Új Néplap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

2 1993. szeptember 1., szerda Körkép Boross Péter a tanévnyitó ünnepségen Közbiztonsági osztály indul Készül a Leánder és Lenaszirom című mesejáték díszlete Szegő György tervei alapján a Szigligeti Színház műhelyében. A bemutató október 17-én lesz. (Fotó: Novák) Kamarai törvényre várva Az iparosság gondjai Karcagon A lengyelek a mozgalomról Tizenhárom esztendővel a Szczecinben és Gdansk­ban aláírt megállapodások után, melyek eredménye­ként létrejött a Szolidaritás független szakszervezet, egy lengyelországi közvé­lemény-kutatás alanyai úgy vélik, hogy a mozgalomtól maguk a munkások kapták a legkevesebbet. Ma a meg­kérdezettek 63 százaléka szerint a Szolidaritás meg­alakulásából a szakszerve­zet vezető aktivistái húzták a legnagyobb hasznot. Kalasnyikovok Jugoszláviából A volt Jugoszlávia terüle­téről származott az a hábo­rús fegyverekből álló arze­nál, amelyre a dél-olaszor- szági Lecce közelében, Nardóban bukkant kedden virradóra az olasz csendőr­ség egy büntetett előéletű személy házában. Nagy mennyiségű robbanóanya­gon kívül harckocsi-elhárító bombákat, Kalasnyikovo- kat, géppuskákat, kézigrá­nátokat és egyéb, harctéren használt eszközöket találtak a hatóságok. Izraeli-palesztin tárgyalások Európai körútra indult az izraeli külügyminisztérium egy magas rangú illetékese, hogy PFSZ-politikusokkal tető alá hozza a két fél köl­csönös elismerésére vonat­kozó megállapodást - jelen­tette kedden az izraeli rádió. Jeruzsálemi politikai forrá­sok kiszivárogtatása szerint Úri Szavir, a külügyminisz­térium főigazgatója (állam­titkára) az illető. * Feszültség Grúziában Továbbra is pattanásig feszült a helyzet Grúziában. Eduard Sevardnadze, az or­szág elnöke a tbiliszi par­lament keddi ülését meg­nyitó beszédében úgy nyi­latkozott: Nyugat-Grúzia térségének háromnegyedét az 1992-ben megbuktatott exállamfő, Zviad Gamsza- hurdia fegyveres hívei ellenőrzik. Bródy András Társaság Ungváron Beregszászban tartotta alakuló ülését a Megyei Történelmi-Honismereti Bródy András Társaság. A névadó - Bródy András - az 1938 októberében megala­kult Podkarpatszka Rusz (Kárpátaljai Rusz) autonóm kormányának a miniszter- elnöke volt, akit 1944 no­vemberében koholt vádak alapján letartóztattak és 1946-ban kivégeztek. Peking viszonya Tajvanhoz A pekingi vezetés kedden „Fehér könyvet” tett közzé Kínának Tajvanhoz fűződő viszonyáról. Kína és Tajvan egyesítését Peking szeretné békés úton véghezvinni, de ha szükséges, kész a fegy­veres beavatkozásra is - de­rül ki a Fehér könyvből. Ukrán katonák visszahívása Eddig tizenkilenc ukrán ENSZ-katonát kellett visz- szahívni Szarajevóból, de nem mindegyiküket tiltott kereskedelem miatt - jelen­tette be a bosnyák főváros­ban állomásozó ukrán zász­lóalj parancsnoka a kedden megtartott sajtóértekezle­tén. A parancsnok közölte továbbá, hogy a főleg ciga­rettával üzletelőkre szigorú büntetés vár. A karcagi Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépis­kola és Gimnázium a 95. tan­évét kezdte meg tegnap. Az ez alkalomból rendezett ünnepsé­gen megjelent Boross Péter belügyminiszter, dr. Fazekas Attila ezredes, megyei rendőr- főkapitány, Szabó Dénes rendőr őrnagy, a karcagi kapitányság vezetője és Gordon Jared, a Kanadai Szolgáltató Szervezet elnöke.- Hosszú, aszályos, forró nyár van mögöttünk, mely kemény munkát követelt a nyári szak­mai gyakorlatokon - kezdte kö­szöntőjét Baja Sándor, az iskola igazgatója. Ismertette az elért eredményeket, az újdonságokat, azt, hogy megkapták a minisz­tériumi engedményt arra, hogy a növénytermesztő gépész osz­tály ötödévben technikusi mi­nősítést szerezhessen, a MÜ- SZI-vel közösen beindítanak egy 120 órás könyvelői tanfo­lyamot, mely képesítést ad a felsőbb évfolyamoknak. Az elkövetkező hónapok döntő fordulatot hozhatnak Ausztria és Magyarország ha­gyományosan jó kereskedelmi kapcsolatában - jelentette ki Jo­sef Schwarz, az Osztrák Köz­társaság budapesti nagykövet­ségének kereskedelmi taná­csosa kedden Nyíregyházán, ahol fórumot rendeztek a két ál­lam gazdasági együttműködé­Tegnap ünnepélyes keretek között adták át Tiszafüreden az Országos Turinform Hálózat új információs irodáját. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal képviseletében Padányi Dénes, a Budapesti Turinform Iroda vezetője megnyitóbeszé­dében elmondta, hogy az in­formációs iroda minőségében új lehetőségeket nyújt Tiszafüred városának a Tisza-tó idegenfor­galmában. A Tisza-tó és kör­nyékének idegenforgalma elju­tott egy olyan szintre, mely (Folytatás az 1. oldalról) endrődi vasútállomáson Piroska Zoltán 38 éves túrkevei lakost, aki alaposan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. Nevezett az első kihallgatás so­rán a bűncselekmény elköveté­sét elismerte. A szembesítéskor a sértett, öt fő közül, egyértel­műen azonosította támadóját.- Miért támadt az idős nőre?- Feltételezhetően ital hatá­sára cselekedett. Az elkövetés napján a Bella Itáliában evett és ivott, majd fizetés nélkül távo­zott. Innen betért a Gyöngyha­lász étterembe, ahonnan - újfent fizetés nélkül - gyalog elindult Túrkevére. Útközben megállt, és kifigyelte, hogy a sértett egyedül tartózkodik a lakásban.- Volt már büntetve?- Igen, rablásért és erőszakos nemi közösülésért. Az igazgató köszöntője után Boross Péter üdvözölte a megje­lenteket: - Örömmel vettem a meghívást, s enyhe remegést éreztem, mert tanévnyitóra még soha nem kértek fel. - Feleleve­nítette gyerekkori élményeit, amikor ő kezdte szeptember el­sején a tanéveket. - Hiszen jobb volna még futballozni - mondta -, de elkezdődik a felelés, a ke­mény munka. Ez a világ rendje, évek múlva majd nosztalgiával gondol erre mindenki. Nagyon örülök, hogy itt indul egy köz- biztonsági osztály is, mert ez a pálya a jövő foglalkozása lesz. A biztonság korunkban egyre nagyobb értékké válik - hangsú­lyozta. Végül dr. Fazekas Attila ez­redes, megyei rendőrfőkapitány tolmácsolta az országos és me­gyei rendőrkapitányság jókí­vánságait. A közbiztonsági osz­tály fiataljainak megígérte, hogy a megyei kapitányság fi­gyelemmel kíséri munkájukat, és segíteni fogja őket. sének fejlesztési lehetőségeiről. A diplomata megerősítette: ok­tóber elsejétől az ipari termékek kereskedelme az eddiginél könnyebb lesz a két ország kö­zött, s ez a minőségi magyar áruknak piacszerzési lehetősé­get is jelenthet. A jövő évtől a magyar mezőgazdasági termé­kek kedvezőbb piaci pozíciót kapnak Ausztriában. (MTI) megköveteli az idelátogató bél­és külföldi vendégek korrekt, gyors és naprakész tájékoztatá­sát. Az ország 19. információs irodája mind személyi, mind technikai feltételeivel alkalmas erre - említette. A korszerű, modem, új iroda külső kialakítása és belső elren­dezése az építészek: Nagy István főépítész, Lazáry Zsolt statikus tervező, Kerling József belsőépítész, valamint a kivite­lező, a Bizalom Kft. munkáját dicséri. P. M.- Mi lesz a vád ellene?- Fő bűncselekményként em­berölés kísérletével, valamint erőszakos nemi közösülés kísér­letével, illetve kifosztás bűntet­tével gyanúsítja a rendőrség.- A téglagyár melletti bánya­tóban holtan talált kislány esete is foglalkoztatja a mezőtúriakat. Történt bűncselekmény?- Bűncselekményre utaló kö­rülményt - testi sérülés, erősza­kosság, külsérelmi nyomok - nem állapítottunk meg a nyo­mozás folyamán - teszi elénk a helyszínen készült fotókat Szabó Károly, melyeken - a hí­reszteléseket cáfolandó - cson­kítás, nemi erőszak, külsérelmi nyomok nem láthatók. A halál oka vízbe fulladás. Az édesanya augusztus 22-én az esti órákban bejelentette, hogy gyermeke, L. Beáta, 10 éves, Borászati bemutató Szüret előtti kétnapos szőlé­szeti és borászati bemutató kez­dődött kedden kistermelőknek, illetve nagyüzemi szakembe­reknek a Dunántúli Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Pécs melletti szentmiklósi telepén. Diófási Lajos, a kutatóintézet igazgatója a szőlősgazdáknak tartott keddi előadásában java­solta, hogy a nyolcadik éve tartó aszály tapasztalatait meg­szívlelve tervezzék meg ültet­vényeik fajtaváltását. A medi­terrán jellegűvé vált klímát, a száraz, meleg nyarat eleve job­ban tűrő kék szőlők közül a Ca­bernet Franc, a Cabernet Sau- vignon, a Merlot és a Kadarka fajtákat, a fehérek közül pedig a Sauvignon blanc, a Rajnai riz- ling és a Chardonnay fehér sző­lőt érdemes telepíteni, mert azok sokkal könnyebben elvise­lik a csapadék hiányát. Mivel a nagyobb tőkeszám is csökkent- heti a szárazság kedvezőtlen ha­tásait, a szakemberek az új tele­pítéseknél megfontolásra aján­lották, hogy az ültetvényeket hektáronként legalább ötezer tő sűrűségűre tervezzék. (MTI) Halpusztulás A Környezetvédelmi és Terü­letfejlesztési Minisztérium keddi közlése szerint a Mo­soni-Duna Győr alatti szaka­szán tapasztalható halpusztulást a kedvezőtlen hidrometeoroló- giai viszonyok és a víz oxigén­hiánya okozta. Az oldott oxigén koncentrá­ciója a mérések szerint a győri szennyvíztisztító telep és a tor­kolata közti Mosoni-Duna sza­kaszon kritikus mértékben csökkent. Ebben szerepet ját­szik a Nagy-Duna visszaduz- zasztó hatása. (MTI) nem ment haza. Augusztus 21-én a lakásról a gyermek P. Ferenccel eltávozott, akitől a piactéren azzal vált el, hogy megkeresi a testvéreit, akik horgásznak. Ez volt az utolsó támpont, ami alapján elindult a nyomo­zás. Az éjszaka folyamán roko­noknál, ismerősöknél keresték a nyomozók, majd a bányatónál folytatódott a kutatás. Itt talál­ták meg holtan, a nádasba fel­akadva. Úszni nem tudott, való­színű, hogy az ingoványos ré­szen megcsúszott, ez okozta a vízbe fulladásos halált. A kórház sebészetén érdek­lődtünk Máté Jánosné állapota felől. Azt a felvilágosítást kap­tuk, hogy túl van az életveszé­lyen, állapota kielégítő, de sérü­lései miatt további megfigyelés alatt áll. -ca­Karcagon az Ipartestületek Országos Szövetsége Magyar Kézműves Kamarájának 650 tagja van, ebből 464-en ipari, 170-en kereskedelmi vállalko­zást folytatnak. A kamarai tör­vényt szeptemberben tárgyalja az országgyűlés.- Hogyan védi majd a kamara az iparosság érdekeit? - kérdez­tük id. Kurucz Istvántól, az Iposz helyi elnökétől.- Ha a parlament elfogadja a törvényt, akkor kötelező lesz a tagság. Ez azt is jelenti, hogy csak az vállalhat munkát, aki­nek mestervizsgája is lesz. A szövetség síkraszáll az ipa­rosokat, a vállalkozókat érintő jogszabályok megalkotásánál az érdekeiket sértő törvények módosításáért.- Miért lesz jó az egységes tagság?- Azért, mert most háromszáz forintért mindenki kaphat vál­lalkozói engedélyt. Ezután azonban a mestervizsga szava­tolná a minőséget is. Azt szeretnénk, ha az iparos­ság nem harmadrendű állam­polgára lenne a kormánynak, s orvosolnák azokat a sérelmeket, ami bennünket ért az utóbbi hatvan évben.- Visszakapták-e már székhá­zaikat az iparosok?- Nem. Ez a társaság pedig soha,nem részesült állami tá­mogatásban, ugyanakkor a tu­lajdonukat sem kapták vissza. Az egyházak, pártok, akik ál­lami költségvetésből is része­sülnek, kártalanítást kaptak. Kérdem, ki törölte meg homlo­kát, mert megizzadt a munká­ban, amikor építette az iskolát, pártházat? Senki. A vállalkozók (Folytatás az 1. oldalról) A közgyűlés hozzájárult a vá­rosi televízió gépbeszerzését le­hetővé tevő önkormányzati hitel felvételéhez. A napirend előterjesztői a hozzászólásokra válaszolva el­mondták, hogy a sugárzás felté­teleinek megteremtésével a je­lenlegi ellátási szintet viszony­lag kevés ráfordítással hatéko­nyan lehet növelni. A műszaki eszközök beszerzése azonban a sugárzás beindításától függetle­nül szükséges. A hitel felvéte­lére az önkormányzat jogosult, nem az intézmény. A tervek szerint - a lakossági igény ki­elégítése érdekében - növelik a műsoridőt. Várhegyi Attila pol­gármester elmondta, hogy a fej­lesztések a kábelen továbbított műsorok adásbiztonsága miatt is lényegesek. A Széchenyi városrész foly­tatásaként a Fiat-Klub Lakás­pedig, akik maguk építették székházukat, nem kapják visz- sza.- Karcagon rendeződött ez már?- Helyben ezt ötven száza­lékban sikerült már visszakapni, a másik feléért pedig harcolunk, írtam levelet ebben az ügyben Göncz Árpádnak, Horn Gyulá­nak, Antall Józsefnek, dr. Fodor Gábornak, dr. Géczi Józsefnek, s megkerestem a helyi ország- gyűlési képviselőket is. Eddig csak dr. Hasznos Miklós állt mellénk. Levelemben kértem, hogy vizsgálják felül az erre vonatkozó törvényjavaslatot, s olyan módosítást hozzanak, hogy a százéves tulajdon ne ke­rülhessen pár hónapos kezelői joggal idegen kézbe. Előkerül egy levél, amit az ENSZ Emberi Jogi Bizottságá­nak küldött Kurucz úr. Ebben az iparosság problémájával is­merteti meg a szervezetet.- Nem azért fordultam hozzá­juk, hogy ők találjanak megol­dást, csak azért, hogy tudjanak arról, hogy nálunk azok az em­berek nem kaphatják vissza tu­lajdonukat, akik felépítették azt. Úgy vélem, hogy az új szabad magyar állam nem lehet cinkosa az előző rendszernek, privatizá­ció címén nem szentesítheti a korábbi törvénytelenségeket.- Mit vár az új kamarai tör­vénytől?- Bízom abban, hogy újból megkapjuk a kezdő vállalko­zóknak nyújtott adókedvez­ményt, amit most megvontak. Várom, hogy olyan gazdája lesz az iparosságnak, amely meg­védi az érdekeit. építő és Értékesítő Kft. lakáso­kat kíván építeni. Vállalkozásuk hiányt pótol, ugyanis már évek óta stagnál a szervezett lakás­építés. Ezért több mint hét és fél ezer négyzetméter önkormány­zati tulajdonban lévő föld­terület eladását szavazták meg a képviselők. A kft. a Kisgyep, a 32-es főút és a lakótelep kö­zötti részen kíván építeni. A te­rület egy négyzetmétere 3000 forint. Az Ostor utca majdani meg­nyitása érdekében terv készült a volt Ingatlankezelő Vállalat in­gatlanának hasznosítására, a te­rület megosztására. Az ingatlant bérlő kft. tizenöt millió forintért vásárolta meg a terület nagyobbik részét. A tegnap megtartott önkor­mányzati ülés még egyéb napi­rendeket is tárgyalt. Ä tanács­kozás lapzártakor még nem ért véget. Sz. Z. Magyar-osztrák kereskedelem Információs iroda Füreden Rendőrkézre került a mezőtúri késes támadó-de­Elővételben 26, buszon 30 forint Megemelték a viteldíjakat

Next

/
Oldalképek
Tartalom