Új Néplap, 1994. augusztus (5. évfolyam, 179-204. szám)

1994-08-01 / 179. szám

Sivatagi miliőben szolnoki villongások (7. oldal) Elmosódott az osztálykülönbség (9. oldal) ...ifik uán felnőttekkel Shotokan tábor Kunhegyesen (11. oldal) Emlékmüavatás Szűrös Mátyás szerint mind a hazai politikai élet­ben, mind a Magyar Szocia­lista Párton belül „háttérbe szorult a nemzeti elkötele­zettségű népi baloldal”. A szocialista országgyűlési képviselő, a korábbi parla­ment alelnöke erről újság­íróknak beszélt szombaton azután, hogy Bihamagyba- jomban felavatta az I. és II. világháborús emlékművet. Vadkender Zalában Több mint 500 kilogramm indiai vadkendert foglalt le a rendőrség Zala megyében. A kábítószer a zalai Szentkoz- madombja és a Zalatámok között fekvő, közel félszáz négyzetméternyi ültetvényről számlázott, melyet Vasváry Károly az Egyesült Államok­ból hazatelepült 63 éves ma­gyar-amerikai állampolgár „művelt meg” külföldi al­kalmazottaival együtt. Barlangász-baleset Tizenkét méter mély ak­nába zuhant a Veszprém me­gyei Dés közelében lévő bar­langban egy barlangászcso­port egyik tagja szombaton délután. A szerencsétlenül járt barlangásznő nem szen­vedett súlyos sérüléseket, és eszméleténél volt a zuhanás után. A Budapestről helikop­teren érkezett barlangi men­tők sikerrel kimentették. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 30. heti Lottó és Joker nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: 5/90: 5 találatos szelvény nem volt, a 4 találatosra 326.584, a háromasra 2.863, a kettesre 149 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt 5 ta­lálatos - nettó - nyeremény- összeg: 25.112.405 forint. Nyerőszámok: 7. 9, 35, 59, 73. Pótszám: 046139. 6/45: 6 találatos szelvény nem volt, az 5 plusz 1 talála­tos 2.234.390, az ötös 90.583, a 4-es 1.976, a 3-as 174 forin­tot ér. A következő hétre át­vitt 6 találatos - nettó - nye­reményösszeg: 13.544.317 forint. Nyerőszámok: 6, 10, 28, 29,37,45. Pótszám: 14. TOTÓ-eredmények 1. Békéscsaba - Odense 2 2. C. Budejovice - Vác 2 3. Hamburg - Int. Brat. 1 4. Rapid Wien - Dresden 1 5. Silkeborg - L.Szófia 1 6. Young Boys -Craiova 1 7. S. Rotterdam - AIK Stock. X 8. Lausanne - Leverkusen 1 9. Admira Wacker - S.Praha X 10. Bröndby - S.Brat. X 11. Grasshoppers - D. Streda 1 12. Aalborg - Trelleborg ,1 13. Austria W - Willem II. 1 Pluszmérkőzés: 14. Norrköping - Lyngby X Ma is hőség Folytatódik a kánikula. Derült, száraz, napos idő lesz. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 32 és 37 fok között vár­ható. Ma FELADJA, holnap "'N OLVASHATJA: Horn Gyula Sólyom Lászlónál Horn Gyula miniszterelnök ma felkeresi hivatalában Só­lyom Lászlót, az Alkotmánybí­róság elnökét. Mint az az új kormány prog­ramjából ismert, a kabinet mél­tányolja az Alkotmánybíróság rendkívül jelentős szerepét a jogállamiság megteremtésében, valamint fenntartásában, és a testületet a jövőben is az alkot­mányosság kiemelten fontos in­tézményének tekinti. A találkozón - egyebek mel­lett - minden bizonnyal szóba kerül az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítása és az új alkotmánybírák megválasz­tásának kérdése is. (MTI) Az évszázad legmelegebb napjai Rekordhőség a hét végén- Az utóbbi száz év legmaga­sabb hőmérsékletét mérték a szombat délutáni órákban a fő­városban. A hőség valószínűleg országos méretben is hasonló­képpen rekordot döntött, az er­ről szóló összesítések még ké­szülnek - mondta Bóna Márta, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Budapesten az utóbbi száz évben a szombati napig 1917-ben mérték a legmaga­sabb hőmérsékletet: 34,7 fokot. Ezt a szombati kánikula csak­nem egy teljes fokkal döntötte meg, a hőmérő 35,5 fokot muta­tott. Országos szinten a hőmér­sékleti rekord 37,6 fok volt, amelyet 1921-ben mértek Deb­recenben. Ennél a szombati nap folyamán valószínűleg volt ma­gasabb hőmérséklet is egyes he­lyeken. Elképzelhető, hogy a vasár­napi napon újabb rekord dőlt meg - erről egyelőre a meteoro­lógiai szolgálat nem rendelke­zik pontos összesített adatokkal.- Nem vigyázunk eléggé ma­gunkra és egymásra a kánikulá­ban - összegezte tapasztalatait Rostás Anna doktor, az Orszá­gos Mentőszolgálat ügyeletes főorvosa. Sok rosszulléthez hívták ki a mentőket, halálesetek is történ­tek, és több olyan baleset tör­tént, amely összefüggésbe hoz­ható a hőséggel. (MTI) Tegnap délután Túrkevén az ötéves felújítási munka befejeztével újraszentelték a római katolikus templomot. A restaurálás költségeit a hívők adományaiból, a me­gyei önkormányzat támogatásából, az országos műemlékvédelmi alapból és a vá­rosi önkormányzat költségvetéséből, valamint a római katolikus egyház egri, sze­gedi költségvetéséből biztosította a túrkevei egyház. Az újraszentelést dr. Gyulai Endre Szeged-Csanád megyei püspök végezte. Barna A szerkesztőség postájából (4. oldal) Eddig 50 ezer tonna gabonára szerződtek Sikeres a közraktárjegy A rendőrség és az önkormányzat ellenőrzési akciója Szolnokon Részeg tinik, ámokfutó autósok az éjszakában- Mint a sajtóból és a polgá­rok leveleiből is kiderül, sok probléma van az éjszakai szóra­kozóhelyekkel. Éppen ezért szombaton éjszaka végigjártuk a város szórakozóhelyeit - mondta Várhegyi Attila, Szol­nok város polgármestere a teg­nap délelőtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. - Célunk az volt, hogy testközelből megis­merjük az ottani problémákat. A razzia szakmai részéről Vörös Miklós őrnagy, városi rendőrkapitány elmondta, hogy A Magyar Honvédség Repü­lőműszaki és Légvédelmi Hon­véd Szakközépiskolában hu- szonketten végeztek az 1993-94-es tanévben, közülük tizenketten katonai főiskolán folytatják tanulmányaikat, tízen pedig hivatásos állományba ke­rültek. Szombaton délelőtt rendkívül ünnepélyes külsőségek között avatták a tíz fiatalembert tiszt- helyettessé. Az eskütétel, s az aláírt eskük átadása után Holló János alezredes, a Honvédelmi Minisztérium képviseletében köszöntötte az újdonsült őrmes­tereket. Beszédében kiemelte a személyes példamutatás fontos­az éjjel 22 órától hajnali 4 óráig tartó közbiztonsági razzián el­lenőrizték a ki- és bevezető uta­kat, majd éjféltől hajnalig a frekventált szórakozóhelyeken személyre menő ellenőrzéseket hajtottak végre. Az ellenőrzések során - az akcióban 45 rendőr vett részt - több, mint 500 emebert igazol­tattak, 18 személyt állítottak elő, 21 ellen tettek feljelentést, két esetben kellett rendszámot elvenniük, s 111 főnek kellett összesen 112 ezer forint ösz­ságát, s azt, hogy el kell nyerni a nemzet bizalmát. Ahogyan ő fogalmazott: „Csak jól kikép­zett, hazáját szerető hadsereg tudja ellátni feladatát.” A tiszthelyettes-avatás mel­lett még egy fontos eseményre került sor: átadták a Magyar Honvédség Újrakezdési Alapít­ványának díját a szakközépis­kola erre legméltóbb diákjának. Az alapítvány kuratóriuma jú­lius 25-i ülésén úgy döntött, hogy fegyelmi és szakmai szempontokat figyelembe véve Gorzsás Sándor érdemli meg a díjat, s a 30 ezer forintot, mely pénzjutalmat az idén először osztottak ki. szegű helyszíni bírságot fizet­nie. A diszkók ellenőrzésénél a legdöbbenetesebb „eredmény” a MÁV Járműjavítóban lévő Lézer diszkóban született: a hajnali órákban ugyanis 13-15(!) éves, ittas fiatalokkal volt tele a szórakozóhely. S bár az, hogy a tulajdonos szerint ide már ittasan érkeznek a fiatalok, nem menti fel őt a felelősség alól, hiszen szeszes itallal szolgálják ki a fiatal-, sőt gyermekkorú akat. (Folytatás a 2. oldalon) Súlyos baleset a 4-es főúton Tegnap reggel 7 óra 40 perc­kor súlyos közúti baleset történt Szajol határában, a 4-es számú főközlekedési út 108,5-es kilo­méterkövénél. Eddig tisztázatlan okból egy horvát állampolgár az általa ve­zetett Audi személygépkocsival Budapest irányába haladva át­tért a menetirány szerinti bal ol­dalra, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő, román állampolgár vezette Renault au­tóval. A baleset két súlyos sérültje a román rendszámú autóban uta­zók közül került ki, ezenkívül három könnyű sérültje is van az ütközésnek. A rendőrség vizs­gálata folyamatban van. A tűzoltóknak is akadt dol­guk ennél a balesetnél, műszaki mentés volt a feladatuk. Volt más munkájuk is, hiszen tovább tart a százados rekordokat dön­tögető hőség. Szombaton össze­sen tíz vonulásuk volt a megyei tűzoltóknak, de egy sem volt je­lentősebb kárértékű. Vasárnap délutánig már hétszer riasztot­ták a lánglovagokat a megyé­ben. Jelentősebb volt közülük: Martfű és Tiszaföldvár között egy tarlón bálázott szalma égett. A becsült kár 60 ezer forint; Szolnokon pedig a szeméttele­pen keletkezett tűz, aminek ol­tása folyamatban volt. Az ÁTI Közraktározási Részvénytársaság Szajoli Közraktára eddig mintegy 50 ezer tonnás gabonamennyi­ségre kötött szerződést, mely további 10 ezer tonnával bő­vülhet - tudtuk meg Korom Péter igazgatótól. A siker ellenére az igazgató néhány gondról is beszámolt, így említette, hogy számos kis­termelő tévesen azt hitte, hogy a közraktárjegy egyúttal raktáro­zási gondjain is enyhít. Ez azonban nem így működik, ugyanis nem rendelkeznek ga­bonatárolásra alkalmas építmé­nyekkel. A tárolást a termelő­nek kell biztosítani, az ÁTI a mennyiséget ellenőrzi, illetve a biztonságos tárolást. Magát a minőségi ellenőrzést pedig kü­lön cég végzi, mely minősítés a szerződése mellé kerül. A cég egyébként kéthetes in­tervallumokkal ellenőrzi azt, hogy a szerződés szerint kiadott közraktárjegy ellenértéke - te­hát maga az áru - megvan e. Korom Péter megjegyezte azt is, hogy a falugazdászokat tájé­koztatni kellett volna a lehető­ség részleteiről. Ugyanis a köz­raktárjegy-szerződésnél a leg­hosszabb „futamidő” hat hónap, a legkisebb mennyiség pedig 100 tonna. Biztosítást is kell kötni a tárolt árura, melynek kedvezményezettje a Közraktá­rozási cég kell, hogy legyen. S azt sem árt tudni, hogy kizáró­lag tőzsdén jegyzett áruféle­ségre kötnek szerződést. Az említett 100 tonnás mini­mális mennyiség miatt a kis­termelőkkel nem egyszerű a szerződéskötés. Bár kopogtattak 4 tonnás mennyiséggel is, azonban velük csak úgy tudtak szerződést kötni, ha többen összefogva je­lentkeznek az rt.-nél. Eddig összesen 50 ezer ton­nányi gabonára kötöttek szer­ződést, mely nem kizárólag a megyénkből származik. Egyéb­ként még 10 ezer tonnányival nőhet a szerződött mennyiség. Korom Péter érdeklődé­sünkre elmondta, hogy termé­szetesen raktározási szerepük is van, ugyanis ez képezi a cég anyagi hátterét. E tevékenysé­gük rendkívüli módon csökkent az utóbbi időben. A korábbi legnagyobb raktározók ma már meg sem keresik a céget. így a martfűi Növényolajgyár és a Cipőgyár, a szolnoki Papírgyár és a Cukorgyár korábban össze­sen 24-30 ezer tonnás árukész­letet tárolt Szajolban, ami mára eltűnt. ~V perfekt © PÉNZÜGYI SZAKOKTATÓ ÉS KIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG az Országos képzési jegyzék szerint - igény esetén a megye nagyobb városaiban is - szervezi 1994/95. évi pénzügyi-számviteli pénzügyi, számviteli ügyintézői mérlegképes könyvelői pénzügyi tanácsadói adótanácsadói okleveles könyvvizsgálói szakképesítést nyújtó tanfolyamait. A tandíjaknál részletfizetési kedvezményt biztosítunk. Oktatási tájékoztatónkat kérésére díjmentesen postázzuk. Bővebb felvilágosítás a kirendeltség cárién 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 9/12. Tel./fax: 56/422-276 Név:. Cím: Avatási ünnepség a megyeszékhelyen Tiszthelyettesek lettek

Next

/
Oldalképek
Tartalom