Új Néplap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-01 / 283. szám

V. évfolyam, 283. szám 1994. december 1., csütörtök A színpadon önmagát adja, az életben játszik Együtt a hatékony környezetgazdálkodásért Amstel Galéria Szandaszölösön Valamit-valamiért Báloztak Gálaműsor a tehetséges gyerekekért Szülők fóruma a Liget úti iskolában (6„ 7. oldal) Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Rakja Össze! Ismét JÁTÉK az ‘Néplap­A részletekről december 3-i lapunkban. Népi kollégium Fel kell újítani a népi kol­légiumi mozgalmat a fiatalok tehetségének minél szélesebb körű kibontakoztatása érde­kében. Erről Göncz Árpád ál­lamfő beszélt a Pest megyei városházán egy kollégiumi tanácskozás megnyitóján. A köztársasági elnök szerint az a fő cél, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára is lehetőség nyíljon a tudás megszerzésére. Meghívás Helmut Kohl, az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Német Szövetségi Köztársaság kancellárja Hóm Gyulához intézett levélben hívta meg a magyar minisz­terelnököt, valamint a kül­ügyminisztert az Európai Unió állam- és kormányfői esseni csúcsértekezlete kere­tében 1994. december 10-én sorra kerülő találkozóra, il­letve az azt követő munka­ebédre, amelyeken lehetőség nyílik a csatlakozásra történő felkészülés stratégiájával kapcsolatos véleménycserére. Kiállítás Szalkári Rózsa, Jászapá­tiból elszármazott festőmű­vész és öt tanítványa képei­ből nyílt kiállítás kedden Budapesten, a Neumann János Szakközépiskolában, mely december 10-ig te­kinthető meg. Nem tartják meg A Pedagógusok Szakszer­vezete nem tartja meg de­cember 17-ére meghirdetett demonstrációját a múlt hét végi érdekegyeztető tanács­beli megállapodásra tekintet­tel. Jelentés az ÁV Rt.-ről Az Országgyűlés előtt is nyilvánosságot kell adni az ÁV Rt. tevékenységéről szóló jelentésnek - hangzott el az Országgyűlés számvevőszéki bizottságának ülésén. Képvi­selők elmondták, hogy az ÁV Rt. belső szervezetlensége, rendezetlensége kihatott arra, ahogy az intézmény az állami vagyont kezelte. Napos, száraz idő Túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet általában plusz 2, mínusz 3 fok között, a legmagasabb nappali hőmér­séklet pedig 1,6 fok között va­lószínű. Az idegenforgalom közügy A magyarországi idegenfor­galom sikere attól függ, hogy a turizmust mennyire sikerül közüggyé formálni, miként le­het a lakosság meggyőződésévé tenni nemzetgazdasági súlyát, fontosságát. Erről Schagrin Tamás, az Országos Idegenfor­galmi Hivatal (OIH) elnöke be­szélt tegnap a budapesti Ta­verna Szállóban tartott idegen- forgalmi fórumon. Mint mondta, az Ipari és Ke­reskedelmi Minisztérium átdol­gozta az idegenforgalom fej­lesztésére vonatkozó 1993. évi kormánykoncepciót. Ebben le­szögezte: az idegenforgalom je­lentős belföldi piacot biztosít a magyar áruknak, hozzájárul az exporthoz, és egyebekhez ké­pest mintegy 20 százalékkal kedvezőbb feltételekkel hoz de­vizabevételt az országnak. A fejlesztésekre fordítható pénz­források azonban az utóbbi idő­ben beszűkültek. Az elnök figyelmeztetett: amennyiben egy össztársadalmi program keretében nem tudjuk kiaknázni azrágazatban rejlő le­hetőségeket, úgy a környező or­szágok is vonzóbbá válhatnak a külföldiek számára. (MTI) Sztrájkra készülnek a vasutasok A vasutas-szakszervezetek december 8-án kétórás figyelmez­tető, majd december 12-étől 36 órás általános munkabeszüntetést hirdetnek - jelentette be Márkus Imre, a Vasutasok Szakszerveze­tének elnöke az érdekképviselet szerdai választmányi ülése után. A szakszervezetek az ered­ménytelen bértárgyalások után egyeztették álláspontjukat, s kö­zös sztrájkfelhívással fordultak a vasutasokhoz. Eszerint decem­ber 8-án hajnali 5 és 7 óra között tartják a figyelmeztető sztrájkot, az általános vasutas- munkabe­szüntetés pedig december 12-én 22 órakor kezdődik. Az érdekképviseletek azért döntöttek a munkabeszüntetés mellett, mert elfogadhatatlannak tartják a kormányzat 6 százalé­kos béremelési ajánlatát. Véle­ményük szerint annak a mini­mumnak, amiről tárgyalni ér­demes, 10 százalék feletti bér­emelésre kell vonatkoznia. A szakszervezetek a csütörtöki kormányülést követően újra megbeszélést folytatnak Lotz Károly közlekedési miniszterrel. Amennyiben a tárca vezetője az érdekképviseletek számára el­fogadható ajánlatot tesz, úgy arra is látnak lehetőséget, hogy elálljanak a sztrájk megtartásá­tól. A munkabeszüntetés ideje alatt egyébként egyetlen vonat sem tartózkodik majd nyílt pá­lyán, a szerelvényeket minden esetben a legközelebbi állomá­sig közlekedtetik. Az érdekkép­viseletek elképzelése szerint ez idő alatt csupán a segély vonatok közlekedhetnének. A vasutasok biztosítanák a vagyonvédelmet és az utasok tájékoztatását. A sztrájk alatti minimális szolgál­tatásról várhatóan hamarosan megkezdődik az egyeztetés a munkáltatóval. Márkus Imre elmondta azt is, hogy arra az esetre, ha meghir­detett sztrájk sem hozná meg a kívánt eredményt, a szakszerve­zetek további munkabeszünte­tést helyeznek kilátásba. Módosul az illetéktörvény Mától hatályba lép az illeték- törvény azon módosítása, amely bevezeti az illetékelőleg rend­szerét. Az eddigi szabályozás szerint az illetéket akkor kellett megfi­zetniük az ingatlant vásárlók­nak, amikor a földhivatal beje­gyezte a tulajdonosváltozás té­nyét. Ez gyakorta évekig tartott, s így az illeték megfizetésére je­lentős haladékot kaptak a vásár­lók. A jelenlegi módosítás'szerint azonban a földhivatal az ingat­lan-nyilvántartási bejegyzésre benyújtott szerződés iktatató- számmal ellátott és hitelesített másolatát nyolc napon belül to­vábbítja az illetékhivatalhoz, amely ennek alapján határozza meg a fizetendő illetékelőleg mértékét. Az illetékhivatal az il­letékelőleg összegét fizetési meghagyásban közli az ügyfél­lel, és ez az illetékelőleg össze­gének erejéig végrehajtható. Utóbb a földhivatal a bejegyzési ügyben hozott jogerős határoza­tát is eljuttatja az illetékhivatal­hoz, amely ezt követően jogerős határozatot hoz az illetékfizetési kötelezettségről. A különbö­zeire vonatkozóan újabb fizetési meghagyást küld a hivatal az ügyfélnek. A kormány az Országgyűlés­nek már beterjesztette az illeték- törvény módosítására vonat­kozó javaslatot, s ebben a va­gyonszerzési, ajándékozási és örökösödési illetékek emelését indítványozza. (MTI) A szerkesztőség POStájábÓI (4. oldal) Kulcsra (ki)zárt párttagság Nincs szünet a szüneteltetett kisgazdáknál Mint arról már hírt adtunk, Dögéi Imre, a Független Kis­gazdapárt megyei elnöke, (a párt megyei listáján bejutott parlamenti képviselő) bizonytalan időre felfüggesztette a tagság gyűléseit. Erről a városi irodában kiakasztott táblá­val értesítette a tagokat. Ezért kerülhetett sor arra, hogy tegnap a szolnoki Kossuth-szobor előtt találkoztak a hely­zetbe beletörődni nem akaró kisgazdák. Fekete Ferenc, a városi szer­vezet elnöke lapunk kérdésére válaszolva elmondta, eddig öt vezetőt zártak ki, de a tagság a kizártak mellett maradt, s most úgy néz ki, hogy van egy veze­tőség tagok nélkül. Véleménye szerint a megyei vezetés elég kétes körülmények között szü­letett, ő mindenesetre továbbra is a városi vezetőnek tartja ma­gát. Guth Sándor kiállt a mellett a véleménye mellett, hogy ez az egész amiatt van, mert nem tá­mogatták, s ezután sem fogják támogatni Szabó Attila Zsoltot, akit - mint ismeretes - orgaz­dasággal vádolnak. S miután Dögéi Imre mellett éppen Szabó édesanyja a titkárnő, nem nehéz az összefüggést megtalálni. Mint elmondta, két héttel ezelőtt gyűlést tartottak a Technika Házában, ahol is megszületett a döntés: a tagság elhatárolja magát a megyei ve­zetéstől.- Torgyánhoz nem lettünk hűtlenek, bár nem teljesen ér­tünk vele sem egyet minden­ben, mi továbbra is az ő nevé­vel fémjelzett kisgazdáknak tartjuk magunkat - jelentette ki.- Új megyei vezetést aka­runk a jelenlegi diktatórikus he­lyett. A tagságot nem lehet le­váltani! A tagság akarata az volt, hogy itt találkozunk, majd visszafoglaljuk a helyiségün­ket. A tagság véleményét nem lehet elnyomni - fogalmazott Guth Sándor. Posta Zsolt, az FKGP Szol­nok városi alapszervezete tag­ságának és szimpatizánsainak figyelmét arra hívta fel, hogy a helyi önkormányzati választá­sokon induló kisgazdajelölteket nem a városi szervezet jelölte, ezért arra kéri a választópolgá­rokat, hogy a koalíció jelöltje­ire, illetve Várhegyi Attila je­lenlegi polgármesterre szavaz­zanak. Fekete Ferenc vezetésével néhány kisgazda a Kossuth téri irodájukba szeretett volna be­jutni, ám az iroda ajtaján lévő zárat már valaki kicserélte. A szolnoki kisgazdáknak szi­lárd elhatározásuk, hogy tevé­kenységüket továbbra is foly­tatják, és reménykednek abban, hogy sikerül valamilyen komp­romisszumos megoldást talál­niuk - adott hangot bizakodá­sának Fekete Ferenc. A Kossuth-szobornál gyülekeztek a tegnap kirekesztett szolnoki kisgazdák (Fotó: Mészáros) Felfokozott várakozás előzte meg a Szolnoki Olaj KK-Danone Honvéd presztízsmérkőzést. Nem vélet­len tehát, hogy hosszú idő után végre ismét megtelt a Tiszaligeti Sportcsarnok lelátója. Színvonalas, a végletekig kiélezett csatában végül egyetlen ponttal, 67-66-ra nyertek a piros-feketék. Tudósításunk a 11. oldalon. (Fotó: Mészáros) Valódi működés januártól Megalakult az agrárkamara A megye teljes agrárverti­kumát tömörítő, jelenleg mintegy ötezer tagot - a ké­sőbbiekben ennek többszörö­sét - számláló köztestület ala­kult meg tegnap Szolnokon. A 226 küldöttből 199-en jelentek meg az agrárkamara alakuló ülésén, melyen egy kisebb ösz- szecsapástól eltekintve a kül­döttek szinte mindig egyhan­gúlag foglaltak állást, így az elnök megválasztásánál is, aki Benedek Fülöp, a Teszöv tit­kára lett. A kamara ideiglenes szerve­zőbizottságának elnöke, Berceli István ecsetelte a kamara fon­tosságát az összegyűltek előtt, főként azt, hogy a jövőben ez a testület lesz az, mely az agrá- rium tekintetében komoly jogo­sítványokkal és pénzzel fog rendelkezni. Nem érdekvé­delmi, hanem önkormányzati alapon működik majd a testület, párt- és szektorsemlegesen, erre az új elnökségnek is ügyelnie kell. A leköszönő elnök beszá­molt a bizottság munkájáról, s arról is szó esett, hogy a meg­kapott 6,2 milliós állami támo­gatásból 1,7 millió maradt a lét­rejött kamarának. A kezdeti lépésekkor felme­rült ellentétek újból megnyilvá­nultak az alapszabály vitájakor. Többen ugyanis kifogásolták, hogy a szakosztályokban a sza­vazati arány gazdasági súly sze­rint működjön. Az ennek meg­változtatására tett indítványt, mely szerint egy tag egy szava­zat legyen, a küldöttek lesza­vazták. Egyéb érdemi, az alap­szabályt döntően befolyásoló javaslat nem érkezett, így azt a küldöttek elfogadták. Az alakuló ülés személyi kérdésekben is döntést hozott, így az elnök mellett három alel- nököt, felügyelő- és etikai bi­zottságot, országos küldötteket, valamint titkárt is választott. Ez utóbbi már alkalmazotti jogvi­szonyt jelent, mely helyet meg­pályáztatta a szervezőbizottság. A javaslatot a küldöttek elfo­gadták, így a titkári teendőket - egyelőre egy év időtartamra - dr. Jancsó János látja el, aki je­lenleg még az Ágrogenerál Kft.-nél dolgozik. Cseplin még ebben az évezredben szabadul Másodfokon is maradt a hét év „Ennyit még emberölésért sem szoktak adni” — jegyezte meg a Szolnoki Városi Bíróság ítéletét megismerve ez év júliu­sában - a leginkább Cseplin né­ven ismertté vált - Zsákai Sán­dor vádlott. Az elsőfokú ítélet­ben összesen huszonhét cse­lekményében - többségükben erőszakos közösülés, kitartott- ság, kerítés bűntetteiben - talál­ták őt bűnösnek. Szó, ami szó, az ezért kapott hétévi fegyház semmiképpen sem tekinthető kevésnek. A védő részbeni felmentésért és a büntetés enyhítéséért, az ügyész pedig súlyosbításért, va­lamint a jogi minősítés megvál­toztatása érdekében fellebbe­zett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon a végső dön­tést dr. Kovacsics László taná­csa tegnapelőtt hozta meg. Az immár jogerős ítélet helyben­hagyta a városi bíróság által ki­szabott fegyházbüntetést, igaz, a főügyészség indítványa nyo­mán a bűnlajstrom két cselek­ménnyel megszaporodott. Mivel Cseplin az ellene foly­tatott büntetőeljárás során több mint két évet töltött előzetes le­tartóztatásban (és ezt a szabad­ságvesztésbe a bíróság döntése alapján beszámítják), így várha­tóan még ebben az évezredben elhagyhatja a fegyházat. Szol­nokra azonban egyből mégsem jöhet, ugyanis a mellékbünteté­sek között egyévi, a városból való kitiltás is szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom