Új Néplap, 1996. április (7. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

A hazai centerek negyvenötöt szórtak Foci: NB 1.-től a megyei I. osztályig Pofonoktól fájó döntetlen, Pesti mentő gólja Vácon Kocsis szerint Farkas jó lesz Atlantára 9-13. oldal Szén-dioxid-fürdő A jövő hónap közepétől ismét megkezdik az érszűkületi prob­lémákkal küszködő betegek ke­zelését a mátraderecskei mofet- tán. A gyógyhatás bizonyítása érdekében induló programra 200 beteg jelentkezését várják, akik két és fél hetes, 15 szén­dioxid-fürdőt magában foglaló kúrákon vehetnek részt. Kiesett a vonatból A vasárnap hajnali órákban ed­dig tisztázatlan körülmények között a Győr és Celldömölk között közlekedő személyvo­natból kiesett egy 16 éves lány, aki koponyatörést és agyzúzó- dást szenvedett. A vizsgálat megállapította: a lány barátnő­jével a gyomoréi diszkóból uta­zott haza a vonaton. A társasá­gukban utazó két fiatalkorú fiú azonban rá akarta venni a lá­nyokat, hogy ne szánjanak le a vonatról, hanem utazzanak ve­lük. A rendőrség feltételezi, hogy a lány kieséséhez „más személy tevőleges magatartása is” hozzájárulhatott. Lottószámok A 13. heti ötös lottó nyerő-, számai a következők: 38, 42, 48, 51, 85. A dzsókerszám: 555 192. A 6/45-ös lottó nyerőszámai: 15, 22, 25, 26, 40, 45, a pót­szám: 19. Ausztria Lottó Az Ausztria Lottó 13. játékhe­tén a nyeremény első nyerőosz­tályban 14 978 244 Schilling. A kihúzott számok: 8, 13, 29, 34, 35, 41, a pótszám a 2. A dzsó­ker nyereményösszeg első nye­rőosztályban 4 435 666 Schil­ling. A dzsókerszám: 577 484. Totóeredmények 1. Zalaegerszeg-Újpest 1 2. Győr-Vasas 2 3. Ferencváros-Békéscsaba 1 4. Bremen-Leverkusen 1 5. B. München-Dortmund 1 6. Atalanta-Torino 1 7. Bari-Roma 2 8. Intemazionale-Fiorentina 2 9. Juventus-Parma 1 10. Lazio-Vicenza 1 11. Napoli-Cagliari X 12. Padova-Cremonese 2 13. Piacenza-Milan 2 14. VfB Stuttgart-St. Pauli 2 Hétfőtől - péntekig | 9-17 óráig Tel./fax: 56/421-303 r v __________L___________/ V ÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT Baross út 2. Ünnepelnek, a szabadságharcra emlékeznek a jászberényiek Vadászlovaglás a város napján Díjakat adnak át a köz szolgálatáért dolgozóknak A fiatal tehetségek megmérettetésének hagyományos fóruma a Ki mit tud? vetélkedő. A megyei döntőt szombaton rendezték a szolnoki VMK-ban. A Vásárhelyi László vezette zsűri harminchárom szólista és együttes közül huszonegyet juttatott be az országos ver­senyre. Képünkén a továbbjutók közül a Tisza táncegyüttes látható. fotó: i. l. A város napját ünnepük Jászbe­rényben április 2-án és 3-án. Kedden 9-10 óra között lovasok gyülekeznek vadászlo­vagláshoz a Margit-szigeti lo­vastáborban, majd sportvetél­kedő kezdődik a Nagyboldog- asszony katolikus iskolában. Ezt követi a labdarúgótorna, majd 15 órakor a vadászlovag­lás befutója a kiserdei lovaspá­lyán. Résztvevők az Európa Unió Magyar Lovastagozatá­nak Tagegyesületei. Szerdán 9 órakor „A szabadságharc tör­ténelmi pillanatai" iskolai ve­télkedő döntője lesz, délután a városháza előtt városnapi kö­szöntőt mond dr. Magyar Le­vente polgármester, majd az 1848/49-es eseményekre emlé­kezik dr. Katona Tamás törté­nész. Ezt követően a szabad­ságharc gyermekhősei tisztele­tére elhelyezett emléktáblánál koszorúznak. Az esti gálaműsoron a műve­lődési központban átadják a Pro Űrbe Jászberény és a Közszol­gálati Életmű- és Nívódíjakat.--------------------fc/— Ötvenéves a tiszafüredi áfész A talpon maradás a Tiszatájnak is nehéz Van ok az ünneplésre: ötvenéves a tiszafüredi áfész. A Tiszatáj ÁFÉSZ küldöttei és meghívott vendégei ünnepi küldöttgyűlé­sen emlékeztek meg az évfordulóról. „A szövetkezet a tagságáért és a lakosságért” - ez lehetne a szlogenje az ünnepi köszöntő­nek, ahol Fekete József, az igazgatóság elnöke értékelte az öt évtized eredményeit, és megemlékezett az áfész fejlő­désének fontosabb mozzanatai­ról. Napjaink legnagyobb ér­deme, hogy az elmúlt eszten­dők nehézségei ellenére is tal­pon tudott maradni a Tiszatáj, ami elsősorban a vásárlók bi­zalmának köszönhető - hangsú­lyozta az igazgatóság elnöke. Ezek után a szövetkezet ügyvezető igazgatója, Végh Gyuláné az 50 éves történetet megörökítő kiállítást nyitotta meg. (Folytatás a 3. oldalon) Diákszínjátszó-találkozó Homérosszal nyertek Sikeresek lettek a mezó'túri fiatalok Országos diákszínjátszó-ta- lálkozónak adott otthont a hét végén Mezőtúron a Ke­reskedelmi Szakmunkás- képző Intézet és Szakközép- iskola. A háromnapos ren­dezvénysorozaton 14 társu­lat mutatta be műsorát. A rendezvény védnöke „A Szakmunkástanulókért” Kul­turális Egyesület volt. A hét éve működő egyesü­let egyik fő célja segíteni a szakképző iskolák kulturális munkáját. A diákszínjátszók találko­zóját pályázat alapján segí­tette az Országgyűlés, a mun­kaügyi és a művelődésügyi minisztérium is. A bemutat­kozott társulatok szakmai színvonalára jellemző volt a folytonosság, az, hogy az újak sikeresen kapcsolódtak be a csoportok munkájába. A szakmai színvonalat erő­síti a diákszínjátszó-táborok létrehozása is. Idén Gyoma- endrőd ad otthont a társula­toknak. A találkozón egyébként bronz minősítést kapott a vendéglátó mezőtúri iskola. A közönségdíjat is a mezőtúriak nyerték el, Homérosz Odüsz- szeia című vidám színpadi mű előadásáért. Abádszalók, Kunhegyes az érdeklődés központjában Bécsi bemutatkozásra várunk Az osztrák-magyar baráti kapcsolatok ápolására négy évvel ezelőtt megalakult szervezet, a Club Pannónia március 29-én tartotta IV. közgyűlését a bécsi Mercury Pannónia Hotelben. Miután a bécsi magyar idegen- forgalmi külképviselet égisze alatt működő szervezet 1994 októberében együttműködési szerződést kötött megyénkkel és az egyik fő támogatója az 1996. július 20,-augusztus 20. között Abádszalókon és Kun­hegyesen megrendezendő Eu- rorégiók nemzetközi hagyo­mányőrző népi és sportfeszti­váljának - a közgyűlésen részt vett Tomyi Győző, a megyei önkormányzat nemzetközi ügyek felügyeletével megbí­zott tanácsnoka is. A közgyűlést dr. Anton Würzl, a Club Pannónia el­nöke nyitotta meg. Ezután dr. Fazekas Sza­bolcs, az ipari és kereskedelmi tárca államtitkára tartott közel egyórás tájékoztatót az oszt­rák-magyar gazdasági kapcso­latok aktuális kérdéseiről, fel­adatairól. Beszámolójában az állam­titkár kiemelte, hogy a magyar gazdasági reformok követke­zetes véghezvitelében jelentős segítséget nyújthat és nyújt Ausztria, mely hozzájárulhat hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásához is. A közgyűlés következő té­mája a választás volt; megvá­lasztották a Club Pannónia új elnökségét. Az eredmény az lett, hogy megerősítették pozí­ciójában dr. Anton Würzl el­nököt és dr. Czeglédi József főtitkárt. A hivatalos hozzászólások során Tomyi Győző, a megyei önkormányzat nevében kö­szöntötte a jelenlévőket. Jász- Nagykun-Szolnok megye be­mutatása után ismertette azo­kat a gazdasági, tudományos, kulturális és idegenforgalmi programokat, amelyekkel az idén százhúsz éves megyénk várja az idelátogató érdeklő­dőket, belföldről és külföldről egyaránt - köztük Ausztriából is. A tanácskozáson, amelyen több bécsi és Bécsbe akkredi­tált újságíró is részt vett, nagy érdeklődés mutatkozott prog­ramjaink, kínálatunk közül az eurorégiók Tisza-tavi hagyo­mányőrző fesztiválja iránt, amelyet nyáron rendeznek meg. A közgyűlést követő fo­gadáson felvetődött annak a lehetősége is, hogy megyénk, a Club Pannónia tagjaként és támogatásával hat év szünet után ismét önállóan „bemu­tatkozik” majd az osztrák fő­városban. « y A késes támadás, a veszélyes szekta meséje csak a védekezéshez kellett Megfojtottam a feleségem” - vallotta a félj „Jó napot kívánok, megfojtottam a feleségem.” Valahogyan így kezdődött a tavaly augusztus közepén Jászberényben tör­tént családi drámának a vizsgálata. A két volt házastárs között véglegesen lezárult vitát követően ugyanis az előbbi ki­jelentéssel érkezett a férj a helyi rendőrségre. Sajnos az önfeljelentés alaposnak* bizonyult. A közös családi ház­ban valóban holtan találták az asszonyt. A volt férj bár egy per­cig sem tagadta, hogy ő a felelős a történtekért, mégis - ahogyan azt a bíróság megállapította - igyekezett a tragédiát a valóság­ban történtektől eltérő módon be­állítani. (Érdekes körülmény vi­szont, hogy ezzel szemben az ügyben szakértői véleményt adó elmeorvos szerint a vádlott mindvégig igazat mondott az el­járás során.) Még mielőtt a rendőrségre el­indult volna, elhelyezett a holttest mellett egy konyhakést, amellyel azt kívánta illusztrálni, hogy ő csak védekezett a nő késes táma­dása elől. Nem volt hiány persze az áldozat jellemének utólagos befeketítésében sem. Volt fele­sége vallásosságát igyekezett úgy feltüntetni, mint aki egy veszé­lyes szekta tagjaként távol került a családtól, sem ővele, a férjjel, sem két gyerekükkel nem törő­dött. Amint az a tanúk kihallga­tása során tisztázódott, nem egé­szen ez volt az igazság. Köztük ugyanis - éppen a férfi italozó életmódja és durva maga­tartása miatt - már régóta meg­romlott a viszony, ami egészen a válásig elvezetett. A férfi később új asszonyt is talált magának. A házastársi kötelékek felbomlása azonban mégsem hozta meg a kívánt nyugalmat a házra, mivel a vagyoni viták nem csillapodtak közöttük. A tragédiát megelőző napon éppen a házzal kapcsolatos elképzeléseik különbözősége borzolta fel a férfi idegeit. Azt, hogy másnap a gyilkos­ság miként zajlott le, nyilván csak az életben maradt fél tudná pontosan elmondani. A bíróság szerint a fojtogatást szóváltás előzte meg, mindez persze anélkül történt, hogy a nő kést szegezett volna férjéből lett haragosának. A tavaly augusztus tizenha- todika reggelének eseményeit emberölésnek minősítette a megyei bíróság, ebben a bűn­tettben találták bűnösnek a vád­lottat. A napokban hozott, még nem jogerős ítélet szerint tíz évet kell az asszonygyilkosnak börtönben eltöltenie. -hgy­Valódi francia hangulattal és igazi besnier sajtokkal várta az érdeklődőket a hét végén a szolnoki Peugeot-szalon. Az ínyencségek mellett persze autót is kínáltak: a „hónap nyuszija” a 306 Liberté, amely alapárón sok biztonsági extrával kapható, és a 106-os, amit most akciós áron lehet megvásárolni. fotó: i. l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom