Új Néplap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

VII. évfolyam, 1. szám 19^ január 2., kedd Tizenegy baba született az új év első órájában A megyében az idén nem volt ,yAB-bébi>> Az új év első órájában, éjfél és egy óra között összesen kilenc vidéki és két budapesti cse­csemő születéséről érkezett be­jelentés ÁB Aegon Biztosító­hoz, ahol éjfél és 2 óra között fogadták a kórházak és szülé­szetek hívásait. A csecsemők közül közjegyző jelenlétében sorsolták ki azt a négy vidéki és egy budapesti újszülöttet, akik egyenként egy egyszeri díjas 100 ezer forint értékű Aranyfo­nal életbiztosítást kapnak. Papp Sára (3900 gramm) Budapes­ten, a SOTE I. számú szülészeti klinikáján 0 óra 30 perckor, Sá­ránké Bianka (2750 gramm) a balassagyarmati Kenessey Al­bert Kórházban 0 óra 25 perei­kor, Fáradi Szilveszter (2300 gramm) Miskolcon, a Megyei Kórházban 0 óra 45 perckor, Csizmadia Mária (3000 gramm) a mezőkövesdi Városi Kórházban 0 óra 5 perckor, Ra­dies István (2800 gramm) a kiskunhalasi Semmelweis Kór­házban 0 óra 15 perckor szüle­tett. A kórházaktól és a szülőott­honoktól kapott tájékoztatás szerint az megyében az 'új év első órájában az idén nem volt szülés, így megyénkben „ÁB- bébi” nem született. Csendesen telt az év vége Az elmúlt hét vége, amely egyúttal az év fordulója is volt, nyugalmasan, csendesen telt el, baleseti és bűnügyi szem­pontból egyaránt. A szilvesztert megyeszerte vidámsággal, műsoros rendezvényekkel, tánccal ünnepelték. Telt házas buli volt a szolnoki Tisza Szállóban is, ahol mintegy kétszázan búcsúztatták az óesztendőt. Szórakozásukhoz Bálint Erika, Szokoly Lajos, Czibu- lás Péter, Újlaki László és a Patonai trió gondoskodott. A jókedv és vidámság mellett termé­szetesen volt tánc és tombola is. Felvételünk előterében Szokoly Lajos látható, fotó: mészáros Kommunális adóról, vízdíjról döntöttek Öcsödön és Földváron TALLÓZÓ Mostantól új recept 2.O. Fejlesztés 1996-ban is lesz 3.o. j Gazdasági tükör 4. o. Az év végéig maradt ! pénz segélyre 5.o. Mit vár Ön ! az új esztendőtől? 7.o. \ Ahol szintén emelkedett az ár Napok, sőt ítótöfc bia ‘UJjk< u ráu/<«>c3u, “atjtíK'í* tiräuu a u asztó híreket és képeket az árvízveszélyről. Mostani beszámo­lónkban is árról lesz szó, amely szintén emelkedik, de a Tiszához ennek vajmi kevés köze van. Bár a mentőktől kapott in­formáció szerint tegnap reg­gel kis híján tragédiába tor­kollt a tószegi Csücsök-csár- danax levő vasúti átjáróban egy személyautó és a vonat < találkozása. A sofőrnek azon­ban volt annyi lélekjelenléte, amikor észrevette a szerel­vényt, hogy hátramenetbe kapcsoljon, így a mozdony csak lelökte az autót a pályá­ról. Személyi sérülés nem tör­tént. Közúti balesetekből is elő­fordult néhány, de ezek vi­szonylag szerencsésnek bizo­nyultak, kisebb sérülésekkel jártak. A tűzoltóság ügyeletén el­mondták, hogy szombaton esle i orokszenumíOaPi, a Hoksári János utcába kellett kivonulniuk, mert egy alsóé­pület belső berendezése és födémszerkezete kapott lángra. Az anyagi kár 200 ezer forint. Mezőtúron sem kezdődött jól az év egy ház­nál, amelynek famennyezete kapott lángra hétfőn délelőtt a kályhától. A tűz átterjedt a te­tőszerkezetre is. Az anyagi kár 150 ezer forint. Az öcsödi képviselő-testület a múlt esztendő utolsó előtti mun­kanapján tartotta utolsó testületi ülését. A képviselők döntöttek többek között a kommunális és a gépjárműadóról is. Az előbbi változatlan maradt, tehát január 1-től is ezer forintot kell fizetni ingatlanonként. A kommunális adó alól mentességet élveznek azok, akik még az előző évben befizettek a telefonra és a gázra. Ez a mentesség azonban nem il­leti meg az 1996-ban fizetőket. A gépjárműadó esetében a mi­nimális adó összegének két és félszeresét, vagyis ötszáz forintot állapított meg a testület. Döntés született a vízmű üzemeltetésé­vel kapcsolatban is: az önkor­mányzat január 1-től önállóan végzi a vízmű-szolgáltatásokat egy meglévő intézménye fel­adatkörének kibővítésével. Molnár Bálint polgármester elmondta, hogy a községben de­cember végéig 430 gázbekötés történt. Karácsonyra 200 telefon szolok'meg, s január elején to­vábbi 100 igénylő jut telefonhoz. Tiszaföldváron is múlt csütör­tökön ülésezett a képviselő-testü­let. A képviselők elfogadták a víz- és csatornadíjról szóló ren­deletet, melynek értelmében ja­nuár 1-től a vízért 81 forint 80 fillért, a csatornahasználatért pe­dig 28 forintot kell fizetni. (Az árak az áfát tartalmazzák.) A két szolgáltatás összesen 18,4 száza­lékkal kerül többe, mint az előző évben. A földvári képviselők megál­lapodtak abban is, hogy pályáza­tot írnak ki háziorvosi állás betöl­tésére, mivel az előző pályázat eredménytelen volt. Berekfürdőn, Kunmadarason Fejlesztés 1996-ban is lesz Apadás a Körösökön - áradás a Maroson Tokajnál tetőzött a Tisza Hogyan zárták a ’ 95-ös évet, és mit várnak 1996-tól - ezt kér­deztük Kunmadaras és Berek­fürdő polgármesterétől. Dr. Kenyeres Imre Berek­fürdő polgármestere örömmel számolt be arról, hogy a szűkös gazdasági helyzetben is sikerült takarékosan gazdálkodniuk, megmaradt a falu működőké­pessége 1995-ben. A több mint 25 százalékos infláció ellenére sikerült az évet jelentős tarta­lékkal zárniuk, s ezt szeretnék megtartani. 1996-ban az önkormányzat minden anyagi erejét a fürdő fejlesztésére fordítja. Rövide­sen elkészül egy központi kommunális létesítmény kivite­lezési terve, sőt a szezonnyi­tásra az építéssel is végezni szeremének. Éppen ezért más, nagyobb fejlesztésbe nem fog­nak. (Folytatás a 3. oldalon) A Tisza és a Maros vízgyűjtő területein az elmúlt 24 óra alatt átlagosan 15 milliméter csapa­dék - főleg eső - esett, s miután a talaj telített, ez a mennyiség belefolyik a folyókba. A Maros vízszintje 4 óra alatt 1 .centit emelkedett. Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságnak nincs informá­ciója a folyó román szakaszá­ról, ezért a várható változásokat egyelőre nem tudják prognosz­tizálni. Az Országos Vízügyi Fői­gazgatóság tegnap délelőtti tá­jékoztatása szerint apadnak (Folytatás a 3. oldalon) 7.30 -17 óráig Szolnok, Kossuth tér i. I. $z. Irodaház 56/424-424 Üdvözlő távirat Budapest. A Kubai Köztársa­ság nemzeti ünnepe alkalmából Göncz Árpád köztársasági el­nök táviratban köszöntötte dr. Fidel Castro Ruzt, az államta­nács és a kormány elnökét. Ko­vács László külügyminiszter Roberto Obaina González kül­ügyminiszternek küldött üdvöz­letét. Lottó 5/90: 5,32,38,64,81. Dzsóker: 3 5 8 5 4 7. 6/45: 9, 24, 26, 30, 33, 34, a pótszám 15. A szilveszteri ráa­dás 6/45 lottó nyerőszámai: 1, 4,10,21,42,44, a pótszám 33. Austria Lottó: 13, 24, 25, 29, 32,33, a pótszám 35, a dzsóker­szám: 965403. Totóeredmények 1. Arsenal-Wimbledon 2 2. Aston Villa-Sheffield Wednesday elmaradt a megállapított eredm. 1 3. Blackburn-Tottenham 1 4. Chelsea-Liverpool X 5. Southampton- Manchester City elmaradt a megállapított eredm. 1 6. Nottingham­Middlesbrough 1 ’. Leíle-Coinü exraáraüt a megállapított eredm. X 8. Fiorenzuola-Pro Sesto 1 9. Massese-Modena X 10. Spezia-Empoli 2 11. Ascoli-Casarano 1 12. Gualdo-Acireale X 13. Juve Stabia-Savoia X 14. Trapani-Nocerina 1 Totónyeremények Az 52. heti totónyeremények a jövedelemadó levonása után a következők: 13 plusz egy talá- latos szelvény 16, nyeremé­nyük egyenként 1,856.403 fo­rint, 13 találatos szelvény 43, nyereményük 161.394 forint. A 12 találatos szelvényekre 1729 forintot; a 11 találatos szelvényekre 470 forintot fizetnek. A 10 talá­latos szelvények nyeremény- összege a nettó 100 forintot nem érte el, ezért nyeremény- alapjuk all találatosok között került felosztásra. Góltotó: 4 ta­lálatos szelvény nem volt, 3 ta­lálatos szelvény 24, nyeremé­nyük egyenként 32.290 forint. ÍJ évi hangversenyt adott a Sonoro duó tegnap délután Szolnokon, a Belvárosi Nagytemplomban. Szili Zoltán (orgona) és Bogáthy Gábor (trombita) a pécsi Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola végzős hallgatói országjáró koncertsorozatuk keretében léptek fel Szolnokon. fotó: mészáros Fiatal Suzukik, öreg Zaporozsecek Még többségben vannak a keleti gépkocsik Megyénkben összesen 60.575 személygépkocsi volt 1994- ben, s átlagéletkoruk épp hogy meghaladta a 12 évet, ami országosan az egyik legöregebb állomány - áll a Központi Statisztikai Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igaz­gatóságának az 1994-es esztendőről készült statisztikai évkönyvében. A személygépkocsik közül a legtöbb Lada volt, a legfiatalabb átlagéletkorú típus pedig a Suzuki. A közúti gépjárműállomány­ról szóló adatok között bön­gészve megállapítható, hogy a személygépkocsik száma Jász-Nagykun-Szolnok me­gyében az 1993. évi 58.268- ról 1994-re 60.575-re nőtt, ám tény, hogy ennek ellenére országosan megyénkben jut 10.000 lakosra a legkevesebb autó, szám szerint 1433. Mo­torkerékpárból kevesebbet jegyezhettek fel, hiszen 10.664-ről 10.552-re csök­kent a számuk. Érdemes a személygépko­csi-állomány megoszlását jobban szemügyre venni a főbb gyártmányok és az átlagéletkor szerint is. Ennek alapján megyénk­ben még mindig többségben vannak a keleti autók, hiszen a legelterjedtebb típus a Lada volt 1994-ben, szám szerint 16.708 futott belőlük az uta­kon. Ezt követi a sorban a Tra­bant (10.921), majd a Wart­burg (8625). Skodából 5437- et jegyezhettek fel 1994-ben, majd a Dacia és a Polski Fiat következik. A legnépszerűbb nyugati autómárka 1994-ben az Opel volt (1712), melyet a Volks­wagen (1265) és va Ford (1145) követ. Érdekességként megemlít­hető, hogy az Opel mellett a másik magyar „érdekelt­ségű” autómárkából, a Suzu­kiből 678 darabot jegyezhet­tek fel ’94-ben. A személygépkocsik át­lagéletkorát tekintve viszont a Suzuki büszkélkedhet a fia­talságával, hiszen e típus át­lagéletkora 2,21 év. Az autóállomány doyenjei, azaz legöregebbjei viszont a Zaporozsecek a maguk 16,72 évével. A Zaporozsecek mellett még igen sok típus található a tízéves átlagéletkor fölött. Ide tartozik az összes keleti gépkocsi, illetve a nyugatiak közül például a Fiat, a Mer­cedes, az Audi, a Volkswa­gen. B. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom