Új Néplap, 1991. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1991-06-17 / 139. szám

2 Hazai körkép 1991. JÚNIUS 17. A nagybányai művésztele kiállítása a Galériában (Folytatás az 1. oldalról) Hollósy Simon - s úgy határoz­tak, ezentúl minden nyári vaká­ciójukat Nagybányán töltik. Hol­lósy kiemelte tanítványai előtt, hogy mennyire termékenyítő ha­tású, ha a művész ahhoz a társa­dalmi és természeti környezet­hez vonzódik, ahonnan szárma­zik. Iskolaalapító munkája siker­rel járt. Kialakult a sajátos nagy­bányai légkör és munkastílus. Nagybánya városvezetősége később jóváhagyta, hogy állan­dóan működő művésztelep léte­süljön a városban. Megalakult (1902-ben) a Szabad Festőisko­la. Vezetését Hollósy-tanítvá- nyok vállalták magukra. Ők ala­pították 1911-ben a Nagybányai Festőművészek Társaságát. Századunk harmadik évtize­dében új szelek fújtak a nagybá­nyai művésztelepen. A városban letelepedett képzőművészekhez csatlakoztak az idelátogató bu­karesti, kolozsvári és kisinyovi akadémiák tanárai, diákjai. Rendszeresen jöttek művészek Magyarországról, Ausztriából, Csehszlovákiából és más orszá­gokból. A második világháború után tovább éltek a nagybányai művé­szeti hagyományok. A tegnap megnyílt kiállítás ar­ra törekszik, hogy olyan váloga­tást nyújtson a nagybányai mű­vésztelep terrméséből, amely hí­ven tükrözi a Hollósy-féle kez­detektől napjainkig terjedő fejlő­dést. Harmincegy festőművész 89 munkáján keresztül mutatják be mindezt. A földszinten javarészt a nagybányai állandó kiállítás anyaga, az emeleten a kortárs művészet látható. Megtekinthető hétfő kivételé­vel naponta 10-18 óráig augusz- tus 31-éig._____________________ Tantervharjgoló (Folytatás az 1. oldalról) menedzseli. Az intézmény há­rom szervezeti egységre tagozó­dik: az óvodára, a hatosztályos elemi iskolára, valamint az erre épülő ugyancsak hatosztályos középiskolára. Mindennapi te­vékenységükhöz szervesen kap­csolódnak különféle szakem­berek, mint például a könyv­táros, a pszichológus és az orvos. A működés során megkülönböz­tetett szerepet szánnak a szülők­ből és a diákokból szervezett ta­nácsoknak, azok véleménye alapján módosítják tevékenysé­güket. Az ötnapos rendezvény rang­ját jelzi, hogy azon jeles tudósok (Marx György, Pósa Lajos, Vá­mos Tibor), neves közéleti sze­mélyiségek (Raj Tamás) tarta­nak előadást és adnak további ötleteket a magyar iskolaügy ezen sajátos kezdeményezésé­nek továbbfejlesztésére. Pethő László Kisgazdapárti radikálisok Mezőtúron Torgyánnal - Torgyánért! Nagygyűlést szervezett Me­zőtúron pénteken este a Kisgaz­dapárt városi szervezete. A mű­velődési központban megtartott rendezvényre a megye - sőt az ország - más részéből is érkeztek érdeklődők, így tehát a nagygyű­lés több volt, mint városi kisgaz­da-összejövetel. A demonstráció nem titkolt célja: a párt radikális vonalának megerősítése a hét végére tervezett országos nagy­választmányi ülés előtt - majd a nagy választmányon T orgyán Jó­zsef bejuttatása a pártelnöki székbe. A zsúfolásig megtelt nagyterem dekorációja is tük­rözte a Kisgazdapárt radikális ágának felfogását. Ugyanis a „Bort, búzát, békességet!” jel­mondat elé az „Igazságot!” szót írták a transzparensre. A nagygyűlésen először dr. Bereczki Vilmos és dr. Kávássy Sándor kisgazda országgyűlési képviselők kaptak szót. Mind­ketten szenvedélyesen sürgették a radikális változásokat, és Tor- gyán Józsefet ajánlották a hall­gatóság figyelmébe, mint aki a kiutat jelenti a válságból. Varga Béla, az MSZDP megyei elnöke és országos alelnöke pedig a két párt álláspontjának rokonságára hívta fel a figyelmet rövid beszé­dében. Az est vezérszónoka dr. Tor- gyán József volt, aki a tőle meg­szokott vehemenciával és a többnyire ismert kritikai formu­láinak taglalásával kezdte mon­danivalóját. Véleménye szerint itt az idő a rendszerváltás meg­valósítására, mert az MDF segít­ségével „a kommunisták még mindig ott ülnek a bársonyszé­kekben”, és „a szemünk láttára rabolják ki az országot”. A ba­jok gyökere pedig abban van - mint mondotta -, hogy korábban nem valósult meg a reprivatizá- ció. A kormány - amelyiknek nincs parlamenti ellenzéke - a szegények terheinek fokozásá­val akarja megoldani a gazdasá­gi gondokat, ami igazságtalan és méltatlan a jogállamisághoz. Élesen bírálta az újabb kárpótlá­si elképzeléseket és alkukat, mert a reprivatizáció helyetti kárpótlás során „a kifosztottak még kifosztottabbak lesznek” - mondotta. ígéretet tett arra, hogy elnökké választása esetén a párt „nagyobb sebességre kapcsol”, és nem engedi meg az igazságta­lanságokat. A társelnök beszéde után hoz­zászólásokra került sor. Dinka Tibor a párt megyei vezetése ne­vében megfogalmazta: a megyei vezetés „sziklaszilárdan áll Tor- gyán mellett”, a párt parlamenti frakciója pedig - hangsúlyozta - „a kormány rabja’ ’. Mások is tá­mogatásukról biztosították a társelnököt, és érdeklődtek ag­rárkoncepciója részleteiről. A rendezvény a késő esti órákban ért véget. BI Hájim Herzog programjából _____ Z sidó egyházi szertartásokon ünnepelte a szombatot Hájim Hercog. Izrael állam hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodó elnöke az ünnepet megelőző napon budai szállásá­ról átköltözött Pestre, hogy a vallási előírásoknak megfelelő­en szombaton gyalog látogat­hassa meg a zsinagógákat. Elő­ször a Kazinczy utcai ortodox zsinagógát kereste fel. Innen át­sétált a Dohány utcai zsinagó­gába, ahol a szertartásra össze- sereglett hívek nagy tapssal fogdták az államfőt és a kísére­tében érkező izraeli személyisé­geket. Hájim Herzog a szertartás zá­róeseményeként beszédet mon­dott. Koszorúzás Nagy Imre szülőházénál Katonai tiszteletadással ko- szorúzási ünnepséget rendeztek szombaton Kaposváron, Nagy Imre szülőházánál a mártírha­lált halt miniszterelnök kivég­zésének 33. évfordulója alkal­mából. A megemlékezésen részt vett az egykori miniszter- elnök lánya, Nagy Erzsébet és családja. Szabados Péter, Ka­posvár polgármestere beszédé­ben méltatta Nagy Imre jelentő­ségét, majd Válóczy István ez­redes, a Magyar Köztársaság el­nökének számysegédje, Nagy Erzsébet és családja, a város és a megye állami és társadalmi szervezetei helyezték el koszo­rúikat Nagy Imre szülőházának falánál. Búcsú a főiskolától, a várostól t/ Diplomaosztás Szolnokon Zsúfolásig megtelt a Kereske­delmi és Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Tagozatának előadóter­me szombaton délelőtt 10 órakor. Nyolcvannégy hallgató életének egy szakasza zárult le ekkor, ugyanis átvették diplomájukat. Most nem kellett az évnyitóig vár­ni, mint a korábbi években, hanem néhány nappal az államvizsga után megkapták a leendő kereskedők, vendéglátók a végzettségüket ta­núsító okiratot. Ebben az évben - mintdr. Bagi Károlyné, tanszékve­zető köszöntőjében elmondta - mindenki megfelelt a követelmé­nyeknek, sőt tizenhatan kiváló mi­nősítésű diplomát szereztek. Het­venen a kereskedelmi, tizennégyen a vendéglátó-ipari szakon végez­tek Közülük heten az új szemesz­terben ismét beülnek az iskolapad­ba, a Közgazdasági Egyetem hall­gatói lesznek. A búcsú pillalata megható volt, de örömteli is egy­ben, hiszen egy új életszakasz, új feladatok kezdetét jelenti. A leen­dő munkahelyeken önállóan, taná­ri segítség nélkül kell dönteniük a fiataloknak. Azonban a munkavál­lalók és vállalkozóknemcsak lehe­tőségeket kapnak a közeljövőben, hanem az átmenet feszültségeit is magukon fogják érezni. Csökken a munkahelyek száma, pedig a ke­reskedelem és a vendéglátás igényli a jól felkészült, vállalkozó szellemű szakembereket. Az igazgatónő beszédét követő­en a főiskolán maradó hallgatók köszöntötték a búcsúzokat, majd a végzettek vallottak az intézmény­hez, Szolnok városhoz való kötő­désükről. Ezután került sor a dip­lomák átvételére. A pillanatok ün­nepélyessége egy életre feledhe­tetlen marad a résztvevők számára.-b- Fotó: Illyés Virágkosár a gyümölcskosár alkotójának __________Farkas Ferenc szerzői estje Szolnokon__________ S zombat este meghitt hangulatú eseménynek adott otthont a város­háza díszterme: a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodája hangversenyt rendezett, melynek műsorán a koncert dísz­vendégének: Farkas Ferenc zene­szerzőnek művei szerepeltek. A hangverseny vonzerejét fokozta az is. hogy a meghívó ígérete szerint a műsorszámokat maga a zene­szerző kívánta a közönség figyel­mébe ajánlani. A nyolcvanöt esztendős mester - aki a megyeszékhelyhez már több év óta tartó barátsággal kötődik - életútja valóságos történelem. Szorgos élete állomásainak felso­rolásánál talán többet mondanak azok a kitüntetések és elismerések, melyekben szép számmal része­sült, s melyek közül az első az 1934-ben neki adományozott Fe­renc József-díj. Ezt követően jutal­mazták még munkásságát Klebels- berg-díjjal; a Kossuth-díjat pedig két alkalommal is kiérdemelte. Birtokolja a Munka Érdemrend arany fokozatát, és kitüntették a Babérkoszorú Zászlórenddel. Szü­lővárosa, Nagykanizsa díszpolgá­rává választotta, s Európa-szerte kiváló komponistaként ünnepelik. A szombati hangversenyen Far­kas Ferenc elmondotta, hogy min­denek fölött énekhangra szeret komponálni. Irodalmi olvasmá­nyai során megjelöli azokat a ver­seket és prózarészleteket, amelyek leginkább megragadják és zenemű írására ihletik őt. Ezután már csak a megfelelő pillanatra: egy felké­résre vár, és máris hozzálát az al­kotáshoz. így született néhány év­vel ezelőtt - Szolnok városának ké­résére - Krúdy-sorok című darabja is. A koncert műsorát az Elfelejtett dallamok című sorozat nyitotta meg. A zeneszerző elbeszélése szerint ezeknek a daloknak az ere­deti kézirata elveszett, s a most hal­lott előadás azok rekonstrukciójá­nak eredményeként jöhetett létre. Ezt követően a Szent Pál levele a korinthusiakhoz című dala hang­zott el - a latin nyelvű szöveg ma­gyar fordítását a Károli Bibliából maga Farkas Ferenc olvasta fel. Az erdélyi költők verseire kom­ponált dalok megírására Cs. Szabó László, Aprily Lajos, Tompa Lász­ló és Dsida Jenő költeményei ins­pirálták. Ezt követően két dalcik­lus hangzott el: a Naptár Radnóti Miklós verseire és két dal a Weö­res Sándor költeményei ihlette Gyümölcskosár című sorozatból. A Csoóri Sándor verseire kompo­nált dalokat azokban az években írta Farkas Ferenc, amikor a költőt a hatalom hallgatásra ítélte. A szerző dalainak hallatán óha­tatlanul megfogalmazódott a fi­gyelmes hallgatóban: a komponis­ta a legnagyobb dalszerzők méltó utóda. Zenéjével: a mindent kife­jezni tudó énekhanggal és az ah­hoz társított zongoraszólammal minden érzelmet és hangulatot ké­pes tolmácsolni az azt befogadni kívánó felé a maga egyedi, varázs­latos kifejezőeszközei segítségé­vel. S abban, hogy a zeneszerző által megálmodónak hiánytalanul eljuthattak a koncert közönségé­nek szívéig, döntő szerep jutott az est folyamán közreműködő két ki­tűnő énekművésznek: Somorjai Paulának és Keönch Boldizsárnak - és nem kevésbé Hajdú Roland zongoraművésznek. Az emlékezetes szépségű hang­versenyen élményt nyújtó tolmá­csolásban hangzott el a Krúdy-so­rok című darab. A kitűnő produk­cióért a Szolnok városi Bartók Kó­rus és annak karigazgatója: Mol­nár Éva, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar muzsikusaiból alakult ka­maraegyüttes és a karmester: Báli József aratott megérdemelt sikert. Utolsó műsorszámként a zene­szerző „Piccola musica di concer­to” című művét adták elő nagy tapsot aratva a Szolnoki Szimfoni­kus Zenekar vonósai karmesterük, Báli József vezényletével. Szolnok város zenekedvelő kö­zönsége tiszteletének és hódolatá­nak jelképeként Farkas Ferenc egy gyönyörű virágkosarat vett át az előadóművészek képviselőitől. Szathmáry Judit Frissességemet az aerobic, nyugalmamat a sportbiztosítás őrzi.® Schmittné Makray Katalin Az Állami Biztosító Rt. ma is a magyar sportélet támogatója és a Magyar Olimpiai Csapat hiva­talos biztosítója. Ebben a minő­ségében örömmel mutatja be többéves előkészítő munkája gyümölcsét, az ÁB Sportbiztosí­tások öt módozatból álló egysé­ges rendszerét, amely ez idáig egyedülálló a magyar biztosítás történetében. A sportélet legdrámaibb esemé- nyei gyakran a háttérben zajla­nak le. A kockázat a kispadon is jelen van! Az ÁB Sportbiztosítások „C” módozata egyesületek, sport- szervezetek igazolt (nem hivatá­sos) tagjai, valamint szerződte­tett edzők és főállású szakveze­tők élet- és balesetbiztosítása. A biztosítást a sportszervezet, vagy maga a sportoló kötheti meg. A szerződés határozott tar­tamú. A tartamon belüli biztosí­tási időszak egy év. A biztosítás érvényessége kiterjed a külföl­dön bekövetkezett balesetekre is. A feltételek egyértelműek, a szolgáltatások színvonalasak. Kialakításában sportolók és sportvezetők egyaránt lényeges szerepet vállaltak. A sportolók­nak, edzőknek saját magukról sem szabad megfeledkezniük. Ebben segít az ÁB Sportbiztosí­tások „C” módozata. További információkkal az Állami Biztosító Rt. „Ötkarika” Sportbiztosítási Iroda és az ÁB kirendeltségei állnak rendelkezésre. Levélcím: 1091 Budapest, Üllői út 1. Iroda: 1091 Budapest, Török Pál u. 1-3. Telefon: 117-8833, 117-8844 Telefax: 117-8844 A SIKER AZ ÖNÉ, A KOCKÁZATOT MEGOSZTHATJA VELÜNK. ALLAMI BIZTOSÍTÓ RT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom