Új Néplap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-15 / 295. szám

2. oldal 1994. december 15., csütörtök Körkép Segélyalap a holocaust túlélőinek Jövőre először a volt szocia­lista tábor országaiban mű­ködő, a holocaust túlélőit segítő szervezetek is része­sülnek a Zsidó Világkong­resszus segélyalapjából - je­lentették be a szervezet ille­tékesei New Yorkban. A se­gélyalapot főként a volt NDK területén lévő, egykori zsidó közösségek vagyoná­nak, illetve az örökös nélkül maradt zsidó tulajdonú ja­vak eladásából képezték. A szervezet március 15-ig várja azoknak az intézmé­nyeknek a jelentkezését, amelyek segélyt igényelnek az alapból. Riadókészültségben a hadsereg Riadókészültségbe helyez­ték az izraeli hadsereget a libanoni határnál az Irán-ba- rát Hezbollah támadásaitól tartva - közölték Jeruzsá­lemben katonai források. A magas szintű harckészült­ségi állapot izraeli területen és az úgynevezett dél-liba­noni biztonsági zónában is érvényes. Ehud Barak izra­eli vezérkari főnök szerint a Hezbollah Libanonban nem tudna elbújni egy esetleges izraeli támadás elől, mind­azonáltal hozzátette, hogy Izrael megfontoltan cselek­szik, és az izraeli hadsereg nem bonyolódik nagyobb arányú műveletekbe Liba­nonban. Taszlima Naszrin nyilatkozata- Az iszlám helyett korszerű törvényekre van szükség a mohamedán világban - mondotta egyebek között Taszlima Naszrin, a Bang- ladesben az iszlám funda­mentalisták által halálra ítélt írónő bécsi előadásában. Mint kifejtette, az iszlám szent könyve elavult, nincs helye - legalábbis törvény­pótló szerepe - a modem társadalomban. A kénysze­rűségből Svédországban élő 32 éves írónőt az osztrák nőügyi miniszter hívta meg Bécsbe. Feszült helyzet a határon A tádzsik külügyminiszté­rium tegnapi közleményé­ben súlyos aggodalmának adott hangot az afgán-tá- dzsik határ egyes szakaszain kialakult feszült helyzet mi­att. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tádzsik ellenzék nem tesz eleget az ideiglenes tűzszüneti megállapodásban vállalt kötelezettségeknek, és meg akarja torpedózni a szemben álló tádzsik erők közötti párbeszédet. Kormányátalakítás Tajvanon Tajvanon jelentős kormány- átalakítást hajtottak végre, többek között új ember ke­rült a védelmi és a belügyi tárca élére. A Reuter szerint az egyik legfigyelemremél­tóbb változás az anyaország ügyeivel foglalkozó kor­mányhivatal élén történt, amelynek vezetését a liberá­lis gazdasági szakemberként ismert Vincent Siew-re bíz­ták. Az „Időkerék” vetélkedő döntője a szolnoki Napsugár Gyermekházban. Az idén a mexikói indián őskultúrával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. A három írás­beli fordulón és az előadásokon a tószegi, a szolnoki zöld iskolások és a diákújságírók csapata szerepelt a legjobban - végül a tószegiek nyertek. fotö: mészáros Tanulmány az élelmiszeriparról A megye élelmiszeriparának tanulmánytervezetét vitatták meg tegnap Szolnokon a me­gyei vállalkozásfejlesztési iroda, a Földművelésügyi Mi­nisztérium élelmiszer-ipari osz­tálya, valamint a Phare Segély- program Iroda képviselői. A tanulmánytervezet létrejöt­tének előzményeként a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Vál­lalkozásfejlesztési Alapítvány Irodája megbízást adott a W. S. Atkins Int. Ltd. Epsom cégnek, hogy készítse el a megye me­zőgazdasági stratégiai tanul­mányát, illetve az ehhez kap­csolódó akciótervet. Az elkészí­tett projekt megvalósításával a vállalkozásfejlesztési irodát bízták meg. A tanulmányt nem­csak a megye szakmai és piaci résztvevőivel, hanem miniszté­riumokkal is megismertették, így az anyag eljutott a Földmű­velésügyi Minisztériumba. A ’94. márciusi kormányha­tározat értelmében az agrárfej­lesztési programon belül el kell készíteni a megye élelmi­szer-ipari stratégiai tanulmá­nyát. A Földművelésügyi Mi­nisztérium élelmiszer-ipari fő­osztálya előzetes megbeszélé­sek és a megismert mezőgazda- sági anyag alapján a vállalko­zásfejlesztési irodát bízta meg a tanulmánytervezet elkészítésé­vel. Ennek kapcsán tartották meg tegnap a jelentéstervezet vitáját, ahol kitűnő minősítést kapott a program. A következő lépcső az el­képzelések megvalósítására tett javaslatok kidolgozása lesz. Amennyiben március végén a kormány elfogadja a tervet, minden megyében ezt a szisz­témát alkalmazzák majd aktuá­lis élelmiszer-ipari problémák megoldására. A tegnapi ülés lépcső volt ahhoz, hogy jövő év márciusá­ban a kormány elé kerüljön az előterjesztés, ami úttörő munka is egyben. Ha sikeres, az elkö­vetkezendő évben a miniszté­rium - a kölönböző mezőgaz­dasági fejlesztési témák elké­szítésébe - bevonja az adott térségben lévő vállalkozásfej­lesztési irodákat is. Úttörő munka azért is, mert ilyen jel­legű tanulmány a megye élel­miszeriparáról még nem ké­szült. -tbg­Horn Gyula Párizsban- Magyarország azt kérte Franciaországtól, az Európai Unió jövő januártól hivatalba lépő soros elnökétől, hogy viszonylag rövid időn belül, még az 1996-os reformkonferencia előtt tűzzék ki az EU-val folytatandó csatlakozási tárgyalások kezdetének időpont­ját. Francois Mitterrand francia államfő a kedd esti találkozón erre rendkívül konstruktívan reagált, s jelezte: szívesen látna ismét, va­lamikor februárban egy ezzel foglalkozó újabb tárgyalást. Ez a francia készség nagy előrelépést jelentene Magyarország EU-csat- lakozási folyamatában, s mindenképpen új fejlemény - jelentette ki párizsi munkalátogatását záró szerdai sajtóértekezletén Horn Gyula magyar miniszterelnök. A kormányfő cáfolta, hogy a magyar külkapcsolatokban valami­féle egyensúlybomlás lenne. Mint mondta, valóban különlegesen jók a magyar-német kap­csolatok, de ez a viszony nem megy a francia-magyar vagy bárme­lyik más viszonylat kárára, s az utóbbi időben - mint azt a soroza­tos látogatások is bizonyítják - semmivel sem csökkent Franciaor­szág és Magyarország kapcsolatainak intenzitása. — Ráadásul a francia-német kapcsolat és annak erősödése az eu­rópai együttműködés és stabilitás kulcsfeltétele; ebből követke­zően sem Németország, sem Franciaország nem lép egyedül olyan nagy fontosságú ügyekben, mint például az Európai Unióhoz való csatlakozás. Tehát Magyarországnak alapvető érdeke, hogy Franciaország támogassa bel- és külpolitikai törekvéseinket - mutatott rá Hóm Gyula a mostani párizsi út jelentőségét is hangsúlyozva. (MTI) Egészségügyi nap Nagy sikerű egészségügyi fel- világosító előadást tartott a szolnoki Cigány Szociális Központban Nagyné Mészáros Éva intézményvezető, aki a Lungo Drom újság egészség- ügyi rovatát is vezeti. Az elő­adás témája a testi higiénia fo­galma, általános egészségügyi felvilágosítás és csecsemő- ápolás volt, mely témákhoz az előadó egészségügyi szak­oktatói múltját is kamatoztatta, és a feltett kérdések megvála­szolásában segítette őt a trau­matológiai és belgyógyászati szakvizsgája. A Rico Kötszer Rt. vezérigazgatója, Noményi Péter és értékesítési osztályve­zetője, Boros Pálné több mint 50 ezer forint értékű terméket bocsátott rendelkezésre, melyet az előadás után szétosztottak az érdeklődők között. Mint az intézményvezető elmondta, hagyományossá kí­vánják tenni az egészségügyi napokat, és ehhez további se­gítséget ajánlott fel a Rico Köt­szer Rt. Cs. Á. Társadalombiztosítási kötelezettségek Nem „vallanak” a vállalkozók Beszélgetés a választásokról Iváncsik Imre képviselővel Ki lesz a megyei közgyűlés elnöke? A társadalombiztosítás gond­jai egyre többször szerepel­nek a nyilvánosság előtt, hol úgy, hogy a kifizetés szűkös­sége és hiányai kerülnek terí­tékre, hol pedig úgy, hogy a befizetési és egyéb kötelezett­ségeknek nem tesznek eleget a gazdaság szereplői. Ez utóbbiban, a kötelezettségek jogszabályi dzsungelében tör­ténő eligazodásban, a gyakor­lati alkalmazások segítésében működött közre a Közgazda- sági Társaság azzal, hogy teg­nap a vállalkozók és vállalko­zások részére fórumot szerve­zett a megyei egészségbiztosí­tási pénztár járulék- és folyó­számlaosztályának vezetőjével, Makai Pállal Szolnokon, a Technika Házában. A főosztályvezető többek között arról is szólt, hogy leg­több gondot - év elején - az egyéni vállalkozók önbevallása okozza számukra, mert a kikül­dött felhívások alapján az ösz- szes vállalkozónak mindössze kétharmadától érkezik vissza a bevallás. Az előadásban szó esett a törvényi változásokról, azokat végigkövetve a különböző kö­telezettségekről. Részletesen ecsetelte Makai Pál a biztosítotti jogviszony ke­letkezését, az abból fakadó fize­tési kötelezettségeket mind az egyéni vállalkozók, mind a tár­sas vállalkozások esetében. Ez utóbbi tárgykörben többek kö­zött arról is szólt, hogy a társas vállalkozások tagjainak egyéni járulékfizetésében felső határt állapított meg a törvény, míg a 44 százalékos kötelezettség esetében ilyen határ nincs. Fontos, hogy egyéni vállal­kozónak ki minősül a tb szerint, ugyanis nem csak az a személy, aki rendelkezik vállalkozói iga­zolvánnyal, hanem például a közjegyző is. Általában elkerüli a figyelmét a kezdő főfoglalko­zású vállalkozóknak, hogy ők csak előleget fizetnek az első évben - ez az a bizonyos havi 2916 forint -, mert az év végén, illetve következő évben az el­számolás szerint „ki kell pó­tolni” a jövedelem alapján a fi­zetendő 54 százalékos mértékre az összeget. A bevallások elmaradása mellett Makai Pál azt is meg­említette, hogy a vállalkozók többsége a legalacsonyabb mér­tékű tb-járulékot fizeti. A befi­zetés elmaradására a büntető- kamat havi 4 százalék. - ez ­Az önkormányzati választá­sok eredményei még mindig csak előzetesként kezelhetők, de biztosra vehető, hogy a már ismert adatok és a hiva­talos végeredmény között csak elhanyagolható különb­ségek lesznek. Természetes az is, hogy a pártok már elkészí­tették gyors számvetésüket szereplésükről - többnyire sikert könyveltek el. A szá­mok azt mutatják, hogy a megyei listás választáson MSZP-győzelem született - erről és a várható koalíciós felállásról kérdeztük Iváncsik Imre szocialista országgyűlési képviselőt, a megyei közgyű­lés elnöki posztjának legfőbb várományosát.- A megyei közgyűlés legerő­sebb pártja az MSZP lesz. Fel­tételezhető azonban, hogy koa­líció kialakítására törekszik más politikai erőkkel. Mely pár­tokkal képzelhető ez el - folytat- tak-e már tárgyalásokat ez ügyben?- Az SZDSZ nagyon hason­lóan gondolkodik a megyei ön- kormányzattal kapcsolatban, a tárgyalások folynak, közel ál­lunk a megállapodáshoz. Ter­mészetesen nyitottak vagyunk, és bárkivel koalícióra lépünk, akivel együtt tudunk dolgozni, így a Fidesszel is szeretnénk megállapodni.- A közgyűlés elnökét a leg­erősebb párt szokta adni, jelen esetben tehát a szocialisták. Ont úgy említik, mint az elnöki funkció legesélyesebb váromá­nyosát.- Természetesen a szocia­lista párt fog jelölni elnököt, de korai még erről beszélni, hiszen talán szombaton fogunk ér­demben dönteni. Nagyon való­színű, hogy az elnökhelyettest az SZDSZ adja.- Ami a személyemmel kap­csolatos információkat illeti: az előbb említettek alapján erről is korai beszélni - de természete­sen a rám bízott feladatokat leg­jobb tudásom szerint fogom ezután is ellátni.- Országos szinten az MSZP nagyjából megőrizte a tavaszi választásokon elért pozícióját, a megyei listán győzött. Hallani azonban olyan hangokat, hogy Szolnokon vesztettek, polgár­mesterjelöltjük nem futott be. Mi erről a véleménye?- Nem hiszem, hogy ezt így lehetne értékelni. Egyszerűen arról van szó, hogy Várhegyi Attila nyert, aki egyébként igen korrekt partner. Vesztésről már csak azért sem lehet szó, mert a 15 jelöltünkből 8 az első, 7 a második helyen végzett, így to­ronymagasan miénk a legna­gyobb frakció a listásokkal együtt 11 fővel. Ezzel szemben az elmúlt ciklusban mindössze három képviselőnk volt az ön- kormányzatban, azok is listáról kerültek be. Csabai Ágnes Új helyen a nagyrévi posta Az önkormányzat tulaj­donában lévő volt isko­laépületben kapott vég­leges helyet a posta, me­lyet a Debreceni Posta- igazgatóság kétmil- lió-egyszázötveiiezer fo­rintért alakíttatott ki. A tervezést a Matáv Deb­receni Igazgatóságának tervezőirodája, a kivite­lezést a ^gyomaendrődi Thermix Építőipari Szö­vetkezet végezte. FOTÓ: M. J. Szakszervezetek a vasutassztrájkról A reprezentatív vasutas-szak­szervezetek példa értékűnek tartják a munkáltatóval kötött megállapodást. Ennek alapján 1995. január 1-jétől a MAV-nál 14 száza­lékkal növekszik az alapbér, a minimálbér összege pedig 12 500 forintra emelkedik ettől az időponttól kezdődően - mondta Gaskó István, a Vasúti Dolgo­zók Szabad Szakszervezetének (VDSZSZ) elnöke szerdán a három szakszervezet közös saj­tótájékoztatóján. Az elnök ki­emelte: sikerült elérniük, hogy 900 forintról 1200 forintra emeljék a jövő évtől az étkezési hozzájárulást, és a 13. havi fize­tés sem szűnt meg véglegesen. Az utazó szakszolgálatot telje­sítő dolgozók napidíja is 60 fo­rintról 110 forintra emelkedik. A szakszervezeteknek sike­rült elérniük azt is, hogy min­den korábbinál nagyobb hang­súllyal hívják fel az ország fi­gyelmét arra, hogy a kormány által tervezett vasútvonal-meg­szüntetések hátrányosan érintik az ország egész lakosságát. Sipos József, a Mozdonyve­zetők Szakszervezetének el­nöke hangsúlyozta: a létszám­gondok humánus megoldására is lehetőség van a jövőben. A megállapodás szerint a MÁV létszámstopot rendel el, az utóbbi idők problémáit pedig a munkaerő belső átcsoportosítá­sával, illetve átképzéssel oldja meg. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom