Új Néplap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

) 2. oldal Körkép 1996. január 2., kedd Horn Gyula miniszterelnök újévi nyilatkozata a Kossuth rádióban Az ország jó útra lépett Nemsokára szakértői egyeztetés kezdődik arról, miként lehet a legcélszerűbben felhasználni a terveken felül befolyt priva­tizációs pénzeket. A konkrét javaslatot január végén kaphat­ják meg a koalíciós pártok parlamenti frakciói, de a végső szót az Országgyűlés mondja ki. Erről Horn Gyula beszélt a Kossuth rádió tegnap délelőtti műsorában. A kormányfő úgy vélekedett: tavaly a kabinet teljesítette azt, amit az év elején vállalt. Meg­állt a válság mélyülése, és az ország jó útra lépett. Csökkent a munkanélküliség, és egyre több ágazat indul meg az át­alakulás útján. A változásokat ma még csak kevesen érzik, de biztos, hogy a piacgazdaságra való áttérésnek egyre több nyertese lesz. A sztrájkok és tüntetések kapcsán a miniszterelnök le­szögezte, hogy a megmozdu­lások „kemény, de nem sok­koló” hatással vannak rá, ugyanis megérti az embereket. Cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint a kabinet ok­tatásellenes lenne. Mint mondta: a kormányzat nem a tanári kar leépítését akarja, hanem a jelenlegi iskolarend­szer átalakulását kívánja el­érni. További leépítések vár­hatók viszont a köztisztviselői karban. A kormányfő elismerte: az értelmiség egy jelentős része eltávolodott a koalíciós pár­toktól. Ennek oka az, hogy az emberek nagy többsége an­nak alapján dönt, mi van a zsebében. Ugyanakkor leszögezte: ta­pasztalata szerint a társadalom többsége szeretné, ha a kor­mány végigvinné reformjait. Ha a kormány lépésről lépésre javít a helyzeten, a baloldal meghatározó erő maradhat a választások után is - fejezte ki meggyőződését. Egy kérdés kapcsán termé­szetesnek nevezte Horn Gyula, hogy vannak gazdasági lobbyk az országban. Az iga­zán fontos azonban az, hogy a politika mennyire engedi ér­vényre jutni érdekeiket. At MSZP-n belül fokozottan kell figyelni arra is, hogy - az olajügyhöz hasonlóan - még gyanúba se keveredhessen va­laki - hangsúlyozta á kor­mányfő-pártelnök. Be kellene fejezni a privatizációs pénzek felhasználásáról folytatott nyilvános vitát - figyelmez­tette kormányának tagjait a miniszterelnök. Ami a kabinet külpolitiká­ját illeti, Horn Gyula szerint minden nyugati partnerünk fordulatként értékelte a múlt esztendőt. Influenzajárvány (még) nincs Az utóbbi napokban megsokszorozódtak az Országos Men­tőszolgálat ügyeletére érkező magas lázra, végtagfájdalomra vonatkozó panaszok. Javuló gazdaság, zilált belpolitika Hároméves Szlovákia Újévi üzenetben fordult honfi­társaihoz számos ország állam- és kormányfője. Jacques Chi­rac francia elnök a legutóbbi sztrájkhullámra utalva . elis­merte: a megszorító intézkedé­sek előtt nem konzultáltak megfelelően a társadalommal. Az államfő kiállt a sokat bírált kormányfő, Alain Juppé mel­lett. * i A lengyel demokrácia stabi­labbá vált, de az utóbbi hetek eseményei arra mutatnak, hogy a társadalom beteg. Sokan bele­fáradtak a politikusok örökös vitáiba és a vádaskodásokba - mondta Aleksander Kwas­niewski. A lengyel államfő hangsúlyozta, hogy mindent el kell követni a legutóbbi politi­kai vádak tisztázása érdekében. (’Walesa exelnök azt állította, hogy utódja KGB-ügynök volt.) * John Major leszögezte, hogy nem hagyja magát kimozdítani a miniszterelnöki székből. A brit kormányfő szerint a Munkáspárt hatalomra kerülése zátonyra jut­tatná Nagy-Britanniát. * * Számonkérést ígért a japán pénzintézetek csődjéért felelős vezetőkkel szemben Murajama Tomiicsi. A miniszterelnök be­jelentette, hogy 1996-ban 6,8 milliárd dollár közpénzt áldoz­nak fel egyes pénzintézetek megmentésére, ami hétezer magyar forintnyi többletet hárít minden egyes állampolgárra. * Csehország erkölcsi állapotá­nak meg kell változnia, a piac- gazdaság és a demokrácia nem ad jogot a mások kárára való meggazdagodáshoz - hangoz­tatta újévi tévébeszédében Vac­lav Havel. A cseh elnök fel­hívta a figyelmet a veszélyes méreteket öltő korrupcióra, a hatalmas adócsalásokra, az emelkedő kábítószer-fogyasz­tásra és a rasszista indítékú cse­lekedetekre. * Tűzvész pusztított az újévre virradó éjjel a kragujeváci ijas- tava '£épk'ócíngyárbáiVi''iÁ jám'; i gok hatalmas kárt okoztak a ju­goszláv üzem raktáraiban és egyes üzemcsarnokaiban. A tűz oka egyelőre ismeretlen. Fegyverdörgéssel kezdődött az új esztendő Csecsenföldön. 44-szer nyitottak tüzet a szaka- dárok a szövetségi erőkre. Egy orosz katona életét vesztette, heten megsebesültek. Petárdára, rakétára minden korábbinál többet költöttek a németek Szilveszter napján. En­nek nyomán a lakástüzek száma is rekordot ért el. A legsúlyosabb szerencsétlenség a türingiai Bad Frankenhausenban történt, a házi tűzijáték három ember halálát okozta és kilenc sérültet kellett kórházba szállítani. Dr. Vass Adóm, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal igazgató- helyettese érdeklődésünkre hangsúlyozta: noha az év utolsó hetéig 26 ezer esetben jeleztek influenzaszerű tüneteket (az utóbbi napok tapasztalatait szerdán összegzik), országos influenzajárvány még nincs. Az influenzavírusok szerke­zete változó, ezért az Egészség- ügyi Világszervezet ajánlása alapján készülnek az oltóanya­gok. Az ideiek az A és B több törzse ellen is védelmet nyújta­nak. Bár a leginkább veszélyez­tetettek már 400 ezer oltást megkaptak, továbbra is van ér­telme, hogy bárki felírathassa és beadathassa magának a vakci­nát. A mostani vírusok főként az 1 -14 év közötti korosztályt és az idős, krónikus betegségben szenvedőket veszélyeztetik. Egyes híradások halálos ál­dozatokról is szólnak. Nincs bi­zonyíték arra. hogy ezeket a tra­gédiákat kizárólag az influenza okozta volna. A tisztiorvosok Csongrád. Fejér, Somogy, Tolna megyében és Budapesten tartanak jelzőszolgálatot, soruk­hoz legutóbb Szabolcs és Bor­sod csatlakozott, (cs. benkő) Január elsején harmadszor ünnepelték meg északi szom­szédaink, hogy Szlovákia ön­álló állammá vált. Csehszlo­vákia megszűnése óta a szlo­vák gazdaság - a várakozá­sokkal ellentétben - sikeresen talpra állt, fő mutatói igen fi­gyelemre méltóak. Időközben Pozsonyban há­rom kormány váltotta egymást (a jelenlegi koalíciós összeté­telű), s az ország belpolitikai élete mindmáig meglehetősen zilált. Ez mindenekelőtt az ál­lamfő és a kormánykoalíció közötti kibékíthetetlen ellen­tétben nyilvánul meg. Megfi­gyelők szerint a feszültségben jelentős szerepet játszik az a körülmény, hogy Szlovákia két irányba. Nyugat és Kelet felé próbál egyszerre betájo- lódni, ugyanakkor korlátozó intézkedésekkel teszi nehe­Az éghajlatkutatók úgy vélik, hogy a következő évszázad­ban általában melegebb lesz, akár 3,5 fokkal is magasabb átlaghőmérséklet várható. Az úgynevezett üvegházhatás­nak sajátos következménye vi­szont, hogy Európában minden korábbinál erősebb fagyok le­hetségesek! A felmelegedésben a környezeti tényezők játszanak meghatározó szerepet: a leve­gőben mind több a szén-dioxid és a metán. Stephen Rahmsdorf német fizikus szerint azonban az üvegházhatásból eredő fel­melegedési folyamat - leg­alábbis Európában - szokatla­nul erős fagyokkal is járhat. Az évfordító munkaszüneti na­pokat követően ma valószínű­leg a szokásosnál is többen nyitnak be a patikákba. Figyelmükbe ajánljuk - mi­ként arról már előzetesen hírt adtunk -, hogy mostantól kizá­rólag az új, vonalkódos vé­nyekre jár a tb-támogatás, s a régi nyomtatványra felírt gyógyszer csak teljes áron vált­ható ki. Noha az orvosok már tavasz óta megrendelhették ezeket a nyomtatványokat, és immár két hónapja erre írhatják fel a gyógyszert, sokan mégsem él­tek ezzel a lehetőséggel. A vo­nalkódos recept használata ugyanis csupán januártól köte­lező. A másutt már jól bevált zebbé az országban élő nem­zetiségek életét. Magyarország három éve az elsők között ismerte el az öm álló Szlovák Köztársaságot. Az egykori pozsonyi főkonzu­látus 1993. január elsején, a kikiáltás napján nagykövet­ségi rangra emelkedett. A kiegyensúlyozott jó­szomszédi viszony építésének egyik jelentős állomása volt a két- ország alapszerződésének tavalyi aláírása. Zavaró kö­rülmény ugyanakkor, hogy - noha Budapesten a törvényho­zás már kilenc hónapja jóvá­hagyta az egyezményt - a szlovák parlament elnapolta a döntést. A nacionalista képvi­selők ugyanis attól tartanak, hogy az Európa Tanács 1201. ajánlásának beiktatása a szer­ződésbe elősegíti a magyar au­tonómiatörekvések megvaló­sulását. Rahmsdorf számítógépes vizsgálatai abból indulnak ki, hogy a növekvő hőmérséklet folytán több lesz az eső, az eső hatására csökken majd a ten­gervíz sótartalma és gyengül­nek az óceáni hideg áramlatok, de a meleg Golf-áramlat is. A világ tehát melegebb lesz, de Európa hidegebb, és a Golf­áramlat már a Bermudák maga­sában véget ér. Észak-Európa ebben az esetben olyan fagyos lehet, mint Alaszka! Rahmsdorf szerint azért még nem teljesen bizonyos, hogy újabb jégkorszak várna ránk. Az viszont ténykérdés, hogy az üvegházhatás komolyan befo­lyásolja Földünk klímáját. FEB módszer révén ezután nálunk is számítógépek rögzíthetik, hogy ki, kinek és mit, milyen meny- nyiségben, gyakoriságban írt fel. Pontos kép rajzolódhat ki a gyógyszerfogyasztásról, egye­bek mellett pazarlásainkról, a hagyományos és korszerű terá­piás módok elterjedéséről, az árváltozások hatásairól. A háziorvosok épp ezért ké­rik, hogy mától mindenki vigye magával a rendelőbe társada­lombiztosítási azonosító jelet tartalmazó, nemrégiben postán megkapott lapocskáját, mert csakis ennek segítségével tölt­hető ki a vonalkódos vény. A patikusok pedig azt tanácsolják, hogy akinek régi receptje van, kérjen helyette újat. Cs. Bizalom az önsegélyezőkben A háromlábú szék soha nem billeg Beláthatatlan következmertyekkel járná, ha a nyugdíjreform során felszafrtolhárik a világszerte,í* meghonófcó- dott, a szolidaritás elvén alapuló társadalombiztosítást. Hiba lenne, ha például a chilei modellt követnénk, amely figyel­men kívül hagyja a nagyarányú munkanélküliséget - nyilat­kozta lapunknak Kovács Pál szocialista képviselő. Számos elképzelés született már a nyugdíjrendszer megre­formálására. A népjóléti tárca, a pénzügyi kormányzat és az érdekképviseletek eltérő mó­don képzelik el az alapnyug­díjhoz és a kötelező járulékfi­zetésen alapuló járadékhoz vezető utat, továbbá e források megteremtésének, felosztásá­nak módját. Egy dologban azonban mindannyian egyetér­tenek: „három lábon” álló biz­tosítási rendszerre van szük­ség. Ezt a bizonyos „harmadik lábat”, az öngondoskodást az állam adókedvezményekkel is szorgalmazza. Önmagában a chilei modell, amelyet a Világbank nemrég a korszerűsítési folyamatokról gondolkodó országok figyel­mébe ajánlott, Kovács Pál sze­rint hátrányos lehet az állam­polgárok számára. A befizeté­seket ugyanis egyéni számlá­kon vezetnék, ezek biztonsá­gát azonban az állam nem ga­rantálja. Az is kérdés, hogy ha valaki önhibáján kívül elveszti állását, és tartósan munkanél­külivé válik, miből fizeti le­VHVtV UliUlJUllV/t, l, .'.VlV^VJtiíVU ■öhrésá. Az öngondoskodás intéz­ményei és módszerei nem új- keletűek. Hazánkban a két vi­lágháború között már hatéko­nyan működtek a segélyegyle­tek, a nyugdíjpénztárak, ame­lyeket a háború után megszün­tettek. Az 1993 novemberében elfogadott pénztártörvény újra lehetővé tette szervezésüket. Mára jó néhány önsegélyző, egészség- és főként nyugdíj- pénztár alakult, taglétszámuk a félmillióhoz közelít, vagyo­nuk pedig meghaladja az 5 milliárd forintot. Sikerük azzal magyarázható, hogy előre ki­számítható összeggel egészítik majd ki a nyugdíjat, enyhítve az idős kor anyagi gond­jait. Cs. B. J. Az üvegházhatás miatt felmelegedik a világ Európai fagyhullám? Tb-azonosító nélkül nem érvényes Mostantól új recept Bátor ugrás. Rómában régi hagyomány, hogy az év első napján sokan megmerítkeznek a Tiberis folyóban. Aki épségben kikerül, az elmondhatja, hogy szerencsésen kezdődött az esztendő. A képen látható úr egy hídról vetette magát a hűvös habokba. fotó: feb/reuter Petőfi-emlékünnepségek Kiskőrösön szilveszter éjszakáján emlékeztek a város nagy szülöttjére, Petőfi Sándorra. Az új esztendőt köszöntő polgárok a poéta szülőháza előtti téren együtt ünnepelték nagy nemzeti köl­tőnk világra jöttének 173. évfordulóját. Kiskun­félegyházán - mely várost egy versében szülőhe­lyének nevezte a költő - ugyancsak ünnepséggel, koszorúzással emlékeztek. Megbízott elnök A Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja országos elnökségének Kecskeméten tartott ülé­sén a közelmúltban lemondott Zwack Péter he­lyébe megbízott elnököt választottak, Gonda Jó­zsef személyében. A kecskeméti vendéglő-tulaj­donos városszerte ismert közéleti ember. Jutalom a nyomra vezetőnek Ötvenezer forintot ajánlott fel a Csongrád Me­gyei Rendőr-főkapitányság vezetője annak, aki nyomra vezeti a rendőrséget a karácsony másnap­ján történt szegedi templomrongálás ügyében. Mint ismeretes, valakik három Molotov-koktélt dobtak be a Tátra téri római katolikus templom ablakán, és a tűz több százezer forintos kárt oko­zott az orgonában. Békés szilveszter A rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat ügyeletesei elmondták: az 1995-ös év búcsúzta­tása különösebb események nélkül zajlott le az országban. Igaz, a mentősöknek a szokásosnál több - a csúszós úton elesett vagy verekedésbe keveredett - embert kellett ellátniuk. Konzervatív ifjak Új vezetőséget választott az Ifjúsági Keresztény- demokrata Unió országos választmánya. A testü­let az IKU eddigi irányvonalán nem kíván változ­tatni, továbbra is a kereszténydemokrácia egyet­len hiteles hazai képviselője, a KDNP mellett kö­telezi el magát. Hóhelyzet Az Útinform tájékoztatása szerint a havazás elle­nére sehol sincs fennakadás a közlekedésben. Jól járhatók a mellékútvonalak is. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügyvezető igazgató • Felelős szerkesztő: BERKI IMRE • Szerkesztő: Bistei András Tervezőszerkesztő: Mohai Gyuláné • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. 1. sz. Irodaház, Pf.: 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét, Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban terjeszti a „Rónahír” Észak-alföldi Hírlap-kereskedelmi Postai Rt. Debrecen, Péterfia u. 4. V. em. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. Telefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424-444) és ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással az MHB Rt. 458-10358 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 9. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Bercsényi út 5. Tel.: 57/412-564, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445, Törökszentmiklós, Táncsics út 1. Tel.: 56/390-959, 35. mellék, Kunhegyes, Kossuth út 14. Tel.: 59/326-043, 326-621. • Előfizetési díj egy hónapra 437 forint, negyedévre 1295 forint, fél évre 2560 forint, egy évre 5060 forint. • Az áruspéldányok ára: 25,50 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 1036 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7.30-tól 16 óráig kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom