Új Néplap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

EXTRA Gazdát vár a polgármesteri hivatal Több oszlopon áll a benzinkút Egy kiállítás margójára Nem csak a labda volt gömbölyű Szakközépiskolai osztály is indult (írásaink a 6-7. oldalon) Antall-Suominen- Régiónkon túlmutató alapvető érdek az európai in­tegráció és a délszláv háború rendezése - hangsúlyozta An­tall József miniszterelnök Ilkka Suominen finn parla­menti elnökkel folytatott megbeszélésén. Alkotmánybíróság Nem alkotmánysértőek a postáról szóló törvénynek a zárt postai küldemény kivéte­les felbonthatóságára vonat­kozó rendelkezései - állapí­totta meg az Alkotmánybíró­ság határozatában. Indokolá­sában rámutatott: a postáról szóló törvény szerint a szol­gáltató a postai szolgáltatási szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott levéltitkot, magántitkot, üzleti és üzemi titkot köteles megtartani, va­lamint a személyes adatok ti­tokban maradásáról gondos­kodni. Malév-helyzet Drasztikus intézkedésekre kényszerülhet a Malév Rt., amennyiben a repülőgép-sze­relők szakszervezete to­vábbra is fenntartja sztrájkfe­nyegetését - hangzott el a lé­gitársaság sajtótájékoztató­ján. KIÉT-ülés Nem született megállapo­dás a közalkalmazottak 1994. évi béremelésének finanszí­rozási módjáról a Költségve­tési Intézmények Érdek­egyeztető Tanácsának (KIÉT) ülésén, mivel az ön- kormányzatok és a kormány eltérően értelmezték a június 23-ai ülésen elfogadottakat. A tárgyalások szakértői szin­ten e héten folytatódnak az önkormányzatok és a kor­mány között. A KIÉT dön­tésre hivatott plenáris ülése pedig jövő hétfőn ül össze. Esős nap Többször erősen megnö­vekszik a felhőzet, és több he­lyen alakul ki újabb zápor, zi­vatar. A hőmérséklet kora délután 13 és 18 fok között alakul. Hiányzó tankönyvek Törvényekről a parlamentben A ma induló tanévben a tan­könyvek széles választékából válogathatnak a pedagógusok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendben van a tankönyvpiacon. Ahogy az is­kolák tankönyvekért felelős ta­náraitól megtudtuk, a megren­delt kiadványok mintegy tíz százaléka hiányzik az első taní­tási napon, köztük például alsós olvasókönyvek vagy a hatodik és nyolcadik osztályos történe­lemkönyvek. A kiadványok 40- 60 százalékkal kerülnek többe, mit tavaly. Külső megjelenésük sokat javult, némelyik szépnek is mondható, de a belbecsben nemigen történt változás. Akadnak olyan könyvek is, amelyeken a lektor neve sem szerepel, tehát színvonala igen kétséges. A tavalyinál tehát jobb a helyzet - mondják a pe­dagógusok. Legalábbis a meny- nyiség tekintetében, a tartalmat pedig saját kútfőikből próbálják kiegészíteni. MEGKEZDŐDÖTT A TANÍTÁS. Megyénkben legnagyobb létszámban az általános iskolákban kezdik meg ma a tanulást a gyerekek. A mintegy 50 ezer általános jskolás többségében nagy elszántsággal és elhatározással vág neki az új iskolaévnek. így van Kántor Miki is, aki az egyik ugari tanyáról kedvenc állatait most az Abonyi úti iskola padjaival cseréli fel Szolnokon. Képünkön indulásra kész az iskolatáska ... - nzs ­Kevesen kértek jövedéki engedélyt Szeszárusítók törvényen kívül? A törvény él, betartatása vi­szont csorbát szenved. Augusz­tus 31-én járt le a határideje a jövedéki engedély kikérésének a polgármesteri hivataloknál, ugyanakkor a kereskedőknek csak mintegy fele tartotta be a szabályt megyénkben. Szolnokon például még este hét órakor is fogadták az ügyfe­leket, de így is csak a kereske­dők fele kért engedélyt, illetve jelentette be az illetékeseknek, hogy boltjában szeszes italt, dohányt vagy kávét árul. Ugyanez a helyzet megyénk más településein is, jó magyar szokás szerint az utolsó pilla­natban vagy megkésve adják be kérelmünket, és utána csodál­koznak az érintettek a pénzbün­tetésen. Példaként említjük, hogy a szolnoki vámhivatalban összesen csak hatszáz forma- nyomtatványt adtak el, nem csak szolnokiaknak, pedig a megyeszékhelyen több mint 900 az érintett boltok száma, ahol jövedéki engedélyhez kö­tött terméket árulnak. HÍREK Információk Kengyelről, Zagyvarékasról a 3. oldalon Világosi Gábor szabad- demokrata képviselő napirend előtti felszólalásával kezdte meg kedden - nyári rendkívüli ülésszakának utolsó napján - a munkát a T. Ház. A liberális honatya emlékeztetett az elmúlt hetek súlyos, több száz milliós kárt okozott tűzeseteire, ame­lyekhez hasonlóra - a Mikro­elektronikai Vállalat nyolcva­nas évekbeli leégésétől elte­kintve - a középkorban volt példa. Az okokat keresve fel­tette a kérdést: felkészületlen a magyar tűzoltóság, vagy rossz a technikai felszereltsége? Józsa Fábián belügyi állam­titkár megköszönte a szabad- demokrata honatya aggodalmát és segítő szándékát, jelezve, hogy minisztériuma jelentős lé­péseket tett a tűzvédelem kor­szerűsítése érdekében, majd kérte az Országgyűlést: támo­gassa az idevonatkozó törvény- javaslatok sürgős tárgyalását. Ezután törvényjavaslatokat tárgyalt a parlament. Balsai Ist­ván igazságügy-miniszter elő­terjesztette az ügyészségről szóló, három jogszabályból álló törvénycsomagot. A délután a területfejlesztési támogatás irányelveiről és a kedvezmé­nyezett területek besorolásának feltételrendszerérői tanácskoz­tak a képviselők. (MTI) Elővételben 26, buszon 30 forint Megemelték a viteldíjakat Hétezer sertés az áldozat Pestis dúlt Kunhegyesen A kár nagy részét megtérítik A sertéspestis nem kerülte el megyénket sem. Kunhegyesen a Kunság Népe Szövetkezet ser­téstelepén, amelyet a Sertéshús Kft. bérel, 6900 sertést kellett kivágni a járvány elkerülése ér­dekében. A 640 anyakocát tartó sertéskombinát állatállományá­nak elvesztése súlyos vesztesé­get okoz a kft.-nek. Ez annak ellenére így van, hogy az állomány kivágásából származó kár kilencven száza­lékát megtéríti az állam, viszont a telep betelepítése komoly anyagi terhet jelent. Új kollégium Tegnap átadták a szolnoki Jendrassik György Gépipari Műszaki Szakközépiskola új kollégiumát. A beruházás ti­zennyolcmillió forintba került. A diákok otthonát a tanműhely tetőterében alakították ki ön- kormányzati és állami pénzből. Mivel nem kellet új, önálló épü­letet emelni, költséget takarítot­tak meg. A szakközépiskola tanulóit korábban két régi s az iskolától is távol lévő épületben szállá­solták el. Itt nyocvan diák szá­mára lesz hely. Várhatóan fel tudnak venni minden kollégiumba jelentkező vidéki tanulót. Változnak a Jászkun Volán Rt. szolnoki viteldíjai. Tegnap a szolnoki városházán tartott közgyűlés napirendjén többek között ez a téma is szerepelt. A szolgáltató az előterjesztésében kiemelte: a személyszállítási dí­jak áfá-jának emelkedése 630 ezer forintos havi bevételcsök­kenést jelentene számukra. Az áfa-többlet átvállalására nincs fedezetük, ezt csak az áremelés­sel tudják kiegyenlíteni. Az ál­talános forgalmi adóról szóló törvény legutóbbi módosítása és egy kormányrendelet értelmé­ben árakat emelhetnek a telepü­lési önkormányzat hozzájárulá­sától függetlenül. Kiemelték, hogy az árszintnövekedés nem haladja meg a négy százalékot. Egy vonaljegy elővételben 26, az autóbuszon 30 forintba kerül. Az egyvonalas havibérle­tért 535, az összvonalasért 695 forintot kell fizetni; a tanuló-, a nyugdíjasbérlet 176 forintba ke­rül. A hetibérlet ára 218 forint, a napijegyé 83 forint. Az áreme­lést szükségessé tevő jogsza­bály értelmében a képviselők a korábban megállapított hatósági árakat nem emelték. Az egyet­len módosítás a fillérekkel tör­ténő fizetés kiküszöbölése ér­dekében született. Bővítik az autóbuszok járat­számát a Széchenyi-lakótelepen és Szandaszőlősön. Az előbbi városrészben csúcsidőben a járművek az eddigi öt perc he­lyett négypercenként követik egymást. Szandaszőlősön a vonalháló­zat átrendezésének köszönhe­tően a Tóth Á. út vonzáskörze­tének járatszáma - teljes üzem­időben - az eddigi 33-ról 54-re emelkedett. (Folytatás a 2. oldalon) Tiszta emlékezetben megőrzött történet Egy nyugalmazott folyamőr törzskapitány személyes élményei Horthy Miklósról (9. oldal) Rendőrkézre került a mezőtúri késes támadó A pontos személyleírás segítette a nyomozást EDU-vendégek Antalinál Hogy mennyire segíti a rend­őrség munkáját egy jó személy­leírás, azt a mezőtúron nemré­giben történt bűncselekmény gyanúsítottjának kézre kerítése is bizonyítja. De nézzük, mi is történt tulajdonképpen. Immár egy hete, hogy egy ismeretlen tettes késsel életve­szélyesen megsebesítette Máté Jánosné 80 éves, Mezőtúr, Fel- sőrészinyomás 419. szám alatti lakost. A közvéleményt termé­szetesen felháborította az ese­mény, sokan, sokféleképpen be­széltek róla. Nyilván találgatá­sok is lábra kaptak. A gyanúsí­tott mára rendőrkézen van, be­ismerő vallomást tett. Szabó Károly városi rendőrkapitánytól érdeklődtünk az ügy, részletei­ről.- Mikor és hol történt a bűn­cselekmény?- 1993. augusztus 25-én 17 óra körüli időben az - akkor még ismeretlen - elkövető víz­kérés címén felkereste a lakásá­ban egyedül tartózkodó idős asszonyt. Miután a sértett been­gedte, erőszakosan közösülni próbált vele, ami nem sikerült. Ezt követően a nyakát három esetben késsel megvágta, eltu­lajdonított 1200 forintot, majd távozott a helyszínről.- Mi történt az idős asszony­nyal?- A fején lévő vastag kendő mentette meg az életét. Súlyos, életveszélyes sérüléseket szen­vedett, de óriási lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Erősen vérző állapotban lakásából kiju­tott a túrkevei útra, ahol egy ke­rékpárost kért meg, értesítse a rendőrséget.- Hol tart a nyomozás?- A sértettől kapott jó, részle­tes, ruházatra is kiterjedő sze­mélyleírás alapján már a nyo­mozás kezdeti szakaszában a nyomozóknak elképzelésük volt az elkövető személyére vo­natkozóan. Ismeretlen tettes el­len országos körözést adtunk ki, melynek eredményeként au­gusztus 27-én a reggeli órákban a rendőrség elfogta a gyoma­(F oly tatás a 2. oldalon) Antall József miniszterelnök kedden délután hivatalában fo­gadta Markó Bélát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és Bugár Bélát, a Szlovákiai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnökét. A vendégek a miniszterel- nökkkel, aki egyben az Európai Demokrata Unió alelnöke is, abból az alkalomból találkoz­tak, hogy szeptember elsején Budapesten tartja pártelnöki ta­lálkozóját az Európai Demok­rata Unió. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom