Új Néplap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

1992. ÁPRILIS 1. Hazai körkép 3 Ügyeletes gond az ügyelet Lapunkban több észrevétel is megjelent, amely a hét végi orvo­si ügyelet jelenlegi rendszerét bí­rálja. Legutóbb Lengyel Györ­gyi, Szolnok alpolgármestere úgy nyilatkozott, hogy szeretnék összevonni a kijáró orvosi ügye­letet a mentőszolgálattal. De mit szólnak ehhez az orvosok? Dr. Hoksári Lászlóval, a alapellátás vezető főorvosával, dr. Urbán László körzeti (házi) és dr. La- doniczky Zoltán üzemi főor­vossal beszélgettem. Ez embertelen Dr. Urbán László:- Abból kell kiindulni, hogy a jelenlegi ügyeleti rendszer rossz. Úgy struktúrájában, mint ember­telen mivoltában. Egy hétvégén nyolc orvost, hat gépkocsiveze­tőt és hat ápolónőt vesz igénybe, és embertelen körülmények kö­zött kell dolgozni. Ha a beteg bemegy az ügyeletre, nem talál egy rendes rendelőt; poros, bú­torraktár jellegű, zsúfolt helyi­ségben fogadja őt az orvos. Per­sze hogy a beteg indulatos lesz ettől a szituációtól. Az ügyelet­ben a pihenőhelyiségek sincse­nek rendesen biztosítva, a gép­kocsivezetők például a gipszelő­ben alszanak. Pillanatnyilag nincs zuhanyzó, és a betegekkel közös WC áll rendelkezésünkre. Ezt az állapotot meg kell szűntet­ni. Mert igen magas anyagi ráfor­dítással, nagyon kicsi hatékony­sággal működik. Dr. Hoksári László:- A körzeti orvos a napi munka gondjai után megy el az esti vagy a hét végi ügyeletbe. Amikor reggel leteszi az ügyeletet, ugyanúgy folytatnia kell a körze­ti tevékenységet. És még a har­minchatodik átdolgozott óra után is ugyanolyan fittséget, oda­figyelést várnak el az embertől, mintha kipihenten kezdett volna.- Tehát maradjunk abban, hogy a jelenlegi rendszer rossz. De mi az, amivel helyettesíteni lehetne? Mit kellene tenni? Dr. Urbán László:- Az új társadalombiztosítási törvény a háziorvosnak nem írja elő munkaköri kötelességként az ügyeletet. Tehát nem lehet rá kö­telezni, mint eddig a körzeti or­vosokat, hogy karácsonykor tes­sék menni ügyelni, ha tetszik, ha nem. Ha a mentőszolgálat szer­vezi meg az ügyeletet, annak sok előnye is van, de nem szabad elfelejteni, hogy a mentőszolgá­lat félkatonai rendszerben műkö­dik ... Dr. Ladoniczky Zoltán:- ... amely nem húzható rá az alapellátásra! Szerintem az ön- kormányzatnak - akár az orvoso­kat is bevonva - el kellene dönte­ni, hogy mi a legcélravezetőbb megoldás. Dr. Urbán László:- De ha önállóan meg is szer­vezik a szolnoki ügyeletet, nem szabad még egyszer abba a hibá­ba esni, hogy a környező közsé­gek ügyeletét is innen, Szolnok­ról biztosítsuk! Dr. Ladoniczky Zoltán:- Az önkormányzat dolga a környező községekben is: meg­szervezni az ügyeleti ellátást. Ha kevés a helyi orvos, egy-egy ügyeletre szerződtethetnek Szol­nokról is orvost. Az érem másik oldala, hogy milyen színvonalú az az ügyelet? Ha valaki (az ön- kormányzat) minőségi munkát akar, akkor nem minden orvossal köt szerződést, aki jelentkezik. Ez a háziorvosok érdeke is. Mert a háziorvosnak se lehet mindegy, hogy a hozzá tartozó beteget ki és hogyan látja el, mondjuk, éjjel vagy hétvégén, ha hirtelen segít­ségre szorul. Mit mond majd _____a beteg?_____ H a összevonják az orvosi ügyeletet a mentőszolgálattal, akkor a mentőszolgálat telefon­számát kell hívni, és az ott ülő mentőtiszt dönti el, hogy mentő­kocsit küld ki vagy az ügyeletes orvost. Hát ez nem szerencsés abban az esetben, ha kezdő men­tőtiszt ül a telefonnál. Másrészt az ügyeleti gépjárműnek rendes fölszerelést kellene biztosítani!- Most például mi nincs az ügyeletes autóban? Dr. H. L.:- Például az EKG-készülékek most nem használhatók. Ha há­lózati feszültségről működtetjük őket, értékelhetetlen lesz az ábra. De arra nincs pénz, hogy akku­mulátort vegyenek a készülék­hez. Dr. L. Z.:- És akkor mit fog mondani a beteg? Azt, hogy a 04-et hívta, és ilyen az ellátás? Másrészt azt az orvost, aki ügyeletet vállal, és ott van 12 órát; meg kell fizetni. A pihenésről már nem is beszélve. A mentőorvosnak 12 óra után 48 óra pihenő jár, de az ügyeletes orvosnak? Működik, hát ne bántsuk! Dr. U. L.:- Vegye már észre végre vala­ki, hogy az egészségügyi szolgá­latnak is szüksége van pihenésre, egészségvédelemre, emberhez méltó körülményekre. Mert úgy érzem, hogy van egy olyan szemlélet, hogy ez a jelenlegi rendszer még működik, hát ne bántsuk. Dr. L. Z.:- Pedig már csak a tehetetlen­sége viszi előre... Az Aerocari- tas is próbálkozik önálló sürgős­ségi ellátás megszervezésével. De ehhez sem a kórháztól, sem az önkormányzattól, sem a men­tőszolgálattól nem kap segítsé­get- ..- Önök milyen ügyeletet tud­nának elképzelni? Dr. U. L.:- Csak a várost szolgáló, jól megfizetett szakemberekkel mű­ködő, kiemelt környezetben he­lyet találó, jól felszerelt ügyele­tet. A háziorvos is láthatna el ügyeletet a saját területen szer­ződés alapján. Magánvállalko­zásban is el tudnám képzelni. Dr. H. L.:- Jelenleg döbbenetes összeg megy el az ügyeletre. Ennyiből jót is lehetne szervezni. Dr. U. L.:- Az biztos, hogy ez, ami van, nem tartható így tovább ... Paulina Éva Az első Opel Astra-szállítmány A General Motors-Hungary szentgotthárdi gyá­rából kedden elindult az első Opel Astra-szállít­mány a hazai piacra. A három speciális tréler összesen 24 autót szállított el a hármas határ menti városból. Mint arról az MTI munkatársát tájékoztatták: ezután folyamatosan érkeznek az első magyar összeszerelő üzemből a kocsik a kereskedőkhöz. Az úgynevezett „piaci nyitás” április 11-12-én lesz. Ékkorra már a 35 hazai márkakereskedő mindegyike rendelkezik majd a minimumkészlet­tel, s amolyan nyílt napon várja az érdeklődőket: szerte az országban Astra-bemutatót tartanak. (MTI) Zöld Csődeljárás sarok j veszélyes hulladékért? Bírsággal, szigorítással igyek­szik a veszélyes hulladékok ter­melőit, tárolóit kény­szerhelyzetbe hozni a Környe­zetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium: ezentúl egy évnél tovább tilos a veszélyes hulladé­kot a cég telephelyén tárolni. Gyakorlatilag tizenkét hónap ha­ladékot kaptak az érintettek, hogy az arra kijelölt helyre szál­lítsák veszélyes hulladékaikat. Ha ugyan lesz hová! Hiszen az aszódi központi tárolón és a do­rogi égetőműn kívül nincs nagy választási lehetőség, mert az or­szágban mindössze négy megye - Borsod-Abaúj-Zemplén, Haj- dú-Bihar, Heves és Szabolcs- Szatmár-Bereg - rendelkezik ve­szélyes hulladékok átmeneti tá­rolására alkalmas teleppel. A többi tizenöt megye vagy fizet nekik veszélyes hulladékaik be­fogadásáért, vagy épít saját táro­lót. A szabálytalan elhelyezésért járó bírságot ezentúl a vállalat számlájáról leemelheti a ható­ság. A környezetvédelmi szak­emberek szerint elképzelhető, hogy számos vállalat esetében éppen ez az eljárás sietteti majd a csődöt, hiszen a bírság mértéke a hulladék súlyától, veszélyessé­gi fokától is függ. Nem kizárt az sem, hogy egy-egy esetben a bír­ság összege magasabb lesz a cég alaptőkéjénél. De az illetékesek hangsúlyoz­zák: a szigorítással nem a cégek csődbe juttatását szeretnék elér­ni. Remélik, hogy végre akár vállalkozási alapon is érdemes lesz megépíteni a rudabányai ve­szélyeshulladék-égetőt, és sike­rül megoldást találni a paksi atomerőmű radioaktív anyagai­nak tárolására is. A szakemberek elmondták, hogy a világcégek - a Tungsram, a Jászberényi Hűtőgépgyár új tu­lajdonosa, az Elektrolux - sok millió forintot áldoznak a kör­nyezetvédelmi károk csökkenté­sére. Ugyanis külföldön meg­szokták a mienknél sokkal szigo­rúbb előírásokat. Ezért is válik mind sürgetőbbé az új környe­zetvédelmi törvény megalkotá­sa. (szabó) Ferenczy Europress Bizalmi üzlet Tankönyv­árak és -készletek r Április ^ közepére minden v tisztázódik y Előre láthatólag április végére tisztázódik, hogy emelkednek-e jövő tanévtől a tankönyvárak, s ha igen, milyen méretű lesz a drágulásuk - tudta meg az MTI a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztériumban Holczmüller An- talnétól, a tankönyv- és tanesz­köziroda előadójától. Elmondta, hogy még nem fe­jeződött be a jelenleg használa­tos általános-, illetve középisko­lai történelem-, magyar- és föld­rajztankönyvek tartalmi felül­vizsgálata. Ennek eredményétől függ ugyanis, hogy a raktáron lévő készletek a következő tanévben is használhatóak lesznek-e, ami befolyásolja az árak alakulását. Az sem dőlt még el, hogy a tan­könyvek támogatására fordítha­tó összeget a minisztérium ho­gyan osztja meg a felső- és a közoktatás között. A Tankönyvkiadó Vállalat áp­rilis közepére ígérte a tan­könyvárakkal kapcsolatos előze­tes költségvetési tervét. Annak ismeretében kalkulálhat a műve­lődési minisztérium és készülhet majd el a szerződés a tan- könyvkiadóval - adott informá­ciót a tankönyv- és taneszköziro­dailletékes^lMTI) ___________ P incér ismerősöm megkere­sett. O jött be a szerkesztőségbe, hát rögtön sejtettem: rendelni sem nekem kell. És tényleg így történt. „A toliadra lenne szük­ség” - kezdte, és életünkben elő­ször egy - igaz, csak irodai - asz­talhoz ültünk. Pincér ismerősömet kirúgták az állásából. Ez manapság má­sokkal is megesik, ám szerinte az övé a kirúgás minősített esete. Pincér ismerősömet ugyanis elő­ször elcsábították. Jobb pénzért - a város legrangosabbnak és neki biztos helynek számító éttermé­ből - egy újonnan nyíló „ma­szek” vendéglőbe. Aztán hűtle­nül kirúgták. Pincér ismerősöm bevallja, tényleg nem szó nélkül seperte fel az utcát a vendéglő előtt vagy takarított WC-t felszolgálás köz­ben adódó szabad perceiben. „Abban egyeztünk meg - mond­ja -, hogy mindenki saját munka- területét tartja rendben és takarít­ja. De hát a leves és a sült között egy WC-takarítás!...” - méltat­lankodik. Azt sem titkolja, hogy bizony tanácsolta az üzletveze­tőnek: a vendégek morognak, mert a nyitás utáni első napok elteltével az árak duplájára nőt­tek. Azt sem rejti véka alá, hogy volt néhány, főnökének címzett ötlete a választék „valóban első osztályúvá” tételére ... A fő­nöknek valahogy nem tetszettek ezek a dolgok. Pincér ismerősömről őt régen ismerő kollégáinak véleménye így összegezhető: nehéz ember. Es úgy tűnik, tényleg nehezen „emészti meg”, hogy miért ép­pen a hatvannaposra szabott pró­baidő lejárta előtt pár nappal kö­szöntek el tőle. Becsapva érzi magát, mert a tulajdonos alig fi­zetett többet neki a szerződésben rögzített bruttó 13 ezer forintból a jogszerű levonások után járó összegnél. „Pedig szóban 20 ezer nettóban egyeztünk meg - mondja -, de a tulaj a papíron járó fölötti pénznek a felét nem adta ide, mert rosszul dolgoztam. Szerinte...” Pincér ismerősöm azt kérdezi, mit csináljon? Semmit, válaszo­lom, munkaadója még lovagnak is mondható, ha a zsebből ígért forintok egy részét a kirúgás el­lenére is odaadta. „Ugyanúgy beszél, mint ő - replikázik a pin­cér -, ő is azt mondta, amíg ma­guknak nincs érdekvédelmük, bárhogy dönthetek.” Pincér ismerősömmel azon bólogatunk, hogy az érdekvéde­lem dolgát milyen jól is látja a tulaj. A megértő hümmögésen kívül azonban mással nem támo­gathatom. Kioktatni milyen jo­gom lenne - és miért pont akkor tanítanám, amikor éppen meg­csalták? Kérdezhetném persze, érde­keit miért nem akarta legalább ő maga bebiztosítani, és munka­adójának ígéreteit az utolsó fillé­rig szerződésben rögzíteni? De tudom, az apró turpisság neki is, a tulajnak is kifizetődött. Eszem­be jut a munkanélküli-statisztika is, és azt a beszélgetés elején el­hangzott fél mondatot sem felej­tettem el, hogy ismerősöm abban a két hónapja nyitott vendéglő­ben már a tizedik, aki „lapátra került”. És mindenki helyett ta­láltak új elszegődőt - a régi em­berénél rosszabb szerződési fel­tételekkel is. Hisz azoknak is csak a „bizalom” marad re­ményként, és csupán napi érde­kekre muszáj ma gondolniuk. V. Sz. J. A félelem kapuja Domány átolvasta, és megrázta a fejét:- Nem, egyáltalán nincs igazad, én ezt a lépésedet személyes kudarcomnak tekintem. Huszonöt éve vagyok a kiadó élén, és ezalatt te vagy az első ember, aki kényszerítő körülmények nélkül felmond. Domány még egyszer átnézte a felmondólevelet, aztán felkelt a helyéről, és a papírlapot elrakta egy dossziéba:- Természetesen elsejéig felmentelek a munkavégzés alól. A kilépésed technikai részleteit, kérlek, beszéld meg Margitkával.- Gondolom, úgyis ő lép a helyembe.- Ezt honnan veszed?- Bizonyos adottságai predesztinálják rá. Ő nem fog nemet mondani neked. Az igazgató fanyarul elhúzta a száját:- Ugye ez „az igazság pillanata”?- Ezt hogy érted?- A színdarabokban ilyenkor szokták a főnök szemébe vágni azokat a keserű igazságokat, melyeket a beosztottak tíz-húsz évig visszanyeltek magukba. A skála a közönséges sértegetésektől az aforizmáig terjed. Ha bármi hasonló indíttatást érzel, kérlek, ne zavartasd magad.- Nem, nincs ilyen ingerem. Őszintén remélem, hogy semmi olyan rosszat nem mondhatnék neked, amit te már ne tudnál magadról. Egyébként mindent köszönök, amiért valóban köszönettel tartozom. Martin elnézett az igazgató parolára kinyújtott keze fölött, és elhagyta a szobát. Minél hamarabb szerette volna kezébe kapni a munkakönyvét, a titkárnőtől elkérte a leszámolólapot. Tíz különböző osztályon is kellett igazolást kérnie, hogy nincs tartozása. Amit tudott, még aznap végigjárt, a hátralevő pecséteket, úgy gondolta, másnap reggel egy-két óra alatt összeszedheti. Végezve a procedúrával, Martin visszatért a szobájába. Úgy gondolta, a rendkívüli helyzet felmenti a szabályok alól, felhívta Vojtekovszkyt a boltban. Sikerült megtalálnia és találkozót beszélt meg vele, este hat órában állapodtak meg. Több mint egy órája maradt még addig, hogy eltöltse az időt, nekiállt kirakni az íróasztalát. Bizalmas iratokat vagy feljegyzéseket nem tarott a fiókjaiban, semmitmon­dó papírok kerültek elő: egy-egy már szürkülő lektori jelentés másodpéldánya, cédulákon sebtében felfirkált címek és telefonszámok, könyvfedéltervek fotói, hivatali tájékoztatókon készült kézírásos emlékeztetők.- így múlt el öt év az életemből! - gondolta Martin, és őszintén sajnálta, hogy nem szánta rá magát korábban a szakításra. Csak egy pergament utánzatú feliratot rakott el a táskájába, kedvenc mottója, egy Lincoln Ábrahámi-dézet állt rajta: „No overworking!" Ne dolgozd túl magad! Keze poros lett a rakodásban, a vállára dobta a törülközőjét, és kiment a mosdóba. sCDí sCDí sCDí sej? sep Vojtekovszkyval most is a Kossuth téri metróállomás előtt találkoztak. A költő kitérve a vonuló tömeg sodrásából, egy oszlop védelmébe húzódott, csak a 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom