Új Néplap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

2 \ * . 1993. június 1., kedd Körkép Egészségesebb területi megoszlás Dr. Seregély István egri érsek a szervezeti változásokról Megegyezés Izraelben Jeruzsálem. Izraelben vasárnap véget ért a közel egy hónapja kirobbant kor­mányválság: a kabinet rendkívüli ülésén megálla­podás született arról, hogy a vallási pártok által bírált Su- lamit Aloni oktatási minisz­ter másik tárca élére kerül, s így a kiválással fenyegetőző ultraortodox Sasz párt bentmarad a kormánykoalí­cióban. Szavazási visszaélések Phnompen. A kambo­dzsai kormánypárt a válasz­tási részeredmények ideig­lenes visszatartását kérte. Hivatkozása szerint a fo­lyamatos közzététel nyo­mán visszaélések történnek a szavazatszámlálásban. Félő továbbá, hogy a kor­mányzó párt győzelmének esetében a vörös khmerek katonai támadást kezdemé­nyeznének. Merénylet Moszkva. Merényletet kíséreltek meg vasárnap Dzsohar Dudajev csecsen elnök ellen. A csecsen el­nöki hivatal szerint a cse­csen fővárosban egy isme­retlen rálőtt Dudajevre, amikor az elnök a grozniji főtéren összegyűlt ellenzéki tüntetők előtt készült be­szédet mondani. Miniszterek rács mögött Prága. A volt Csehszlo­vákia pénzügyminiszteri tárcájának két egykori gaz­dáját is elítélték Prágában a „guruló dollárok” ügyében. A 65 éves Leopold Ler és az 51 éves Járom ir Zak volt pénzügyminisztereket hét­főn két-két év felfüggesz­tett börtönbüntetésre ítélték annak a vádnak az alapján, hogy a kommunista rezsim alatt hivatali visszaélést kö­vettek el és nagy dollárösz- szegeket utaltak át illegáli­san Moszkvába. Véres csata Boszniában Belgrád. Szarajevóban hétfőre virradóra is folyta­tódott a véres csata a belvá­rosban és környékén: a la­kónegyedekben percenként lövedékek robbannak, ál­landó gépfegyverropogás hallatszik. A halottak száma 24, a sebesülteké 170 fő. A felek egymást vádolják az eddigi egyik legsúlyosabb szarajevói összecsapásért. Albán kérés New York. Sáli Berisha albán elnök a The New York Times hétfői számá­ban megjelent nyilatkozatá­ban sürgette, hogy az Egye­sült Államok és a NATO alakulatai vonuljanak be Koszovóba. Ausztria Lottó A leadott szelvények száma 2.024.190 darab volt. A lottó fogadási díj 92.443.658 schilling. A nyereményösszeg első nye­rőosztályban 13.866.548 schilling. A kihúzott számok: 13,20,21,30, 33, 35, a pótszám 26 A joker fogadási díj 21.521.607 schilling. A joker nyereményösz- szeg első nyerőosztályban 4.304.321 schilling. A jokerszám: 454.351 Bongószámok A május havi Bongó­sorsolás kihúzott nyerő­számai: 1 545 602 A Magyar Katolikus Egyház szervezeti felépítésében bekö­vetkezett változásokkal kapcso­latban telefonon villáminterjút kértünk dr. Seregély István egri érsektől, a Magyar Katoli­kus Püspöki Kar elnökétől, aki készséggel állt rendelkezé­sünkre, s egyben elnézést kért, ha az idő rövidsége miatt nem fogalmazhatott pontosabban.- A változások körülbelül egy százada aktuálisak - hangsú­lyozta. - A múlt század végén a keresztény katolikusok lét­száma nőtt, ezért a Szentszék már akkor időszerűnek látta volna az egyházmegyék határa­inak átrendezését. Azonban jött az első világháború, amely után Trianon tette szükségessé az ésszerű lelkipásztorkodási terü­letrendezést. Erre azonban me­gint csak nem kerülhetett sor, mert alig lábaltunk ki a gazda­sági válságból, máris kitört a második világháború. Mind- szenthy bíboros maga készített egy tervet, rögtön a háború után, hogy az ország lelkipász­tori ellátását eredményesebbé tevő beosztást kérjen a Szent­széktől. Hogy ez miért nem va­lósult meg, azt külön nem kell magyarázni.- Mihelyt az egyház az utóbbi években ismét visszanyerte a szabadságát, a Szentatya ma­gyarországi személyes tapaszta­latai nyomán ez a kérdés ismét aktuálissá vált. Két új egyház­megye született, s anélkül, hogy egyetlen történelmi egyházme­gyei központot megváltoztatott volna a Szentszék, Veszprémet érseki rangra emelte, s hozzá­csatolta beosztott püspökség­ként Szombathelyt és Kapos­várt, Esztergom átvette Buda­pest egész közigazgatási terüle­tét. Ezeknek az igazgatása az (Folytatás az 1. oldalról) ünnepség résztvevőit. Dr.Skultéty Sándor azt húzta alá, hogy az abonyiak rászol­gáltak a városi rangra. A vá­rosavatás emlékére festményt adományozott a polgármes­teri hivatalnak. Ezt követően dr.Kulin Sán­dor a választókörzet, Várhelyi Attila, Szolnok polgármestere a Szolnok Térségi Szövetség, Heimann Gyula jászkarajenői polgármester pedig a kör­nyező települések nevében köszöntötte az ünneplő abo- nyiakat. Gajdos István, (Folytatás az 1. oldalról) tér, Tőkési Emese és Régenhart András énekelte, közreműkö­dött a Jászberényi Palotásy Já­nos Vegyeskar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. A mű el­hangzását követően felcsattanó taps egyaránt szól a koronázási mise valamennyi közreműködő­jének, beleértve a zenekar kar­mesterét: Báli Józsefet is. A kö­zönség tetszésnyilvánítása talán elsősorban mégis a misét diri­gáló Bedőné Bakki Katalint il­lette meg. Egri Egyházmegye területéről mindig meghaladta a fizikai le­hetőségek határait. Most az Egri Egyházmegyéből a nógrádi te­rületek a Váci Egyházmegyéhez kerültek, a tiszántúli, a szatmári, a Hajdú-Bihar megyei területek pedig önálló, új egyházmegyét alkotnak. Három egyházmegye: Eger, Vác és Debrecen-Nyí- regyháza önálló érseki tarto­mány lett. A Kalocsai Egyház­megye megnőtt Bács megye es- peresi kerületeivel, a Tiszántúl pedig kiegészítette a Sze- ged-Csanádi Egyházmegye te­rületeit. A Kalocsai Érsekség beosztott püspöksége a Sze- ged-Csanádi és a Pécsi Egy­házmegye lett. így négy, egyen­ként három-három egyházme­gyéből álló érseki tartomány je­lenti a magyar egyházi közigaz­gatásnak a rendszerét.- Akik ránéznek a térképre, látják azt az egészséges területi megoszlást, amely lehetővé te­szi azt, hogy a keresztény ma­gyar megújulást egy közlekedé- sileg is, létszámában, a helyi igényeknek megfelelően kiala­kított lelkipásztori tevékenység szolgálja, amely javára válik ennek az országnak. Az egyes plébániákon tovább folyik a lel­kipásztori munka, csak az a kü­lönbség, hogy néhány vagy új, vagy más egyházmegyei köz­ponthoz tartozik. Biztos, hogy találkozunk néhány olyan anyagi, személyi gonddal, amely megoldása több időt vesz igénybe. Akármilyen beosztást is veszünk figyelembe, mindig lesz benne emberi tökéletlen­ség. Mégis, ami az egyházban érvényes, azon Isten áldása van. S azt minden hívő ember, mint az Isten áldásának megszerzé­séhez szükséges eszközt tartja számon. Gábor Abony polgármesterének ün­nepi beszéde után Pozsgai Ti­bor, az ipartestület elnöke át­adta a polgármesternek az ipartestület által a városnak adományozott zászlót, melyet Nagy András római katolikus esperes-plébános és Fábián Zoltán református lelkész ál­dott meg. A hivatalos ünnepséget kétnapos ünnepi program kö­vette, melynek egyik szín­foltja a református templom tornyában elhelyezett zenélő­óra avatása volt. A hangversenyt követően megszületett a zsűri döntése: a Tiszafüredi Énekegylet Férfi­kara és karnagya: Polgámé Szabó Katalin az Arany-fokoza­tot érdemelte ki, a Jászberényi Palotásy János Vegyeskar és karnagyai: Bedőné Bakki Kata­lin és Thormanné Huszkay Má­ria pedig az elérhető legmaga­sabb minősítést: a Hangver­senykórus büszke címet visel­heti ezután. Gratulálunk! Szathmáry Judit Várossá avatták Abonyt Gajdos István polgármester a város kulcsával S.B.-M. J. Kórusaink újabb szép sikere Pünkösdöt és gyermeknapot ünnepeltünk A szolnoki Gyer­mekváros előtt levő tel­ken, ahol majdan a gö­rögkatolikus templom áll, elkészült egy ideig­lenes imaház, melyet pünkösd vasárnapján istentisztelettel fel is avattak. A kis hajlék majdnem szűknek bi­zonyult az összegyűlt 150-200 hívőnek. A szertartás keretében Jaczkó György g.kat. lelkész 8 gyermeket, fia­talt keresztelt meg, volt elsőáldozás is. (Fotó: Imre Lajos) A Dobó úti óvodában már négy éve hagyomány a pünkösdi király és királynő megvá­lasztása a nagycsoportosok közül. A vidám versenyt vásár, szabadtéri ebéd, családi torna és sok más mókás dolog követte. Képünkön az udvaron rendezett táncház résztvevői. (Fotó: Imre Lajos) Konfirmációk es keresztelők BABASZÉPSÉGVERSENY. Szombaton hirdettek eredményt a „Baby Bell” országos üzlethálózat szolnoki boltja által rende­zett gyermekszépségver­senyben. A kismamák kö­rében jól ismert üzlet tulaj­donosa a díj átadása mel­lett bejelentette új ked­vezményüket, a törzsvá­sárlói kártyát. A kis képen a győztes, Galambos La­ura. (Fotó: Imre Lajos) 50 liter vér A gyermeknap alkalmából meghirdetett önkéntes véradó­napon Szolnok város lakossága szép számmal vette ki részét. Példa értékű, hogy százhuszon­ötén 50 liter vért adtak. Köszö­net érte! Karcagon a református egy­ház Pünkösd első napját ünnepi istentisztelettel köszöntötte. Este a Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis­kola református diakon elő­képző osztályos lányai közül ti­zenöten keresztelkedtek meg, hogy aztán konfirmációi vizsgát tehéssenek, majd úrvacsorát vegyenek a szülők, hívek előtt. A katolikus templomban szentmisét tartottak. Színes feliratok, jelképek csalogatták az apróságokat a Fidesz és a Városi Művelődési Központ közös gyermekbulijára Szolnokon. Meg is telt a ház az önfeledt picik kellemes zsiva­jával. A műsorvezetőként jól ismert Varga Sándor irányította játékos vetélkedő során számta­lanszor gurgulázott fel a kaca­gás az apró torkokból. És aki nyert a székfoglalóban, vagy a táncversenyen, boldogan vette át ajándékát. Dudás Zoltán éne­kes-gitáros gyermekdalai elér­tek a cseppnyi szívekig. Kissé szokatlan módon adták elő a békéscsabai Jókai Színház mű­Pünkösd hétfőjén a Bel- canto (szép ének) kórus adott hangversenyt. A kórus egy éve alakult a zeneiskola ének tanszakos hallgatói közül. Repertoárjukat egyházi, az ünnephez kapcsolódó latin nyelvű ' énekekből állították össze. A hétfő esti szentmisével és istentisztelettel ért véget az ünnep a városban.-de ­vészei a Piroska és a farkas című mesedarabot, a kicsik odaszaladtak a színpadhoz és élénk eszmecserét folytattak a szereplőkkel. A program végén minden csemete egy naranccsal lett „gazdagabb”, s hazafelé menet egy-egy Fidesz-lufit lobogtatott boldogan. Két kisgyermek pi­tyereden el csendesen, nekik nem jutott a felfújt játékból, a szervezők talán nem is számí­tottak ekkora érdeklődésre. De a tartalékból előkerítették a hi­ányzó léggömböket, s ismét az öröm jelei kerültek a lurkók ar­cára. - sóit ­Mosolygós arcok MENTŐBEMUTATÓ. Szolnokon szombaton délelőtt a VMK és a Pelikán Szálló közötti területen bemutatót rendezett a mentőszolgálat. Az imitált közlekedési baleset helyszí­nére pillanatok alatt megérkeztek a mentőkocsik, majd a tűzoltók is. A gyakorlatot fo­lyamatosan konferálták, így mindenki tudhatta, mi miért történik. Közben az érdeklődők megtekinthették a mentők felszerelését is. Képünkön a helyszínre érkező orvos vizs­gálja az autóban rekedt „sérültet”. (Fotó: Imre Lajos)

Next

/
Oldalképek
Tartalom