Új Néplap, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

2 ICörkép 1993. július 1., csütörtök Oltatlan tehenek Tiszaburán Üj erőmű épül 2000-ig Jogszabály készül a távhőszolgáltatásban Gyomirtási bemutató „A Proponit napja Zagyvaré- kason” címmel kukorica-gyom- irtási bemutatót tartanak ma 10 órai kezdettel. A találkozó helye a művelő­dési ház. A rendezvény megnyitóját Hoffmann Antal szövetkezeti elnök tartja, majd a megyei nö­vényvédelem helyzetéről Be- nyák József, a Növény-egész­ségügyi és Talajvédelmi Állo­más igazgatója számol be. A KITE Rt. kukorica-gyom- irtási technológiájáról Péter István, a részvénytársaság szak­értője tájékoztatja a hallgató­ságot. Dr. Sebestyén Endre, a Nitrokémia munkatársa „A Propont 720 EC posztemer- gens” használatának a kukori­cában szerzett tapasztalatairól tart előadást a szakmai hallgató­ságnak. Az előadásokat szántó­földi bemutató egészíti ki. Tegnap megbeszélést folyta­tott Benedek Fülöp, az MVESZ (TESZÖV) titkára, Gombár Mihály az FM-hivatal vezetője, valamint Illés József őrnagy, a Megyei Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának veze­tője. A tárgyaláson az aratási munkálatok miatt a közutakon közlekedő mezőgazdasági gé­peknek a forgalomra gyakorolt hatásáról esett szó. Mivel ez az időszak az üdü­lési szezon kezdete, ez pedig együtt jár az általános forga­lomnövekedéssel, az utakon megjelenő nagy terjedelmű, il­letve az általánosnál hosszabb és lassúbb gépek a forgalmat befolyásolják. Tekintettel arra, hogy megyénk elsősorban me­zőgazdasági jellegű, így terüle­tileg is az egészet érinti az előb­biekben említett gond. Emiatt fordulnak a közlekedési szak­emberek a megye autósaihoz, Aggódó hang a vonal túlsó végén: - Kérem, jöjjenek ki, fél­ünk, meri nem oltják a tehene­inket tbc ellen. Szatlóczki Gáborné, aki Ti- szaburáról telefonált:- Korábban évente rendsze­resen oltották a teheneinket a fertőző gümőkór ellen. Idén és tavaly ez nem történt meg. Öt tehenünk van jelenleg, kettőt az apáti vásárban vettünk, ez utób­biak fülszámos papírján rajta van dr. Dobos József igazolása, hogy megkapták a tbc-oltást. A másik három saját jószágunk, ezek nincsenek beoltva második éve. Félünk, hiszen folyamato­san, naponta adjuk le a tejet.- Mennyi tehén van a köz­ségben?- 40-50 darabot számlál a csorda - mondja a férj -, tavaly még száz körüli volt a számuk. Egy másik tehenesgazdához is bekopogok. Horváth István, a Felszabadulás út 7. szám alatt hogy figyelmesen, türelmesen közelekedjenek, hiszen a forga­lom ilyen változása fokozott balesetveszéllyel jár. A szolgá­latot teljesítő közlekedési rend­őrök mindent megtesznek a szabályszerű közlekedés előse­gítésének, a balesetek megelő­zésének érdekében. Fokozottan figyelnek a betakarítási munká­latokat végző gépek közlekedé­sére, toleranciát tanúsítanak, vi­szont szigorúan ellenőrzik az ál­talános szabályok betartását. Ide tartozik az ittas vezetés, a működésképtelen kormány vagy fékberendezéssel való közlekedés. A megbeszéléseken szó esett a MVÉSZ és a közlekedési osz­tály közötti együttműködésről is. így a jövőben megállapodást kötnek, melynek lényege, hogy kölcsönösen segítik egymás munkáját a mezőgazdasági köz- lekedésban. - ez ­megerősíti az oltás elmaradását.- Hol találom meg az állat­orvost? - kérdezem Krupa Má­ria jegyzőt, aki, miután útba igazít, megjegyzi:- Baj van itt most a sertések leoltása körül is. Nem azonnal viszik el, ott pállanak a házak­nál ebben a hőségben.- Dr. Baranyi Gábor állator­vost, akinek ellátási területe há­rom községre terjed ki, éppen otthon találom tiszaroffi házá­ban. (Ő is mondja, másoktól is hallom, most különösen sok a dolga a sertések körül.) Amikor felvetem a jogsza­bályban előírt kötelező oltás elmaradását, nem lepődik meg:- Hosszú még az év, nyugod­janak meg a gazdák, be lesznek oltva a tehenek. Most a fertőző sertésbetegség lokalizálása a fontosabb. Utána a tehenek kö­vetkeznek.- De már tavaly sem voltak oltva - jegyzem meg. Kedden este 19 órai kezdettel falufórum zajlott Jászladá- nyon. A szervezők értesítették a lakosságot, illetve írásbeli meg­hívót juttattak el a képvi­selő-testület tagjainak, valamint a polgármesternek és a jegyző­nek. Ennek ellenére a polgár- mester és a jegyző nem jelent meg, továbbá a képviselő-testü­let részéről csak öten vettek részt. A fórum fő témája az új iskola építése volt. A felszólalók több esetben bírálták az önkormányzat és a polgármester ez ügyben tett döntéseit. Az egyik jelen lévő képviselő elmondta, ők olyan tájékozta­tást kaptak, miszerint a felső szervek részéről a jászladányi iskola építése sínen van. így a képviselő-testület meghozta döntését az Erzsébet úti iskola bontásáról, valamint az új meg­építéséről. Az építési költség 230 millió forint, melynek felét - az előbbiekben említett tájé­koztatás szerint - az állam már biztosítja a községnek. Ezzel szemben a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes állam­titkárának tájékoztatása szerint „a beérkezett igények feldolgo­zása folyamatban van. Az eset­leges támogatás csak azt köve­tően vehető igénybe, ha a kor­mánydöntést követően a támo­gatottak listája megjelenik a Magyar Közlönyben. Az építési- ’92-ben, október 1-jével kerültem erre a területre. Hogy az előző kollégám miért nem ol­tott, arról nem tudok nyilat­kozni. Én viszont betegállo­mányba kerültem, nem dolgoz­tam tavaly év végén. * * * Ezek a tények. Igaz, hogy megváltozott Tiszabura állat­orvosa tavaly. Ám a mulasz­tásra ez nem mentség. Hiszen a gyakori munka­erő-cserélődés minden szak­területen természetes kísérő- jelensége átalakuló társadal­munknak. Az is tény, hogy a közelmúltban nyilatkozott la­punknak egy szakember, mi­szerint félő, hogy újra felüti fejét hazánkban a tüdőbeteg­ség. Jobban kell vigyázni! A tej élet, erő, egészség. Tegyük hozzá: amíg nem fertőzött! Simon Cs. József munkálatok megkezdését nem javaslom ezt megelőzően.” Mindezek szerint a támogatás összege, és egyáltalán a folyósí­tásának kérdése még nem dőlt el. A jelenlévők felvetették: ha mégis megkapná a község a tá­mogatást, vajon honnan terem­tenék elő évente a másik felét, melynek összege közel 20 mil­lió forint? Az építés egyik indoka az volt, hogy az egyház a korábban tulajdonában lévő iskolát visz- szakérte. Ezzel szemben Pataki Vidor plébános írásbeli nyilat­kozata- 1993. április 19-ei kel­tezéssel - a következőképpen szól: „Egyházközségünk eddig sem szóban, sem írásban nem igényelte vissza ezen iskola épü­letét és a hozzá tartozó telket." A községben többször kez­deményeztek az iskola ügyében falufórumot, de a polgármester és a képviselő-testület is ez elől elzárkózott. A kedd esti fórum döntésé­nek értelmében tegnap reggel két képviselő vezetésével né­hány lakos felkereste a polgár- mestert: az iskola bontását ál­lítsa le. Akár eredményes lesz a megbeszélés, akár nem, népi kezdeményezés indul a község­ben. Az aláírásgyűjtés célja, hogy a képviselő-testület tár­gyalja újra az iskolaépítést, mérlegelve az újabb informáci­ókat. -ez­(Folytatás az 1. oldalról) 2000-ig még egy alapener- gia-előállító rendszert üzembe kell helyezni. Az államtitkár-helyettestől arról érdeklődtünk, hogy mi­lyen energiaforrás jött szóba, il­letve a létesítményt hol kíván­ják üzembe helyezni.- A döntés előkészítése van folyamatban. Egyébként két energiaforrás jöhet szóba nagy erőmű esetében, mint amire kérdése is irányult. Biztosan szóba jöhet hazai lignit, Bükk- ábrány térségében, illetve hazai bázisú nukleáris energia fűtő­forrásként, például a mecseki uránbányára épülve. Importból beszerzett energia- forrásként a fekete kőszén em­líthető meg. Ugyanis Ausztráli­ából, Dél-Amerikából vagy Dél-Afrikából importálva ol­csóbb, mint a Pécsett kifejtett hazai feketeszén. Sőt, az import szén minősége ráadásul sokkal jobb a magyarnál. Jelenleg vizsgáljuk a műszaki és megvalósítási lehetőségeket, dönteni csak akkor fogunk, bármelyik megoldás mellett, ha szükséges lesz.- A fórumon említette egy új törvény előkészítését is. Ez a távhőtörvény. Konkrétan mit ért ezen, és milyen elképzelések körvonalazódtak az ipari tárca asztalán?- Ez konkrétan a távhőszol­gáltatás országos rendezésére vonatkozik. A tulajdonviszo­nyok rendezetlenek, hiszen a fű­tőerőművek pillanatnyilag a Magyar Villamos Művek Rt., továbbá önkormányzati, illetve vállalati tulajdonban vannak. Ezek miatt nagyon jelentősen eltérnek a hőárak, annak függ­vényében, hogy milyen tüzelő­anyagot használnak, illetve ki­nek a tulajdonában van az erőmű. Mindezt tetézi egy-egy fűtőerőmű korszerűtlensége és ennek különböző költségvonza­tai, melyek a fogyasztói árak­ban tükröződnek.- A lakossági távhőellátás ténylegesen nincs rendezve.- Igen, itt Magyarországon. Nyugat-Európában piaci viszo­nyok között építenek hasonló üzemet. Ott a tulajdonos tudja, hogy mennyiért tudja előállítani és tudja a fogyasztói árát is. Ek­kor a szolgáltatás nyereséges. Nálunk nem ez a helyzet.- Hazánkban néhány távhő- szolgáltató már csődbe jutott.- így igaz. Ez a rendszervál­toztatással együtt jár. Van 3100 önkormányzatunk, ebből 107 helyen van távhőszolgáltatás, a magyar lakásállomány 17 szá­zalékának fűtését látják el. Ezeknek egy része rendkívül korszerűtlen, rossz hatásfokkal működő, csak meleg vizet tud előállítani, drágán. Nem megfe­lelő a fűtőanyag sem. Olyan drágán adja emiatt a hőt, hogy nem tudják megvenni a fogyasztók. Ebből adódik a mai helyzet, miszerint a drága szolgáltatásért nem fizetnek a fogyasztók. így nincs bevétel, ezért még magasabb árat kér a szolgáltató, és a lakosság még kevésbé tud fizetni. Ez így egy öngerjesztő fo­lyamat, ezt meg kell előzni, il­letve állítani. Ennek megoldá­sára gondolkodunk jogszabályi rendezésben, melynek pontos formája még nincs eldöntve. E. Z. S. VÁLLALKOZÓK! Eladó, vagy hosszabb távra kiadó a Szolnok, Vak Bottyán út 32/a. alatti, 134 m2 területen épült ipari, vagy kereskedelmi célra alkalmas ingatlan. Ipari áram, telefon van. Érdeklődni: UNITECH CENTER Üzem Szolnok, Körösi út 94. Tel.: 56/377-233. >29221/1H. Tegnap útnak indult öt szolnoki fiatal, kerékpáron, hogy „túrázzon egy kicsit” Ausztrián, Németországon, Sváj­con át, szinte végig magas hegyek között. (Fotó: Nagy Zsolt) Gépek az utakon Megállapodás a rendőrséggel Tiltakozik a község lakossága Félretájékoztatott képviselők? Vízből való mentés mentőöv segítségével A motorcsónak vezetése is fontos Tűzoltók gyakorlatoztak a Tiszán Véget ért a háromnapos továbbképzés Mint arról már korábban beszámoltunk, a hét elején há­romnapos továbbképzést ren­deztek Tiszafüreden a Holt-Tisza partján megyénk tűzoltóinak, de részt vettek a felkészítésen a szomszéd me­gye, Hajdú-Bihar „szürkeru­hásai” is, szám szerint hatan. Ez a látványos program, egy tavasszal elkezdett elméleti képzés záróakkordja volt. Június végén, a tavasszal megszerzett elméleti ismere­teket próbálhatták ki élesben a „lánglovagok”. A rendezvényt — megyei körútja egyik állomásaként — meglátogatta Hoffman Imre őrnagy,, a megyei tűzoltópa­rancsnok is, ekkor válaszolt kérdéseinkre. — Miért Tiszafüredre esett a választásuk, mármint hogy itt rendezzék meg ezt a továbbkép­zést? Talán e helybélieknek na­gyobb a vízi gyakorlata?- A legoptimálisabb felté­telek itt vannak költségek szempontjából is. A másik nagyon fontos szempont, hogy valóban emelkedik a vízi túrázók, vízi turisták száma. Ezzel együtt a vízi tűzesetek, balesetek veszé­lye is nő. Talán nem mellékes, ha megemlítem, hogy tavaly jú­niusban éppen itt, Tiszafüre­den gyulladt ki három hor­gászhajó. Húsz liter üzem­anyag folyt ki - és égett a ví­zen. A helyi tűzoltók oltották el azt. A kérdésének második ré­szére azt válaszolom, hogy a vízi gyakorlatot mindenkinek meg kell szerezni, mert ko- , rábban nem volt meg ehhez a technikánk.- Két mentőhajó van az ál­lományukban. Hogy jutottak hozzá?- Egyrészt költségveté­sünkből biztosítottuk rá a pénzt, de például a tiszafüredi önkormányzat is segítette pénzzel is a beszerzést. A technika megléte után termé­szetesen biztosítanunk kellett a kezelőszemélyzet kiképzé­sét is, mind az elméletben, mind a gyakorlatban. Ebben nyújtottak segítséget a szak­emberek. Ma például Várko- nyi Géza, a Tiszai Életmentő Alapítvány részéről tartott előadást. — Elégedett a háromnapos rendezvénnyel? Elérte a célját a felkészítés? Mint azt már korábban je­leztük, ez egy hosszú távú el- készülési szakasz egyik állo­mása. Ám ez a három nap min­denképpen hasznos volt, de azt is remélem, hogy az itt szerzett ismeretek „élesben” történő alkalmazására nagyon kevésszer lesz alkalmunk. Erre hívom fel minden vízi túrázó figyelmét is. Legyenek óvatosak, körül­tekintőek a vízen, tartsák be a vonatkozó előírásokat. -p-

Next

/
Oldalképek
Tartalom