Új Néplap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-04 / 2. szám

Hírek—információk—érdekességek 1993. JANUAR 4. 1993. január 4., hétfő, Titusz, Leona napja Napkelte: napnyugta: Holdkelte: holdnyugta 7.32 órakor, 16.07 órakor. 12.27 órakor, 3.17 órakor. V Eseménynaptár 350 éve született Isaac Newton angol fizikus, ma­tematikus, csillagász. Cambridge-ben tanított, majd közel 25 évig volt a Royal Society elnöke. Leg­nagyobb érdeme, hogy megalkotta a tömegvonzás, a gravitáció törvényét, s er­re vezette vissza a bolygók mozgását és az árapály je­lenségét is. Kis eltéréssel kiszámította a Hold gyorsu­lását, és kimutatta, hogy a fehér fény a szivárvány szí­neire bontható. Kidolgozta az infinitezimális számítást, a differenciál- és integrál- számítás egyik változatát. A mechanika általa alkotott és az ő nevét viselő alaptör­vényeivel Newton alapozta meg a klasszikus elméleti fizikát. Kiváló képességeire jellemző, hogy egy 6 hóna­pos határidőre feladott probléma megoldását egyetlen éjszaka elvégezte. Mechanikus materialista világképe nagy hatást gya­korolt a materialista filozó­fia metafizikus irányú fejlő­désére, s emiatt életműve nem kerülhette el Engels bí­rálatát. Ökumenikus egyházi naptár Január 4., hétfő, köznap. Ti­tusz: latin eredetű név. Jelen­tése: mezei galamb. Híres vise­lője és védőszentje Szent Pál apostol tanítványa. Leona: latin eredetű név. Jelentése: nőstény oroszlán. Virágja a tátika. Híres viselője és védőszentje egy, a IV. században élt művelt római özvegy, aki a Szent Jeromos bib­liafordító körül csoportosuló jámbor nők köréhez tartozott. Az ortdox egyházban a 70 szent apostol és Szentéletű Thoktisz- tosz napja. A rejtély tovább folytatódik Százhárom esztendővel a mayerlingi tragédia után - ami­kor a 30 éves Rudolf osztrák-ma­gyar trónörökös és 18 éves barát­nője, Vetsera Mária bárónő ön­kezével vetett véget életének, legalábbis a hivatalos verzió sze­rint, a Bécs közelében levő va­dászkastélyban - ismét az osztrá­kok érdeklődésének középpont­jába került a szerencsétlen sorsú szerelmespár. Az történt ugyanis, hogy a nagy példányszámú bécsi Kro­nenzeitung hírt adott róla, egy linzi üzletember telefonon kö­zölte a szerkesztőséggel, biztos tudomása van róla, hogy Vetsera Mária koporsóját ellopták a hei- ligenkreutzi kriptából, ahol sze­relmével, Rudolffal együtt örök pihenőre lelt. A Kronenzeitung azonnal hivatalos útra terelte a bejelentést, és az illetékes bíró­ság haladéktalanul elrendelte a kripta felnyitását. A bejelentés igaznak bizonyult - Vetsera Má­ria koporsója üresen feküdt a kriptában. Segítség a gépjárművezetőknek A Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vezető­sége 1993 januárjától a gépjárművezetők elsősegélynyújtó oktatása és vizsgáztatása érdekében készséggel áll az érdekeltek rendelkezé­sére. Tájékoztatásért a Vöröskereszt területi szervezeteihez fordulhat minden érdeklődő. Néptáncoktatói tanfolyam indul zését, ahol a végzett hallgatókat foglalkoztatni akarják, ahol a néptánc oktatására igény van, de ezt pedagógushiány miatt nem tudják megvalósítani. Ezen isko­lák tanulói részére néptáncfog­lalkozások lesznek januártól szombatonként 9.00-10.30-ig a HEMO-ban, s amint a tanárhi­ány megoldódik, a csoportok visszakerülnak az iskolába. A felsorolt tanfolyamokkal kapcsolatban részletes tájékoz­tatást keddenként 15-16 óráig, szombatonként 9-11 óráig a HE- MO I. emeleti társalgójában dr. Kovács Sándomé ad az érdeklő­dőknek. A Szolnok Táncegyüttes veze­tősége a néptáncoktatás iránt ér­deklődők számára januártól alapfokú néptáncoktatói tanfo­lyamot indít, amely az általános iskola 3-4. osztályos anyagának megtanításához nyújt segítséget. A foglalkozásokat szombaton­ként 11 .00-12.30-ig tartják a HE­MO-ban (Szolnok, Táncsics u. 5-9.) Emellett „C” kategóriás nép­táncoktatói tanfolyamot is indí­tanak. A jelentkezés érettségihez kötött, a tanfolyam vizsgaköte­les. Sikeres vizsga esetén műkö­dési engedélyt biztosít. Várják azon iskolák jelentke­A Galéria Baráti Köre közgyűlése Szolnok. A Szolnoki Galéria Baráti Köre Kulturális Egyesület éves rendes közgyűlését január 25-én 17 órakor tartja a Magyar Honvédség Helyőrségi Klubjá­nak nagytermében (Táncsics út 5-9. szám. II. emelet). A közgyű­lés résztvevői beszámolót hall­gatnak meg a múlt év zárszám­adásáról és az idei év működési költségvetéséről; illetve határo­zatokat hoznak a felmerülő kér­dések megvitatása után. Hagyományaiknak megfele­lően a közgyűlésen képzőművé­szeti műtárgyakat sorsolnak ki a tagság körében. A sorsolási je­gyeket a közgyűlésen megjelent tagok számára a gyűlés megkez­dése előtt 16.30 órától adják ki. KÉSZÜLNÉK AZ UJ KRESZ-TABLAK . A KRESZ korszerűsítése, módosí­tása március 1-jén lép hatályba. A módosításcsomagból kiemelkedik a lakott területen belüli sebesség korláto­zása, a járművek kivilágításának és a hátsó biztonsági öv kötelező használatának szabálya. Képünk a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalatnál készült, ahol már festik az új KRESZ-táblákat. (MTI-fotó: B. J.) Orvos-fogorvos bál Szolnok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Hetényi Géza Kórház-Rendelő­intézete február 6-án, 19 órakor rendezi meg tizedik városi or­vos-fogorvos bálját a Tisza Szál­lóban. A vidám összejövetelen fellép Dévai Nagy Kamilla, Kocsy Zsolt, Póka Éva, Ungár Anikó, Varga Miklós. Lesz sok zene és tombola is. A bál bevé­telét a „Egészségünkért” Ala­pítványjavára ajánlják fel a ren­dezők. Bőrképek Martfű. Holnap nyílik, s ja­nuár 30-ig látható a Művelő­dési Központ kávéházi galériá­jában Budainé Varga Szilvia „Bőrképek” című kiállítása. „Dióhéjban” Kolumbusz nyomdokain Egy vállalkozó kedvű angol, bi­zonyos Tom McNally nemrég ten­gerre szállt Portugáliában, hogy Kolumbusz Kristóf nyomdokain haladva, a létező legkisebb vitorlás hajóval megdöntse az Atlanti-átke­lés 24 éve fennálló rekordját. A 49 éves férfi Portugália délnyugati csücskén, Sagresnál, 280 kilomé­terre Lisszabontól délre szállt mindössze 1,63 méter hosszú hajó­jába. Reméli, hogy ha minden jól megy, akkor három hónap múlva eléri a floridai partokat. Az egykori halász ugyanazon az úton akar haladni, amelyet Kolum­busz 1492-ben megtett - a Kanári - és a Zöldfoki-szigetek érintésével 4600 tengeri mérföld megtétele után eljutni a Karib-tengerre. Ta­pasztalatokkal bőségesen rendel­kezik nemcsak mint halász, hanem mint olyan férfiú is, aki eddig már négy alkalommal kelt át egyedül az Atlanti-óceánon. Ezúttal legfel­jebb arra panaszkodhat, hogy 1,80 méteres magasságával még ki sem tud nyújtózkodni a „dióhéjban”. Nagyon valószínű azonban, hogy Tom McNallynak ez lesz az utolsó Atlanti-átkelése - élettársa, Edna és három gyermekük Liver­poolban ugyanis ultimátumban szólították fel, hogy többé ne in­duljon egymagában ilyen kockáza­tos tenégeri útra. Parányi vitorlásán szextáns és műhold-navigációs berendezés van. Négy hónapra elegendő szá­raz élelmet visz magával, de vizet nem. Ivóvizet maga akar előállítani sótalanító berendezés segítségével. A 315 kilogramm súlyú hajó fából és műanyagból készült. KÉTMILLIÓ Ft-hoz juthat legális úton. SZERVEZÉS: 56/370-524/120-as mellé­ken. M5328/1K* _____________________ KÉTM ILLIÓ Ft-hozjuthat kis befektetéssel. Szervezés: 56/371-226. ‘15338/2K* HA NAPTÁR - ARANYTOLL! Már 52 Ft- tói. Szolnok, vasúti toronyháznál. A Magyar utca környékén garázst bérelnék. Ajánlatokat 18 óra után, a 344-613-as tele­fonra kérek. *15685/1K* „Mein Kampf”-hirdetés Egy svájci lap elnézést kért olva­sóitól, amiért elfogadott hirdetéseket Adolf Hitler „Mein Kampf”-jára. A Bemer Stadtanzeiger közlése szerint a lap „komoly gondot fordít arra, hogy elutasítsa azokat a hirdrtéseket, amelyeknek nem szabad megjelenni- ök, de évi 120.000 hirdetés esetében a hiba nem zárható ki”. Az első hir­detést februárban adta fel egy könyv- kereskedő. A megjelenés után a váro­si tanács figyelmeztette a szerkesztő­séget, hogy nem szabad elfogadni olyan hirdetéseket, amelyek potenci­álisan veszélyeztethetik a közrendet.. A második hirdetés, amely 395 svájci frankért kínálja megvételre a hírhedt könyvet, decemberben jelent meg egyéb kiemelt hirdetések - matracok, órák és ékszerek - között. A szerkesz­tőség szóvivője szerint nem követtek el törvénybe ütköző cselekedetet, de a lap semmilyen formában sem sze­retné elősegíteni a könyv mondani­valója mögött meghúzódó gondola­tok terjedését. A leendő náci diktátor a „Mein Kampf” oldalain fejtette ki antiszemita filozófiáját. Alakuló ülés Törökszentmiklós. A Szé­kács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola január 8-án 17 órakor tartja agrár népfőiskolái alakuló ülését, amelyre minden gazdálkodót és érdeklődőt szere­tettel várnak. Az ülés színhelye a mezőgazdasági szakközépis­kola tanácskozóterme. Komolyzenei koncert Karcag. Január 4-én, hétfőn a Művelődési és Ifjúsági Központ­ban a Debreceni Filharmonikus Zenekar előadását nézhetik meg az érdeklődők. Vezényel: Karo- losz Trikolidisz (Görögország). A műsorban Verdi Traviatájából hangzik el keresztmetszet. Indul az Euronews Az új esztendő első napján, január elsején pontban délután 15.30 perc­kor kezdte meg a műsorok sugárzását az új európai hírtelevízió, a világsike­rű CNN vetélytársának szánt Euro­news. Az egyidejűleg öt nyelvű kísé­rőszöveggel - franciául, angolul, né­metül, olaszul és spanyolul - egyelőre napi húsz órán át folyamatosan sugár­zott hír- és magazinműsor 11 nyugat­európai állami televíziós társaság kö­zös vállalkozása, azok anyagából ál­lítja össze híradóit, de felhasználhatja az európai rádió- és televíziós unió­hoz tartozó más országok hozzá eljut­tatott anyagait is. Adásait az Eutelsat- II-F1 műholdon sugározza, azok megfelelő antennával Magyarorszá­gon is vehetők, de számos európai kábeltelevízió máris közölte, hogy to­vábbítja előfizetőihez az Euronews programjait. így Nyugat- és Közép- Európában, valamint a távolabbi ke­let- és észak-európai országokban és a Földközi-tenger déli partvidékén várhatóan mintegy 35 millió lakásba jutnak el a programok a Lyon elővá­rosában - a város ajándékaként bizto­sított - központi szerkesztőségi épü­letből. X N BIZTONSÁG - NYUGALOM! Autóriasztók forgalmazása, beszerelése. Infra - ELEKTRONIK Szolnok, Ady E. út 50. Fax: 56/374-628. ÜZLET: Szántó krt. 25. Telefon: 56/342-595. •3i«yiH* A Budapesti Dohányfermentáló Vállalat üzemei Virginia és természetes szárítású, nagytevelü dohányok termelésére szerződést kötnek az alábbi kedvező feltételekkel:- garantált, tisztességes ár,- a termesztés évében a kölcsönösen megállapodott mennyiség garantált átvétele,- Virginia dohánynál öntözési felár biztosítása,- öntözési feltételek megteremtéséhez kamatmentes ön­tözési hitel biztosítása,- térítésmentes kénsavas káli műtrágya biztosítása a Vir­ginia dohány termesztéséhez,- jelképes, a beszerzési ár 25 százalékos értékén bizto­sítunk kacsgátlószeri a Virginia dohány lermesziéséhez,- vetőmagbiziosítás,- Virginia dohány szárításához igény szerim korszerű, energiatakarékos szárítóberendezést kedvező áron bizto­sítunk, vagy meglévő szárítóberendezéseinket jelképes összegért bérbe adjuk,- a dohánytermesztéshez szükséges gépekkel, eszközök­kel termesztési körzetenként szolgáltatást (bakhálhúzás, ültetés, kultivátorozás stb.) biztosítunk önkölLséges áron,- igény szerint központi helyeken nevelt jó minőségű palántát biztosítunk önköltségi áron,- állandó szaktanácsadás. Részletes információt adnak: Jászberényi Dohánybeváltó Üzem, Jászberény Rákóczi u. 57. 5100 Telefon: 57/11-211 •I531I/IH* Véradónapok A megyében a következő he­lyeken és időpontokban lesznek •véradások: ma a szolnoki vér­adóállomáson nyílt véradónap lesz 8-12 óráig; a mezőtúri vér­adóállomáson 8-44 óráig tarta­nak nyílt véradónapot. Január 5- én, kedden a karcagi véradóállo­máson a Városgazdálkodási Vál­lalat dolgozóit várják véradásra 8-12 óráig. Január 6-án, szerdán a szolnoki véradóállomáson nyílt véradónap lesz 8-12 óráig; a karcagi véradóállomáson a Víz- és Csatornamű Vállalat dol­gozóit várják 8-12 óráig véradás­ra; a mezőtúri véradóállomáson az áfész, a Vetőmag, a Vízmű, a polgármesteri hivatal, a BM, a tűzoltóság véradónapja lesz 8-14 óráig. Január 9-én, szombaton a mezőtúri véradóállomáson 8-11 óráig nyílt napot tartanak a város véradóinak. A karcagi véradóállomáson minden munkanap 8-12 óráig tartanak nyílt véradónapot. Mai lapszámunkat szerkesztette: Budai Mátyás Tipográfia: Bódi Béla A híroldal összeállításában közreműködött Baranyi György, akivel információk a 373-104-es telefonszámon közölhetők. Szerkesztőségünk éjszaka is hívható a377A04-es telefonszámú üzenetrögzítőn. Új Néplap JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft. lapja Felelős vezető: az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Hajnal József Kiadja: az AS-M Kft Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája Felelős kiadó: Nánai Tibor irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105., Tel: 342-211, tx: 23-357, tfax: 342-853 Verseghy Nyomda Kft. 5001 Szolnok, Városmajor út 28. telefon: 375-433 Felelős vezető: Gombkötő Béla ügyvezető igazgató Terjeszti a Debreceni Postaigazgató­ság (4046 Debrecen, Bethlen u. 1., te­lefon: 06-52-12-111; igazgató: dr. Kovács József Előfűzethető a hírlapkézbesítő postahi­vatalokban, hírlapüzletekben, hírlap- kézbesítőknél és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Buda­pest, XIII. Lehel u. 10/A. közvetlenül, postautalványon vagy átutalással a Postabank Rt. 219-98636021.02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 Ft, ne­gyedévre 957 Ft, fél évre 1914 Ft, egy évre 3388 Ft; áruspéldányok ára 13,80 Ft. A terjesztéssel kapcsolatos észre­vételeket és javaslatokat a Postaigaz­gatóság és a postahivatalok intézik. ISSN 0865-915X

Next

/
Oldalképek
Tartalom