Új Néplap, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

2. oldal Körkép 1996. március 1., péntek A szakszervezetek készek az államháztartási reform vitájára Zöld út a munkakönyvnek Az államháztartási reform társadalmi vitájáról, a munka­ügyi ellenőrzésekről és az újra bevezetendő munkakönyvről adtak tájékoztatást tegnap a Magyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetségének székházában. Az államháztartási reform vé­leményezése céljából bizott­ságot hoztak létre. A munka­ügyi ellenőrzésekről szóló törvénytervezet kapcsán az MSZOSZ azt szorgalmazza, hogy az ellenőrzések terjedje­nek ki a középszintű és a helyi kollektív szerződésekre is. Az új munkakönyv pedig beve­zethető a jövő év január 1-jé- től, de a munkaadókat addig is kötelezni kellene alkalmazot­taik nyilvántartására. Általános megítélés szerint sok gondot okoz, hogy 1992- ben megszüntették a munka­könyvét, amely rögzítette a foglalkoztatással összefüggő legfontosabb adatokat, és megkönnyítette a munkavi­szony igazolását. Manapság többnyire foghí­jas vagy éppen teljesen hiány­zik a nyilvántartás, a szüksé­ges dokumentumok pedig csak hosszas utánjárással sze­rezhetők be. Dr. Kiss György, a munka­ügyi tárca vezető munkajogá­sza szerint egy kialakítandó egységes számítógépes nyil­vántartás és szolgáltatás a munkavállalók és munkáltatók azonos jellegű adatait rögzí­tené. A könyvecskében, mint közokiratban, a szokásos azo­nosítási mutatók - név, lak­cím, stb. - mellett a foglalkoz­tatás jellegével, időtartamával, és a fizetéssel kapcsolatos in­formációk, a társadalombizto­sítási azonosító jel, valamint a társadalombiztosítási befizeté­sek szerepelnének. Mindez néhány perc alatt kiállítható egységes nyomtat­vány lenne, s elvesztése esetén a számítógépes nyilvántartás­ból könnyen lehetne az adato­kat pótolni. A dokumentum a biztosítónál munkáltatói iga­zolásul szolgálhatna például nyugdíjkérelmek esetén, vagy a munkanélküli ellátás igény­lésekor. N. Zs. Még növekszik a feketegazdaság Kedvezményes hitelek a lakóházak energiatakarékos felújítására Figyelmeztető mérleg a múlt esztendőről: a gazdaságban 117 százalékkal nőtt az adócsalás révén szerzett fekete ha­szon. A vám- és pénzügyőrség csaknem 20 ezer jogsértő cselekményt derített föl, amelyekkel több mint 33 milliárd forint kárt okoztak az elkövetők. A jövedéki ellenőrzések során az illetékes szervek 9,6 milliárd forint értékű szeszes italt, dohányt, kávét foglaltak le. Tegnapi ülésén a kormány a gazdasági bűnözés alakulását és visszaszorításának lehető­ségeit vizsgálta. A feketegaz­daság múlt évi bűnlajstromán - mint Kiss Elemér államtitkár az ülés utáni sajtótájékoztatón elmondta - sok más visszaélés is szerepel. A jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet folytató vállalkozások száma például meghaladta a 400-at, az ismertté vált korrupciós ügyeké a 700-at. Az ellenőrzé­sek 10,6 milliárdnyi jogtalan áfa-visszaigénylést akadályoz­tak meg. A feketegazdaság térnyeré­sében egyaránt közrejátszik a gazdasági élet válsága, a rend­szeres és alapos közigazgatási ellenőrzések hiánya, az igaz­ságszolgáltatás lassúsága és a magas jövedelemelvonás. A gazdasági bűnözést még nem sikerült visszaszorítani, de ter­jedésének üteme - a már meg­hozott szigorú intézkedések hatására - csökkent. A kor­mány határozott szándéka, hogy következetesen folytatja a bűnözés elleni küzdelmet. Döntött a kormány a lakó­épületek energiatakarékos fel­újítására szolgáló 30 millió márkás német hitel felhaszná­lásáról. A tatarozásra szoruló panelházak lakóinak a hitel­kamat egyharmadát kell csak fizetniük, kétharmadát a költ­ségvetés állja. A nem panel lakások tulajdonosai halasztott kamatfizetéssel, s az első öt évben 4, a második öt évben 3 százalék kamatkedvezmény­nyel juthatnak hitelhez. Takács Mariann A bosnyák-horvát rend­őrség átvette a hatalmat csü­törtök reggel Ilijasban, Sza­rajevó eddig szerb kézen lévő elővárosában. A nem­zetközi szervezetek becslé­sei szerint összesen mintegy 50 ezer szerb hagyja majd el a boszniai fővárost és kör­nyékét. Colombo hadnagy azaz az őt alakító Peter Falk a francia Művészeti Érdem­rend lovagja lett. A hama­rosan hetvenéves színész úgy nyilatkozott Francia- országban, hogy nem kí­vánja befejezni a népszerű tévéfilmsorozatot, s el tudja képzelni a nyomozó figuráját öregesen is.. Bírálta az Egyesült Álla­mok bukaresti nagykövetét Ion Iliescu román államfő a Mediafax hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Alf­red Moses a közelmúltban kijelentette: a román kor­mánykoalícióban szélsősé­ges pártok is részt vesznek. A román államfő szóvivője később úgy nyilatkozott, hogy a hírügynökség félre­értette az elnök nyilatkoza­tát, és a nagykövet Románia barátja. Borisz Jelcin csütörtökön megfeddte minisztereit lanyha munkakedvük miatt. Az orosz elnök azt nehez­ményezte, hogy a kabinet tagjai korán hazamennek. A Washington közelében lévő Wye Plantation konfe­renciaközpontban szerdán folytatódtak az izraeli-szí- riai előkészítő konzultációk. A megbeszélések témái: a Golán-fennsíkról való izra­eli kivonulás időpontja és mértéke, a békeszerződés tartalma és az új határvonal mentén létrehozandó biz­tonsági rendszer jellege. \ Visszatért a Földre csü­törtökön á Mir űrállomáson járt huszadik űrexpedíció. A Szojuz TM-22 űrhajó le­szállóegysége Kazahsztán területén ért földet kora dél­után. Az Euro-Mir expedí­ció három tagja a tervezett 135 napnál negyvennéggyel többet töltött az űrben. Súlyos állapotban- van Bettino Craxi volt olasz mi­niszterelnök - közölte csü­törtökön az AFP francia hírügynökség. A 62 eszten­dős Craxi bal lábán súlyos fertőzés alakult ki, amely­nek kezelését megnehezíti az évek óta cukorbetegség­ben szenvedő politikus szervezetének leromlott ál­lapota. Öngondoskodás, társadalmi szolidaritás, folyamatos párbeszéd Medgyessy: Szemléletváltozás kell A stabilizációra való törekvés megőrzendő érték, amire azért van szükség, mert csak ez lehet a tartós gazdasági nö­vekedés alapja - mondta tájékoztatóján Medgyessy Péter. Az új pénzügyminiszter nem akar változtatni sem a gazda­ságpolitika antiinflációs jelle­gén, sem a mostani árfolyam­politikán. Kifejtette, hogy a je­lenleginél kisebb, de hatéko­nyabb államapparátusra van szükség, mert az elmúlt hat év­ben a hivatali létszám megug­rott, a munka minősége viszont romlott. Több erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a reformintézkedéseket a lakos­ság, a társadalmi szervezetek elfogadják. Elodázhatatlan a nagy elosztó rendszerek átala­kítása, mert a nemzeti összter­mék túlzottan nagy hányadát vonja el, és osztja vissza az ál­lam. Ennek viszont feltétele, hogy a társadalom gondolko­dásmódja is megváltozzék. Ki kell alakulnia az öngondosko­dás igényének. Medgyessy első feladatai között említette a le­maradó rétegek problémáival való megismerkedést. Mint mondta, a társadalmi szolidari­tás mellett a lfgfontosabb a fo­lyamatos párbeszéd a munkaa­dókkal, a munkavállalókkal és a tudományos műhelyekkel. Kulcskérdésnek ítélte a tb-ala- pok gazdálkodásának és a sze­mélyi jövedelemadó rendszeré­nek átalakítását. FEB Göncz Árpád köztársasági el­nök tegnap a miniszterelnök javaslatára március 1-jei ha­tállyal pénzügyminiszterré ne­vezte ki dr. Medgyessy Pétert. FOTÓ: FEB/HAJDU ANDRÁS / RÖVIDEN Tanácskozik az SZDSZ frakciója Csütörtökön Dunavarsányban megkezdődött az SZDSZ képviselőcsoportjának háromnapos ta­nácskozása. Az ülésen áttekintik a parlamentben napirendre kerülő fontosabb törvényjavaslatokat és újjáválasztják a frakció vezetőségét, illetve bi­zottsági tagjait. Pénteken Horn Gyula miniszter- elnök is találkozik a frakcióval. Megsemmisítené a törvényt Szájer József, a Fidesz frakcióvezetője azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg a miniszterek és az államtitkárok jogállásáról és fe­lelősségéről rendelkező, 1973. évi törvényt. Elkészült az aláírásgyűjtő ív A Független Kisgazdapárt tegnapi tájékoztatóján Torgyán József pártelnök bemutatta azt az ívet, amelyen megkezdik a kormányfő és a kabinet lemondását, valamint az Országgyűlés feloszla­tását és az új választások kiírását követelő, két- milliónyi kézjegy összegyűjtését. Véget ért a tanakodás ideje A mai nappal lezárul a felsőoktatási intézmé­nyekbe pályázók jelentkezési határideje. Idén az állami egyetemek és főiskolák nappali tagozatán 37 871 helyet hirdettek meg a fiataloknak. Ez több mint kétezerrel haladja meg a múlt évben felvett elsőévesek számát. Előzetesben a sorompókezelő A kaposvári bíróság csütörtökön elrendelte a ku- tasi sorompókezelő előzetes letartóztatását. A 34 éves Czillinger Csabánét a vasúti közlekedés so­rán halálos tömegszerencsétlenséget okozó gon­datlan veszélyeztetéssel gyanúsítják. Grammy-díjeső A zenei Oscar-díjat, a Grammyt szerda éjjel adták át Los Angelesben. A „mennyi­ségi” győztes a kanadai Ala- nis Morissette lett. A 21 éves énekes-szövegíró hölgy négy Grammyt vehetett át, közöt­tük a legjobb rockalbumnak járót. (A Jagged Little Pill című nagylemeze eddig öt­millió példányban kelt el.) Seal is aratott: három díjat kapott, s övé az év legjobb dala, a Kiss from a Rose. A műfaj „régi motorosai” közül kapott egy-egy Grammyt Joni Mitchell, a Nirvána és Van Morrison. Stevie Wonder (képünkön) két kategóriában lett díjazott. Az énekes szám szerint a 18. és 19. Grammyjét teheti a vit­rinbe. Képzés, illetményrendszer Módosítják a köztisztviselői törvényt­Mielőbb változtatásra, kor­szerűsítésre szorul a köz- tisztviselők jogállásáról szóló törvény - állapította meg tegnapi tanácskozásán a Köztisztviselői Érdek­egyeztető Fórum. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az alig négyéves törvény alapelveit meg kell tartani. A módosított jogsza­bálynak azonban tisztáznia kell egyebek között a képzés és a továbbképzés feltételeit, továbbá az előmeneteli és az illetményrendszert. Fontos volna - hangoztatták -, hogy a módosításra még ebben az évben sor kerüljön. Ehhez a fórum kész minden segítséget megadni.'Az előkészítő mun­kára szakértői csoportot hoz­nak létre a szakszervezeti, az önkormányzati, a kormány­zati oldal és a Magyar Köz- igazgatási Kar képviselőiből. Tervezik, hogy a témáról országos konferenciát ren­deznek. Zsuffa István, a Belügymi­nisztérium államtitkára el­mondta: a kormány a javasolt módosítással kapcsolatban még nem alakított ki hivatalos álláspontot. Már csak azért sem, mert a közigazgatásban, az önkormányzatokban dol­gozók véleményét mérlegelve kívánja majd felülvizsgálni a köztisztviselők jogállásáról szóló paragrafusokat. Megjelent a márciusi Lakáskultúra! Benne: ▲ A fiatalok bölcsességével ▲ Más, mégis otthonos ▲ Legénylakások A Egy bútor, több szerep A Talpalávaló - a gyapjúszőnyegekről A Tulipánparádé A A házigazda: Kánya Kata MtG!£'S.£NIK HAVONTA XXXI, (VfOlVAK ♦ í HOT MARCI«* ♦ 7 19 FT Lakáskultúra Ne feledje tehát: Új hónap, új Lakáskultúra! JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügyvezető igazgató • Felelős szerkesztő: BERKI IMRE • Szerkesztő: Laczi Zoltán Tervezőszerkesztő: Mohai Gyuláné • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: . NÁNAI TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét, Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban terjeszti a .Rónahír” Észak-alföldi Hírlap:kereskedelmi Postai Rt. Debrecen, Péterfia u. 4. V. em. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. Telefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424-444) és ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással a Postabank Rt. 11993609-03301214 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 9. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Bercsényi út 5. Tel.: 57/412-564, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445, Törökszentmiklős, Táncsics út 1. Tel.: 56/390-959, 35. mellék, Kunhegyes, Kossuth út 40. Tel.: 59/326-961. • Előfizetési díj egy hónapra 437 forint, negyedévre 1295 forint, fél évre 2560 forint, egy évre 5060 forint. • Az áruspéldányok ára: 25,50 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 1036 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7.30-tól 16 óráig kérjük bejelentem, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom