Új Néplap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-11 / 85. szám

12. oldal Hírek Információk 1995. április 11., kedd — Érdekességek Naptár 1995. április 11., kedd Leó, Szaniszló napja Napkelte: 6.05 órakor, napnyugta: 19.27 órakor. Holdkelte: 14.57 órakor, holdnyugta: 3.44 órakor. Eseménynaptár S30 éve hunyt el IV. István magyar király. II. Géza ki­rály öccse volt, de testvéré­vel komoly ellentétbe keve­redett, ezért a bizánci ud­varban élt. II. László király halála után a bizánci császár javaslatára jött Magyaror­szágra, és viszonylag simán el is foglalta a trónt. 1163-ban koronázta meg a kalocsai érsek, de nem so­káig uralkodhatott. Csapatai ugyanis vereséget szenved­tek, s ő maga a korábban szintén királlyá koronázott III. István fogságába került, aki száműzte. IV. István ké­sőbb görög katonai segít­séggel próbált jogainak ér­vényt szerezni, sikertelenül. Tragikus sorsát drámában dolgozta fel Szigligeti Ede és Somló Sándor is. Leó, Szaniszló Leó. Latin eredetű név, je­lentése oroszlán, védő­szentje Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. Szaniszló. A szláv Stanis- lav névből ered, jelentése ál­landó, dicsőség. Ökumenikus egyházi naptár A katolikus liturgikus nap­tárban Szent Szaniszló püs­pök és vértanú, akit II. Bo- leszláv lengyel király mi­semondás közben végezte­tett ki. Az ortodox és a gö­rög katolikus naptárban Szent Antipas: pergamoni püspök vértanú. Szolnoki előadók a gálaműsoron Szolnok. A fesztivál zárásaként gálaműsort rendez a Szemafor Alapítvány és a Városi Műve­lődési Központ. Ma 19 órától a város amatőr és hivatásos művészeti csoport­jai, előadói lépnek színpadra. Az est bevételét a Verseghy parki óvoda játszóterének re­konstrukciójára ajánlják fel, il­letve a Városvédő Vállalkozók Klubja kiosztja az idei támoga­tási összegét. Az esemény lehetőséget nyújt az adományozóknak és alapítványoknak, amelyek segí­teni kívánják az ügyet. Az est során fellép a Tisza Táncegyüt­tes, a Bartók Kamarakórus, a Loli Jag és a Barna Gyöngyök együttes, a Szolnoki Népdal­kor, a Jászkun Citerazenekar, Dudás Zoltán, Csonka Szilvia, a VMK balettiskolájának nö­vendékei. A 07 Jelenti Rablás a vonaton Április 7-én éjjel megvertek és kiraboltak egy szolnoki fiatal­embert Szolnok és Újszász kö- ■ zött a vonaton. A 17 éves kö­zépiskolás a MÁV-állomáson kért segítséget a rendőröktől. A főkapitányság vasúti alosztá­lyának járőrei azonnal az isme­retlen tettesek után eredtek, akiket a Baross úton, a Gólya ABC előtt néhány perc múlva elfogtak. Mint kiderült, 4 fiatal, egy 18 éves nő, két 16 éves és egy 15 éves fiú a vonaton fogta körbe a sértettet, kipakolták hátitáská­ját, majd amikor ez ellen tilta­kozott, ütlegelni kezdték. Ez­után elvették a fiú pénzét, kar­óráját, valamint 2 db körzőt tokkal. A bűncselekmény elkö­vetése után még megfenyeget­ték, hogy ki ne merjen a fülké­ből mozdulni, míg el nem hagy­ják a vonatot. A rendőrök a gyanúsítottaknál megtalálták a rabolt pénzt, valamint a tárgya­kat, amelyektől igyekeztek megszabadulni. Bezárták a tolvajt A hét végén Rákóczifalván be­surranó tolvajt fogott egy lakás- tulajdonos. Ä gyanúsított, egy cigány nő, éppen megpróbált elmenekülni a lakásból, mikor a tulajdonos rázárta a ház ajtaját, és értesítette a rendőröket, akik elfogták és őrizetbe vették az elkövetőt. Teherautón érkeztek a gránátok Szolnokon, a Dobó út egyik építkezésén két darab aknagrá­nátot találtak. Mint kiderült, a veszélyes robbanószerkezetek földszállítás közben, teherautón érkeztek az építkezésre. A ha­tóság az ügyben a tűzszerészek felé a szükséges intézkedést megtette. A három teve Andy és Karcagi Nagy Zoltán a „Három teve” című, hangula­tos, zenés gyermekműsorával bármely közösséghez szívesen ellátogat. A kicsiknek, óvodás­csoportoknak ajánlott program iránt érdeklődők az 59/311- -832-es telefonszámot hívják. Rómeó vérzik Szolnok. Az Ifjúsági Iroda és a Tisza mozi Dzsászt Lájk Ame­rika című tavaszi fimklubsoro- zata ma befejeződik. A mozira­jongók P. Medak rendezését, a „Rómeó vérzik” című filmet láthatják. Balesetek Az elmúlt héten megyénk út­jain összesen négy közlekedési baleset történt. Egy ember éle­tét vesztette, egy súlyosan, hat pedig könnyebben sérült meg a balesetek során. AUTOFOX Használtautó-kereskedés Szolnok, Széchenyi I. krt. 2. (Széchenyi I. krt.- Bartók B. út sarok) Telefon: 56/343-349, 06-30-432-767- Bizományi értékesítés, kp. felvásárlás is.- 5 éves korig a gépkocsikra részletfizetési lehetőség. Várjuk érdeklődésüket. ÁT1­Asztma Klub Szolnok. Ma 17 órakor, a Ke­reskedelmi és Gazdasági Főis­kola II. emeleti előadótermében tartja következő összejövetelét az Asztma Klub. Dr. Valyon Éva megyei tüdőgyógyász fő­orvosnő a betegség öröklődése, családtervezés, az asztmás ter­hes, enyhe asztma, „kinőtt” asztma, a hiposzenzibilizáló kezelés lehetőségei témakörök­ben tart előadásokat. Ezután Milota Erik klubtag beszél egy gombafertőzésről, majd videóról relaxálást és ak­tuális témák megbeszélését ter­vezik. A belépni szándékozók, il­letve tagságukat meghosszabbí­tani kívánók (200 Ft éves tag­díj) lehetőleg hamarabb érkez­zenek. Az eseményre minden érdeklődőt várnak. Traffipax Lapunk rendszeresen közli, hol villanhat a traffipax vakuja a gyorshajtókra. Ma a 4-es főúton Szolnoktól Karcagig, illetve Jászberény­nél, holnap, április 12-én a megyeszékhely külterületi sza­kaszán lesznek ellenőrzések. Falugyűlés Besenyszög. A képviselő-testü­let ma 19 órakor falugyűlést tart a művelődési otthonban. Az eseményen tájékoztatnak a tes­tület 1990-94. évi időszakban végzett munkájáról, a telepü­lésre váró idei feladatokról, s természetesen a közérdekű kér­désekre is válaszolnak. Koszorúzás az évfordulón Szolnok. Ma 16.30-kor a Jó­zsef Attila és Abonyi út sarkán lévő József Attila-szobomál megemlékezést és koszorúzást rendez a Munkáspárt a költő születésének 90. évfordulójára emlékezve. A szervezők min­den csatlakozni kívánót várnak. Mesélő díjátadók Szolnok. A Közérdek Alapít­vány a költészet napján, ma 17.30-kor rendezi meseíró pá­lyázatának díjkiosztó ünnepsé­gét a Városi Művelődési Köz­pont I. emeleti előadótermében. A díjakat Himffy Ferenc római katolikus plébános, a rendez­vény fővédnöke és a meghívott vendégek: Várhegyi Attila pol­gármester, Kovács Libór alpol­gármester, illetve Fodor György önkorányzati képviselő urak - a mesék személyes el­mondása mellett - adják át a nyerteseknek. Az alapítvány tervei szerint a rendezvénynek költészetnapi meglepetés vendégei is lesz­nek. Tanácsok a Napfordulótól Szolnok. A Rákbetegek Orszá­gos Szövetségének Napforduló Szolgálata (Irgalmas u. 5. sz.) minden hónap második keddjén - így ma is - (a klubfoglalko­zás előtt) 11.30-tól 12.30-ig egyéni lelki tanácsadásra, se­gítő beszélgetésre, 12.30 és 13.30 között jogi tanácsadásra várja az érintetteket és család­tagjaikat. A szolgáltatás díjta­lan! INNEN - ONNAN A Kőbányai Sörgyár és Kanizsai Sörgyár termékei kedvező áron (nagyker. áron) vásárolhatók meg a Keszeg úti diszkontáruházunkban. Ugyanitt kaphatók: Coca-Cola termékek különféle kiszerelésben Top-Joy termékek rendkívül olcsón: Alma literes 66,30 Ft Szőlő literes 66,30 Ft Őszibarack literes 87,50 Ft Cím: Szolnok, Keszeg u. 21. (Alcsisziget) Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 7 -15 óra, szombaton 7 -12 óra Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves vásárlónknak! A Nap Telefonja Senki sem örül, ha néhány napra telefon nélkül marad, mert süketek a vonalak. így volt vele az a két olvasónk is (Szolnokról, a Puskás Tivadar kőrútról, illetve a Kertváros­ból), akik többek nevében kér­tek minket, járnánk utána, hogy miért nem tudnak az előfizetők telefonálni már egy ideje. Felhívtuk az ügyben érdekelt Ma­táv Szolnoki Távközlési Centru­mának centrumvezetőjét, Balogh Imrét, aki elmondta, hogy a város­ban több helyen folyó telefonháló­zat-bővítés (többek között a Vá­rosmajor úti volt szovjet laktanyá­ban és környékén) miatt ideiglene­sen le kell úgymond kapcsolni elő­fizetőket, hiszen a hálózatépítésnél minden láncszemet végig kell nézni. A rendszer szakmai részét (a kábelhálózatot különböző pon­tokra kell átkötni stb.) érzékeltetve olyan ez, mint amikor vízveze­ték-szerelésnél egy időre el kell zárni a csapokat, hogy a munkát el tudják végezni. Természetesen megérti az előfizetők türelmetlen­ségét, és a munkára szerződött al­vállalkozókkal (a belvárosban ez a Teleép Kft., a Puskás Tivadar kör­úton az Arbau Kft.) folyamatosan konzultálnak a felmerülő hibák ki­küszöbölése érdekében. Az elhú­zódás tehát szakmai okokból tör­tént, ezért elnézést kémek, hiszen az ő érdekük is az, hogy minél ha­marább tudjanak szolgáltatni. Mint a centrumvezető elmondta, az elmúlt héten kétszáz állomást kötöttek be az elmaradásokból, s a hét végén is túlóráztak a kollégái. A belvárosban vár még rájuk nagy munka, de április 15. körűire sze­retnének azzal is végezni. * Igazán öröm, hogy viszonylag bő szakmai tájékoztatást kaptunk az ügyben. Egyetlen szépséghiba ta­lán csak az, hogy a Puskás Tivadar 27. szám alatt lakók már igen rég­óta vártak arra, hogy süket telefon­jaik megszólaljanak. S nekünk is három napunkba került, míg egy il­letékest el tudtunk érni. Aki - hangsúlyozom - aztán már kész­séggel állt a rendelkezésünkre. De azért biztos felvonná a szemöldökét a telefonközpont feltalálója, ha mindezt ma látná ... -baranyi­□ Könnyező Madonna. (Amjún.) Újabb „könnyező Madonna” létezéséről adtak hírt a hírügynökségek. Az AFP francia hírszolgálati iroda beszámolt ar­ról, hogy „könnyező Madonna” tartja izgalomban az észak-liba­noni Amjún városának hívőit. A hírügynökség értesülései szerint a város középkori templomának Madonnája az olaszországi civita- vecchiai Madonnától eltérően nem vért, hanem olívaolajat könnyezik. A templom papja és számtalan hívő állítja, hogy látta a könnyeket. „A saját kezemmel simítottam meg a Madonna arcát, amely teljesen olajos volt. Letér­deltünk, és imádkozni kezdtünk” - nyilatkozta a pap. A hírügynök­ség szerint a csoda állítólag már kétszer megtörtént, s az első elemzések azt mutatják, hogy egyszerű olívaolajról van szó. Kobajasi, avagy ismerjük-e a helyesírást? Tfisebb vihart kavart olvasói körben a nagyszerű japán karmester, fő- IV zeneigazgató Kobajasi Ken-lcsiró hevének írásmódja lapunkban. Néhá­nyon szóvá tették ugyanis, hogy a művész nevének nem ez a helyes leírása. Nos, mindenféle további vitát megelőzendő, hadd másoljuk le az idevonat­kozó szabályt az Akadémia által kiadott „A magyar helyesírás szabályai’’ című könyvből: „218. A szépirodalmi müvekben, a sajtóban (...) a nem latin betűs írású nyelvek neveit és szavait a magyar ábécé betűivel, lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk át. Átíráskor az idegen hangsort vagy az idegen betű- és hangsort együttvéve nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal, illetőleg ezeknek meg­felelő magyar betűkkel. (...)’’ Fontos tehát a szabálynál figyelembe venni, hogy lehetőleg küszöböljük ki mondjuk az angol (Kobayashi Ken-lchiro) át­iratokat, hiszen esetünkben semmi nem indokolja azt, hogy ilyen formát használjunk. (Például Tokiót sem úgy írjuk - angolból átvéve -, hogy To­kyo.) Am ha valakit ez nem győzne meg, felütheti a Magyar és nemzetközi ki kicsoda című lexikont, amelyben a japán karmester neve a következőképp (számunkra is iránymutatóan) van leírva: Kobajasi Ken-lcsiró. Ez pedig vé­gül is perdöntő lehet, mivel - mint a kötet előszavában is írják - az adatok helyességét az érintettek minden esetben maguk ellenőrizték. S azt már én teszem hozzá: ha akkor nem volt kifogás ellene, akkor most miért lenne? Úgy vélem, Kobajasi Ken-lcsiró elég régen dolgozik nálunk ahhoz - és mint többször kifejtette, nagyon szereti, tiszteli hazánkat és a magyar kultú­rát, amelybe a nyelv helyes művelése is beletartozik -, hogy nem haragszik meg azért, ha nevét a magyar helyesírás szabályai szerint írjuk... b. gy. Nagy László emlékére Mezőtúr. A Jászkunság szer­kesztősége, a Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a „Ki viszi át a sze­relmet?” Irodalmi és Művészeti Alapítvány mára Nagy László-emléknapot hirdetett. Ä közösségi házban 14 órakor Molnár Edit fotóművész Nagy László-tárlatával kezdődik a program, a megnyitót Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő, kritikus tartja, közreműködik Csidemé Csízi Magdolna (ének) és And- rásiné Karmanóczki Tünde (zongora). Ezt követően - 15 órától - megyei szavalóverseny kezdődik. Vízállások A Tisza Tiszafürednél 554 cm, duzzasztott, Kisköre felsőnél 681 cm, duzzasztott, Kisköre alsónál 327 cm, áradó, víz 7,1 C. Szolnok­nál 371 cm, áradó, a víz 7,8 C. A Hármas-Körös Kunszentmártonnál 285 cm, apadó, a Zagyva Jásztelek­nél 130 cm, apadó. Elveszett az emlékkönyv Szolnok. Március 31-én este a városházán elveszett a Jármű­javító Férfikarának emlék­könyve. Kérik a becsületes meg­találót, hogy jelentkezzen a 425-378-as telefonon vagy a Körösi u. 1. szám alatt, a Vas­utas Művelődési Központban. Az oldalt szerkesztette: Hommer Attila Telefonközpontunk száma: 56/ 424-444 Faxszámunk: 56/ 422-853 A telefonos hirdetésfelvétel száma: 56/ 424-924 A hírszerkesztővel információk az 56/ 423-423-as telefonszámon közölhetők. Köszönjük, hogy ma is velünk tartott. Legyen holnap is az olvasónk! SZUPEREXPRESSZ HÚSVÉTI VÁSÁR Szolnokon, a Mátyás király úti üzletsoron Divatáru, ajándék, illatszer, motoros felszerelési cikkek akciós áron! Minden kedves vásárlót szeretettel várunk! __________"76139/IK*__________ M EGVÉTELRE keresek sürgősen SUPER VHS rendszerű asztali videót, alig használtat. Pontos tí­pus- és ármegjelöléssel ajánlatokat postafordul­tával: 5130 Jászapáti, Jó­kai út 45. címre kérjük. *76156/1H* HÚSVÉTI cipővásár - ajándékkal, ma és hol­nap Szolnokon a Városi Művelődési Központ­ban (Hild tér) 9-18 között. *76228/1K* EMLŐRÁKSZŰRÉS. Has, kismedence, pajzs­mirigy, here ULTRA­HANG vizsgálata Szol­nok, Baross út 18/a. Csütörtökönként: 16-18 óráig DR. DAJKA MIKLÓS magánrende­lésén. *71874/5K* ® 2.3-AS, 8 éves Ford Sierra eladó. Érdeklőd­ni: 56/372-053 telefon­számon. *76174/1T* GÁZOLAJ 74 Ft-ért tankolható az Expan­zív Kft. telephelyén Szolnokon, a „Len­gyel” piac mellett, munkanapokon 6-18 óráig, szombaton 6-14 óráig. »75608/2K* CSEMPEVÁSÁR! Csempék 490 Ft-tól, fagyálló padlólapok 650 Ft-tól kaphatók Jászberény, Szent Im­re herceg u. 20., Del­fin kereskedő udvar. »76220/1K* fTRANSPUOIt] mm* kereskedelmi bt TRIÓ BAROMFI SZAKÜZLET Szolnok, Óvoda út Húsvéti ajánlat: Pecsenyekacsa mell 450 Ft helyett 419 Ft KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! _____ *76214/1H* t z HÖLGYEIM! Csak két napig! Egyedi dara­bokból minőségi új-ruha- vásár, szolid árakkal, ma és szerdán 9.30-18-ig a Városi Művelődési Köz­pont földszint, bal oldali ruhatáránál. Még lehet jelentkezni: felsőfokú KERESKEDELMI MENEDZSER 14-től, BOLTVEZETŐI, ÉLELMEZÉS­VEZETŐI tanfolyamok április második felében indulnak. KIT Szolnok, Baross út 20. Telefon: 56/375-890. __________*76242/1H* R T / R JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügy vezető igazgató • Főszerkesztő: HAJNAL JÓZSEF • Felelős szerkesztő: Bistey András Tervezőszerkesztő: Majnár József, Lentuloy György • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: NÁNA1 TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház. I II PC 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét, Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szoinok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban teijeszti a „Rónahír'’ Észak-alföldi Hírlap-kereskedelmi Postai Rt. Debrecen. Péterfia u. 4. V. em. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. —1 Telefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424A44) és ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással az MHB Rt. 458-10358 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 9. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Bercsényi út 5. Tel.: 57/312-564, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445, Törökszentmikiós. Táncsics út 1. Tel.: 56/390-959, 35. mellék. Kunhegyes, Kossuth út 14. Tel.: 59/326-043. 326-621. • Előfizetési díj egy hónapra 375 forint, negyedévre 1125 forint, fél évre 2250 forint, egy évre 4140 forint. • Az áruspéldányok ára: 19,50 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 1036 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7,30-tól 16 óráig kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom