Új Néplap, 1991. április (2. évfolyam, 75-99. szám)

1991-04-12 / 84. szám

Meplap J A S Z-N A G Y K U N-S Z O L N O K M E G Y E I N APIL A. F* II. évfolyam 84. szám 1991. április 12., péntek Ára: 7,90 Ft Bajnok lett az Olajbányász Az Oriont megeszi a tigris? 210 milliós alaptőkére 117 millió a nyereség Száz százalékban a dél-koreai cég tulajdonába került az eddig fele-fele arányban az Orion és a Samsung tőkerészesedésével működő Samsung Electronic Magyar Rt. Az Orion-privatizá- ció előkészítésének keretében a magyar vállalat ajánlotta fel ko­reai partnerének megvételre a részvénytársaság mintegy 210 millió forintos alaptőkéjének 50 százalékát kitevő rész­vénypakettjét. A koreaiak - an­nál is inkább, mert kiszámítha­tatlan, hogy az Orion magántu­lajdonba adása után kik lenné­nek társaik - hajlandó volt a rész­vények megvásárlására. Az Ál­lami Vagyonügynökség a tranz­akcióhoz hozzájárulását adta, az üzlet gyakorlatilag „nyélbe ütte- tett”, jelenleg az ehhez kapcso­lódó technikai műveleteket vég­zik. A Samsung Electronic Ma­gyar Rt. teljes megvételével va­lószínűleg nem csinált rossz bol­tot az ázsiai konszern. A jász- fényszarui gyárában televíziókat készítő, Budapesten székelő ke­reskedelmi központja révén pe­dig Dél-Koreából elektronikai cikkeket importáló és a környe­ző országokba továbbexportáló vegyes vállalat első üzleti évét igen jól, 117 millió forint nyere­séggel zárta. (Az rt. elnökétől, Straud Vilmostól származó in­formációink szerint a Samsung a nyereséget egészében magyar vállalatába kívánja beruházni.) Mindezek ellenére csupán né­hány hónapig marad a rész­vénytársaság teljes dél-koreai tulajdonban: a Samsung ma­gyarországi vállalatának alaptő­kéjét még az idén emelni kíván­ja, és a kibocsátandó új rész­vényeket elsősorban a budapesti tőzsdén hozza forgalomba. V. Sz. J. Beteljesült a piros-fekete színekért rajongó szurkolók álma, bajnok lett az Olajbányász kosárlabdacsapata. Nagy csatában, a negyedik mérkőzésen idegenben, a zalaegerszegi oroszlánbarlangban sikerült Berkicséknek véghezvinni a bravúrt. A szolnoki játékosok hazafelé jöttükben el sem tudták képzelni, micsoda karneváli hangulat uralkodott az este a városban. Fiatalok ezrei tódultak az utcákra, fellobogózták a folyamatosan tülkölő gépkocsikat. Pezsgőt nem lehetett kapni a megyeszékhelyen, pillanatok alatt kiürültek az ABC-k raktárai. Hajnali egy óra után többezres tömeg hömpölygött az Olajcsarnok felé, várva az „aranyos” fiúkat. Nem lehetetlen, hogy lapunk megjelenésének idején még mindig tart a karnevál a Tiszaligetben, így nyilván lesznek olyanok, akik beteget jelentenek munkahelyükön. A mérkőzésről szóló tudósításunk a 15. oldalon található. Amerikai világszabadalom alkalmazásával Megoldódik a szerves hulladékok Alaptőke-emelés a Tisza Cipő Rt-nél A részvények 10 százalékát vásárolhatják meg a dolgozók újrahasznosítása Meghalt Csengey Dénes A Budapesti Rendőr-főka­pitányság sajtóirodája az alábbi közleményt juttatta el csütörtök este az MTl-hez: A BRFK-t értesítették, hogy Csengey Dénest, az MDF or­szággyűlési képviselőjét na­pok óta nem látták lakásáról eltávozni. A bejelentők arra kérték a hatóságot, hogy el­lenőrizzék ennek okát. A rendőrök a belülről bezárt la­kás ajtaját felnyitották, ahol Csengey Dénest holtan talál­ták. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a rendőrség szakértők bevoná­sával - államigazgatási eljá­rás keretében - folytatja a vizsgálatot. * * * Csengey Dénes 1953-ban született Szekszárdon. Itt járt általános iskolába, Budapes­ten szakközépiskolába, s Debrecenben, a Kossuth La­jos Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakon bölcsészdiplomát. Egyetemi tanulmányait megelőzően segédmunkás­ként, tanítóként, gyári nép­művelőként dolgozott. Dip­lomája megszerzése után szabadfoglalkozású író. Az MDF egyik alapítója volt. (MTI) ■ A Tisza Cipő Rész­vénytársaságnál április 8-án meg­kezdődött a dolgozói részvények jegyzése. A Tisza Cipőgyár 1991. január 1-től működik rész­vénytársaságként. Alaptőkéje 1850 millió forint, részvényesei az Álla­mi Vagyonügynökség, az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rész­vénytársaság, illetve több olyan cég, mely a társaság szállítója, ve­vője. A társaság az Állami Vagyon­ügynökséggel kötött megállapodás értelmében alaptőke-emelés kere­tében 200 millió forint névértékben bocsát ki dolgozói részvényt. En­nek megfelelően a dolgozók fogják birtokolni a részvények közel 10 százalékát. A dolgozói részvények korláto­zottan forgalmazhatók, tehát csak a társaság dolgozóira, nyugdíjasaira ruházhatók át. Ettől eltekintve a dolgozói részvény birtokosát mind­azon jogok megilletik, mint a többi részvényest, tehát beleszólhatnak a társaság ügyébe, osztalékot kap­nak, stb. A dolgozói részvényeket kedvezményes áron értékesítik, mindössze a névérték 10 százalékát kell befizetni. Az április 8-26-a kö­zötti jegyzésen valamennyi munka- viszonyban álló dolgozó vásárolhat részvényt. Az elosztás elveit az igazgatóság a dolgozókkal előzete­sen egyeztette, és felmérte a várha­tó igényeket. Az első két hétben a munkaviszonyban eltöltött évek függvényében (Folytatás a 2. oldalon) Cukorrépa­termesztés vállalkozói csoportokban A korábban kifejezetten nagy- üzemileg termesztett cukorrépa termelői skálája az idén bővült a Szolnoki Cukorgyár öt megyét érintő körzetében: vállalkozói csoportok jöttek létre az értékes ipari növény előállítására. A tée- szektől és állami gazdaságoktól bérelt földeken, illetve magántu­lajdonú táblákon - összevontan - ötventől egész kétszáztíz hektá­rig terjedő területeken szerződ­tek közösségek a gyárral 1991. évi termelésre. (Folytatás a 2. oldalon) Évről-évre irdatlan mennyisé­gű szerves hulladék keletkezik hazánkban, melyet megfelelő újrafeldolgozási technológia hi­ányában mindmáig egyszerű szemétként kezelnek. Pedig a növényi maradványokból, a kü­lönféle trágyákból, sőt az állati tetemekből is többcélú kom­poszt készíthető azzal az új ame­rikai technológiával, amelyet tegnap a holland Stefan Crone cég tulajdonosa ismertetett meg a szakemberekkel. A szerves anyagok komposz­tálásának lényege a mikroorga­nizmusokkal történő lebontás. Míg azonban a hagyományos komposztálási folyamatban le­galább fél évre van szükség az ásványosodáshoz, addig az új technológiával mindössze hat- kilenc hét alatt lezajlanak a bo­nyolult biokémiai reakciók. A hihetetlen gyorsaság speciális mikroorganizmusoknak tulajdo­nítható, amelyeket - világszaba­dalomról lévén szó - hétpecsétes titokként őriznek. Egykor a FAO szakem­bereként tevékenykedő ameri­kai feltaláló már több melegégö­vi országban sikerrel honosította meg a tecnológiáját. Az eljárás nyugat-európai elterjesztését a Stefan Crone cég vállalta fel. Hollandiából már csak egy ugrás volt Magyarország, ahol a szol­noki Mezélker Kft. rögtön fantá­ziát látott a (Folytatás a 2. oldalon) Akció! "^O Most szuper SIMA ÖOY® kedvezménnyel! A múlt évi árakból 30-40 %-os árengedménnyel vásárolhat SLICK-terméket és Carbon Clean-kezelést. Kőtelek, Ady Tsz Viszonteladóknak 10 % árrést adunk. Telefon: Tiszasüly 43, telex 23-476, Lovász Tibor, Egyed László *51243/ 1* ✓ Áprilisban is - bevásárlónap prilis 14-én 7-12 óráig boltonként más és más engedményes áruválasztékkal (hal- és húskonzer­vek, hústermékek, fogkrémek, női haris­ÉLKER Kit nyanad'á8°k)' amíg a készlet tart! VÁRJA VÁSÁRLÓIT Szolnokon: Egyes, Márka, Panel, Vár, Torony ABC-k Martfűn: Tisza ABC Törökszentmiklóson: Felüljáró ABC Karcagon: Delikát ABC Mezőtúron: Túri Kis ABC Jászberényben: Jászkürt ABC SZOLNOKON, A TORONY ABC mellett (Vörös Hadsereg út 6.) rendkívüli FESTÉKKI­ÁRUSÍTÁS április 14-től REKLÁMÁRON *51696/1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom