Új Néplap, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

2 Körkép 1993. április 1., csütörtök Kivonulás Mintegy 1500 orosz katona és családtagja indult haza Kubából ezen a héten - je­lentette az Interfax hírügy­nökség az orosz külügymi­nisztérium illetékesére hi­vatkozva. Mint közölte, folynak a tárgyalások arról, hogy mi legyen a sorsa a szigetor­szágban a szovjetek által lé­tesített kémközpontnak. NATO-tagság? Lengyelország, Magyar- ország, Csehország és Szlo­vákia sorsa változatlanul igen fontos az Egyesült Ál­lamok számára. Ezek közül az államok közül kerülnek ki majdan egy kibővített NATO új tagjai - válaszolta kedden egy kérdésre War­ren Christopher. Görög tiltakozás Eredménytelenül ért vé­get kedden a Biztonsági Tanács konzultációja Ma­cedónia ENSZ-tagsága ügyében. Görögország csak abban az esetben hajlandó elfogadni északi szom­szédja felvételét a világ- szervezetbe, ha annak zász­laját nem vonják fel az ENSZ székhelyén. Vége a lázadásnak A biztonsági erők lever­ték a mozambiki elnöki gárda zsoldemelést köve­telő lázadását. A mozam­biki rádió jelentése szerint az összecsapás következté­ben számos katona megse­besült, pontos számuk azonban egyelőre nem is­mert. Az elégedetlenség a múlt héten szerdán csapott át nyílt lázadásba, amikor az 1800 tagú elnöki gárda katonái túszul ejtették egyik parancsnokukat. Emléktábla Szilárd Leó, a világhírű magyar származású ameri­kai fizikus emléktábláját avatták fel kedden este a washingtoni Dupont Plaza Hotelben. Szilárd, akinek nagy szerepe volt a Manhat- tan-tervben, az amerikai atomfegyver kidolgozásá­ban, 1961-64 között lakott az ismert szállodában. Rendkívüli állapot Rendkívüli állapotot és kijárási tilalmat léptetett életbe a kommunistabarát tádzsik vezetés a köztársa­ság délnyugati részén fekvő Hation területen, és ennek központjában, Kurgán-Tü- bében. Egyidejűleg Dusan- bében, Tádzsikisztán fővá­rosában újabb rendkívüli in­tézkedéseket hoztak. Ellenőrzés A japán kormánypárt a választási reformra és a po­litikai adományok szigorú ellenőrzésére vonatkozó ja­vaslatot fogadott el. A kor­rupció, a politikai és az üz­leti élet közötti összefonó­dás enyhítése érdekében bevezetnék Japánban a pár­tok állami finanszírozását. Menekültek Ugyanolyan tragikus tö­megjelenetek játszódtak le a kelet-boszniai Srebrenicá- ban szerdán, mint a hétfői evakuálásnál: több embert halálra tapostak, amikor a menekültek megrohantak 14 teherautót, hogy feljus­sanak az ENSZ-konvojra. Egyelőre nem ismeretes, a legújabb tumultusban há­nyán sebesültek vagy haltak meg. Tizennégy kamion vitt humanitárius segélyt az ost­romlott Srebrenicába, ahol mintegy 60 000 muzulmán zsúfolódott össze, a város eredeti lakosságának több­szöröse. Szolnokon a Közép-Európai Rendőrakadémia hallgatói Nemzetközi összefogással a bűnözés ellen A Közép-Európai Rendőr- akadémia hallgatói tettek teg­nap látogatást a Jász-Nagy- kun-Szolnok Megyei Rendőr­főkapitányságon. A környező országok közül Csehország, Lengyelország, Ausztria, Szlo­vákia és Szlovénia mellett ter­mészetesen Magyarország is képviseltette magát. Az akadémia bécsi székhely- lyel működik, a képzés jelentős része is ott történik, német nyelven. Kiegészítő képzések folynak Budapesten, Pozsony­ban és Prágában. Az oktatás célja az egyes or­szágok rendőri szervei közötti kapcsolatok elmélyítése, egy­más büntető jogának megisme­résére. Ezen kívül a féléves képzés alatt elsajátítják hallga­tói az Európai Közösség ide vo­natkozó érvényes szabályait, az emberi jogok nemzetközi előí­rásait. Személyes kapcsolatok alakulnak ki, így a nyomozói munkában egymás segítése túl­nyúlik a hivatalos jellegen. Könnyebbé válik a nemzetközi és szervezett bűnözés elleni harc, egy-egy akciót öszehan- goltan tudnak végrehajtani a szomszéd országok bűnüldözői. A jelenlegi látogatás célja is ez, megismerjék a rendőrhatóságok szervezeti felépítését, bűnügyi technikai és informatikai felsze­reltségét. Ennek szellemében zajlott a tegnapi nap, Kálmán Jenő rendőr alezredes, főkapi­tányhelyettes vezetésével. Á csoport kíséretében utazó dr. Csobod Sándor rendőralez­redes, főiskolai docenstől meg­tudtam, az országosan egyedül­álló korszerű informatikai rendszer miatt esett a választás megyénkre - többek között. Ugyanis az ismeretlen tettesek felderítési arányszáma is kiváló - 40 százalék, míg például Bécsben ugyanez a szám 28 százalék. A nap szívélyes, baráti lég­körben telt el. Ä látogatók di­csérték a kapitányság munkáját, szervezettségét és jelentős ta­pasztalatokkal távoztak. Vági E. Zoltán Tiszafüreden Kritikus a szociális helyzet Tegnap tartotta ülését a tisza­füredi képviselő-testület, ahol a feszítő gondokról is tárgyaltak. A városban a munkanélküliség már meghaladja a harminc szá­zalékot. A munkanélküliek - számuk közelíti a 3 ezret - jelen­tős hányada 1993-ban kikerül a segélyben részesülők köréből. Ez a tény a szociális támoga­tásra szorulók számát már érez­hetően növeli. A testület azon­ban képtelen a szociális segé­lyek összegét emelni, ígyéves szinten még 10 millió forint hi­ányzik a város kasszájából. Központilag alig tudnak fejlesz­tésre, beruházásokra költeni, a tartalékok képzése egyenesen reménytelen. Talán kivétel a gázprogram. Ezt is Tisza- csege-Egyek-Újszentmargita te­lepülésekekkel társulás formá­jában valósítják meg. így is szükség lesz azonban 1994-ig 120 millió forint központi hitel felvételére. Jelentős gond, hogy megoldatlan 18 intézmény 31 önálló épületének gázellátása, mert ez további 75-80 millió fo­rint többletkiadást jelentene. A közalkalmazottak 13. havi bérének TB-járulékának sincs még meg a fedezete, ami 25 millió forintos nagyságrendű. Halaszthatatlanul megoldásra vár a Széchenyi iskolát, szak­munkásképzőt, sportcsarnokot , könyvtárat magába foglaló épü­letegyüttes beázásának meg­szüntetése, hiszen az épület esős időben életveszélyes. A kivitelezővel szemben már megnyerte a pert a város, de kö­veteléseit nem tudja érvényesí­teni mert a SZOTEV ellen cső­deljárás van folyamatban. így ez a 30 millió forint is a fedezet­len pénzösszegek kategóriáját terheli. Egyáltalán nem túlzott tehát az állásfoglalás, hogy je­len válságos helyzetében az ön­kormányzat 1??3. évi költség- vetési kondíciói eléggé kilátás­talanok. Pontpsabbapj-^egítség nélkül nem megoldhatók. P. M. A privatizáció máshol sem más Tegnap Szolnokon, az Ál­lami Számvevőszék megyei ki- rendeltségén járt dr. Hagel- mayer István, az ÁSz elnöke, aki tágyalásokat folytatott Vár­hegyi Attila polgármesterrel is, majd meglátogatta a Művészte­lepen Nagy István művészt. A privatizációt érintő kérdésünkre az elnök úr kifejtette, nem ismer olyan országot, ahol tökéletesen menne az. A fő gond, ha ala­csony áron értékesítenek, akkor nincs elég bevétele a költségve­tésnek, ha meg túl magas az ár, nincs vevő. Ezért merül fel a külföldiek bevonása a privati­zációba, ami jó véleményt, de ellenérzést is szül, hiszen sokan úgy vélik, kiárusítják az orszá­got. Az ÁSz-nak az önkor­mányzatok ellenőrzésében be­töltött szerepéről kijelentette: hazánkban 3200 önkormány­zatra mindössze 120 „embere” jut. Ez nagyon kevés. Finnor­szágban vagy Angliában 400-450 önkormányzat van. ta Boregyezmény Az Európai Közösség Brüsszeli Bizottságának borszakértői várhatóan csütörtökön dönte­nek: engedélyezik-e a magyar boregyezmény parafálását. Po­zitív döntés esetén a szerződés ez év augusztusában életbe lép­hetne. A szerződés a borok ere­detvédelmét és kereskedelmét rögzíti. Az eredetvédelemre azért van szükség, hogy a ha­gyományos elnevezésű törté­nelmi borok védettséget élvez­hessenek, míg a dokumentum kereskedelmi része a kedvez­mények mértékét tartalmazza. Eszerint 1993-ban Magyaror­szág 187,5 ezer hektoliter bor kivitelére 20 százalékos vám- kedvezményt kap. A vagyon tikos A vagyonnyilatkozat-tételi kö­telezettség előírásáfa vonatkozó rendelkezések teljes egészében alkotmányellenesek, ezért azo­kat az Alkotmánybíróság meg­semmisíti. A határozat indoko­lásában rámutatott: az indítvá­nyozók által támadott jogszabá­lyok a jövedelemadó ellenőr­zése, a be nem vallott jövedel­mek feltárása és az arányos köz­teherviselés érdekében írják elő a vagyonnyilatkozat-tételi köte­lezettséget. Ezek a szabályok azonban nem alkalmasak a ki­tűzött cél elérésére. Az Alkot­mánybíróság szerint a magánti­tok és a személyes adatok vé­delméhez való jog korlátozása a kifogásolt törvényben megha- aránytalan beavatkozást jelent az alapvető jogokba, ezért a va­gyonnyilatkozat szabályai al­kotmányellenesek. (MTI) Labdarúgó világbajnoki selejtező Magyarország - Görögország 0-1 (0-0) Népstadion, 30 ezer néző, vezette: Krug (Augar, Lommer, mindhárom német) Magyarország: Petry - Te­lek, Csábi, Disztl - Pisont, Urbán, Détári, Eszenyi, Duró - Kiprich, Kovács. Szövetségi kapitány: Jenei Imre. Görögország: Minu - Ma- nolosz , Kolitszidakisz - Mit- ropulosz, Kalitszadikisz, Ni- obliasz, Tszaluhidisz - Mah- lasz, Marangosz. Szövetségi kapitány: Alketosz Paragui- lasz Csere: Disztl h. Nagy T. a 35., Marangosz h. Antoniu a 65., Pisont h. Balogh a 72., Ma­iasz h. Frantszeszkosz a 81. percben. Gószerző: Aposztolakisz a 71. percben, 11—bői. Sárga lap: Urbán a 2., Csábi a 3., Tszaluhidisz a 6., Telek a 61.percben. Mondhatni, sorsdöntő mér­kőzésre készülődött válogatot­tunk a görögök ellen, hiszen pontvesztés esetén szinte biz­tosnak látszott, hogy nemzeti ti­zenegyünk nélkül rendezik jö­vőre az amerikai huszonnégyes döntőt. Régen voltak annyian a Népstadionban, mint tegnap este. Számunkra nem igazán jól indult a találkozó, egy percen belül két játékosunk kapott sárga lapot Krugtól. 6. perc: Détári 26 méteres szabadrúgása jobb kapufáról pattant ki, az ismétlés az oldal­hálóban akadt el. 9. perc: Kiprich a szélről be­fordulva szöktette Kovácsot, a légiós csatár erős, de nem he­lyezett lövését Minu kibok­szolta. II. perc: Pisont kicentizett szöktetését Kovács tizenhat mé­terről gyengéden a bal sarokra helyezte, Minu nagy örömére. 27. perc: Aposztolakisz át­adását Dmitropulosz futtából, tizenöt méterről zúdította a kapu irányába, a labda a jobb kapufa tövét súrolva hagyta el a játékteret. 32. perc: Kiprich begurítását Détári középről a bal oldalon felfutó Duró elé tálalta, akinek késleltetett kapuralövése el­akadt a bevetődő Kolitnidakisz testében. 50. perc: Tszintakisz meg­forgatta Nagyot a bal oldalon, beívelését Dmitropulosz nyolc méterről alig fejelte fölé. 63. perc: Détári két finom csel után Kiprichez játszott, akinek hosszúra sikerült szökte­tését Kovács az ötös sarkán „el­törte”. 71. perc: Tsziantakisz robo­gott el a balszélen, félmagasan belőtt labdáját Telek vállal pró­bálta eltéríteni, Krug azonnal a büntetőpontra mutatott. A ti­zenegyest Aposztolakisz kímé­letlenül a kapu közepébe vágta, 0-1. 78. perc: Mitropulosz hosszú indításába Nagy belevetődött, a róla lepattanó labdát Petry elő­ször labbal megszelídítette, az­tán kézzel kidobta. Krug köve­tett szabadrúgást ítélt alig nyolc méterről, amelyet Dmitropulosz lágyan kapura ívelt, Petry azon­ban kitenyerelte a labdát. 88. perc: Kiprich viharzott el a jobb szélen, visszagurításából Détári, tizenkét méterről ki­hagyta az utolsó lehetőséget. A beígért első negyedórás letámadás nem jött be, ami után a fizikailag képzettebb görögök bátrabbá váltak. Ve­szélyes kontrákkal próbálták bevenni Petry kapuját, amely ha büntetőből is, de sikerült. Hét légióssal felálló válogatot­tunk minden elképzelés nélkül vergódte végig a kilencven percet. Fillérekért adták Jászberényben gazdát cserél az Ifjúsági Ház Tizenöt éve, 1978 novembe­rében avatták fel a Munkás és Ifjúsági Házat. A Bercsényi út elején a városi könyvtár mellé - azzal össze is kötve - építtette a Hűtőgépgyár, hogy szolgálja a munkásművelődést, a gyár kul­turális igényeit. Amikor a gyár az Elektrolux tulajdona lett, az Ifjúsági Ház rajta volt a leltáríven. A svéd tu­lajdonos azóta több, a gyár pro­filjába, s a távlati elképzelé­sekbe nem illő részlegtől meg­vált, így például az állatkert ta­valy lett a városé. Az Ifjúsági Ház eladása pedig most került napirendre. A tulajdoni viszonyok rende­zése során derült fény arra, hogy csak a felépítmény az Elektrolux tulajdona. Ugyanis a tanács telkére épült akkor a ház, a földhivatali bejegyzés szerint a telek ma is a városé. Logikus tehát, hogy a ráépí­tett ingatlant a telektulajdonos vegye meg. Az Elektrolux veze­tői az eddigiek során is tudomá­sul vették, s tolerálták a város lehetőségeit. A Hűtőgépgyár „tradícióit” mintegy folytatva, nagyvona­lúan jártak el. Ugyanis könyv szerinti értéken, összesen 7,5 millióért adták el a 30-40 mil­liós épületet. Igaz, kikötötték, hogy az ott dolgozókat továbbra is foglalkoztatnia kell az ön- kormányzatnak, s azt is, hogy a Hűtőgépgyár esetenként igénybe vehesse az Ifjúsági Há­zat. Az önkormányzat nem mu­lasztotta el a kedvező lehetősé­get, mivel a könyvtárral, s a kö­zelben épülő sportcsarnokkal együtt egy kulturális centrum van kialakulóban a város szívé­ben. Ugyanakkor a vételt csak július elsejével hagyták jóvá, mivel a fenntartásra is kell gon­dolni. Márpedig az sem kevés, s ilyen kiadásokkal nem számol­tak a költségvetés készítésekor. A vételár pedig a privatizációs tartalék - az 1991-ben eredeti­leg 277 millió volt - összegét apasztja tovább. Megváltoztatta a testület ugyanis azt a januári döntést, miszerint akkor - a megmaradt 140 millióhoz nem nyúlnak. Eszerint ebből fedezik az Ifjú­sági Ház vételárát, s a Tűzoltó­ság számára is adnak 1,8 mil­liót, szintén a privatizációs tar­talékból. Kiss Erika Orgonahangverseny a szolnoki Belvárosi nagytemplomban Minden bizonnyal az I. Zenei Fesztivál gazdag eseménysoro­zata vonta el a zenebarátok fi­gyelmét Szathmáry Zsigmond kedä esti Hangversenyéről; a N^mzpti Filjiarmón ia szervezte koncertet mérsékelt érdeklődés előzte meg. Az orgonaművészt és a kon­certen közreműködő Szathmáry Anikó Katharina hegedűmű­vésznőt lapunk egyik korábbi számában bemutattuk - a Szol­noki Szimfonikus Zenekar va­sárnap esti, a megyeházán adott hangversenyének kritikájában mindkettőjüket méltattuk. Szathmáry Zsigmondnak az est karmestereként, a hegedűmű­vésznőnek Mozart A-dúr ver­senyművének szólistájaként tapsolhatott a szolnoki közön­ség. Szathmáry Zsigmond a kor­társ zene apostola; törekvése az új zene tolmácsolása terén ösz- szecseng a Liszt Ferenc Kama­razenekar hitvallásával, melyet a művészeti vezető, Rolla János így fogalmazott meg: ezeknek a műveknek el kell hangzaniok ahhoz, hogy a természetes kivá­lasztódás megtörténhessék. Nos, John Cage rendkívül külö­nös, olykor meghökkentő hang­effektusokban bővelkedő variá­ció-sorozata - mely művet Bux­tehude fisz-moll prelúdiumának és fúgájának tolmácsolását kö­vetően tűzött műsorára az orgo- naművesz - bizonyára két tá­borra osztotta a koncert hallga­tóságát. E sorok írója azokhoz csatlakozik, akik az orgonamu­zsikában is szeretik az újat meg­ízlelni. A Szathmáry Zsigmond tol­mácsolta kompozíciók sorából kétségkívül J.S. Bach monu­mentális műve: a Passacaglia és az azt követő fúga szerezte a legnagyobb élményt; az orgo­naművész a koncert végén Liszt Ferenc: B-A-C-H prelúdiumá­nak és fúgájának előadásával tette emlékezetessé szolnoki fel­lépését. Szathmáry Anikó Katharina számyalóan szép hegedűhangja kitűnően érvényesült a hatalmas templom falai között. Az orgo­naművész kíséretével előadott három kompozíció - Händel: D-dúr Szonáta; Beethoven: F-dúr Románc; F. Kreisler: Pre­lúdium és Allegro - mindegyi­két igazi élmény volt hallgatni előadásában. A hangverseny végén a kö­zönség tapssal köszönte meg a művészeknek a szép koncertet. Szathmáry Judit A JÁSZKUN VOLÁN Rt. hasznosításra felajánlja (bérbe adja) az alábbi helységekben lévő raktárépületeit: SZOLNOK, JÁSZBERÉNY TISZAFÜRED, KISÚJSZÁLLÁS, MEZŐTÚR, továbbá KUNHEGYESEN lévő komplex telepét. Bővebb információ: JÁSZKUN VOLÁN Rt. Szolnok, Nagysándor J. út 24. Telefon: 56/375-576, 56/420-111/161 *22647/1H*

Next

/
Oldalképek
Tartalom