Új Néplap, 1993. május (4. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-01 / különkiadás

A szolnoki majális részletes tiszaligeti programja, térképpel a 8. oldalon Antall Ukrajnában Ungvár. Antall József miniszterelnök tegnap reg­gel rövid munkalátogatásra Ukrajnába utazott. Kíséretében van Je­szenszky Géza külügymi­niszter. Ungváron került sor szűk körű és plenáris tárgya­lásra Leonyid Kravcsuk uk­rán elnökkel, illetőleg a vendéglátók küldöttségével. A kétoldalú és a regioná­lis együttműködés tovább­fejlesztését célzó megbeszé­lések végeztével, a délutáni órákban érkezett haza a mi­niszterelnök. Kiállítás Vasárnap délelőtt 11 órakor nyílik a Szolnoki Galériában a XV. országos amatőr képző- és iparmű­vészeti kiállítás a Magyar Művelődési Intézet kortárs művészetek osztálya szer­vezésében. A megnyitót délután 2- kor a Városi Művelődési Központ előadótermében szakmai konzultáció kö­veti az alkotók, a zsűri és művészettörténészek rész­vételével. Képünköm Wágner Fe- rencné Kszói erdőrészlet című alkotása. Közgazdász Napok Szolnok. Május 3-án, hét­főn Közgazdász Napok programsorozata kezdődik meg a megyeszékhelyen. A több, jeles előadót fel­vonultató eseménysor hétfői napján Szolnokon, a Tech­nika Házának nagy tanács­termében gazdaságunk ki­bontakozásának lehetőségei­ről tart előadást dr. Veress József egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Tár­saság főtitkára. Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 18. heti lottósorsolás nyerőszámai a következők: 36, 42, 85, 89, 90 Napos idő Folytatódik az évszakhoz ké­pest meleg, napos, száraz idő. A hőmérséklet csúcsértéke 20-23 fok közelében lesz. Május első napja: Mégis, kinek az ünnepe? Az idén is piros betűs és munkaszüneti nap május el­seje, csak éppen a naptár jó­voltából szombatra esik. Kissé talán más lesz, mint akár két évvel ezelőtt volt, nem is be­szélve a két évtizeddel koráb­biról. Csak néhány helyen lesz felvonulás, s mint a gyerekek léggömbje, szétpukkant a ko­rábbi egy-nap-felhőtlen-vi- dámság is. Pedig a legszebb tavaszi hónap, május első napja év­századok óta ünnep Európá­ban. Falun ilyenkor állítanak feldíszített májusfát a lányos házak elé a legények, a múlt század nyolcvanas éveiben Chicagóban éppen ezt a napot választották a politikai és szakszervezeti követelések napjául. Hivatalosan 1889-ben, a II. Intemacionálé Párizsban tartott alakuló kong­resszusának határozata alapján lett május 1. a munka nemzet­közi ünnepe. Az első viláháború kitörése előtti vészterhes időben, 1914-ben az agg császár, Fe­renc József betiltotta május el­seje megünneplését,. a?tán.,kö­vetkezett 1919, a Tanácsköz­társaság, s vele május elseje nagy felvonulással, népünne­péllyel. A két világháború kö­zött - ha nem is volt piros be­tűs nap - megmaradt munkás­ünnepnek. A társadalmi fe­szültségek hol csendes tünte­tésekben, hol véres összecsa­pásokban fejeződtek ki. 1945 után Magyarországon piros betűs ünnep lett május első napja. Milliók masíroztak a díszemelvények előtt, zász­lók lengtek, léggömbök repül­tek, vagyis a lényegről a látvá­nyos külsőségekre, a demonst­rációra helyeződött a hang­súly. Ma megint másként gon­dolkodunk erről a napról, de vajon ez azt jelenti-e, hogy nem vállaljuk május elsejét? A válasz e nap eredeti gon­dolatához való visszatérésben rejlik. Ez pedig nem más, mint a dolgozó ember kiállása ér­dekeinek védelmében, s az az igénye, hogy társai vele együtt fejezzék ki és képviseljék a közös érdekeket, így együtt ugyanis már erőt tudnak mu­tatni sorsuk remélt jobbra for­dítása érdekében. A munkavál­lalók érdekeinek kifejezésére, egyéni és kollektív képvisele­tére ma sincs kevésbé szükség. Sőt, a mai viszonyok között nálunk akár a vállalkozó is ke­resheti a módját annak, hogy nyilvánosan is fellépjen a gaz­daságot megújítani akaró tö­rekvéseinek védelmében. S hogy május elsejét illetően igen sokan megtalálhatják az ünnep nekik tetsző tartalmát, azt bizonyítja az a tény is, hogy a római katolikus egyház papjai Józsefet, a munkást di­csérik ezen a napon az oltárok előtt. S mégis, kinek az ünnepe május elseje? Válaszoljunk inkább úgy: mindazoké, akik ezt a napot választják jogos társadalmi és gazdasági édeke- iknek kifejezésére. S akik úgy érzik, hogy má­jus elseje számukra sem ezért, sem másért nem igazán ünne­pelni való? Örüljenek a megújuló ter­mészetnek, és a tavasz első vi­rágaiból kössenek szép csok­rot május másodika ünnepelf- jeinek - az édesanyáknak.-szm-. A döntéshez egy nap elég „Polgármester nem leszek” A diákpolgármester Csopka Szilvia tegnapi programja igen zsúfolt volt, a reggeli postabon­tás is elmaradt emiatt. A VCSM Rt. közgyűlésén vett részt, me­lyen a döntéshozatalban részt vállalt, polgármesterként szava­zott. Az iskolájában - a Ruhaipari vatalt felkereső polgároknak adott felvilágosítást, segítséget. Szeretnék megrendezni min­den évben a diákpolgármester- választást, és ezt hagyománnyá kívánják tenni a városban. Eh­hez alapítványt hívtak életre, így minden évben az alapítvány támogatásával rendeznék meg a A „régi” polgármester átad ja a napi ügyeket az „újnak”. Szakközép)- és Ipari Szakmun­kásképző Iskolában - kis mű­sorral kedveskedtek diáktársai a diákpolgármestemek. Látoga­tást tett a Kereskedelmi Szak- középiskolában és a Széchenyi Gimnáziumban. Köszönetét tolmácsolja a rendőrségnek, mivel jelentősen segítették programja megvalósításában. Ebéd után német vendégek ér­keztek a polgármesteri hiva­talba, itt mondott köszöntőt. A délutáni program kereté­ben meglátogatta a színházat. A diákpolgármester-választás em­lékére fát ültetett a városháza udvarán. Részt vett a napi ügyek intézésében is, így a hi­választást, de nem ebben az időpontban, hanem ősszel, ok­tóberben. Ezenkívül még két alapítványt létrehozását kezde­ményezték, az egyik a fiatal művészeké, alkotóké, míg a másik a diákönkormányzatok támogatására fog létrejönni. A fiatal polgármester felnőtt­ként, teljes értékű polgármes­terként vett részt minden prog­ramban. A köztársasági elnök­kel nem beszélt a közvetlen te­lefonján, bár Várhegyi Attila megmutatta neki, melyik az. Azonban küldött Göncz Árpád részére egy táviratot, melyben köszönetét fejezte ki. ( Folytatás a 2. oldalon ) Tiszaföldvár hivatalosan is város lesz Ma ünnepélyesen várossá nyilvánítják Tiszaföldvárt. Eb­ből az alkalomból beszélget­tünk el néhány helybelivel, mondják el, mit szólnak a tényhez. A gyönyörű napfényes idő­ben előbb a múzeumban érdek­lődtem Gyevnár Lászlótól, a múzeum munkatársától- Mint tősgyökeres földvári, örülök a ténynek, de attól félek, hogy erre a helyzetre nem éret­tek még a lakosok. Ahogyan adnak a kultúrára, a művelt­ségre, ilyen értelemben nem érett a helyzet.- De hátha azáltal érnek meg, hogy város lesz Tiszaföldvár!- Hát, reméljük, hogy így lesz! Én azt hiszem, hogy a földváriak kétharmada mo­solygott csak, hogy: ó, hát város ... Ez egy folyamat eredménye csak. Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb város kell hogy le­gyen ilyen jellegű nagyközség.- Azonban ez rangot ad a te­lepülésnek. Nem büszkék erre?- Ne csak erre legyenek büszkék! Igaz, erre is lehet majd az elkövetkezendő két generá­ció, hogy várossá lett. Hanem szerintem az itteni vezetésnek és a szellemi életnek meg kell előlegeznie a bizalmat a jövő nemzedéke számára. Ezt tartom fontosnak. Azzal lesz majd vá­ros - talán évek múlva -, ha a stafétabotot megfelelően viszik a szellemi életben, a pártélet­ben. Nem pedig veszekednek és marakodnak.- Hátha a városért civakod­nak? __- Áh! Inkább az egyéni érde­kekért, a kis és nagy kölöncö­kért! Széthúznak az emberek. Mondom: a bizalmat kell meg­előlegezni, de fontos a kultúra (Folytatás a 2. oldalon) Ünnepi műsor Az önkormányzat ven­dégházában (Malom utca 1.) adják át 10 órakor a várossá avatást tanúsító oklevelet. Ünnepi beszédét mond dr. Latorcai János ipari és keres­kedelmi miniszter. A nap folyamán sport- és kulturális rendezvényeket tartanak. Az országos meg­hívásos úszóverseny amelynek fővédnöke Gyar­mati Dezső országgyűlési képviselő - 11.30-kor kez­dődik a strandfürdőben. Dél­után egy órakor a városi sporttelepen kispályás foci- tornát rendeznek. Á kezdő­rúgást Puskás Ferenc végzi el. Ugyancsak 11.30-tól a középiskola előtti téren ma­jális kezdődik. Este 7-től a vendégházban bált rendeznek. Jász-Nagykun-Szolnok megye Munkanélküliségben a negyedik Kormányszóvivői tájékoztató A területfejlesztési támogatás fontos témája volt a tegnapi kormányülésnek. Megalkották azt a határozattervezetet, mely az irányelvekről és a kedvez­ményezett területek besorolási feltételrendszerérői szól. Az Új Néplap a részletekről érdeklő­dött a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón.- Hogyan történik a besoro­lás?- A besorolás feltételrendsze­rére több vizsgálat, elemzés ké­szült, s valamennyi változat alapján modellszámításokat vé­geztek. Az elemzések eredmé­nyei azt mutatják, hogy az elfo­gadható módszertani megoldá­sok közel azonos települési kört határoztak meg.- Milyen kép alakult ki a tele­pülések elemzéseiből?- A településszintű elemzések azt mutatták, hogy a korábban összefüggő elmaradott tömbök felszakadoznak kisebb térsé­gekre. Például a baranyai me­gyehatár mentén található ilyen, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, vala­mint Nógrád megyében. A He­ves, Szolnok, illetve Hajdú-Bi- har megye határán fekvő Kö- zép-Tisza mente térsége is ide sorolható. Konkrétan Jász-Nagy- kun-Szolnok megye hányadik a sorban?- Rendkívül bonyolult és kö­rültekintő számításokat kell el­végezni ennek megállapításá­hoz, s amint említettem, több­féle elemzés történik. Az elma­radottság kritériuma általában az, hogy - a sokaságra jellemző értéktől - eltér valamennyi mu­tató. Tehát ehhez mindegyik számítás eredményéből ■ kiala­kult sorrendet ismertetni kel­lene. Ha például a munkanélkü­liség arányát tekintjük elsődle­ges mutatónak, akkor a negye­dik helyen áll. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom