Új Néplap, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

2 Hazai körkép 1992. MÁJUS 2. A munkanélküliség árnyékában Szolid majálisok megyeszerte (Folytatás az 1. oldalról) Szolnokon a Tiszaligetben számtalan színes program, ren­geteg mutatványos,, árus és büfé­sátor fogadta az odalátogatók tíz­ezreit. Az érdeklődők bőven vá- logathattak a sport­eseményekben, a kulturális kíná­latban. Néptáncegyüttesek, pá­vakörök, énekesek egész nap szinte egymást váltották a sza­badtéri színpadon. Az idén is nagy sikere volt a repülőmajális­nak, a városnéző sétarepülésnek. Amiből kevés volt, az a politika - de az emberek ezt nem kifogá­solták. Évek óta hagyomány már, hogy a jászberényiek a Béke és Barátság Ligetben találkoznak május elsején. Felvonulnak ilyenkor portékáikkal az árusok, s mint ahogy ez tegnap történt, kezdetét veszi a vigasság. A Déryné Művelődési Központ és a Jászberényi Kutyatenyésztők Egyesülete közös rendezvényre csalogatta a város lakóit, tetsze­tős fajkutyákban gyönyörködhe­tett a nagyérdemű, s azt is láthat­ta, mire képesek a betanított ebek. A Tanítóképző Főiskola kollégiuma mögötti salakpályán futballcsapatok mérték össze erejüket a DEMISZ-kupáért, es­te pedig a jó időnek köszönhető­en állt a bál, az utcabál. Karcagon a néhány esztendő­vel ezelőtti kötelező felvonulá­Győrfi Sándor szob­rászművész és Horváth Gyula színművész ízlelgeti a birkapap­rikást Karcagon sok helyett most teljesen önkén­tes népünnepély résztvevője volt több ezer karcagi lakos. A múze­um előtti színpadon a karcagi tár­sastánccsoport formációs tánc- bemutatója, Zagyva. Gyula bű­vész, Liszter Sándor cigányda­lokból álló műsora, az MSZP szervezte birkózó-bemutató, vé­gül a karcagi rockzenekar, a Se­nor együttes szórakoztatta a nagyérdeműt. A majális város- központban lévő helyszínén a birkafőző verseny óriási tömege­ket vonzott. A tizenhárom ver­senyző által megfőzött tizenhá­Az MSZOSZ alelnöke május 1-jéről: A munkásszolidaritás ünnepe Május elsejei megemlékezésre gyűlt össze Szolnokon nem túl népes hallgatóság a szakszerve­zetek házában csütörtök délután. Az ünnepi gyűlés szónoka dr.Sándor László, a Magyar Szakszervezetek Országos Szö­vetségének alelnöke volt, akivel az esemény befejezését követően beszélgettünk.- Alelnök úr, ön szerint mit je­lent a dolgozóknak ma május el­seje?- Az előző évektől eltérően nem zászlós, központilag szerve­zett felvonulást, még csak nem is sörös-virslis majálist, annak elle­nére sem, hogy az utóbbihoz ha­sonló rendezvények ez évben is lesznek. Ezeknek azonban a ko­rábbiaktól eltérő politikai funkci­ója is van, hiszen tudatosítani kell minden munkavállalóval azt- amit jelentős hányaduk a saját bőrén sajnos már tapasztalt -, hogy a jelenlegi nehéz helyzet­ben csak saját társaikra támasz­kodhatnak. Úgy vélem tehát, hogy május elseje nem más: ki­zárólag a munkásszolidaritás ün­nepe.- Az elmondottak tudatosítását nyilván önök is feladatuknak ér­zik.- Természetesen. Hiszen a szakszervezetek számára egy fáj­dalmasan magas szám - 500 ezer- árnyékolja be az ünnepet. Ennyi munkanélküli van ma orszá­gunkban, s az év végére ennél is jóval több lesz. Kérdem: létez­het-e olyan szakszervezet, ame­lyik mindezt szótlanul, tétlenül nézi?- Mit tudnak tenni önök a mun­kanélküliség ellen?- Az MSZOSZ soha nem mondta, hogy a gazdasági átala­kulás folyamata munkanélküli­ség nélkül zajlik majd le, de ha­tározott elképzeléseink vannak arról, hogyan lenne ez csökkent­hető. Az érdekegyeztető tárgya­lásokon javaslatainkat folyama­tosan terjesztjük a kormányzat elé, amelyeket ők ugyanolyan fo­lyamatosan hagynak figyelmen kívül, illetve arrogánsán utasíta­nak vissza.- Milyen javaslatokról volt szó?- A teljesség és a részletezés igénye nélkül csak néhányat hadd soroljak fel: munkaerő-vé- delem a privatizáció során, főleg a leendő külföldi tulajdonosok­kal megkötendő szerződések­ben; a magyar ipari és főleg me­zőgazdasági termékek hazai vé­delme új vámpolitikával; le kell mondani a nyugdíjkorhatár kö- zeljövőbeni kitolásáról; megta­lálni annak a módját, hogy a ta­nulóifjúságot még egy évig az iskolapadban tarthassuk, ezalatt új szakmát, illetve szakképzett­séget adni a kezükbe, stb., stb.- Önöknek nemcsak a kor­mányzattal, hanem a többi szak- szervezeti szövetséggel is komoly vitáik vannak...- Egyértelműen kívülről ger­jesztett vitákról van szó. Az „oszd meg és uralkodj” elve ez­úttal is eredményesen működik, hiszen minél többet vitatkozunk egymással, annál kevesebbet tu­dunk foglalkozni az égetően fon­tos érdekvédelmi feladatainkkal. Pedig elemi érdek egy valóságos szakszervezeti összefogás, amelynek megvalósításáért az MSZOSZ kész félretenni a többi szakszervezeti szövetséggel fennálló ellentéteit. Az ország ügyei ugyanis a továbbiakban nem intézhetők a társadalom nagy többségének - a munkavál­lalóknak - teljes kizárásával. Ha úgy tetszik, az lehet ma május elseje legaktuálisabb üzenete a magyar dolgozóknak. Székely Péter rom birka tüneményes gyorsa­sággal elfogyott, amint a zsűri elvégezte munkáját, s megállapí­totta, hogy a legfinomabb birka­testet május elsején Olajos János főzte. A kisújszállási Erzsébet-liget- ben Csala Zsuzsa és Tahi Tóth László színművészek, Angyal János parodista, nóta- és táncdal - énekesek gondoskodtak a majá- lisi jó hangulatról. A liget fái alatt sátrat verő árusok talán a gyerekeknek szerezték a legna­gyobb örömöt, hiszen alig akadt közöttük olyan, aki ne kapott volna valami apróságot szüleitől, de a körhinta és a forgó sem ma­radt kihasználatlan. Mezőtúron igen kellemesen töltötték az ünnepet azok, akik a Közösségi Házba látogattak el, a Kvalitás Pedagógiai Betéti Tár­saság által rendezett területi nép­daléneklő versenyre. A nagy ér­deklődéssel várt és kitűnően szervezett találkozónak méltó helyszíne volt a Közösségi Ház jurtaterme, melyet megtöltött a népdalt szerető lelkes közönség. Kunszentmárton, Öcsöd, Mes­terszállás, Szolnok, Tiszaföld- vár, Kisújszállás és Mezőtúr diákjai 6-10,10-14 és 14-18 éves korcsoportokban mutatkoztak be. A kicsik korcsoportjában fő­díjas Iglódi Dóra kunszentmár­toni tanuló, a felső tagozatosok­nál Polgár Erzsébet mezőtúri, a nagyoknál Hegyi Anita, a szol­noki Tiszaparti Gimnázium ta­nulója nyerte a fődíjat. Kunhegyesen a színvonalas szórakoztatásról a helyi amatőr művészeti csoportok, a művelő­dési ház rendkívül aktív dolgo­zói, az iskolák pedagógusai és a meghívott karcagi zeneiskola szalonzenekara gondoskodott. A város és a vállalatok vezetőin kí­vül megjelent Hámori Csaba par­lamenti képviselő is családjával. Abonyban a nap legszínvona­lasabb műsora a szolnoki Rene­szánsz Klub táncbemutatója volt, melyet sajnos kevesen lát­tak. A méltó háttérrel, a katolikus templom előtti téren színpom­pás, korhű ruhákban, reneszánsz zenére lejtették a táncot a fiatal párok. Hullámvasút Szolnokon Sok a gazda Mi lesz az erdőkkel? (Folytatás az I. oldalról) nem számítanak, de a félmilli­árdnyi veszteséget ki tudják gaz­dálkodni. A kárpótlás az erdőket is érinti, elsősorban a szórvány- erdők kerülnek majd visszája"tu­lajdonosokhoz. Áz erdőfenntar­tási alap jelenlegi rendszere mű­ködésképtelen. A dunántúliak nem érdekeltek a befizetésben, így a hozzájárulásuk ennek meg­felelő. A közeljövőben 150 ezer hektár erdő telepítését tervezik, ebből tízezer hektárnyi jut Jász- Nagykun-Szolnok megyének, s jó hír, hogy erre a célra a pénz biztosítva van. Ezután Bolla János, a Zagyva­menti Mgtsz elnöke ismertette a kárpótlási törvényből reájuk eső feladatokat. Abban a különleges helyzetben vannak, hogy a szö­vetkezet négyezer hektáros terü­letéből 1802 hektár az erdő, ami az árbevétel 22-23 százalékát adja. A csemetetermesztéstől a fafeldolgozásig mindennel fog­lalkozik a szövetkezet, negyven embernek ad munkát az ágazat, és az évi árbevétele 30 millió forint volt. Az erdők sorsáért az elnök is aggódott, nem látja biz­tosítva a sok egyéni tulajdonos gondoskodását. A fákról jóllehet a közelmúltban valaki azt nyilat­kozta, hogy végre igazi gazdára találnak az erdők. Bolla János szérint soha rosszabb tulajdono­sa ne legyen, mint a termelőszö­vetkezetek voltak. A kárpótlás során itt is aranykoronában erdőt számolnak el, 4,2 aranykoroná­ért egy hektárt kaphat a tulajdo­nos. Nem lenne szerencsés - mondta az előadó -, ha mindenki saját maga vívódna a diribdarab- nyi erdejével, közbirtokossági művelésben látná jó helyen a kárpótlásra kerülő erdőket a szakember. A továbbiakban az erdők gaz­dasági szerepéről tartott előadást dr. Bondor Antal főigazgató tan­székvezető egyetemi tanár, majd a Jász-Nagykun-Szolnok me­gyei erdőgazdálkodás elmúlt esztendei tapasztalatait ismer­tette Fekete József osztályveze­tő. Ezután dr. Papp Mihály fásí­tási emlékérmeket és oklevele­ket adott át az arra méltóknak.-pb­MATÁV-nak lesz joga, de van esély a koncessziós formában történő üzemeltetésre. Ennek el­döntése, törvényi szabályozása már nem Jász-Com Rész­vénytársaság dolga. L.Z. Motocross-bemutatóTörökszentiniklóson Készülnek a tanulmánytervek Jász-Com telefonfejlesztés (Folytatás dz 1. oldalról) a Jász-Com Rt.-nek joga van a regionális hálózat kiépítésére, mely a Műszertechnika és a Ma­gyar Távközlési Vállalat között létrejött együttműködési szerző­dés értelmében bekapcsolódhat az országos távközlési hálózat­ba. Az igénylőknek ez már ön­magában garanciát jelent arra. hogy felépül egy korszerű, a kor követelményeinek megfelelő rendszer, s akár a világ legeldu­gottabb zugába is lehet majd in­nen telefonálni. Az viszont jelen pillanatban még kérdéses, hogy a már meg­épült, digitális vonalhálózatot ki fogja üzemeltetni, s milyen for­mában. Itt ugyanis többféle vari­áció elképzelhető. Lehetséges, hogy üzemeltetni továbbra is a A főiskolai álhírek magyarázata Nem valószínű, hogy Szolnok minden lakosa válaszolni tudna ar­ra a kérdésre, mely főiskolákon ké­peznek szakembereket a városban. Pedig három ilyen felsőoktatási in­tézmény található a megyeszékhe­lyen. Ez azt jelenti, hogy több száz tehetséges fiatal kapcsolódhatna be Szolnok közéletébe. Az utóbbi na­pokig jogosan használhattuk a fel­tételes módot, néhány próbálkozás­tól eltekintve. Csütörtökön azon­ban a főiskolások megtették a köze­ledés első lépéseit. Lapunkban is olvashatták a hall­gatók „álhíreit” a Hírzárlat című programról, amely a Humán Szol­gáltató Központ szervezésében, számos támogató segítségével ke­rülhetett megrendezésre. Szórakoz­tak, vetélkedtek, játszottak a fiata­lok, jól érezték magukat. Erről gon­doskodtak a meghívott művészek, zenészek is. Észre sem vettük, mi­lyen gyorsan röpül az idő. Ha nem túl sokan, azért megjelentek olya­nok is, akikre a szervezők számítot­tak, az a korosztály, amelyik tagja­iban még elevenen él a főiskolai, egyetemi évek emléke. Ezek han­gulatát idézhették fel néhány órá­ban a főiskolások között. Az est folyamán úgy tűnt, a csü­törtökit a jövőben több hasonló ren­dezvény követi majd, melyekről tu­dósítva a „hagyományos” jelzőt is használhatjuk.-b­Utolérte a végzet Meghalt a lövöldöző Csütörtökön kora reggel érdek­lődtünk a megyei rendőr-főkapi­tányságon, hogy milyen új infor­mációkat tudnak elmondani a szerdai súlyos kimenetelű, Kisúj­szállás közelében a 4-es számú főúton történt gyilkossággal és öngyilkossággal zárult tragédia ügyében, amelyről 30-i lapszá­munkban számoltunk be. A tájékoztatás szerint egyelőre annyi tűnik biztosnak - ahogyan azt már leírtuk -, hogy a 40 éves Farkas Iván, kisújszállási lakos, hangszerhangoló korábbi élettár­sát, a 32 éves özvegy Ficsor Gá- bomé fegyvemeki lakost, ottani vendéglőst féltékenységből ölte meg a 4-es számú főúton. Meg­tudtuk azt is, hogy Ficsor Gábor­né azért lett fiatalon özvegy, mert pár éve öngyilkos lett ä férjé. Ki­derült az is, hogy Farkas Iván egy korábban hatástalanított fegyvert vásárolt meg, és ezzel hajtotta végre szörnyű tettét. Ezt a pisz­tolyt a vétel után ismét lőfegyver­ré alakították át, ami már önma­gában is bűncselekmény. Tegnapelőtt reggel annak a híre is eljutott lapunkhoz, hogy a sú­lyos, életveszélyes állapotban a megyei kórházban fekvő, öngyil­kosságot megkísérelt Farkas Iván állapota jelentősen romlott a csü­törtöki éjszaka folyamán. A kór­ház intenzív osztályán aznap dél­utáni érdeklődésünkre elmond­ták, hogy Farkas Iván délelőtt 9 óra 10 perckor meghalt. ta-------------------------------------------.--------------------------------------­H orgászegyesületek, figyelem! Ha az egyesületi horgászversenyeket megelőzően nálunk vásárolnak (díjakat, csalit stb.) 1 db tiszteletdíjjal mi is hozzájárulunk a győztesek díjazásához! Címünk: Szolnok, piaciért horgászbolt *82289/1* VII Mezőgazdasági nagyüzemek, kistermelők, egyéni gazdálkodók, FIGYELEM! A Szolnoki Cukorgyár Rt. INGYENESEN biztosít minden érdeklődő részére talajjavításra és mésztrágyázásra alkalmas CUKORGYARI MÉSZISZAPOT, amíg a készlet tart. Kérésére a rakodást és a szállítást - térítés ellenében - megszervezzük. Érdeklődni lehet személyesen vagy telexen, telefonon az alábbi címen; Szolnoki Cukorgyár Rt., Budai József Szolnok, Tószegi út 43. Telefon: 56/30-022/392 Telex: 23-312. *82150/ 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom