Új Néplap, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-01 / 206. szám

2 Körkép 1992. SZEPTEMBER 1. Panic túllépte hatáskörét Belgrád. A jugoszláv parlament hétfői-ülésén bizalmatlansági in­dítványt terjesztettek be Milan Pa­nic szövetségi miniszterelnök el­len, s erről három nap múlva sza­vaznak. A javaslatot a Szerb Szo­cialista' Párt és a Szerb Radikális Párt képviselői terjesztették be. A két párt a parlamentben abszolút többséget élvez. A bizalmatlansági indítványt azzal indokolták, hogy Milan Panic a londoni konferenci­án „eltért az előzetes parlamenti felhatalmazástól ’ ’. Fegyveres összetűzés Ku vait. Kuvaiti források szerint fegyveres összetűzésre került sor vasárnap az Irak és Kuvait között fekvő demilitarizált övezetben. Az incidens során egy kuvaiti rendőr életét vesztette, kettő megsebesült. A kuvaiti védelmi minisztérium hétfői közleménye szerint 12-15 iraki egy teherautóval behatolt a zóna északi részébe, majd tüzet nyitott egy határőrposztra. Az ott tartózkodó mintegy 15, önvédelmi céllal fegyvert viselő vámtisztvise­lő és rendőr viszonozta a tüzet, és néhány támadót meg is sebesített. A támadást követően az irakiak északi irányban elmenekültek - hangzik a közlemény. Foirongó bolgár belpolitika Szófia. Gyökeres és gyors vál­toztatásokat sürgetett a Filip Di­mitrov kormány politikájában Zselju Zselev bolgár köztársasági elnök. A bolgár televízió vasárnap este közvetítette az elnök találkozóját újságírókkal. A hatalmon levő Demokratikus Erők Szövetségé­nek (DESZ) egykori alapítója és vezetője megállapította: elhibázott politikai stratégiát követ a ta­valy októberi választások után hi­vatalba lépett DESZ-kormány. Lehet repülni Kabulba Iszlámábád. Kabul nemzetközi repülőterét hétfőn állítólag ismét megnyitották a belföldi polgári lé­gi közlekedés és a nemzetközi já­ratok előtt. A hírt a kormánnyal szemben álló erők hírügynöksége, az AIP közölte. A repülőteret három hete zárták le a heves rakétatámadások és bombázások miatt. Észt SS-légió Tallinn. A hét végén emlékülé­sen és bajtársi találkozón emlékez­tek meg alakulatuk megalakulásá­nak 50. évfordulójáról az egykori észt SS-ek. Az észt külügyminisz­térium külön nyilatkozatot is szen­telt az eseménynek, a „nemzeti megbékélést elősegítő” esemény­nek nevezve az egykori észt légió, a későbbi 20. SS-hadosztály har­cosainak találkozóját. Csurka a parlamentben is ébresztőt fújt (Folytatás az 1. oldalról) A miniszterelnök beszédét kö­vető - még mindig napirend előtt zajló - vita témája is a Csurka-ta- nulmány, illletőleg a négy kor­mánypárti képviselő „rádiós ak­ciója” volt. Míg az ellenzéki fel­szólalók az MDF-alelnök tézisei­nek veszélyeire hívták fel a figyel­met, a rádió elleni tüntetésen tör­ténteket pedig a képviselők jogál­lásával összeegyeztethetetlennek tartották, a legerősebb kormány­párt honatyái kiálltak Csurka Ist­ván mellett.Ezutám megkezdték az általános vitát az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényjavaslat felett, majd Boross Péter belügy­miniszter - az általános vita újbóli megnyitásának keretében - beje­lentette: a kormány átdolgozásra visszakéri a III/III-as tisztek és ügynökök adataival kapcsolatos törvényjavaslatot. (MTI) Lézercentrum lesz a megyei kórházban (Folytatás az 1. oldalról) Úgy látszik azonban, ha elég erős a szándék, még ez az akadály is átléphető. Rövid időn belül na­gyot lép előre a „lézerlétrán” a megyei kórház. Ugyanis a Lézer Alapítvány Szolnokon létrehoz egy lézercentrumot - a kórház ve­zetése és a megyei önkormányzat anyagi, erkölcsi támogatásával megnyert minisztériumi pályázati pénzből. Ez a lézercentrum Kö- zép-Magyarországon az első lesz. Már megrendelték a sebészeti lé­zerkészüléket, és ha minden jól megy, az idén munkába is állítják. Törekvésük érdekes módon össze­cseng az orvostudomány „lézere- sítő” szándékával: éppen ezekben a napokban rendezik meg Buda­pesten az Első Nemzeti Orvosi Lé­zerkongresszust. A kétnapos kongresszus tegnapi megnyitója előtt beszélgetett lapunk munka­társa a lézer orvosi alkalmazásá­nak helyzetéről és lehetőségéről dr. Kroó Norbert akadémikussal, a Magyar Orvosi Lézer Tudo­mányos Tanács elnökségi tagjá­val.- Professzor úr! Az egész­ségügyi intézményekben alapvető eszközgondok vannak, önök pedig a csúcstechnika szélesebb körű al­kalmazásáról tanácskoznak. Nincs ebben ellentmondás?- Nem hiszem, hogy ebben el­lentmondás lenne. Én erre mindig a következő hasonlatot mondom el: egy magasugró soha nem ugrik két métert, ha a léc csak egy méter magasan van elhelyezve. Tehát nem szabad lemondani a csúcs- technikáról csak azért, mert most szegények vagyunk. Egyébként bármilyen furcsán is hangzik, a lé­zeres beavatkozás végszámlája ki­sebb, mint a hagyományosé, hi­szen sok költség megtakarítható. Az viszont igaz, hogy a műszerek első beszerzése nem olcsó mulat­ság.- Nemzetközi összehasonlítás­ban a magyar egészségügy hol tart a lézertechnika alkalmazásában?- Azt hiszem, nagyjából a kö­zépmezőnyben foglalunk helyet. Vannak területek, ahol egészen tisztességesek az eredmények, és természetesen lemaradások is ta­pasztalhatók. A kongresszussal nem titkolt szándékunk, hogy a lé­zerek szélesebb körű alkalmazásá­ra ösztönözzük az egészségügyi intézmények vezetőit. A mostani kongresszus tulajdonképpen két konferenciából áll. Az egyiket a kórházigazgatóknak, gazdasági igazgatóknak szerveztük - ők a be­ruházók, az ő kezükben van a pénz -, megmutatjuk nekik a lehetősé­geket. A másikra azokat az orvo­sokat hívtuk, akik kezelik vagy ke­zelni fogják a lézertechnikát - megismertetjük velük a műszere­ket, azok optimális alkalmazását, biztonságtechnikai követelménye­it stb.- Mivel tudják majd önök segíte­ni a szolnoki lézercentrumot?- Nagyon örülünk annak, hogy Közép-Magyarországon létrejön az első lézercentrum. Termé­szetesen minden segítséget meg­adunk, ha nem is financiálisán, ha­nem mindenféle alkalmazási tud­nivalókkal. B. I. ( \ Jut eszembe! Hídavatás előtti ceremónia, feszes protokoll, pohár a kézben, de nem az ivás - sokkal inkább a koccintás célzatával. Arcra fagyott mosoly, egy ezeroldalas közhelygyűjtemény összeállna a beszélgetésekből. A véletlen úgy hozta, hogy egy rendőr főkapi­tány és egy püspök került egymás mellé. Nem hétköznapi laple­osztása a véletlennek! Kérdem az egyházi méltóságot, aztán a főkapitányt, mondanák el, miben hasonlít egymáshoz a munká­juk, hiszen mindketten a bűn ellen harcolnak: ki a lélek, ki a közrend torzulásait nyesegeti. A párhuzamra büszke voltam: lám, milyen leleményes is az újságírói elme. Aztán néhány nap múlva hallom, hogy egyházi tisztségviselők tárgyaltak rendőri hatal­masságokkal arról, mit tudna a papi kar tenni a bűnmegelőzés érdekében - a rendőrség pedig hogyan tudná hatékonyabban védelmezni az egyházi javakat, különösképp a felbecsülhetetlen értékű templomi kegytárgyakat. Magam pedig restellkedve ismé­teltem el újra: lám, hát nincsen semmi, de semmi új a nap alatt! _____________________________________________________________-pb- J Törvénysértő önkormányzatok? Mérleg eddigi tevékenységükről Verdi Rigolettója Szolnokon Érdekes kísérletnek ígérkezik, hogy a Szigligeti Színház és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen állítja színpadra Verdi egyik legkedveltebb operáját, a Rigolettót. Kísérlet azért, mert az előadás díszletek és jelmez nélkül, eredeti nyelven (olaszul), koncertelő­adásként kerül megrendezésre. Victor Hugo A király mulat cí­mű drámája nyomán az opera szö­vegét Maria Piave írta. A mű be­mutatója 1851. március 11 -én volt a velencei Teatro Fenicében. Az opera bemutatóján a siker szinte minden képzeletet felülmúlt. Ver­di ettől a naptól a világ első ope­rakomponistájának számított. Magyarországi bemutatójára az olaszországit követően már a kö­vetkező évben, 1852-ben a pesti Nemzeti Színházban került sor. Száznegyven évvel a pesti be­mutató után szeptember 12-én, szombaton este 7 órakor a Szigli­geti Színházban csendülnek fel Verdi világhírű, közismert és köz­kedvelt melódiái. Az előadó énekes művészek a mai magyar operaszínpadok leg­kiválóbb képviselői. Rigolettót, a címszerepet, több mint nyolcvan főszerep után szín­padon először itt Szolnokon Mil­ler Lajos (tévéfilmen é^ hanglej mezen már megformálta e£t a sze-' repet); Gildát, a leányát a bécsi Staatsoper-beli sikerek után a Liszt-díjas Szlícs Márta; a Mantu- ai herceget a fiatal, de már komoly nemzetközi díjak tulajdonosa (Olaszország, Japán), 'az1 erdélyi születésű Daróczi Tamás; Spara- fucilét a Magyar Állami Operaház kiváló basszistája, Begányi Fe­renc, Maddalénát a Szegedi Nem­zeti Színház fiatal, tehetséges mű­vésznője, Szonda Éva énekli. Az opera cselekményét a MTV komolyzenei főmunkatársa, a közismert, József Attila-díjas köl­tő, Bárányt Ferenc mondja el. A Szolnoki Szimfonikus Zene­kart, mely az utóbbi időben egyre több, magas művészi színvonalú, igényes rendezvénnyel hívta fel magára a figyelmet, Báli József vezényli. Jegyek elővételben a Szigligeti Színház Jegyirodájában, illetve az előadás előtt a helyszínen váltha­tók. _______________________Asly ( Folytatás az 1. oldalról) Az önkormányzatok ez év el­ső felében 10.512 rendeletet al­kottak, ezzel együtt jelenleg 50 ezer rendelet van hatályban. Az új rendeletek közül egy-egy ön- kormányzatra 3,3 jut. Ä legtöbb rendeletet Csongrád megyében (önkormányzatonként 6,7), Bé­kés megyében (5,3), Bács-Kis- kun megyében (5,1) alkották. A legkevesebb Heves megyében, Zala megyében és Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében (2,2) született. Az önkormányzatok rendeletaktivitása és azok sok­színűsége is tükre az önállóság­nak, de utalhat a felsőbb szintű, központi jogalkotás hiányossá­gaira is. A köztársasági megbízottak az elmúlt félév során 457 esetben szólítottak fel valamilyen tör­vénytelenség megszüntetésére, a jegyzők öt esetben tettek hason­ló észrevételt. A megalkotott rendeletekhez képest a legtöbb törvénysértés Jász-Nagykun­Szolnok (8,9 %) és Hajdú-Bihar megyében (8 %) fordult elő. A legkevesebbet Zala megyében (1 %), Fejér megyében (0,9 %), Pest megyében (1,6%) észleltek. Mindössze két ügy került az Al­kotmánybíróság elé felül­vizsgálatra. A helyi önkormányzatok által hozott határozatokhoz viszonyí­tottan a legtöbb törvénysértést Baranya megyében (2,5 %), Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben (2,1 %), a legkevesebbet Za­la (0,1 %) és Fejér, valamint Vas megyében (0,3 %) észlelték. Ä Belügyminisztérium Ön- kormányzati Főosztályán közöl­ték: ezután félévenként össze­foglalót készítenek a vizsgálatok tapasztalatairól. Az adatok elemzésére lapunk felkérte dr. Tóta Áronnét, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Köz- társasági Megbízotti Hivatal ve­zetőjét. A vele készített interjút lapunk későbbi számában közöl­jük. 1 Kitűnőre vizsgázott a Dromedár I (Folytatás az 1. oldalról) A Boldogkőújfalu és környé­kén kitört erdőtűz lokalizálására, illetve a tűz eloltására vasárnap reggel „bevetették” a Szolnok megyében működő TOP-JEP Repülőgépes Szolgáltató Kft. tűzoltó repülőgépét is. A repülő­gépes tűzoltás hazai megvalósí­tásában a megyei tűzoltó-pa­rancsnokságnak is nagy érdemei vannak. Mint megtudtuk Kővári Endrétől, a kft. igazgatójától, va­sárnap 9 órakor érkeztek meg Fony községbe, ahol a repülőte­ret kialakították. Rögtön munká­hoz láttak, harmincötször szállt fel a gép, és a tüzet megszüntette. Vasárnap délután 2 órakor újabb tűz keletkezett Boldogkőváral­ján, ahová riasztották őket. Sze­rencsére a gyors beavatkozások­nak, „mindössze” 14-15 hektár tölgyes és fenyő lett csak a tűz martaléka. Szakemberek véle­ménye szerint, ha nincs ott a tűz­oltógép - mivel szeles idő volt -, akár 6-700 hektár is leéghetett volna, melynek értéke felbecsül­hetetlen. A jövőben a kft. felvállalja az egész ország repülőgépes tűzvé­delmét, a tűz felderítését. Az országot 4 régióra osztják, és mindegyik területen lesz fel­derítő- és tűzoltógép - persze eh­hez még sok pénzre van szükség, de megéri a befektetés, mert mil- liárdok és pótolhatatlan nemzeti értékek vesznek kárba. _____________________- nzs ­S zorgalmas mxmkanelküliek Akit „munkán csípnek”, elveszti járandóságát (Folytatás az 1. oldalról) A munkanélkülit az alacsony jövedelem kényszeríti, a magán- vállalkozók - egy-két eset kivé­telével ők a ludasok - pedig tete­mes összegeket takaríthatnak meg az illegális alkalmazottak­kal. Azonban nem egyforma a rizikó az esetleges lebukás ese­tén. Az érvényes jogszabályok szerint súlyosabban szankcio­nálható a munkavállaló, mint a munkaadó. A munkanélkülinek ugyanis három hónapig szüne­teltetik a járandóság fizetését, ha fülön csípik, vagyis oda minden, ami további bűncselekményre kényszeríti. A munkaadó ellen viszont „csak” szabálysértési eljárás kezdeményezhető a pol­gármesteri hivatalnál, és a bün­tetés plafonja 10 ezer forint, amit bőven fedez a megtakarítás. Ta­lán ha a rizikó arányát megfordí­tanák a törvényhozók, lehet, hogy több munkahely és keve­sebb munkanélküli lenne?- sm ­ADAlKER SZOLNOK 1 TISZTELT PARTNERUNK! Ezúton értesítjük, hogy 1992. szeptember 1-én ELKÖLTÖZÜNK Új címünk: ADATKER KFT., 5000 Szolnok, Ady Endre út 18. fsz. 8. Tel./fax: (56) 75-444 ✓ Uj környezetben várjuk tisztelt ügyfeleinket! Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-16 óráig *6571/1H* á MA 16 órakor megnyílik a volt Bástya étterem helyén (Dr. Sebestyén krt. 2.) a SZOLNOKI MÁ V-MTE-t TÁMOGA TÓ B1NGÓ számsorsjáték-terem, ahol finn rendszerű bingót lehet játszani. A BINGÓ JÁTÉKBAN MINDIG TÖBB NYERTES VAN. A nyereményeket azonnal fizetjük. Nyitva: naponta 16 - 24 óráig Szeretettel váija Önöket a játékterem és a szintén most nyíló BINGÓ BÁR személyzete. Az osztrák-magyar érdekeltségű Szolnok Papír Rt. munkatársat keres gazdasági igazgatói munkakörbe. Követelmények:- közgazdasági egyetemi végzettség- tárgyalóképes német nyelvtudás- min. 10 éves termelő vállalatnál eltöltött idő, melyből 3-5 év felsővezetői gyakorlat legyen (vegyes vállalati tapasztalattal rendelkezők előnyben)- életkor 38-45 év között. Vezetett szervezeti egységek: Számvitel és kalkuláció, pénzügy, controlling, beszerzés, igaz­gatás, személyügyi területek. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: 1992. szeptember 15-ig személyesen a Szolnok Pa­pír Rt. személyügyi irodáján, a követelményeket igazoló okira­tokkal Szolnok, Tószegi út 2. *6792/1H*

Next

/
Oldalképek
Tartalom