Új Néplap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-14 / 38. szám

2. oldal A Nagyvilágban Történt 1995. február 14., kedd Magyar-lengyel gazdasági tárgyalások Drezda, 1945. február 13-15. (1. rész) A Villámcsapás hadművelet Közhelyszámba megy a megállapítás: a II. világháború végé­nek tragikusan értelmetlen áldozata a barokk pompájáról hí­res szász főváros, Drezda. Hogyan és főképp miért történt az Elba menti Firenzének is nevezett, akkoriban 630 ezer lakosú város porig bombázása? 1942-45 között 61, százezer lakosúnál nagyobb német város mintegy 25 millió lakóját sújtották a szö­vetségesek terrorbombázásai. Miért van mégis, hogy általában Drezdát emlegetjük, ha ezekről a bombázásokról szó esik? \ Francia segély Bihac városnak A Világ Orvosai nevű fran­cia segélyszervezet konvoja vasárnap megérkezett az északnyugat-boszniai Bihac városába, amelynek körze­tét az ENSZ „biztonsági övezetnek” nyilvánította. A segélyszervezet négy kami­onja a bihaci kórháznak szánt gyógyszert, továbbá bébiételt szállított. A szerb erők által körülzárt város­ban mintegy 70 ezren élnek. A zömmel muszlimok lakta bihaci beékelődésbe Hor­vátországból igyekvő jár­műoszlopokat a krajinai szerbek a kezükön lévő terü­leteken feltartóztatják, kés­leltetik. Irán reaktort vásárol? Leon Panetta, a Fehér Ház politikai apparátusának ve­zetője vasárnap újólag hangsúlyozta: az Egyesült Államok „reméli”, hogy Oroszország nem ad el nuk­leáris felszerelést Iránnak. A Washington Post szerint amerikai tisztségviselők ab­ban reménykednek, hogy Teherán pénzügyi nehézsé­gei meghiúsítják négy orosz atomreaktor tervbe vett megvásárlását - az iráni megrendelés értéke mintegy 8 milliárd dollár. Elesett katonák hazaszállítása Tegnap rövid búcsúztató után útnak indították Hano­iból az Egyesült Államokba hat személy - feltételezhe­tően a vietnami háborúban elesett amerikai katonák - földi maradványait. A meg­ható ünnepségen részt vett az amerikai veteránok szer­vezetének küldöttsége, va­lamint az összekötő iroda személyzete James Hall ve­zetésével, aki maga is Viet­namban szolgált. Ez volt az első ilyen búcsúztató Hano­iban az amerikai összekötő iroda január végén történt megnyitása óta.- Mind Magyarország, mind Lengyelország tovább szeretné liberalizálni a két ország kö­zötti mezőgazdasági kereske­delmet. Lengyelország föld­rajzi fekvésével, a magyarral sok tekintetben azonos gazda­sági szerkezetével, gazdasági hagyományaival és 40 millió fős piacával hosszabb távon is fontos kereskedelmi partnere­ink sorába tartozik - hangsú­lyozta Soós Károly Attila, az Ipari és Kereskedelmi Minisz­térium államtitkára hétfőn, múlt heti varsói tárgyalásait érté­kelve. A megbeszélésekről az ál­lamtitkár elmondta: mindkét fél pozitívan értékelte a kétoldalú kereskedelmi forgalom alaku­lását. Ennek értéke az elmúlt évben 415,3 millió dollárt tett ki, s ez 33,6 százalékkal több, mint 1993-ban volt. A magyar export 222 millió dollár volt - 36,4 százalékkal növekedett egy év alatt -, az import pedig 193,3 millió dollárt, 30,5 száza­lékkal többet tett ki, mint a megelőző évben. Exportunkban még mindig egyharmad részt képviselnek a mezőgazdasági és élelmi­szer-szállítások, és a vegyipar, valamint a gyógyszeripar ará­nya is 30 százalék. A gépek és berendezések részesedése a ki­vitelben 20 százalékra növeke­A orosz hadsereg és Dudajev csecsen elnök erői hétfőn tűz- szüneti megállapodást kötöttek - jelentette az ITAR-TASZSZ orosz hírügynökség, tudósító- jánakÓ ingusföldi kormánykö­rökből származó értesülésére hivatkozva. A hétfői harci jelentésekből az tűnt ki, hogy Groznij déli, délnyugati részein folytatódtak a harcok, és szórványos össze­csapások voltak a belváros kö­zelében is. Dzsohar Dudajev dett. Importunkban döntő súly- lyal az alapanyag- és energia­hordozó-vásárlások szerepel­nek. Bővültek a vállalkozások közötti kapcsolatok is, ma már csaknem 40 magyar cégnek van képviselete, érdekeltsége Len­gyelországban. A mostani megbeszéléseken megállapodtak abban, hogy a tartós együttműködés kialakí­tása érdekében április elején Magyarországon lengyel-ma­gyar gazdasági fórumot ren­deznek. Ezen a két ország ipari és kereskedelmi minisztereinek vezetésével a vállalkozók és ál­lamigazgatási, kamarai képvi­selők egyeztetik a teendőket. A múlt heti kétoldalú tárgya­lásokon nem sikerült előrelépni az Ikarus buszok összeszerelési munkálatainak és a Polkolor tévéképcsövek akadozó import­jának kérdésében. Ismeretes, hogy a Polkolor Tévégyár kép­csőmegrendeléseinket az utóbbi időben hiányosan teljesí­tette, az Ikarus buszok lengyel- országi összeszerelése pedig a lengyel közlekedési vállalatok szűkös anyagi forrásai miatt akadozik. A magyar delegáció ígéretet ugyan most is kapott a helyzet javítására, de további tárgyalá­sokra van szükség a problémák rendezéséhez. (MTI) szóvivője, Movladi Udugov pedig bejelentette, hogy a cse­csen elnök ellen irányuló me­rényletkísérletet hiúsítottak meg vasárnap Gudermesz váro­sában. A hírt független forrásból nem erősítették meg. (Jdugov szerint az elnök biztonsági szolgálata „gyanús személye­ket” vett őrizetbe Gudermesz- ben, miután a városba érkezett Dudajev, hogy a helyi vezetés­sel találkozzon. (MTI) Az angol királyi légierő és a 8. amerikai légiflotta 1942-től kezdve rendszeresen és nagy erőkkel bombázta Németország nagyvárosait. A történe­lem középis­kolás szintű ismerete elég hozzá, hogy a legbékeszere- tőbb ember is belássa, had­ban álló or­szágok között elkerülhetet­len, hogy az ártatlan civil lakosság is többé-ke- vésbé szük­ségszerűen áldozatává ne váljék az el­lenséges hadművele­teknek. Né­miképp ma­gyarázza, bár nem teszi el­fogadhatóvá, hogy katonai, ipari és köz­lekedési léte­sítmények támadása vagy meg­semmisítése során vétlen polgári lako­sok halnak meg és kulturális étékek semmisülnek meg. Ha azonban ez utóbbi öncéllá vá­lik, akkor minden jóérzésű em­ber számára teljességgel elfo­gadhatatlan és meg nem indo­kolható, bárki kövesse is el. Az előzmények. 1944 végén és 1945 januárjában a Vörös Hadsereg a korábban vártnál sokkal gyorsabban és sikere­sebben nyomult előre. A szov­jetek sikeres téli offenzívája kü­lönösen nyugtalanította Chur­chill angol miniszerelnököt, hi­szen küszöbön állt a jaltai kon­ferencia (1945. február 4—11.), ahol Németország feltétlen ka­pitulációján és felosztásán kí­vül a háború utáni Európa ér­dekszféráinak felosztása is na­pirendre került. Churchill attól tartván, hogy a szovjetek hadi sikerei révén Sztálin tárgyalási pozíciói túlságosan megerő­södnek, fontos önálló lépésre szánta el magát. Egy látványos és sokkoló akcióval akarta a kétségtelenül meglévő angol légi fölényt demonstrálni és ál­tala saját pozícióit a tárgyaló­asztalnál erősíteni. Már január 25-én bekérette a közeljövőben bombázásra kijelölt német vá­rosok listáját. A légiflotta pa­rancsnoksága két nap múlva a listával együtt közli, hogy az elképzeléseknek leginkább Drezda felelne meg, amelyet a szovjetek feltehetően hamaro­san elérnek, és amely eddig alig szenvedett számottevő háborús károkat. Churchill dön­tése alapján a Drezda elleni. Villámcsapás fe­dőnevű hadmű­veletet a konfe­rencia kezdetére, február 4-ére időzítették. A Jaltában tár­gyaló angol de­legáció hiába várta, és Chur­chill hiába sür­gette az akció végrehajtását - a természet közbe­szólt. Egy Kö- zép-Európa fölött elhelyezkedő, ki­terjedt felhőréteg lehetetlenné tette a bombázók fel­szállását a jaltai konferencia idő­tartama alatt. A konferencia tehát véget ért, az ak­ció értelmét ve­szítette, amikor a meteorológusok jelezték, hogy a felhőtakaró fel­oszlása hamaro­san várható. Churchill - an­nak ellenére, hogy a remélt cé­lokat már nem érhette el vele - kiadta a parancsot a hadműve­let megindítására. Ezzel Drezda sorsa megpe­csételődött. 1945. február 13-a örök időkre gyászos nap marad az Elba-parti város történeté­ben. A parancs az 5. angol légi­flotta harcedzett, hasonló beve­tésekben nagy rutinnal rendel­kező katonáit is meg­lepte. (Folytatjuk) Merényletkísérlet Dudajev ellen? Orosz-csecsen tűzszünet ... és utána Fürdőszoboszőnyegek, Lábtörlők Mintás gyerekszőnyegek Darabszőnyegek flutószőnyegek, Rutóülés-huzatok Futószőnyegek gyártója és nagykereskedője ÜGVNÖKÖKCT, VISZONTELADÓKRT keres | termékei forgalmazására. f Kizárólagosságot biztosítunk, érdeklődni: 0Ó-20-353-335 Holland Colours Hungária Kft. A Holland Colours egy fiatal, független holland vállalat több mint 10 vállalkozással világszerte. Ezek egyike Magyaror­szágon van. A Holland Colours tevékenysége a műanyag- és festékipar valamint egyéb speciális területek számára pigmentek és pigmentkészítmények gyártására, szállítá­sára és fejlesztésére koncentrálódik. A Holland Colours N.V. az amsterdami tőzsdén jegyzett vállalat. A részvények többségét egy beruházási társaság ellenőrzi, amelyben a Holland Colours majdnem valamen­nyi alkalmazottja részt vesz. A Holland Colours csoportot erős piaci helyzete, vevő orientációjú megközelítési módja valamint gyors és különlegesen újító beállítottságú szer­vezete jellemzi. A Holland Colours Hungária Kft. vegyes vállalat 1992. novemberében alakult Szolnokon, Magyarországon. A pigmentek és pigmentkészítmények előállítása mellett, amelyet a Holland Colours csoportnak ad el, Közép- és Kelet-Európábán saját eladási felelősséggel rendelkezik. Az alább részletezendő állás betöltésére keresünk fiatal, lelkes személyt, aki rendelkezik a szükséges képzett­séggel, beszél és ír magyarul, angolul és/vagy németül. Pénzügyi asszisztens Az állást betöltő a pénzügyi vezetőnek fog segíteni a mindennapi munkában. Számítógépes gyakorlati ismeretek szükségesek. A hollandiai anyavállalattal való rendszeres kapcsolattartás része a munkának. Legalább szakmai kö­zépiskolai végzettség szükséges. A fenti fontos posztra attraktív javadalmazási csomagot ajánlunk és előrejutási lehetőséget egy dinamikus és sikeres nemzetközi szervezetben: Ha úgy gondolja, hogy meg tud felelni igényeinknek, kérjük küldje el pályázatát C. V.-jével együtt angolul vagy németül az alábbi címre: Holland Colours Hungária Kft. (Szolnok, Tószegi u. Pf.: 8. 5007) Telefon: 56-420-644, Fax: 56-424-895 .712aB/1H Washingtonban arab-izraeli miniszteri tárgyalásokat kezdeményezett Clinton elnök, hogy az akadozó közel-ke­leti békefolyamatot felélénkítse. feb-reuters PANORÁMA * PANORÁMA Waterlooi csata „második kiadásban” Meglehet, a nagy sikerre való tekintettel, a történelem nevében tíz nemzet megismétli a Waterlooi csatát, amely végérvényesen véget vetett Napóleon birodalmi álmainak. Az ütközet mondhatni máso­dik kiadása természetesen június 18-án lesz, a mintául szolgáló első 180. évfordulóján. A tervezett második Waterlooi csata jóval szerényebb méretű lesz, és remélhetően mindkét oldal veszteséglistáján nulla szerepel majd, a 180 évvel ezelőtti 50 ezer halottal szemben. A Brüsszeltől délre fekvő Waterloo polgármester-helyettese sajtóértekezleten je­lentette be, hogy mindössze 2500 katonára számítanak. A „regrutákat” részben az eredeti csatában részt vett hatalmak, Nagy-Britannia, Poroszország nevében pedig a jogutód Németor­szág adják. Érkeznek azonban hadra fogható legények hazai me­zőkről a csatamezőre, továbbá Belgium is segít „emberanyaggal”, csakúgy, mint - az amúgy semleges - Svájc, az Egyesült Államok, Kanada és Litvánia, Csehország pedig három korabeli ágyúval „száll be” az ütközetbe. A rendező szerv arra nem tért ki, hogy hány francia szeretne részt venni a nemzetük számára súlyos vereséget jelentett csata új­rajátszásában. (MTI) SZÁMALK-SZÜV TANFOLYAM SZERVEZÉSE A SZÁMALK RENDSZERHÁZ Rt. és a SZÜV Rt. ISZK közös szervezésben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő tanfolyamok közül: Számítástechnikai szoftverüzemeltető (közép­fokú, 3 félév) tanfolyam indítását tervezi. A tanfolyam dija 25.000 Ft/félév/fő. A tanfolyamokra felvételi vizsga nincs. A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány. Jelentkezési határidő: 1995. február 28. A jelentkezések a beérkezési idők alapján kerülnek elfogadásra. Jelentkezési lap beszerezhető Törőcsik Sándor tan­folyamszervezőnél, SZÜV Rt. székház III. em. 310-esszoba. (Tel.: 56/425-533) (5000 Szolnok, Baross út 10-12.) (Távollétében Bozsó Antalnénál ugyanott.) A tanfolyamok helye: SZÜV Rt. székházában III. em, 313. oktató. A tanfolyam várható kezdései időpontja: 1995. március 2. Oktatás ideje: külön ütemterv szerint, csütörtöki napokon. (8 - 16.30-ig) Az első félév befejezése: 1995. június 22. A 3 félév sikeres befejezése után a hall­gatóknak írás- és szóbeli vizsgát kell tenniük. Eredményes vizsgák után a hallgatók - a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium által kiállított - középfokú szakképesítést iga­zoló oklevelet kapnak. A szakképesítés azonosító száma: 4743139132003 visoó/ih*

Next

/
Oldalképek
Tartalom