Új Néplap, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

Csinos nő talpig agyagban A nagyérdemű másképpen látja, mint a zsűri Milyen legyen a Tisza-part?- Lakossági fórum a városháza dísztermében Judit asszony szerelmet szó Kutyakedvetlenek és kutyakedvelők pártja (írásaink a 6-7. oldalon) Holnap OLDALAS \__________________________J Intervenciós felvásárlás Tonnánként hétezerért Vízi mentésből és kishajóvezetésből vizsgáztak a tűzol­tók Tiszafüreden. Az eseményről képriportot közlünk a 2. oldalon. A vezeték nem várt Rendkívüli csőcsere a megyeszékhelyen Az ötszázadik Székesfehérvár. A Török­ország számára gyártott idei félezredik autóbuszt ünnepé­lyes körülmények között ad­ták át tegnap az Ikarus Rt. székesfehérvári gyárában az isztambuli közlekedési válla­lat képviselőinek. Az idén még 48-at készítenek török megrendelésre, az IK 260. 25 típusú, 3 ajtós, városi közle­kedésre szánt, az „isztambuli színekben” - naracsvö- rös-kékben - pompázó autó­buszokból. Az exportszállít­mány utolsó száz kocsiját egyébként gázüzemelésre is alkalmassá tették. Árcsökkenés Budapest. A Shell benzin­kutaknál - a nagykereske­delmi gázolajár csökkentése eredményeképpen - a gázolaj új fogyasztói ára július 1-jén 00.00 órától 56, illetve 57 fo­rint literenként. Roncsparádé Szolnok. A megyeszék­hely egyik szélső utcájában kaptuk lencsevégre a fenti roncsparádét. Ilyen álla­potban lévő „autókkal’' egyébként máshol is leh találkozni Szolnokon, I.i- formációink szerint a szá­muk száz körül jár, ennyien csúfítják a városképet. Orvosok Nyíregyháza. A nyíregy­házi háziorvosok csaknem fele már vállalkozóként végzi gyógyító munkáját. A város 65, felnőtteket és gyermeke­ket ellátó körzetében har­minckét orvos lett villalkozó, míg 33-an egyelőre továbbra is közalkalmazottként tevé­kenykednek. A gyermekor­vosok voíak egyébként a ke­vésbé vállalkozó szelleműek, 27-ük közül csak 10 változta­tott korábbi státusán. Fdhc ödés Átmeneileg erősen meg­növekszik a felhőzet, főként északón t keleten várhatók záporok, . imarok. Az időn­ként éléin délnyugati szél északira jA’dul, és többfelé megerősöty,. Zivatarok kör­nyezetébei* viharos széllöké­sek is le' < A legmaga­sabb na ali hőmérséklet 21-26 fok nzött alakul. A termelők tonnánként 7 ezer forintért értékesíthetik B1 mi­nőségű étkezési búzájukat az ál­lami intervenciós felvásárlás keretében - tájékoztatta Rieger László, az Agrárrendtartási Hi­vatal vezetője az MTI-t. A gabonát felajánló tonnán­ként 4 ezer forint előleget kap, és három hónapos tárolás után eldöntheti, hogy visszavásá- rolja-e a terményt. A Tiszatour Kft. dolgozói­nak kezdeményezésére, Sza- lay Gábor szb-titkár vezetésé­vel tegnap megbeszélést tar­tottak a Jász-Nagykun-Szol- nok Megyei Önkormányzat Kordinációs és Területfejlesz­tési Irodájában. Gondjaik összetettek, és az önkormány­zatra tartoznak mint tulajdo­nosra. Az elmúlt évben az Idegen- forgalmi Hivatalból alakult ki a kft. és a Tiszainform Szolgálat, de tevékenységük több ponton ma is összefonódik. Az Európa Tanács - nagykö­veti szinten összeült - minisz­teri bizottsága tegnap a szerve­zet teljes jogú tagállamai közé fogadta Csehországot és Szlo­vákiát. A döntés ellenszavazat nélkül, Szlovákia esetében ma­gyar, Csehország esetében liechtensteini tartózkodás mel­lett született. Perényi János magyar nagy­követ az ülés után magyar újságírókkal találkozva el­mondta: Magyarország azzal Amennyiben lemond arról, az állam további 3 ezer forintot biztosít egy tonna búzáért. A termelők közül bárki felajánl­hatja terményét, ez azonban nem lehet része export célter­meltetési pályázatnak. Az intervenció várhatóan 600 ezer tonna étkezési búzára ter­jed majd ki. Az erről szóló ren­delet a napokban jelenik meg. (MTI) Személyi problémák is nehe­zítik az egyeztetést, mivel a szolgálat vezetőjét bízta meg az önkormányzat a kft. ügyvezetői teendőivel, amit a dolgozók összeférhetetlennek minősíte­nek. Valójában az egyeztető tár­gyalást a dolgozók bérkövete­lése és az ezzel összefüggésben lévő közös megállapodás hitele­sítésének elmaradása indította el. A megállapodás alapján a munkaszerződések elkészültek, amit szeretnének legálissá te­tetni. A bértárgyalásokat a telje­sítménybérezés koncepciójának indokolta tartózkodását, hogy változatlanul fennállnak a szlo­vákiai kisebbségek helyzetével kapcsolatos magyar aggályok. Azzal azonban, hogy az Eu­rópa Tanács parlamenti közgyű­lése elfogadta Tarja Halonen finn képviselő asszony javasla­tát az új tagországok törvényke­zéseinek figyelemmel kísérésé­ről, kinyilvánította, hogy kész felelősséget vállalni a vonat­kozó jogok tiszteletben tartásá­ért. Vizsgáznak a taxisok Július 5-étől indítja a sze­mélyszállítás új követelménye­inek megfelelő taxistanfolya­mokat és -vizsgákat a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövet­sége. Az új vizsgán december 31-éig kell megfelelnie annak a vállalkozónak, aki jövőre is folytatni kívánja tevékenységét. A pénzügyi, adózási és sze­mélyszállítási ismereteket tar­talmazójegyzetet a Közlekedési Főfelügyelet hivatalos tan­anyagként elfogadta. (MTI) kidolgozása után csak az ide­genforgalmi idény .befejezését követően fogják lebonyolítani, amit a hat egységvezető és a többi dolgozó nem érez meg­nyugtatónak. A megbeszélés befejeződött, de több nyitott kérdés maradt, ígéretet kaptak ugyan, hogy a megállapodás aláírására sor ke­rül. de határidő megjelölése nélkül ez sem túl biztató. A fe­lelős idegenforgalmi dolgozók a szezon közepén a munkájukra kívánnak koncentrálni, szeret­nék, ha a felvetett gondok mi­előbb megoldódnának. Sz. I. Átalakul a Posta A Magyar Posta átalakulási tervét tegnap nyújtották be a Közlekedési, Hírközlési és Víz­ügyi Minisztériumnak. Bölcskei Imre, a KHVM he­lyettes államtitkára elmondta: a vállalatnak december 31-ig kell átalakulnia egyszemélyes, 100 százalékos állami tulajdonú részvénytársasággá. A cégről leválnak a szállítási, a hírlapter­jesztési és a szociális tevékeny­séget végző egységek, és a to­vábbiakban kft. formájában működnek majd. (MTI) Elkorrodálódott a vizet szállító acélcső Szolnok egyik legforgalmasabb útkereszte­ződése, a Ságvári és az Ady Endre út találkozása alatt. A szakemberek már korábban megtették a szükséges előké­születeket a vezeték cseréjé­hez, tudták ugyanis a korábbi vizsgálatokból, hogy a közmű ezen a szakaszon megörege­dett. Tavaly az ötszázas vezeté­ket már kiépítették az ABC-ig, s a mostani munkála­tokhoz megtörténtek az ön- kormányzattal és az illetékes hatóságokkal a szükséges egyeztetések. A vezeték azonban tovább A hétfői ipari és kereske­delmi fórumon dr. Szűcs István helyettes államtitkár energiapo­litikánkról tartott beszámolót. Mint mondta, az elmúlt évti­zedekben túlságosan nagy füg­gőségbe kerültünk a volt Szov­jetuniótól, így az energiaforrá­sokat tekintve is csatlakoznunk kell a nyugati rendszerekhez, főként a villamos energia terüle­tén. Természetesen mindezek nem várt, tegnap több helyen kilyukadt, s most már látható, hogy az egész acélcsősza­kaszt az Ady Endre úton ki kell cserélni. Ahhoz, hogy a fogyasztók ne maradjanak víz nélkül, egyelőre bedugaszolták, el­tömítették a lyukakat, de ma már megkezdődik a csere, az acélcső helyett korszerű mű­anyag vezetéket építenek ki. A munkálatok tovább foly­tatódnak a 32-35 éves acél­csövek cseréje egészen au­gusztus elsejéig tart. Akkor egy időre felfüggesztik a javí­tási munkákat a szolnoki vá­sár miatt, majd a rendezvény után folytatják. mellett a hazai energiafelhasz­nálást tovább kell csökkenteni, az energiatakarékosságban utol kell érni a fejlett országokat. A hazánkban található energiafor­rások közül a jelenleginél jóval nagyobb figyelmet kell szen­telni a megújítható energiafor­rásokra, mint például a geoter­mikus energiára. Megyénkben ebből jelentős „szabad kapaci­tás” létezik. Szólt arról, hogy (Folytatás a 2. oldalon) ÍGY KEREK A VILÁG. Ezzel a szlogennel holnap indul magyarországi hódító útjára a Renault új kisautója. A Twingo névre keresztelt négykerekűt a „kívül kicsi, belül tágas” elv szerint konstruálták. A kocsit 1,2 literes, 55 lóerős, katalizátoros motor hajtja, mely tartós 90-es tempó mellett 5,1 liter benzint igényel 100 kilométeren. Az ősztől kapható kocsiért 995 darab zöldhasút kell leszámolni. L. Z. (Fotó: I. Cs.) Tiszatour-gondok - A munkára szeretnének koncentrálni Megállapodás van, az aláírás késik Európa Tanács Csehország és Szlovákia is tag Új erőmű épül 2000-ig Jogszabály készül a távhőszolgáltatásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom