Új Néplap, 1996. április (7. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

2. oldal Világtükör 1996. április 1., hétfő A brit marhakor nagyon sokba, több tízmilliárd frankba kerül majd az Európai Közös­ség számára - jelentette ki a Le Monde című párizsi napilapnak Philippe Vasseur francia mező- gazdasági miniszter. Ez az első eset, hogy egy magas rangú po­litikus számszerűsítse a válság pénzügyi kihatásait. Kiadja a géprablókat Egyip­tomnak Moamer el-Kadhafi lí­biai vezető. Arról a három egyiptomi férfiról van szó, akik a múlt héten Líbiába térítettek egy repülőgépet. Szafuat as-Sa- rif egyiptomi tájékoztatási mi­niszter szerint Kadhafi arra is ígéretet tett, hogy átadja a gép- eltérítésre vonatkozó összes ha­tósági dokumentumot. A Világbank húszmillió dollár sürgős segélyt bocsát a palesz­tin Autonómiatanács rendelke­zésére, hogy enyhíteni lehessen az autonóm területek izraeli le­zárása okozta következménye­ket. A palesztin hatóságok a hét végén úgy döntöttek, hogy amíg Izrael nem engedi be az ott dolgozó palesztinokat, be­tiltják az izraeli áruk behozata­lát az autonóm területekre. Susanna Agnelli olasz kül­ügyminiszter Torinóban tájé­koztatta az EU-ba való felvéte­lüket kérő közép- és kelet-eu­rópai ofszágok, valamint Cip­rus és Málta külügyminisztereit a maastrichti szerződést felül­vizsgáló kormányközi konfe­rencia (IGC) hivatalos meg­kezdéséről. A találkozón So­mogyi Ferenc külügyi államtitkár is részt vett. Megjátszott merényletet ké­szített elő Jichak Rabin néhai kormányfő ellen az izraeli bel­biztonsági szolgálat (Sin Bét). A tervről tudomást szerzett a miniszterelnök valódi gyilkosa is, akinek dolgát nagyban meg­könnyítette ez az értesülés - írja tegnapi helyszíni beszámo­lójában a The Observer című brit lap. Nyilatkozatban üdvözölte a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom galántai országos közgyűlése a magyar-szlovák alapszerződés szlovák ratifiká­cióját. Az MKDM számára ugyanakkor elfogadhatatlan az alapszerződéshez csatolt egy­oldalú értelmezési függelék. A közgyűlés újraválasztotta ed­digi elnökét, Bugár Bélát. Leszállt az Atlantis amerikai űrrepülőgép tegnap reggel. A manőverre az eredetileg terve­zett floridai Kennedy Űrköz­pont helyett a kaliforniai Ed­wards légitámaszponton került sor. A földi irányítóközpont azért döntött a légibázis mellett, mert az űrközpont körzetében kedvezőtlenek voltak az időjá­rási viszonyok. Egy azonosításra váró holttest fotó: feb/reuter Tömegsírt tártak fel Mintegy 200 boszniai szerb civilt és katonát rejt magában az a tömegsír, amelyre a kö­zép-boszniai Mrkonjics Grad közelében bukkantak. A halot­tak exhumálását a hét végén kezdték meg, nemzetközi szakemberek bevonásával. Ide kapcsolódó hír, hogy Franjo Tudjman horvát elnök Zágrábban William Perry amerikai védelmi miniszter­nek megerősítette: a háborús bűnök elkövetésével - többek között a Mrkonjics Grad-i mé­szárlással - vádolt Tihomír Blaskics tábornok, volt bosz­niai horvát vezérkari főnök önként jelentkezik a hágai tör­vényszéken. Tudjman szerint eddig is csak Blaskics ügyvédje pró­bált számára valamiféle hala­dékot elérni. Német mérnök segítette Szaddám Húszéin grandiózus terveit Iraki atomtitok bécsi bunkerban Atombiztos bunkerban tárolja Bécsben a Nemzetközi Atom­energia Ügynökség az iraki atomtitkokat. Itt rejtőzik 48 acél- ládányi irat, terv, feljegyzés, és ügynöki jelentés. Ezek a dokumentumok tartal­mazzák Szaddám Húszéin hosszú éveken át megőrzött, legféltettebb államtitkait, egy esetleges közel-keleti atomhá­borúra készülődés cáfolhatat­lan bizonyítékait. Az iraki diktátor minden­áron atombombát akart, hogy a térség korlátlan hatalmú urává emelkedjen. Tízezernél több szakembert foglalkozta­tott az iraki atombomba meg­alkotása céljából. Ehhez a Nyugat is asszisztált, igaz, nem a kormányok, hanem a szakmában neves cégek, ki­játszva az állami szervek éber­ségét. A Bécsben őrzött, s most kiszivárogtatott iratokból kiderül: nem sok hiányzott ahhoz, hogy üzembe helyez­zék az atombombához szük­séges, szupertiszta uránt előál­lító berendezést. Az urándúsító készülékek gyártásában élen járó, állítólag szigorúan ellenőrzött né- met-holland-brit tulajdonú URENCO-cég vezető szak­emberét, a német Kari Heinz Schaabot vette meg az iraki titkosszolgálat. Mint nemrég kiderült: tengernyi pénzt mar­kolt fel Bagdadtól a közremű­ködésért. Szaddám nemrég meggyil­kolt veje, Husszein Kamel, egykori olaj-, fegyverkezési és iparügyi miniszter felügyelete alá tartozott az iraki atomága­zat. Ő szökött át tavaly Jordá­niába, és árulta el az iraki atomtitkot a világnak. Ezután Szaddám Húszéin is taktikát változtatott: hogy elnyerje az ENSZ jóindulatát, az országát sújtó tilalmak feloldását, a több teherautónyi titkos anya­got maga bocsátotta a Nem­zetközi Atomenergia Ügynök­ség rendelkezésére. K. L. Autóra zuhant egy repülőgép az amerikai országúton. Tragikusan végző­dött a kényszerleszállás Massachusetts állam 495-ös jelzésű útján. Négyen meghaltak: ket­ten az autó, ketten a kisrepülőgép utasai közül. fotó: feb/reuter Jelcin hajlandó tárgyalni a csecsen képviselőkkel Kimennek az oroszok Oroszország éjféltől leállított minden katonai akciót Cse- csenföldön, és megkezdte csapatainak kivonását egyes körzetekből, a terrorista tá­madásokra azonban ezentúl is megfelelő választ ad. Ezt Borisz Jelcin jelentette be tegnap esti tévényilatkozatá­ban. Az elnök szerint Oroszor­szág kész tárgyalni a szakadár csecsen elnök. Dzsohar Duda- jev fegyvereseivel, a megbeszé­léseknek azonban közvetítőkön keresztül kell zajlaniuk. Moszkva mindazonáltal to­vábbra sem hajlandó lemondani arról, hogy keményen fellépjen azokkal szemben, akik fegyver­rel harcolnak Csecsenföld Oroszországtól való elszakadá­sáért. A béketervet tartalmazó ál­lamfői beszédet vasárnap késő este sugározta a televízió, a Tá­vol-Keleten fekvő Vlagyivosz­tokban azonban az időeltolódás miatt már korábban képernyőre került az adás. Az orosz csapatkivonás beje­lentése ellenére tegnap is. har­cok dúltak Csecsenföldön. A szakadár erők arról tájékoztat­ták a hírügynökségek helyszíni tudósítóit, hogy a függetlensé­gért harcoló erők visszaverték az orosz erők támadását a Groznijtól 50 kilométernyire délkeletre fekvő Vegyeno falu közelében. Az oroszok láthatólag igye­keztek területnyereségre fel­használni a béketerv életbe lé­pése előtti utolsó pillanatokat. A grozniji parancsnokságtól szerzett információk alapján a hadműveletek az ország keleti és délkeleti részére terjedtek ki, de még tegnap a fővárostól, Groznijtól nem messze is vol­tak összecsapások. Tanácsadója maga Chirac köztársasági elnök Új arculatú kormányfő Aligha újdonság, ha egy poli­tikus kisgyermekkel fényké­pezted magát. A szinte vala­mennyi francia lapban megje­lent felvétel, amely Alain Juppé miniszterelnököt Caen városában egy bébivel a kar­ján ábrázolja, mégis meglepe­tést keltett. A csodálkozás folytatódott, amikor a kormányfő az egyik alpesi faluban a síelők világku­pafutamának győztesével ebé­delt, és szemmel láthatóan nem bánta, hogy fényképezik. Ez­után a televíziós stúdióba sie­tett, ahol elmondta, miként kí­ván munkálkodni a franciák életének megkönnyítésén. Szaporodó szereplései nyo­mán azt mondják honfitársai: ő már egy új Juppé. Franciaországban csökken­tek a hitelkamatok, jelentkeztek a fellendülés bizonyos jelei, még a tartósan munkanélküliek száma is kevesebb. Nem les/ adóemelés, s megkezdték az ál lamháztartási reformot. Ezeket az intézkedéseket azonban kép­telen volt „jól eladni” a kor­mányzat. Általános volt az elé­gedetlenség, sztrájk sztrájkot követett, ráadásul az időközi választásokon sorozatos ellen­zéki győzelmek születtek. Juppé ezért próbálkozik most a kormány új arculatának ki­alakításával. A kulisszák mö­götti fő image-tanácsadó nem más, mint maga a köztársasági elnök. Az a Chirac, aki a tava­lyi elnökválasztási kampány során még az amerikaiakat is lepipálta,. annyiszor fogott ke­zet az őt ünneplő lelkes embe­rekkel. Martina Navratilova és George, a pulyka Lefőzhetetlen páros Martina Navratilova, az el­múlt két évtized legjobb teni­szezőnője eddig csak a höl­gyek köréből keresett magá­nak partnert, ám újabban gyakran látható a nyilvános­ság előtt is egy hímnemü kí­sérő társaságában. Az illető George névre hallgat, szereti a friss levegőt, szívesen hallgatja a rádiót, különösen az örökzöld slágereket, és kedvenc csemegéje a nagy szemű, édesre érett szőlő. Természetesen nem férfiúról van szó, hanem egy jól meg­termett pulykáról, amelyre ka­rácsonykor a sütő és az ünnepi asztal Várt volna. A teniszcsil­lag azonban megvásárolta, s ezzel megmentette az életét. A jövőben sincs szándéka bele­kóstolni, hiszen meggyőződé- ses vegetáriánus. Martina és George közösen készítik az állatokkal való eti­kus foglalkozást szorgalmazó szervezet reklámfilmjét. A si­kert - a szakértők szerint - mindenekelőtt George muzika­litása biztosítja majd: a pulyka ugyanis a zenére azonnal ritmi­kus mozgásba kezd, s még a pávánál is szebbnek látszik. Ferenczy Europress Bombaüzlet a börtön A hidrogén lehet a jövő energiája Elégetésekor nem keletkeznek káros melléktermékek Az olaj a világ energiafelhasználásából negyven százalékkal ré­szesedik - ám az elégetésénél keletkező széndioxid miatt súlyo­san felelős környezetünk károsításáért. Szakértők szerint né­hány évtized múlva a hidrogén lép az olaj helyébe. Közel 1,2 millió elítélt rabos­kodik az Egyesült Államokban. Korábban még élesen tiltakoz­tak a helybeliek, ha környékü­kön börtönt szándékoztak épí­teni, újabban azonban a telepü­lések valóságos harcot vívnak egymással, hogy börtönt „kap­hassanak”. Többek között azért is, mert a járulékos beruházá­sok (motelek, gyorséttermek, áruházak) új munkahelyeket te­remtenek. Helyben toborozzák az őröket, az orvost, a tanáro­kat. a pszichológust, a titkárnőt. Floridában egy nemrég avatott 1158 ágyas börtön 350 új mun­kahelyet teremtett. Templomok őse Megtalálták a ma ismert legrégibb keresztény temp­lom maradványait a dél-li­banoni Surban, ami azonos az ősi Tyrus városával. Megállapították, hogy az épületet Krisztus után 313- ban emelték, tehát akkor, amikor Nagy Konstantin császár beszüntette a ke­resztényüldözéseket, és Jé­zus hitét államvallássá tette. Libanoni régészek szerint TyruS már akkor püspöki székhely volt. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a templom közelében annak részletes leírását is megta­lálták. A kultúrtörténetben ez az első írásos emlék egy őskeresztény templomról. Ä szentély a tyrusi püspök, Paulinus székhelye volt. A világtengerek vízkészletei kimeríthetetlen tartalékokat je­lentenek, mivel (akár a nap­energia felhasználásával) az elektrolízis során a víz hidro­génre és oxigénre bontható. A hidrogén elégetésekor nincse­nek káros melléktermékek, hi­szen akkor megint csak víz ke­letkezik. A logikus elmélet ellenére a tömeges gyakorlati megvalósí­tás még évtizedekig várathat magára, bár a kísérletek meg­kezdődtek. Bajorország például olyan kísérleti üzemet működ­tet, ahol az említett módszerrel évente 50 ezer köbméter hidro­géngázt állítanak elő és tárol­nak ipari felhasználásra. Az Európai Unió és Kanada Quebec tartománya közös erő­feszítéssel dolgozik azon, hogy — a meglévp vízi erőművek mintegy 100 megawatt energiá­ját felhasználva - elektrolízis­sel hidrogént termeljenek. Az energiahordozót mínusz 253 Celsius-fokra kell lehűteni, ak­kor cseppfolyóssá válik, és így már jól szállítható. A szakemberek körében álta­lános a vélemény, hogy a jövő autója hidrogénnel működik majd. Igaz, ehhez az üzem­anyagtank és a vezetékek költ­séges szigetelésére lesz szük­ség. Német cégek már építettek a BMW részére ilyen rendszert, amelyben hetven rétegnyi alu­fólia és üvegszálas szigetelés védi a hidrogént a párolgástól. Aki kocsiját néhány napig nem használja, annak valamennyi veszteséggel mindenképpen számolnia kell. Az autó tartálya egyébként mintegy 120 liter fo- * lyékony hidrogént fogad be, ami egy középkategóriájú ko­csinak 400 kilométerre elég. Erlangenben és Münchenben már közlekednek városi bu­szok, amelyeket a hagyomá­nyos üzemanyagok mellett hid­rogénnel is fel lehet tankolni. Heltai András A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság tartós, 5 éves időtartamra bérbe kívánja adni a tiszafüredi, Kakukk utcai 48 férőhelyes védelmi osztag pihenőjét üdültetési célra. A bérbe adás részletes feltételeiről a TIVIZIG Polgári Szakaszmérnöksége - Polgár, Hősök útja u. 98., telefon: 52/391-368 - ad felvilágosítást. Érdeklődni a fenti címen 1996. április 10-éig lehet. ^ *102353/1H* ____________________________________ J ÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügyvezető igazgató • Felelős szerkesztő: BERKI IMRE • Szerkesztő: Paulina Éva Tervezőszerkesztő: Mohai Gyuláné • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok. Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét. Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban terjeszti a „Rónahír” Észak-alföldi Hírlap-kereskedelmi Postai Rt. Debrecen, Péterfia u. 4. V. em. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. Telefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok. Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424-444) és ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással a Postabank Rt. 11993609-03301214 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 9. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Bercsényi út 5. Tel.: 57/412-564, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445. Törökszenímiklós, Táncsics út I. Tel.: 56/390-959, 35. mellék, Kunhegyes, Kossuth út 40. Tel.: 59/326-961. • Előfizetési díj egy hónapra 437 forint, negyedévre 1295 forint, fél évre 2560 forint, egy évre 5060 forint. • Az áruspéldányok ára: 25,50 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 1036 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7.30-tól 16 óráig kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom