Új Néplap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

Hazai körkép 1992. ÁPRILIS 1. íVarCamenti jegyzet A harag napján békés tüntetés Két esemény borzolta tegnap a T. Ház hangulatát. Az egyik amolyan kisgazdabelügy volt, ismét Torgyánnal a főszerepben. Torgyán József Hódmezővásár­helyen nagygyűlést tartott, ahol - Szabó Lajos képviselő állítása szerint - beszéde alatt olyan kije­lentések hangzottak el a közön­ség soraiban, hogy fel kell akasz­tani a képviselőket, de kötelet követelt néhány jelenlevő a zsi­dóknak és a cigányoknak is. Ezt a honatya tanúkkal tudja bizo­nyítani, állította, miként az is ténykérdés, hogy a Torgyán-ki- sebbség április 25-ére meghir­dette a harag napját. Hogyan reagál erre a frakció többsége? - kérdeztem dr. Mi- zsei Béla Jász-Nagykun-Szol- nok megyei kisgazda-képvise­lőt.- Ezen a napon mi Szolnokon megyei kisgazdanagygyűlést kí­vánunk rendezni, ahol a har­mincötök politikai tájékoztatót tartanak, és itt szeretnénk a nép figyelmét felhívni arra, hogy a Torgyán-féle direkt akciók kom­munista csökevények. Vincze Kálmán Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei kisgazda­képviselő Torgyán József helyét határozta meg pártjának struktú­rájában.- A koalíción belüli súlyáról nem érdemes beszélni, mert hi­vatalosanjelentette be a koalám­ból való kilépését, így ellenzéki pártvezérként ül a székében - mondta Vincze Kálmán. - Egy dologra azért szeretném felhívni a közvélemény figyelmét. Azok az eszközök, melyekkel él, las­san kimerítik az alkotmányos rend elleni izgatás fogalmát, és ez már nem a polgári engedetlen­ségi mozgalom kategóriája. Az utcán való politizálás kísértetie­sen összecseng a kommunisták 1945-ben alkalmazott módsze­rével, természetesen nekik akkor a szovjet hadsereg adott támoga­tást.- Torgyán képes lesz-e vissza­tornázni magát a politika cent­rumába?- Úgy gondolom, hogy jelen­leg a periférián mozog, és ott is marad. Mindenesetre, a két vi­lágháború között Hitlert sem vették komolyan, így az ő han­gulatkeltésére is állandóan oda kell figyelni. Dr. Boross Péter belügymi­niszter arra válaszolt, meddig mehet el egy pártgyűlés szónoka és a közönsége a Büntető Tör­vénykönyvvel való összeütkö­zés nélkül?- Egy pártgyűlés zártkörű ren­dezvény általában, melyen a rendőr jelfeiiléte, ne hl gyakori - kezdte a> miniszter. - Termé­szetesen ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen összejövetelen bármit el lehet követni. Nem lehet uszí­tani, nem lehet bűncselekmény elkövetésére felhívni, ha így tör­ténik, a feljelentést meg kell ten­ni, és a szükséges tanúkat fel kell sorakoztatni. Természetesen a feljelentésnek személyre szóló­nak kell lenni, mindig konkrétan meg kell jelölni azt, aki az alkot­mányosság ellen vétett. Ha vala­ki egy lámpaoszlopot ki akar dönteni, abban a rendőr megaka­dályozhatja az illetőt. A szólás- szabadság gyakorlásában ez már sokkal nehezebb. Egyébként, ha a rendőr a helyszínen van, és annyira nyilvánvaló a bűncse­lekmény ténye, elkövetését megakadályozhatja, de ismét­lem, a dolog ennél sokkal bonyo­lultabb. Egy főszónok mondan­dója alatt, ha mások nyilváníta­nak véleményt, akkor a hozzá­szólót kell feljelenteni. Tehát csak személyt és nem hangulatot lehet törvényileg elmarasztalni. A taxis halála Hétfőn este úgy tíz óra tájban egy eleven fáklya lobbant fel a Kossuth téren a Parlament előtt. Lehet-e ebből a szomorú ese­ményből politikai érv? - kérdez­tem Halász István Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei MDF-es képviselőt.- Ugyanezen az estén egy má­sik öngyilkos is végzett magá­val, méghozzá úgy, hogy be­csukta a szobáját, és felgyújtotta a lakást. Ő ehhez nem kívánt nyilvánosságot. Egyébként nem hiszem, hogy annak, aki ilyen látványos módját választotta az önpusztításnak, családi téren rendben lett volna az élete. Azt mondani, hogy a megélhetési ne­hézségek miatt jött ide a Parla­ment elé elégetni magát, nem más, mint hangulatkeltés. Aki ragaszkodik a feleségéhez, gyer­mekeihez, nem csinál ilyet.- Csak kavart némi indulatot a dolog, hiszen Tardos Márton, az SZDSZ frakcióvezetője egy fel­szólalásában fel is használta egy frappáns érvként.- Ha az ellenzék ezt beépíti a politizálásába, az nagyon sajná­latos dolog lesz. Hiszen naponta sajnálatosan sok öngyilkosság van országszerte, ami a csodavá­rás elmaradásával is magyaráz­ható, azzal, hogy csalódniuk kel­lett azoknak, akik máris nyugati életnívót vártak. A helyzetet reá­lisan kell látni, a politika irányí­tói soha nem mondták, hogy nem lesznek társadalmunkban olya­nok, akik hátrányosabb helyzet­be kerülhetnek.- Jan Palach Csehszlovákiá­ban nemzeti hős lett, mert a Ven­cel téren égette el magát.- Ő egy diktatúra ellen tiltako­zott, nálunk pedig demokrácia van, ez tény. Aki az ellenkezőjét állítja, hazudik, és rágalmazza a parlamentet. Azért csak megkér­deztem Kupa Mihály pénzügy- minisztert, hogy nincs-e lehető­ség arra, hogy a taxisok életlehe­tőségein valamit is könnyítse­nek, akár olyan formában is, hogy bizonyos számú bont kap­nának, amire olcsóbban szolgál­nák ki nekik az üzemanyagot? Kupa Mihály szerint a benzinár problémája nem az ő, hanem Siklós Csaba minisztertársának az asztala. Egyébként a taxisok kedvezménye technikailag sem megoldható, arra viszont van le­hetőség, hogy ha kétkulcsos áfát vezetnek be, a dízelüzemű gép­kocsik áfáját vissza lehet majd igényelni. Egyszóval zajlik az élet mind az ülésteremben, mind pedig a Parlament folyosóján. Olykor az utóbbi még valamivel érdekfe- szítőbb is. Palágyi Béla 'Túlfűtött falugyűlés Rákócziújfaluban Össztűz a polgármesterre (Folytatás az 1. oldalról) Tavaly 31 millió forintból gazdálkodtak; a falu épüléséért tenni akaró lakosok segítségével megvalósított fejlesztésekről adott számot. Hamarosan kiderült, miért is olyan érdekes a gazdasági tájé­koztató. Az első kérdező a gázvezeték építéséről érdeklődött. Az úgy­nevezett célvezeték - amelyről a község a gázt kapja - a Rákóczi Tsz tulajdona. A szövetkezet át­alakulása után a jogutóddal mi­lyen feltételek mellett tárgyalha­tunk? - vetették fel. A válasz után egy bizonyos 147 ezer forint ér­tékű költségvetési céltámogatás sorsára, pontosabban a fel nem használás mikéntjére kérdeztek rá. Krizsán József jegyző ezzel kapcsolatban a szóban forgó ne­velési segélyek kiutalásának jogszabályi kötöttségére szerette volna felhívni a jelenlévők fi­gyelmét. Kevés sikerrel. A vi­szontválaszban a felszólaló is­mételten megerősítette saját iga­zát, s magabiztos fogadási aján­latára felcsattant a nézők tapsa. Egyebek mellett ennek hatásá­ra vett sajátos fordulatot a falu­gyűlés. Mint az ilyenkor lenni szokott, a tisztségviselők érvei - legyenek jók vagy rosszak - sü­ket fülekre találtak. Most már csak áttételesen kerültek szóba a pénzügyi tervek. A felforróso­dott hangulatban az igazi cél­pont a polgármester lett. A gyűlés első felében az ellen­tétek egy MTZ tolólapos traktor körül csúcsosodtak ki. Több hoz­zászóló és a bekiabálok az utak és a szeméttelep karbantartására vásárolt jármű bérbeadását és a hasznosítás mikéntjét vetette a vezetők szemére. Az MTZ tolóla­pos traktor bérleti díjának vitá­jában felszólaló egyik személy a polgármester nem kis meglepe­tésére adta át a szót az addig hallgató Kecskés János alpol­gármesternek, aki élt is a kínál­kozó alkalommal. - Lesz még máshoz is hozzászólnivalóm - jelentette ki. Az önkormányzati testületet alig két évvel ezelőtt megválasztó állampolgárok megtapsolták. Húsz óra körül a hasonló lakóhelyi gyülekezetek­ben szokatlan hangerővel egy másik jelenlévő már „zsebbe du­gott pénzekről” beszélt. A nagy nyilvánosság előtt elhangzott rá­galmazást visszautasították, de a negyed tízig tartó gyűlésen már nehéz volt normális mederben tartani az indulatokat.- Az egyik pártcsoport vezető­je legalább száz ismerősét hívta, el, hogy engem támadjanak - mondotta érdeklődésünkre Kiss János polgármester. - Még az ülésrend is fontos volt. Meg tud­tam volna mutatni, hol, melyik csoportban ki a hangadójuk. E szervezés arra ment ki, hogy mi­nél jobban szembeállítsanak Kecskés Jánossal. O egyébként említette is tegnap, sajnálja, hogy véleményével rendre egye­dül marad a tíztagú önkormány­zati testületben. Véleményem szerint ez nem a többi kilenc hi­bája. Ismereteim szerint a falu­gyűlést megelőzően az egyik szervező tényekről és tényeknek álcázott gondolatairól tájékoz­tatta ismerőseit, akik most szép számmal voltak jelen. Ok egyéb­ként eddig soha nem jöttek el falugyűlésre. * Egyes vélemények szerint a polgármester és az alpolgármes­ter közötti nyílt színi konfrontá­ció időzítése nem volt véletlen. A hosszú idő óta meglévő fe­szültség sajnálatos módon sült ki. Nem lehet a véletlen műve, hogy legalább tízen tudták, mennyibe kerül az az ominózus gép, mennyi a bérleti díja stb. Más település vezetői talán jól- esően vennék tudomásul, ha a lakosok olyan jól ismernék pol­gármesteri hivataluk működését és egy negyedórás beszámoló több számszaki adatát, mint töb­ben itt. Az estnek voltak sarkala­tos pontjai. Többek között a szo­ciális segélyezés, a helyi adó és minden olyan felvetés, amely valahogy kapcsolatban állt a PÉNZZEL. Ez így is van rend­jén. Az már más kérdés, értelmes dolog-e nyomorunkat megsze­mélyesíteni, rávetíteni valakire; hallomásból vagy fél füllel hal­lott híreket tényként kezelni. Hétfőn azért jöttek össze a szavazóképes emberek százai, hogy megbeszéljék közös dolga­ikat. Ehelyett az érzelmek vihara dúlt. Ez a kis település olyat mu­tatott ezen a napon, amire oda kell figyelni. Szurmay CSÜTÖRTÖKÖN ISMÉT UJ NÉPLAP PLUSZ Négy keréken Ezzel a címmel jelentkezik lapunk autózással, közlekedéssel kapcsolatos, nyolcoldalas melléklete. ATARTALOMBÓL:- Próbaút: Opel Vectra, Toyota Corolla, Seat Toledo, Nissan 100 NX- Hatvan éve tanuljuk a KRESZ-t- Környezetkímélő autófényezés- Romlik az úthálózat állapota- Gumiabroncs-felújítás másképpen -Az év terepjárója- Tudnivalók a környezetvédelmi felülvizsgálatról- Az autóklub hírei- A legújab Volkswagen 1 Könnyebb, ruganyos járás. Tökéletes kényelem, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. TORNACIPŐK 23-34-es méretig 396 Ft helyett 198 Ft-ért 36-39-es méretig 440 Ft helyett 220 Ft-ért vásárolhatók a Srataok és Vidéke Áfész Skála Áruházában, a Jólét, Vosztok, Munkás, Széchenyi, Bőség, Barátság, Ifjúság ABC-áruházaiban. Besen^tó8 301- S“jol 201., Szászberek 616., Rákócziújfalu 420., Tószeg 501., Tiszasüly, Kőtelek 804., Zagyvarékas 601., Vezseny 527. ABC-áruházaiban, és a nagykörűi ruházati boltban. Várjuk szövetkezett tagjainkat ós kedves vásárlóinkat. *79990/1* ÁFÉSZ Német importból, sokféle színben, PADLOSZŐNYEG kapható MÁR 500 FT/NM-TŐL­ABADSZALOKON: SZABÓ Cyuláné, István király u. 16. HOMOKON: RUHÁZATI Kisker, Döbrei J. u. 165/a. JÁSZAPÁTIBAN: RUHÁZATI Bolt, István király u. 1. JÁSZLADÁNYBAN: RUHÁZATI BOLT, Hősök tere 4. KENDERESEN: ÁRUHÁZ, Szent István út 42. KUNHEGYESEN: RUHÁZATI Bolt, Kossuth u. 5. ÖCSÖDÖN: DIVATÁRU, Petőfi u. 12. RÁKÓCZIÚJFALUN: ABONVI Györgyné, Táncsics 24/a. SZOLNOKON: BETTINA, Üzlet Ady u. 1. VECYESKERESKEDÉS, Bozsó K. u. 5. ABONYINÉ, Kassay u. 64. LINÓ Bt., Orosz Cy. u. 6. TISZAFÖLDVÁRON: BÚTOR Bolt, Kossuth u. 74. TISZAUGON: FENYÓ Bt., Vörösmarty u. 3. TÖRÖKSZENTMIKLÓSON: RABITEXSZOL Bt., Kossuth 154. TÚRKEVÉN: ÁFÉSZ Áruház, Széchenyi u. 13. KISÚJSZÁLLÁSON: LAKBERENDEZÉSI Bolt, Kossuth u. 48. MŰSZAKI Bolt, Szabadságtéri Itp. 2. Kereskedők ügyelem! Padlószőnyeget minta után árusító üzleteket keresünk. (Szőnyegboltok előnyben!) * TEL: PÉCSI-KER (72) 71-921,71-932 Értesítjük a lakosságot, hogy a JNK-Szolnok Megyei Víz- és Csatornaművek a hét végén Szolnokon a Kohói Anna - Sütő úti csomópontban víz- és szennyvízcsatorna rekonstrukciós építési munká­latokat végez 1992. április 4-én szombaton reggel 6 órától -1992. április 6-án reggel 6 óráig. s O i f>S. rJ U J' ). Kérjük a Kohói Anna - Sütő úton közlekedők szíves megértő türelmét. *79921/1* lIFTTTfTfii ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGVFELEIHKET, HOGV 1992. ÁPRILIS 1-TOL-ÁPRILIS 30-16 EMELTÁRAS PAPÍRHUUABÉK- C1ŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ A KELET-MAGYARORSZÁGI (Válíalat. MOST SC-4C7.-KAL MAGASABB ÁRCHI VÁSÁROLJUK FEL R PAPÍRHULLADÉKOKAT (FEKETE-FEHÉR ÚJSÁG. . HULLÁm-ÉS VEGVESPRPIR; IROmfilW) KERESSEN FEL BENNÜNKET. MOST IS JÓL JÁR,HA A MÉH-HEZ JÁR! nVITVfl TARTÁS1 HÉTFŐTŐL-PÉnTEHIG 8-19.50 KELET - mflQ VfiRORSZRGI MÉH nVERSRnVRGHRSZnOSÍTÓ VÁLLALAT MÉM Túrkevén megalakult az első magyarországi cigánypárt Kilenc megye egyes cigányközségeinek a részvételével Túrkevén megalakult az első magyarországi cigánypárt. A párt kilenctagú ideigle­nes vezetőséget választott. Elnöke a túrkevei Horváth Aladár, alelnöke Ökrös Elek, főtitkára dr. Gáli Mihály. A párt elsődleges célja, hogy a cigányságot mint a legnagyobb létszámú hazai kisebbséget méltó ország- gyűlési és helyi önkormányzati képviselethez juttassa, illetve közremű­ködjék a közhatalmi jogosítványokkal is rendelkező kisebbségi önigaz­gatás átfogó rendszerének a kiépítésében. A cigánypárt valamennyi magyarországi kisebbséggel hajlandó együttműködni közös céljaik meg­valósításában. Az új párt várhatóan április hónapban tartja meg első országos kongresszusát, amikor a végleges vezetőség megválasztására is sor kerül. A Pénzintézeti Központ, mint a BIO-BÚTOR Kft. felszámolója 1992. április 1-jétől végkiárusítást rendez, ameddig a készlet tart. Nyitva tartás: naponta 8-tól 12 óráig. Kínálat:- elfekvő szerelvények nyílászáró szerkezetekhez - fenyő konyhabútorkeretek,- bútorlapszabási leesések,- barkácsolásra alkalmas fenyőanyagok,- SCM T 130-as faipari marógép. A kínálat megtekinthető, illetve megvásárolható: BIO-BÚTOR Kft 5000 Szolnok, Landler J. út 29. sz. Telefon: 56/40-887

Next

/
Oldalképek
Tartalom