Új Néplap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

J Durva pártvita a parlamentben Az Országgyűlés keddi plenáris ülésén - a tava­szi ülésszak 19. napján - szenvedélyes hangú párt­vita zajlott le napirend előtt a kisgazdák között. Mint azt tegnapi tudósításunkban megírtuk, Szabó Lajos, a 35-ös frakció tagja szóvá tette: vasárnap a hódmezővásárhelyi gyűlésen dr. Torgyán József és hívei szerinte kimerítették az alkotmányos rend elleni lázítás és erőszakos cselekedetekre felhívás tényeit. Mivel a hétfői ülésen dr. Torgyán József nem volt jelen - napirend előtt kedden felelt képvi­selőtársának. Többek között ilyesmiket: „Amikor egy diktatúra a demokráciát el akarja törölni a Föld színéről, akkor saját diktatórikus illáspontját védvén az összes többi nézetet szélső­ségesnek, jobboldalinak, nem követendőnek, uszí- tónak, ellenforradalominak próbálja feltüntetni ép­pen azért, hogy a saját, valóban szélsőséges állás­pontján kívül valamennyi nézet hangoztatását le­hetetlenítse. így történt ez a Kisgazdapárt esetében 1945-öt követően ... és tegnap hasonló megnyil­vánulás történt, sajnos ki kell mondjam, itt, a par­lamentben, Szabó képviselő úr részéről, aki egye­nesen megrágalmazta, a valótlanságok tömkelegé­vel próbálta a Kisgazdapártot lejáratni és próbálta a többpárti demokrácia lehetőségét is eltörölni. Dr. Szabó Lajos valamennyi kijelentése nemcsak tuda­tosan valótlan, hanem olyan mértékben rágalmazó, hogy amellett nem lehet szó nélkül elmenni.” A kisgazdaelnök felszólalását közbeszólások za­varták, s ezekre reagálva nem is egyszer részegnek nevezte képviselőtársait, kérve az elnököt, hogy távolíttassa el őket a teremből. Fölszólalt dr. Szabó Lajos is, ismételt közbeszólások zavarták a vitat­kozókat - míg végül két ellenzéki párt két frakció- vezetője - Gál Zoltán (MSZP) és Tardos Márton (SZDSZ) kifejezte véleményét: a törvények vitatá­sától ismét ízléstelen pártvita rabolta el a Ház ide­jét. (Parlamenti jegyzetünk a 2. oldalon) Túlfűtött falugyűlés Rákócziűjfaluban Össztűz a polgármesterre Az első két felszólalásból már látszott: a rákócziújfalui művelő­dési házba zsúfolódott helybeli­ek egy része azért kérdez, mert tudni szeretne valamit, a másik csoport azért jelentkezik, hogy módot találjon a publikummal megismertetni a község elöljáró­ival, leginkább a polgármesterrel kapcsolatos kritikáját. A hétfői falugyűlésen az utóbbiak voltak többen. Úgy tartják, a pénzügyi gazda­sági tervek nem tartoznak a leg- érdekfeszítőbb témák közé, még­is két nappal ezelőtt a délután hatra meghirdetett rendezvény kezdete előtt egy órával már az ajtó előtt toporogtak a település lakói. Kiss János polgármester beszámolójában az önkormány­zat múlt évi költségvetéséről szólt, ismertette az idei tervek főbb jellemzőit. Kitért a gazdál­kodás helyzetére, a telefonháló­zat építésére. (Folytatás a 2. oldalon) PÉNTEKEN INDUL OKNYOMOZÓ RIPORTSOROZATUNK: Mezőgazdasági konferencia Az Amerikai Mezőgazda- sági Minisztérium (USDA) és az Amerikai Fejlesztési Inté­zet (USA1D) nagyszabású mezőgazdasági és élelmiszer- ipari kereskedelmi és marke­tingkonferenciát rendez má­jus 19-21. között Budapesten. A tanácskozás célja: segítsé­get nyújtani az exportálni kí­vánó magyar vállalatoknak az amerikai piacon való eligazo­dásban és az új lehetőségek feltárásában. Holocaust-emlékkő Az 1945. március 31-i tö­meges kivégzés színhelyén emlékkövet avattak tegnap Balf határában. A kegyeletes ünnepségen az egykori de­portáltak, történészek és a környék lakói emlékeztek meg a vérengzés 183 áldoza­táról és azokról a munkaszol­gálatosokról, akiket 1944-45- ben a határvidéken erődítés építésében való részvételre kényszerítettek. Élelmiszer Kárpátaljának Két nagy értékű élelmi- szer-segélyszállítmánytjutta- tott el márciusban a Magyar Ökumenikus Szere­tetszolgálat, a hazai protes­táns és ortodox egyházak, va­lamint magánszemélyek kari­tatív egyesülete Kárpátaljára. Az első szállítmányt, a több mint 2 millió forint értékű családi egységcsomagokat a Kárpátaljai Református Egy­ház, illetve a helyi egyház- községek segítségével osztot­ták szét a kárpátaljai városok­ban. A TISZA MOZI Kft. és videotékái gondtalan szórakozást kívánnak Önnek. *79808/2* 1 A Az Uj Néplap Tiszafüreden (4. oldal) 1991. november 11-en késő este a 33 éves szolnoki Kiss Mihály Ecser alatt lelőtte a 26 éves Jónás Mátyás budapesti fiatalembert, majd rá két napra holttestét földarabolta, és Szolnokon a cukorgyári tóba dobta. Ki volt ez az ember? Ismerték-e egyáltalán? Mit mondanak róla rokonai, barátai, munkatársai, haverjai? Miért kellett leszerelnie a rendőrségtől? Vajon milyen állomásokon átjutott el odáig, hogy hidegvérrel és előre megfontolt szándékkal gyilkoljon egy autóért? Egyáltalán beszámítható-e? Tényleg egyedül hajtotta végre szörnyű tettét, vagy netán fedez valakit? Mit mondanak a búvárok, akik felhozták a tóból az áldozat hat részre bárdolt testrészeit? Vajon Kiss Mihály talál-e magyarázatot tettére? Csökken, majd növekszik a gázolaj ára Recesszió a kereskedelemben A lakosság 25-26 százalékkal kevesebb árut vásárolt 1991-ben, mint az azt megelőző 2-3 évben, a legnagyobb visszaesés a vegyes iparcikkek körében volt. De keve­sebb fogyott a kiskereskedelmi for­galom 40 százalékát kitevő élelmi­szerekből is. Egyre több a vesztesé­ges kereskedelmi vállalat. Mindez az Országos Kereskedelmi Szövet­ség keddi konferenciáján hangzott el a Vigadóban, amelynek témája az volt, hogyan élheti túl a kereske­delem a jelenlegi recessziót, milye­nek a fejlesztés lehetőségei. A szövetség azt vizsgálja, ho­gyan lehetne a helyzeten javítani. Elmondták: a kereskedelem fej­lesztésére a Világbank várhatóan 100 millió dolláros hitelt nyújt, amely valószínűleg már a második félév közepétől igényelhető lesz. A hitel egyharmada a forgóeszköz fi­nanszírozására is felvehető, a többi kölcsönt elsősorban fejlesztésre, például vonalkódrendszer kialakí­tására szánják. A tanácskozáson tájékoztattak arról, hogy a Világbank szakem­berei több ízben jártak már Ma­gyarországon, és megállapították, hogy igen magas a kereskedelem költségszintje. Tetszetős épület kapja meg az. autósuk szemet Törökszentmiklős főutcáján. Olasz befektetők első vállalkozása megyénkben ez az üzletház, mely felszerelésében és áruválasztékában ugyanazt fogja kínálni, mint itáliai társai. A megnyitó érdekessége, hogy a meghívott vendégek között volt a helyi református tiszteletes és felesége is, akik megáldották az épületet. Az Italviver Kft. olasz árukat fog értékesíteni, kezdve a ruhaneműtől az ékszerekig, a különféle élelmiszerektől a csokoládékig, sőt még egy kis bár is található az üzletben, mely húsvétra nyílik meg a nagyközönség számára. Fotó: Mészáros Literenként 2 forinttal csökkenti a gázolaj árát mától a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (MÓL). A háztartási tüzelőolaj szerdától literenként három forinttal kerül kevesebbe, mint eddig. Az új árak bevezetését a csökkenő világpiaci árak tették lehetővé - közölték a MÓL Rt.-nél az MTI érdeklődésére hétfőn. Elmondták azt is: ugyanerre nem lehet számítani a benzin esetében. A gázolaj és a háztartási tüzelőolaj olyan szezonális árucikk, amelynek világpiaci ára a nyári hónapokban alacsonyabb, ugyanakkor a benzinár viszont ezt nem követi, sőt a már említett időszakban növekszik a fogyasztás és emelkedik a világpiaci ár is. Ennek ellenére a következő napokban, hetekben nem várható benzináremelés. Május 1-jétől viszont a világpiaci ártól független árnövekedésre kell számítaniuk az autósoknak. Akkortól lépnek érvénybe a parla­ment által már korábban elfogadott megemelt adók. Olasz üzletház Törökszentmikloson Ügyeletes gond az ügyelet (3. oldal) Szolnoki szovjet ingatlanok értékesítése Nyílnak a Bimbó úti lakások ajtajai A szolnoki, volt szovjet laká­sok iránt már eddig is sokan ér­deklődtek. A Bimbó úti 130 in­gatlanra több százan nyújtották be kérelmüket. Ez érthető is, hi­szen a megyeszékhelyen több mint 3000 lakásigénylést tarta­nak nyilván. A tegnapi közgyű­lésen az önkormányzat pártjai­nak képviselői egyetértettek ab­ban, hogy a pályázatok elbírálá­sakor elsősorban szociális szem­pontokat kell figyelembe venni. A pályázatot a napokban teszi közzé a polgármesteri hivatal. A benne foglaltak szerint előnyben részesül: aki önkormányzati la­kását visszaadja; az a család, ahol gyermeket nevelnek; az az igénylő, aki jövedelmi helyzete alapján szociális bérlakásra jo­gosult; és az is, aki több éve ér­vényes lakásigényléssel rendel­kezik. A hivatal megkezdte az épületek használhatóvá tételéhez elengedhetetlen munkák felmé­rését. A közművek kiépítését, felújítását a mérőpontokig vé­geztetik el. A lakáson belüli helyreállítás a tulajdonosok fel­adata lesz. A lakásokat megte­kinthetik a pályázók. Vételárát egy összegben vagy részletek­ben fizethetik ki. Az előbbi felté­telek mellett vagy az előírtnál rö- videbb törlesztési idő esetén a vevőt a részletfizetés után 40 százalék árengedmény illeti meg. Részletfizetésnél a vételár 10 százalékát a szerződés meg­kötésekor kell letenni. Rendelettervezetet terjesztet­tek a képviselők elé, melyben a közterületek rendeltetésellenes használatát szerették volna meg­akadályozni, korlátozni. A Fi- desz-frakció, elvi kifogásokra is hivatkozva, nem támogatta az előterjesztést. Mivel úgyneve­zett kétharmados helyi jogsza­bályról volt szó, a fiatal demok­rata képviselők számbeli súlya miatt a javaslatot elutasították. Szolnok úthálózatának 40 szá­zaléka földút. A város 1985 óta a lakosság bevonásával korszerű­síti az utakat. Egy korábbi rende­let értelmében önkormányzati támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A közgyűlés megalkot­ta a lakossági kezdeményezésű, önerős út- és járdaépítések pá­lyázati szabályzatát, melyben felsorolják az irat tartalmi köve­telményeit, az elbírálás szem­pontjait és a pénzügyi feltétele­ket. Az 1992-es pályázati határ­idő április 30. - sz -

Next

/
Oldalképek
Tartalom