Új Néplap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

— Koracs Kupát jelent az ezüst érem — Életveszélyes sérülés a tatamin — Köztéma volt az MTE szereplése — Foci a válogatottól a megyei I. osztályig Zárt ülés Tanácskozás közben „zárttá” nyilvánították az MDF Országos Elnökségé­nek hétfő délután fél négykor megkezdett ülését. Ezt a párt egyik alkalmazottja közölte a Bem téri székházban vára­kozó újságírókkal. A döntés azt jelenti, hogy elmaradt a délután öt órára előzetesen meghirdetett sajtótájékoztató. Lemondás Bodor Pál, a MUOSZ el­nöke hétfőn lemondott tiszt­ségéről. Bodor Pál elmondta: nem konkrét, az elmúlt na­pokban történt valamilyen esemény késztette a lemon­dásra. Nyilvánosságra hozott indokai alapján már korábban foglalkozott a távozás gondo­latával, de Ritter Aladár sú­lyos betegsége arra késztette, hogy várjon döntésének beje­lentésével. (MTI) Ingyenkönyvek Magyar és cseh egyetemek ingyenesen jutottak - a kor­szerű oktatásban nélkülözhe­tetlen - amerikai tanköny­vekhez a Soros és az Andrew Mellon Alapítvány, illetőleg a Citizens Democracy Corps (CDC) segítségével. A hazai oktatásban hiányzó kiadvá­nyok listáját maguk a felsőok­tatási intézmények állították össze. Az egyetemi, főiskolai kérelmeket a CDC magyaror­szági irodája gyűjtötte össze a Rektori Konferencia közre­működésével. Légi mentőőrség Néhány hónapos szünet után június 1-jén Székesfe­hérvárott ismét megkezdi működését az Aerocaritas. A szervezet a székesfehérvári tűzoltók bázisáról indulva 100 kilométeres sugarú kör­ben nyújt segítséget a rászo­rulóknak - tájékoztatta az MTM Kozenkay Jenő, az Aerocaritas elnöke. Az immár több éve légi mentőszolgálatként működő Aerocaritas tavaly december­ben - svájci, illetve németor­szági mintára - légi mentőőr­séggé alakult. Ez annyit jelent hogy a mentésnél a szervezet csupán a helikoptert adja, a betegellátást azonban nem sa­ját munkatársai végzik, ha­nem a kórházakban, illetve az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó szabadnapos, önkén­tes mentőtisztek, ápolók, or­vosok és asszisztensek. Zápor, zivatar Eleinte gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, de csak szórványosan várható zápor, zivatar. Túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Az erős, helyenként viharos északnyugati szél csak reg­geltől mérséklődik. A legma­gasabb nappali hőmérséklet 22,26 fok között criákul. Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap HIRDETÉS­Szolnokon, a Kossuth téri 1.SZ. IRODAHÁZBAN a*:;», wmmmm Mától drágább a benzin Átlagosan 2 forinttal drágul a különféle benzinek ára. Június 1-jétől, keddtől a Ma­gyar Olaj- és Gázipari Rész­vénytársaság (MÓL Rt.) tulaj­donában lévő Áfor töltőállomá­soknál és az új MOL-kutaknál a motorbenzinek ára a világpiaci árakhoz igazodva, illetőleg a legutóbbi forintleértékelés miatt a következőképpen alakul: a 98-as oktánszámú benzin 76,50 forintba, a 92-es oktánszámú üzemanyag 74 forintba kerül. A 95-ös ólmozatlan benzin liter­jéért 73,50 forintot, az ugyan­csak ólmozatlan 91-es oktán­számú benzin literjéért 71,50 forintot kell fizetni. A viszonteladói árváltozás miatt ugyancsak emeli árait a Shell. Az emelkedés 1,50-től 2.50 forintig terjed. Ennek meg­felelően a 98-as ólmozott ben­zin 77 forintba, a 92-es ólmo­zott benzin 74,50 forintba kerül literenként. A 95-ös oktán­számú ólommentes benzinért 73.50 forintot, a 91-es oktán­számú ólommentes benzinért pedig 71 forintot kell fizetni li­terenként. (MTI) Nem lesz kisebbségi kormányzás Csurka Istvánnak és társainak várható az MDF-ből való kivá­lása, emiatt azonban nem lesz szükség kisebbségi kormány­zásra, hiszen előreláthatóan csak 10 képviselő távozik majd Csurkával - mondta Katona Tamás, a Miniszterelnöki Hiva­tal államtitkára az esélyeket tag­lalva vasárnap egy érdi kegye­leti emlékmű avatása alkalmá­ból az MTI munkatársának adott nyilatkozatában. Az ál­lamtitkár, egyebek mellett, azt is kifejtette: Csurkának a tavaly augusztusban megjelent tanul­mánya a legrosszabb pillanat­ban jött, épp, amikor az embe­rek kezdték elfogadni a kor­mány politikáját. A következő napokban most végképp eldől, hogy a kibékíthetetlen dolgokat nem lehet tovább békítgttni egymással. Az MDF Csurka nélkül is folytatja megkezdett politikáját. (MTI) Várossá avattak Abonyt Felszentelik a városzászlót Szombaton délelőtt várossá avatták Abonyt. Az ünnepi al­kalomból a lakosság nagy tö­mege jelent meg a római katoli­kus templom előtti Kossuth té­ren. Az elnökségben foglalt he­lyet Dr.Schamschula György közlekedési, hírközlési és víz­gazdálkodási miniszter, dr.Skultéty Sándor címzetes államtitkár, köztársasági meg­bízott és dr.Kulin Sándor or­szággyűlési képviselő. Az ünnepi beszédet dr.Ve- rebélyi Imre, a Belügyminisz­térium közigazgatási államtit­kára tartotta. Többek között hangsúlyozta: az abonyiak meg­tettek mindent azért, hogy ne csak települést, hanem várost építsenek. Erejük győzni tudott minden nehézségen. Értéket te­remtő munkájuk kisugárzott az őket környező térségre. Abony ezért tudott centrumszerepet be­tölteni. Az állam méltányolta az abonyiak igyekezetét, s az utóbbi három év alatt harminc millió forinttal segítette városuk fejlődését. Schamschula György Antall József miniszterelnök és a kor­mány nevében köszöntötte az (Folytatás a 2. oldalon) Kórusaink újabb szép sikere Minősítő hangverseny a jászberényi főtemplomban A gazdag ünnepi programkí­nálat dacára szép számú közön­ség gyűlt ősze a város legna­gyobb „hangversenytermében” vasárnap délután, hogy eleget tegyen a Jászberényi Palotásy János Vegyeskar invitálásának. A meghívó szép koncertet ígért, mely esemény egyben a fellépő kórusok minősítésére is alkal- mul szolgált. A megmérettetést - az Éneklő Magyarország kó­rushangversenyeinek egyikét - rangos szakemberekből álló zsűri kísérte figyelemmel, melynek elnöke Nagy Olivér, tagjai pedig Timkó Gábor és Tóth Mihály karnagyok voltak. A hangverseny első fellépő­jeként a vendéglátó kórus mu­tatta be nagy gonddal, magas igénnyel összeállított műsorát, mely a reneszánsz kortól kez­dődően napjaink szerzőinek kórusirodalmáig vonultatott fel hangulatos mustrát. A város reprezentáns ve­gyeskara a két karnagy. Bedőné Bakki Katalin és Thormanné Husznay Mária vezényletével valóban szép percekkel, mara­dandó élménnyel ajándékozta meg hallgatóságát. A jászberényi dalosok után a Tiszafüredi Énekegylet Férfi­kara lépett a hangverseny-do­bogóra. A kórus műsorát még ma is sajnálatos módon ritkán hallható gregorián énekekkel kezdte, hogy aztán karnagyuk: Polgámé Szabó Katalin irányí­tásával a barokk és romantika kincsesházából is merítve, a hu­szadik század magyar kórusiro­dalmának remekeivel zárják műsorukat. A vendég férfikar ugyancsak szép sikert könyvel­hetett el programjának igényes bemutatását követően. Az emlékezetes zenei ese­mény koronájaként - egyben a hangverseny záróakkordjaként - W. A. Mozart 1779-ben bemu­tatott C-dúr „Koronázási” mi­séje hangzott el. A szólókat Ko- zári Andrea, Kovács Szilvesz- (folytatás a 2.oldalon) TÁNCVERSENY. Vasárnap D-C-A junior II. és felnőtt korcsoportban - standard és la­tin-amerikai táncokból rendezett versenyt a Pelikán Táncklub Szolnokon, a TiszaiIgeti Olajbányász Sportcsarnokban. Fotó: I.Cs. Szentszéki rendelkezés Egyházmegyei változások, új érseki és megyéspüspöki kinevezések II. János Pál pápa 1993 pün­kösd ünnepén kelt bullájával a Magyar Katolikus Egyház szer­vezeti felépítésében a követ­kező változtatásokról döntött: A hazánkban eddig meglévő három érsekség számát (Eszter­gom, Kalocsa, Eger) növelve, új érsekséggé, valamint metropoli- tai székhellyé emelte az eddigi Veszprémi Püspökséget. Az új érsekség első érsekévé dr. Szendi József veszprémi me­gyéspüspököt nevezte ki. A pápai döntés nyomán a Dunántúlon a Veszprémi Egy­házmegyéből létrejön a Kapos­vári Egyházmegye, a Tiszántú­lon pedig Szabolcs-Szat- már-Bereg és Hajdú-Bihar me­gyéket magában foglalva meg­alakul a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Ä Szentatya kaposvári me­gyéspüspökké Balás Béla ed­digi veszprémi segédpüspököt, debrecen-nyíregyházi megyés­püspökké pedig Bosák Nándor egri hittudományi főiskolai rek­tort nevezte ki. A jövőben Budapest főváros egész közigazgatási területe, Csepel kivételével, az Eszter­gomi Főegyházmegyéhez tartó-’ zik, amelynek új elnevezése: „Esztergom-Budapesti Főegy­házmegye” lesz. A Szentatya arról is rendel­kezett, hogy a Kalocsai Főegy­házmegye elnevezése a „Kalo- csa-Kecskeméti Főegyházme­gye” legyen, és az érsekség ve­gye át a Váci Egyházmegyétől egész Bács-Kiskun megyét, be­leértve Kecskemét városát is. A fenti területrendezés intéz­kedik a legtöbb magyarországi katolikus egyházmegye határa­inak módosításáról is. A bulla végrehajtásával II. János Pál pápa Angelo Acerbi érsek, apostoli nunciust bízta meg, aki annak hatálybalépésé­ről is intézkedik. A Magyar Katolikus Püspöki Kar vezetői ma délelőtt Buda­pesten, a Pázmány Péter Kato­likus Egyetem Hittudományi Karának dísztermében (Buda­pest, V. Papnövelde u. 5-7.) saj­tótájékoztatót tartanak. Ezen teljes mélységében bemutatják e fontos pápai rendelkezést, amelynek hatásaként a Magyar Katolikus Egyház a határainkon kívül élő magyarság felé is ha­tékonyabban tudja közvetíteni az evangéliumot. (Interjúnk dr. Seregély István egri érsekkel a 2. oldalon.) Hiányzik a vadásztörvény Szombat délelőtt tartotta a megyei vadászszövetség köz­gyűlését, amelyen részt vettek a megye 47 vadásztársaságának vezetői, illetve küldöttei. Az ülés témája az 1992. év értéke­lése, illetve az idei év feladatai­nak, pénzügyi gondjainak meg­tárgyalása. Az elnöki beszámolóból és a számos hozzászólásból kitűnt, hogy a jelenlegi törvényi ren­delkezések sok kívánni valót hagynak maguk után, hiányzik egy egységes vadásztörvény, amely eldöntené a vadászati jog kérdését is. Azzal, hogy a vadásztársasá­gok profitérdekelt szervezetek lettek, várhatóan az idén már lényegesen növekednek a tagdí­jak, amely a tagság struktúrájá­nak átalakulását is eredményez­heti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom