Új Néplap, 1991. április (2. évfolyam, 75-99. szám)

1991-04-11 / 83. szám

Hírek—információk—érdekességek 1991. ÁPRILIS 11. 1991. ÁPRILIS 11., CSÜTÖRTÖK, LEÓ, SZANISZLÓ NAPJA. A NAP KÉL 6.05-KOR, NYUGSZIK 19.26 ÓRAKOR. A HOLD KÉL 4.19-KOR, NYUGSZIK 15.47 ÓRAKOR. Szeszélyes idő Változóan felhős idő lesz országszerte, több-kevesebb napsütés­sel. Szórványosan várható záporeső, a hegyekben hózápor is előfor­dul. A gyakran erős, helyenként viharos északi szél az esti óráktól mérséklődik. Elénk északkeleti széllökések azonban várhatók, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legma­gasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12-16 fok között alakul. (MTI) Képes eseménynaptár 95 évvel ezelőtt a svájci We- gisben született Wieland Herz­felde (képünk) német író, iro­dalomkritikus és könyvkiadó. 1917-ben alapította meg Ber­linben a Malik Kiadót, amely a forradalmi irodalom szócsöve lett. 1933-ban előbb Prágába, majd az USA-ba emigrált, 1949-ben a Német Demokrati­kus Köztársaságba tért vissza, ahol Lipcsében egyetremi ta­nár lett. Művei közül kiemel­kedik a Sulamith c. verskötete, a Társadalom, mővészek és a kommunizmus, valamint a Ve­szélyben a művészet címűek. • 140 éve, 1851-ben hunyt el Mihail Lazarev orosz tenger­nagy, híres sarkkutató, aki 1820-21-ben a déli sarkvilág szárazföldi részeit kutatta át, és ezen útja adatai során Bel- lingszgauzennel együtt felfe­dezte az Antarktisznak elneve­zett déli-sarki kontinens léte­zését. 185 éve, 1806-ban született Anastasius Grün (Alexander Graf von Auersperg) osztrák lírikus. Szobra a bécsi Schiller teret díszíti. 190 éve, 1801-ben született Simó Ferenc festő, akinek olaj- és akverellportréi tűnnek ki (Berzsenyi, Virág, Kisfa­ludy, Döbrentei). * Ma van a fasizmus áldozata­inak emléknapja (1945) és 1964-től ma ünnepeljük a köl­tészet napját (József Attila születésnapja). Leó, Szaniszló A mai Leó nevünk eredeti formája a ,feonhard” volt, és eredetét annak köszönheti ez az ógermán név, hogy a germá­nok szívesen kölcsönözték férfineveiket a nagy erejű állatok nevéből. Az ófelnémet nyelvben ugyanis a „lewo” (a mai német „Löwe”) oroszlánt jelent, a „hart” pedig „erős, me­rész’ ’ fogalmát fedi. De eredete magyarázható a görög nyelv „leon”: szintén oroszlán nevéből is. Ez utóbbiból keletkeztek az ünnepélyesen hangzó ,feonachos’ ’ („oroszlánként harco­ló”), „Leoszthe nész” („oroszlánerejű”) férfinevek, és ezek­ből rövidül le a mai Leó név és női formája: Lea, Leona vagy a nyelvünkben humorosan hangzó Leokádia. Másik nevünk, a Szaniszló szláv eredetű, és főleg a lengyel nyelvben haszná­latos Stanislav formában. Jelentése: dicsőséges. Mozi Szolnokon a Nemzetiben fél 5- kor, fél 7-kor és fél 9-kor Reszkes­setek, betörők! ATallinnban 5-kor Végtelen történet II., 7-kor és 9- kor Rocky V. A Koktél mozi átala­kítás miatt zárva. A Tisza mozi A-termében fél 5-kor, fél 7-kor és fél 9-kor Revans. A videoteremben fél 5-kor Folytassa külföldön, fél 7-kor és fél 9-kor Szexnyomda. Jászberényben a Lehelben 4- kor, 6-kor és 8-kor Nicsak, ki be­szél még. Mezőtúron a Szabad­ságban 4-korés 6-kor Tmi nindzsa teknőcök, 8-kor Keresztanya. To- rökszentmiklóson a Dózsában 7- kor Cadillac man. Kunszentmár- tonban a Körösben Fél lábbal a paradicsomban. Karcagon a Dérynében Rocky IV. Martfűn a Tiszában Ovizsaru. Szünnapos a túrkevei Korda Sándor mozi, a jászapáti Táncsics, a kunmadarasi Petőfi, a tiszaföld- vári Táncsics mozi. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ A galérián Fába vésett költé­szet - Tokay Rozália kolozsvári faragó kiállítása. A Heuréka be­mutatóterem nyitva 14-től 18 óráig; 16 órától videofilm-vetítés. Városi helyőrségi klub 12-én 19 órakor újra "Blues Barlang" lesz. Deák Bili Gyula vendége ezúnal Závodi János (ex- Piramis, ex- HBB). Eladnánk, vagy lízingelve bérbe adnánk Szolnok, Széchenyi-lakótelepen lévő szolgáltató-házrészünket. Érdeklődni lehet: Az Építő-Javító Szolgáltató Válla­lat igazgatójánál Szolnok, Thököly u. 85., telefonon: 56/36-204, vagy 56/40-033. *51153/2* A Müvésztelepért Szolnok. Április 13-án délelőtt 10 órától kulturális programokkal összekötött társadalmi munkát vé­geznek a Művésztelepen. Az akci­ót a Városvédők köre, a Tisza klub, a Metszőkor, a Jam művé­szeti együttes, az MDF és az SZDSZ támogatja. Eső esetén a programot a következő hétre, ápri­lis 20-ára teszik át. Ékes-érdes anyanyelvűnk (Tudósítónktól) Kunszentmárton. Örvendetes esemény színhelye volt múlt szombat este a művelődési köz­pont nagyterme. Ékes-érdes anya­nyelvűnk címmel másfél órás elő­adói estnek lehettek résztvevői az érdeklődők. Jólesett hallani Bánffy György, az egyik legszeb­ben beszélő magyar művész szá­jából az irodalmi, publicisztikai válogatást, amely nyelvünk egye­dülállóságával, fejlődésének tör­ténelmi szakaszaival foglalkozott. Fültanúi lehettek a résztvevők az Ómagyar Mária-siralom, a Ha­lotti beszéd című művek világa után a magyar reneszánsz, barokk és a későbbi századok, majd a je­lenkorjói válogatott remekei lebi­lincselő előadásának. A műsor fo­lyamatos, jól pergő volt. „- Ilyen figyelő tekintetekkel és sugárzó arcokkal ritkán találkozom” - mondta az előadóművész az est után, miközben szorgalommal lát­ta el kézjegyével az autogramké­rők műsorplakátjait. Nagy kár, hogy a tizenévesek és a szakem­berek hiányoztak a nézőtérről. Telelottó A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint az április havi telelottó nyere­ményei az illeték levonása után a kö­vetkezők: 5 találatos nem volt. A4 találatosok- ra egyenként 663.465 forintot, a hár­masokra 2.599 forintot, a kettesekre 114 forintot fizetnek. A közölt adatok nem véglegesek. A 15. hétre átvitt 5 találatos nyere­ményalap halmozott nettó értéke 53.418.407 forint. A telelottó április havi nyerőszámai a következők: 43,46,47,50,69. (MTI) INNEN - ONNAN Karcag. Megyei fásítási ün­nepséget és erdőművelési konfe­renciát rendeznek holnap 10.30 órai kezdettel a Déryné Művelő­dési Központban. Jelen lesz - többek között - és előadást tart az erdészeti ágazat időszerű felada­tairól dr. Rada Antal, az FM fő­osztályvezető-helyettese. London. A Financial Times szerint a magyar kormány de­cemberi átszervezése óta úgy tű­nik: érvényesülnek Kupa Mihály pénzügyminiszter tervei a szigo­rú pénzpolitika bevezetésére, a 35 százalékos infláció letörésére és a privatizációban való állami szerep csökkentésére. A lap sze­rint Kupa Mihály még az Ország- gyűlés júniusi szünete előtt túl akar lenni legsürgősebb törvény­kezési programján. Ebben szere­pel az ingatlan-tulajdonviszo­nyok tisztázása, a nemzeti bank átalakítása és a bérszabályozás fenntartása mindaddig, amíg a gazdaságban az állami tulajdon túlsúlyban van. Nagykörű. Az Épszöv-ből két éve kivált, szolnoki központú Belsőépítészeti és Szakipari Kft. helyi asztalosüzeme mostanában végez eddigi egyik legnagyobb megrendelésével, a szolnoki Szigligeti Színház belsőépítésze­ti munkáival. A 22 dolgozónak szerencsére továbbra is lesz munkája, leginkább budapesti megrendeléseket teljesítenek. Budapest. 65-70 millió éves dinoszauruszmaradványok ér­keztek a fővárosba. A hatalmas őslények csontvázait Mongóliá­ban találták, s májustól a Termé­szettudományi Múzeum szerve­zésében, a Budavári Palota A- épületében lehet majd őket meg­csodálni. Az igen értékes leletek most először jutottak el Európá­ba. A novemberig nyitva tartó kiállításon - a csontvázakon kí­vül - ugyancsak Mongóliában ta­lált megkövesedett dinosza­urusztojások is láthatók lesznek. Tel Aviv. Az izraeli városok már nem képesek biztosítani az országba érkező további beván­dorlók ellátását. A városi hatósá­gok, anyagi eszközök híján, sem lakással, sem munkával nem tud­ják ellátni az újonnan érkezőket. Chicago. Az amerikai Sarah Lee Corp. elnöke, John Bryan bejelentette, hogy cége február­ban megvásárolta a legnagyobb magyarországi kávé- és teafor­galmazó vállalat, a COMPACK 51 százalékát, a vásárlás értékét azonban nem tárta fel. Programajánlat Tűrkeve. Az SZDSZ helyi szer­vezete szervezésében ma 17 órától a művelődési házban az Agrobank szakembere a kedvezményes hitel- lehetőségekről tart tájékoztatást, valamint a Sumisansui cég öntöző­cső-bemutatóját lehet megtekinte­ni. Szolnok. A Demokrata Klubban (Kossuth u. 11.) holnap 18 órától Tardy Balázs önálló estje lesz, Ami mostanában eszembe jut . . . címmel.- A december 4-én megalakult Magyar Hadtudományig Társaság Légvédelmi, Repülő és Űrhajózási Szakosztályán belül - szolnoki központtal - holnap 9.30 órai kez­dettel a Repülőműszaki Főiskolán létrehozzák a repülőműszaki szek­ciót. A szervezet célja a repülőmű­szaki és a hozzá kapcsolódó más tudományterekkel, tudományos igénnyel foglalkozó vagy ezek iránt érdeklődő személyek össze­fogása, a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának elősegítése.- A Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete meghívja tagjait és a versbarátokat a költészet napja al­kalmával a holnap 14 órától rende­zendő irodalmi beszélgetésre, a Szapáry u. 19-be. Közélet Törökszentmiklós. Az FKgP helyi szervezetének szervezésében dr. Torgyán József tart nagygyű­lést a művelődési központ pódium­termében április 13-án, szombaton 17 órától. Szolnok. A Pro-Kontra Liberá­lis Klub vendége lesz ma 17 órától Szentiványi István, az SZDSZ kül­ügyi szakértője. Előadásának cí­me: Esélyeink Közép-Kelet-Euró- pában. A klub helye Kossuth tér 1. 111. em.- Halász István (MDF) ország- gyűlési képviselő tart fogadóórát holnap 14-16 óráig a megyeházán. Mezőtúr. Fodor Tamás, az SZDSZ országgyűlési képviselője a városházán fogadóórát tart hol­nap 14-16 óráig. Ezt követően ugyanott 16 órától az SZDSZ helyi képviselőivel együtt fórumra várja a lakosságot. CSIRKE és T/EIK 25-Ft/Kg AKCIÖS A ROM ÁPRILIS ff (CSÜTÖRTÖK)-TOL, flfníö fi KÉSZLET TART fi SlflDVETSÍC AEC-BEn (SIOLnOK, m EílDRE ÖT 7.) ÉS fi BÉKE ISI BRR0ÍT1FI BOlTJHBflfl (SZOLnOK.PIRCCSARIlOK) Grafika: Terenyei Atfla _______ ____________ 1 %IÖVETS^] _*BcJ Bű Gyümölcsfa és dísznövény Szolnok. A rákóczifalvai téesz faiskolai lerakata a piaccsamok- nál április 14-éig áll a gyümölcs­ös díszfaültetők rendelkezésére. Kapható gyümölcsfák: alma, körte, cseresznye, meggy, kaj­szibarack, őszibarack, szilva, dió. Dísznövényekből kapható még rózsa, tuja, tiszafa, gömb­ciprus, tűztövis. A felsorolt gyü­mölcsfákból legalább 4-5 fajta közül lehet válogatni, (x) Ágynemtívásár Szolnok. Április 12-én, pénte­ken 9 órától ismét ágyneművásár lesz a MÁV Csomóponti Műve­lődési Házban, (x) KERÍTÉSNEK való, új, iegyalult 1 m x 10 cm x 2 cm fa kedvező áron eladó. Érd: 56/42-224-es telefonon. *51550/1* GOMBAKEDVELŐK NEK! Laska és Champion termőzsákok kaphatók. Kertészeti Áruda Szajol, 4- es főút mellett. Nyitva 10-18 óráig, szombaton: 8-12 órá­ig. *51655/ 1* 2 SZOBÁS, kertes csalá­di ház eladó. Tiszaföldvár, Epreskert 23. Érdeklődni: a helyszínen. *51660/ 1* IPARI varrógéppel be­dolgozókat keresünk, folya­matos munkára. Érdeklőd­ni: 56/41-850-es telefonon. *51669/1* VETŐGÉP eladó. Felújí­tott, újszerű állapotban, gépi vontatáshoz, 16 soros. Rá- kóczifalva, Bartók Béla út 6. *51677/1* AKCIÓ! Fagyalok fél áron, díszfák olcsón, örök­zöldek, díszcserjék nagy vá­lasztékban kaphatók. írisz Kertészeti Áruda. Szolnok, Alma u. 31. Telefon: 56/34- 891. Nyitva: hétköznap 16.30-tól és hét végén. *51710/ 1* HŐTÁROLÓS villany­kályhák eladók. Túrkeve, Liget út 13. Tel: 362. *51716/1* TÓSZEGI zártkert áron alul eladó. Telefon: 56/30- 584.*51725/ 1* ÉLELMISZERÜZLET BE 1 fő eladót és 1 fő raktá­rost felveszek. Jelentkezés: pénteken, 12-én 14 órakor, Szolnok, Orosz Gy. u. 12. *51726/1* ESZTERGÁLYOST ke­resek sok szabadidővel. „Nóniusz” jeligére a kiadó­ba. *51729/1* ÚJ, NDK lágyfagylalt- gép eladó. Jászberény, Pus- kin sétány 11, *51751/1* HASZNÁLT, faragott gerendák, fűrészelt szarufák és bontott, nagyméretű tégla több mennyiségben kapha­tó. Jászberény, Attila u. 16. (üveges). *51752/ 1* HÁROMSZÁLAS ipari interlock eladó. Torökszent- miklós. Mártírok út 173. *51753/ 1* KÉREK 300 ezer forintot kölcsönt 5 évi fizetéssel, 60 százalékos kamat évi két­szeri fizetéssel. „Biztos fi­zetés” jeligére a kiadóba. *51754/ 1* s 07 jelenti Mezőtúr. Nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen, aki kedden délután háromnegyed ötkor a Dózsa György úton személygépkocsival el­gázolt egy szabályosan közlekedő kerékpárost, majd megállás nélkül továbbhajtott. A vétlen kerékpáros a balesetben megsérült. Jászjákóhalma. Kedden délelőtt Hajzer András 30 éves, jászberényi lakos tehergépkocsijával nekiütkö­zött egy álló autóbusznak. A baleset­ben a busz egyik utasa megsérült. Szolnok. Tegnap hajnalban őrizet­be vették Szilágyi László 25 éves he­lyi lakost, a Füszért Vállalat rendé­szét. Szilágyi kedden este a vállalat raktárából - amelyhez jogtalanul kul­csot csináltatott - 220 ezer forint ér­tékű Kinder tojást és egyéb édessége­ket lopott el, amelyet megkísérelt egy orgazdának értékesíteni. Tervét az őt igazoltató rendőrjárőr hiúsította meg.- Tegnap reggelre ismeretlen tette­sek három óvodába törtek be, ahon­nan csak néhány ezer forintnyi tár­gyat tudtak ellopni. Mai lapszámunkat szerkesztette: Budai Mátyás és Bistey András Tipográfia: T. Katona László, Zsoldos György A híroldal összeállításában közreműködött:Tóth András, akivel a 33-104-es telefonszámon közölhetők újabb információk. JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja Felelős vezető: az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Hajnal József Kiadja: az AS-M KFT. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája Felelős kiadó: Nánai Tibor irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105., tel.: 42-211, tx.: 23-357, tfax: 42-853 Verseghy Nyomda, Szolnok 5001 Szolnok, Városmajor u. 28., telefon: 35-433 Felelős vezető: Gombkötő Béla Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodá­nál (HELIR) Bp., XIII. Lehel u. 10/a. 1900 - közvetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 021 -02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 2388 Ft, fél évre 1194 Ft., negyedévre 597 Ft, egy hónapra 199 Ft Példányonkénti ára 7,90 Ft. ISSN 0865-915X

Next

/
Oldalképek
Tartalom