint, fél évre 3222 forint, egy évre 6444 forint. • Az áruspéldányok ára: 27,50 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 1198 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7.30-tól 16 óráig kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom