Új Néplap, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

(9., 11., 12., 13. és 15. oldal) Kisújszállás csodagyerekei „megemelték” a várost Varga Tamás nagyot alakított a Margit-szigeten Váci gólok, jászberényi kapufák Foci: NB I-től a megyei I. osztályig Régi idők atlétája Valóra váltak az édes álmok Huszonheten Egyek. Huszonhét házas­pár mondta ki szombaton is­mételten a boldogító igent Egyeken. A Hajdú-Bihar megyei te­lepülés művelődési házában immár 17 esztendeje minden évben megtartják a jubileumi házassági évfordulókat. Az idén huszonhét család ünne­pelt együtt: közülük két há­zaspár 60, tizenegy 50, tizen­négy pedig 25 évvel ezelőtt kötött frigyet. Lottónyeremények A 44. héten egy darab ötta- lálatos szelvényt találtak, melynek nyereménye 100.000.000 forint. 84 darab 4 találatos szel­vény akadt, nyereményük egyenként 239.451 forint. A hármasokra egyenként 3.141 forintot, a kettesekre egyenként 153 forintot fizet­nek. Ausztria Lottó A héten a leadott lottószel­vények száma 2.260.008 da­rab volt. A lottó fogadási díj 104.233.803 schilling. A nyereményösszeg első nyerőosztályban 15.635.070 schilling. A nyerőszámok: 6, 25, 33, 38, 42, 43, a pótszám 45. A joker fogadási díj 23.604.230 schilling. A joker nyereményösszeg első nye­rőosztályban 4.720.846 schil­ling. A jokerszám: 919.071. Ködszitáiás Változóan felhős, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Jelentéktelen csapa­dék csupán ködszitálásból fordulhat elő. A többnyire gyenge déli szél napközben kissé megélénkül. A hőmér­séklet kora délután általában 5 és 10 fok körül valószínű. PAPÍR-ÍRÓSZER MÁSOLÓPAPÍROK FAXPAPÍROK LEPORELLÓK HIBAJAVÍTÓK - INDIGÓK FESTÉKKAZETTÁK ÍRÓSZEREK - IRODASZEREK HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK Több mint 2000 áruféleség! Papír - írószer Nagykereskedés 5000 Szolnok, Tószegi út, a Vegyiművek főbejáratánál! Telefon/fax: 56-422-172 •36544/2H* ©n Szol mii mffpsm nők, Vers« Vállalkozni akar? Segít a Kereskedők Szervezete (KISOSZ) ghy park 8. Telefon: 421-399. 'JiJU + 57 “^Néplap akció SZÁZ SÁNDOR kőtelki előfizetőnk SÉTÁLÓ-MAGNÓ Ára: 1090 Ft Fidesz-választás Nagy többséggel Szájer József az országos választmány elnöke A Fiatal Demokraták Szövet­ségének Miskolcon ülésező or­szágos választmánya Szájer Jó­zsefet választotta szombaton a testület elnökévé. A posztra Szájer József frak­cióvezető-helyettes mellett Fo­dor Gábor, a párt alelnöke is pá­lyázott. A 78 tagú választmányból 77-en voltak jelen. A 76 érvé­nyes szavazat alapján Szájer Jó­zsefnek 53 küldött szavazott bi­zalmat, míg Fodor Gábor 23 voksot kapott. A szavazást követően Fodor Gábor az MTI-nek nyilatkozva nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a Fidesz tagja marad-e a továbbiakban. Mint mondta: most jött el az ideje annak, hogy átgondolja lépéseit. Szájer József választmányi elnökként legfőbb feladatának azt tekinti, hogy konszolidálja a párton belüli vitákat. Nagyará­nyú győzelmét annak tudja be, hogy a választmány nagy több­sége az ő általa képviselt irányt tartja helyesnek. Álenökké választották Sásdi Andrást, Selmeczi Gabriellát, Szabó Tamást és Fried Miklóst. Az etikai bizottság tagjai lettek: Varga Mihály, Náfrádi Zoltán, Wachsler Tamás, Komya László, Frajna Imre, Kosa Lajos és Cselovszki Zoltán. A válasz­tási egyeztető bizottságba Ré- pássy Róbertét és Várhegyi At­tilát delegálta a testület. (Az eseményekről interjút készítettünk Gulyás Lászlóval, a kunszentmártoni szervezet al- elnökével, aki a megye egyik képviselője volt az ülésen. Az interjút a 2. oldalon közöljük.) Kisújszálláson ökumenikus istentiszteletet tartott a katolikus és a református egy­ház az 1992-ben felavatott második világháborús emlékműnél. A 420 nevet tartal­mazó márványtáblánál megemlékeztek a város halottairól, és kegyelettel emlékeztek a harcokban elesett német és szovjet katonákról. A részt vevő mintegy 150 ember koszorúkat, virágokat helyezett el az emlékművön és a gyertyák fényénél hajtott fe­jet az elesettek emléke előtt halottak napjának előestéjén. Képünkön Nánási Mihály református lelkész megemlékezését tartja. _______________________ (Barna Sándor) F őleg polgármesterek jelentkeztek Az önkormányzatok és a sajtó Vennes Aranka, a 2. számú régió sajtófőnöke köszöntötte pénteken Visegrádon azt a mintegy 70 résztvevőt, akik dr. Skultéty Sándor köztársasági megbízott meghívására érkez­tek a Sirály étterembe. Elsősor­ban polgármesterek jelentkez­tek a konferenciára, melynek első előadója dr. Kajdi József, a Miniszterelnöki Hivatal veze­tője a kormányzati és közigaz­gatási kommunikációról be­szélt, megjegyzése szerint nem politikusként, hanem jogász­ként. Az államtitkár önkritiku­san jelezte azokat a hibákat, amelyeket a kormány elkövetett - kommunikációs téren - eddigi három és fél éves működése alatt, s amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy kevés információ került az állampolgárokhoz. Külön kiemelte a nemrégiben létrehozott Nemzeti Tájékozta­tási Iroda megkésettségét. En­nek az irodának egyébként az országhatáron túli tájékoztatás a feladata. Kérdésekre adott vála­szaiban is ötvözte azt a meg­jegyzését, miszerint nem túl szerencsés, ha a politikus újság­írónak képzeli magát, de az sem jobb, ha az újságírók pró­bálják a nagypolitikát irányí­tani. Az objektivitásra törekedni kell, bár az abszolút tárgyila­gosságot nem lehet elérni. Délután Posch Mihályné, a BM tanácsosa a public relations (PR) fogalmát elemezte, arról beszélt, hogy a kor követelmé­nyévé vált önkormányzataink, szervezeteink arculatának új (Folytatás a 2. oldalon) Huszonöt éves a karcagi kórház Megoldódott a galiba Múlt heti keddi számunkban cikket közöltünk Libagaliba milliókkal címmel, amelyben egy Mezőtúr melletti libate­nyésztő telepen történt ese­ményt tártunk olvasóink elé. Az ügy folytatásaként ezúttal a vál­lalkozó mondja el véleményét a történtekről és az újabb esemé­nyekről. A cikk a 2. oldalon ol­vasható. Kónya Gyula kazánfűtő dr. Fazekas Sándor polgármestertől átveszi a Rátái Gábor-emlékplakettet (Fotó: I. L.) Szombaton ünnepelte fennál­lásának 25. évfordulóját a kar­cagi Kátai Gábor Kórház.- Ez az idő jelentős az intéz­mény életében - mondta kö­szöntőjében dr. Fazekas Sándor polgármester, majd arról be­szélt, hogy az intézmény meny­nyire fontos, hiszen csaknem ezer embernek ad munkát, biz­tosítva a városnak és környéké­nek egészségügyi ellátását. Dr. Szabó János orvos igaz­gató áttekintette az elmúlt két és fél évtizedet. A kórház építésé­ről már a múlt században szó esett, de az alapkőletételig, egé­szen 1962-ig kellett várni. A gyógyítómunka 1968 márciusá- (Folytatás a 2. oldalon) Kisújszálláson rendezték meg az országos utánpótlás­csapatbajnokságot, melyen versenyen kívül Szlovákia serdülő- és kölyökválogatottja is elindult. A hazaiak leg­jobbja, az Európa-bajnoki aranyéremmel büszkélkedő Tyukodi András ismét vastapsra ragadtatta a nézőket, 137.5 kg-mal új országos csúcsot szakított. (Fotó: Barna) Federico Fellini nincs többé. A 73 éves világhírű olasz film­rendező vasárnap délelőtt halt meg a római I. Umberto kór­házban, ahol két hete feküdt kómában. A rendező kórházi hányatta­tásai június 16-án kezdődtek, amikor Zürichben súlyos, komplikációkkal terhes érműté­ten esett át. Már lábadozott, amikor szü­lővárosában, Riminiben augusz­tus 3-án szélütés érte, és bal ol­dala megbénult. Akaraterejének és az orvosok erőfeszítéseinek köszönhetően már felépülni lát­szott, amikor október 17-én, Rómában újabb rosszullét érte és kómába esett. Az orvosok feltevése szerint egy kis rög el­zárhatta a vér útját létfontos­ságú agyi idegközpontok felé, s a rövid ideig tartó oxigénhiány okozhatta a helyrehozhatatlan szervi károsodást. Az életigenlő Fellini rosszul viselte betegségét. Szeretett volna élni, meggyógyulni, újabb filmeket alkotni, egyebek közt a betegsége során átélt ha­lálfélelméről. Giulietta Masina, Fellini fe­lesége, akit eleinte nem enged­tek a beteg közelébe, végül többször is felkereshette Fellinit a halála előtti napokban. A megtört s maga is betegeskedő Masina egyedül, fájdalomban töltötte házasságuk 50. évfordu­lóját, amelyet a rendező halála előtti napokban ünnepeltek volna, s amelyre Fellini is na­gyon készült. Konzultáció a gyermekmozgalmak helyzetéről A gyerekeket érintő általános kérdésekben a gyermekmozgal­maknak egységesen kell fellép­niük - állapították meg szombati tanácskozásukon a gyermekszer­vezetek képviselői. A Magyar Gyermek- és Ifjúsági Tanács (MAGYIT) által meghirdetett ta­lálkozó folytatása volt annak a gyermekszervezeti kerékasztal­nak, amelyet különböző, pártok­hoz kapcsolódó, illetve civil gyermekszervezetek hoztak létre. Az idén a társadalmi szer­vezeteknek juttatott 2,1 milliárd forintból 328 millió forintot kap­nak a gyermek- és ifjúsági szer­vezetek, ám ez nem fedezi a szét­rombolt infrastrukturális hálózat kiépítésének költségeit. Meghalt Fellini

Next

/
Oldalképek
Tartalom