Új Néplap, 1991. március (2. évfolyam, 51-74. szám)

1991-03-21 / 67. szám

2 Külföldről—itthonról 1991. MÁRCIUS 21. Leírt lengyel adósság Az amerikai kormány 70 százalékkal csökkenti a len­gyel tartozásokat - jelentette be George Bush amerikai el­nök szerdán, fogadva Lech Walesát. A lengyel államfő hi­vatalos látogatást tesz Wa­shingtonban, s az elnök mel­lett találkozik James Baker külügy-, valamint Richard Cheney védelmi miniszterrel is. Lengyelországnak 2,9 mil­liárd dolláros adóssága van az amerikai kormánynál, a 70-es években szállított élelmi­szerért. Varsó évek óta nem törlesztett, sőt, a kamatokat sem fizette. Az amerikai kor­mány vezető szerepet játszott abban, hogy a Lengyelország­nak hitelező nyugati államok legalább 50 százalékkal csök­kentik az ország adósságait. Lengyelország teljes külföldi adóssága 48,5 milliárd dollár, ebből 33,3 milliárd kormány- kölcsön. Iraki éhínség A Vöröskereszt Nemzetkö­zi Bizottsága (ICRC) kedden figyelmeztetett, hogy éhínség fenyeget Irakban, ha azonnal nem kezdik el alapvető élelmi­szerek kiosztását a lakosság­nak. A genfi központú szerve­zet közölte, hogy 900 tonna élelmiszert sikerült Irakba jut­tatnia Jordániából és Iránból, elsősorban kórházak, árvahá­zak gondozottjai és egyéb kü­lönösen rászoruló rétegek szá­mára, de a lakosság egésze to­vábbra is súlyos élelmi­szerhiánnyal kénytelen szem­benézni. Olyan létfontosságú cikkek, mint például a liszt, megfizethetetlenül megdrá­gultak az átlagemberek szá­mára. „Magyar tavasz” Kaliforniában Rendkívül gazdag, magas színvonalú eseménysorozatot ígér a „Magyar tavasz 1991” fesztivál, amelyet a hét végén nyitnak meg ünnepélyesen Santa Barbarában, Kalifornia egyik fontos egyetemi városá­ban. Látható már a város szép- művészeti múzeumában A magyar avantgárd festői 1908- 1930 című kiállítás: darabjai a New York-i Kövesdy Pál egyedülálló gyűjteményéből, a budapesti Nemzeti Galériá­ból, valamint a világ további 19 köz- és magángyűjtemé­nyéből származnak. Egy má­sik tárlat Kassák Lajos litográ­fiáit, egy harmadik világhírű magyar fotóművészek: Robert Capa, André Kertész, Mo­holy-Nagy László, Képes György alkotásait mutatja be. MSZP­sajtótájékoztató- Hiába fűződtek jogos re­mények és illúziók a politikai és gazdasági változásokhoz, az országgyűlési választások óta eltelt egy esztendő a vára­kozások többségét nem iga­zolta - vonta meg az elmúlt egy év mérlegét Horn Gyula, az MSZP elnöke szerdai sajtó- tájékoztatóján. Horn Gyula meghirdette az MSZP rövid távú válságkezelői program­ját, amellyel az infláció elleni küzdelmet, a tulajdonviszo­nyok rendezését és a szociális biztonság megteremtését tűzi ki zászlajára. Elképzeléseik április 15-én látnak napvilá­got. MSZMP­munkásgyülés Elvesztette hitelét a minisz­terelnök, a kormány és a par­lament, mert a hatalomra jutott pártok becsapták a népet - je­lentette ki Thürmer Gyula, a Magyar Szocialista Munkás­párt elnöke szerdán Miskol­con, a város és a megye csak­nem 700 dolgozójának részvé­telével megtartott munkás­gyűlésen. Megszűnnek a kiemelt nyugdíjak Aki fizetett, azt segítik (Folytatás az 1. oldalról) biztosítja, amely önálló költség- vetési fejezetet képező, országos hatáskörű államigazgatási szerv. A törvény megalkotását az önkormányzatok létrejötte tette szükségessé: az, hogy a köz- egészségügy és a járványügy, valamint az egészségügyi igaz­gatási-koordinációs szervezet rendszere igazodjon az önkor­mányzatiság elvéhez és követel­ményeihez. A helyi önkormány­zatokról szóló törvény azonban csak a tágabb értelemben vett közegészségügyről rendelkezik. A szűkebb értelemben vett köz­egészségügyi-járványügyi fel­adatok ellátása már nem tartozik a helyi feladatok körébe, hanem az önkormányzatoktól független intézmény felállítását igényli. A klasszikus közegészségügyi-jár­ványügyi tevékenységen túl a szolgálatnak el kell látnia mind­azokat az egészségügyi igazga­tási és koordinációs feladatokat, amelyek nem utalhatók az ön- kormányzatok hatáskörébe, hi­szen nem garantálható a zökke­nőmentes betegellátás, ha min­den önkormányzat csak a saját egészségügyi intézményeinek nyújtaná a feladatok végrehajtá­sához szükséges körülménye­ket. és nem lenne olyan szerve­zet, amely ezeket a feladatokat - különösen az egészségügyi alap­ellátás területén - összehangolja. Ennek a törvénynek a hatályba­lépésével egyidejűleg hatályát vesztik az Állami Köz­egészségügyi-Járványügyi Fel­ügyeletről szóló rendeletek. Hosszas, a házszabályok te­kintetében gyakran bizonytalan­ságot tükröző szavazás után fo­gadták el a képviselők a társa­dalmi szervezetek idei támoga­tásáról szóló országgyűlési hatá­rozatot. A módosítások feletti szava­zási nehézségek abból adódtak, Tervek, tervek Jászberényben Alpolgármesteri tiszteletdíj Szigeti István jászberényi al­polgármester lemondott negyed­évi tiszteletdíjáról (havonta 16 ezer 200 forint) a Caritas Alapít­vány javára. Az alapítványt a családsegítő központ alapította a mozgássérültek támogatására.- Nemcsak a negyedévi tiszte­letdíjamról mondtam le, mindig felajánlom az össszeget, csak más-más célra. Most például a Kossuth úti óvodának utalják át a pénzt.- Miért döntött így?- Naponta találkozom szegény emberekkel. Persze sokan nem jönnek el a városházára, mert szégyellik, hogy szegények. Na­gyon sok helyre kellene a segít­ség.- Régebben, amikor nem volt alpolgármester, nem ismerte ezeket a problémákat?- Egyrészt nem is találkoztam velük ilyen nagy számban, más­részt a segítség formája (pl. ala- pítványok) néhány évvel ezelőtt még ki sem alakult. Bár igaz, hogy most sem ösztönzik eléggé a segíteni akarókat. Az alapítvá­nyokra több kedvezményt kelle­ne adni, és akkor az emberek szí­vesebben ajánlanának fel pénzt - ha például az összeget nem az adóalapból, hanem az adó össze­géből vonhatnák le.- Úgy hallottam, hogy több tervük is van a nehéz helyzetben levő emberek segítésére.- Gondolkozom egy alapítvá­nyon, amelyet az öregekért hoz­nánk létre. Fölmerült az is, hogy építsünk nyugdíjasházat. Téma a tej és a hús kérdése. Szeretnénk megoldani, hogy a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz jus­sanak. Úgy néz ki, hogy ez 3-4 hónapon belül sikerül is. Kellene egy jászsági alapítvány, amelyet vállalkozókkal hoznánk létre. A művészeket, a sportolókat, a ki­emelkedő tanulmányi eredményt elért diákokat támogatnánk vele. Nyolcszáz gazdasági vezetőt képvisel Menedzserszövetség alakult Csaknem 800, különböző tu­lajdonformájú és méretű vállalat gazdasági vezetőit képviseli a Munkáltatók és Menedzserek Országos Szövetsége (MOSZ). A Gazdasági Vezetők Érdek­képviseleti Szerevezetének jog­utódjaként létrejött tömörülés szerdán nyilatkozatot adott ki ér­dek-képviseleti és gazdaságpoli­tikai elgondolásairól. A gazdasági vezetők legitimi­tását a gazdasági eredmények bi­zonyítják - hangsúlyozza a nyi­latkozat. A túlfűtött vezetőelle­nesség nem szolgálja a gazdaság sikeres működtetését. A MOSZ szerint nem alakult ki élő párbe- széd a menedzserek és a politi­\T~ kusok között, ezért fontosnak tartják, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal befolyásolhassák a gazdasági törvények kidolgo­zását. A szövetség a gazdasági jogalkotási folyamat felgyorsítá­sát igényli. A nyilatkozat leszögezi: a me­nedzserek is igénylik a tulajdon- viszonyok tisztázását, a privati­záció gyorsítását szolgáló kor­mányzati döntések meghozata­lát. Fontosnak tartják a külföldi tőke bevonását, ám elleneznek bármifajta különbségtételt a kül­földi és a hazai vállalkozók kö­zött. A MOSZ kiáll a világkiállí­tás megrendezése mellett. Jut eszembe! Egy francia történész könyvet írt a forradalom 200. évforduló­jára. Ebben az áll, hogy Franciaországot két évszázaddal vetette vissza az, hogy megengedte magának a forradalom luxusát. Ekkor vette el tőle a világelsőséget Anglia. A könyv igazát szenvedélye­sen vitatják máig is, mindenesetre ahhoz nem férhet kétség, hogy egy társadalmi berendezés felforgatásáért drága árat kér a történe­lem. Valaki kiszámolhatná, mennyibe került nekünk a Tanácsköz­társaság. A vörösterror, aztán a fehérterror, haragvás egymásra a határon belül és azon túl. Biztos, hogy ekkor előzött meg bennün­ket Finnország, Ausztria és még ki mindenki. Lesznek persze ma is, akik koszorúznak. Alighanem vörös szegfű kerül Kun Béla lakássá szelídült szobrára a Vérmezőn. Ettől biztos, hogy megil- letődnek a benne éjszakázó csövesek. Emlékezni mindenkinek joga van, de másra nem hatalmaztunk fel senkit. Csak arra, hogy virágot fogjon a kezébe. Az viszont lehet bármilyen színű.-pb­V_________________________________________________________/ hogy a plénum az elosztásra ja­vaslatot tevő parlamenti ad hoc bizottság jelentéséről a képvise­lők nem voltak hajlandó egysze­ri Szavazással dönteni, így egyenként kellett az összegszerű átcsoportosító javaslatokról ál­lást foglalni. A szavazás azon­ban nem is egy alkalommal „vakvágányra” jutott, hiszen - mint arra az elnöklő Szűrös Má­tyás előre figyelmeztette a kép­viselőket - támogatási összegek odaítéléséről nem lehet egyen­kénti szavazással dönteni, mert így felborul a forrásoldal és a kiadási oldal pénzügyi egyenle­ge­Az Országgyűlés hat óra előtt néhány perccel befejezte szerdai munkáját, miután hosszas, bo­nyolult szavazás után megsza­vazta a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló határozatot, és Fodor Tamás (SZDSZ) sze­mélyében új kulturális bizottsá­gi tagot választott. a Caritasnak- Vagyis azokat, akikre itt, a Jászságban büszkék .. .- Igen. igen. Vegyes vállalat formájában tésztaüzemet szeret­nék létrehozni, amely munkale­hetőséget biztosítana. Úgy néz ki, hogy a terméket a románok­nak adjuk majd cl. áruért áru üz­let keretében. Szóval, Jászbe­rényben nagy dolgok vannak ké­szülőben. Ha a fele igaz lesz, az is sok! Paulina Éva (Folytatás az I. oldalról) alatt van, havi ezerötszáz, ha 5.200 és 6.200 Ft között van, havi ezer forint támogatást kap­hatnak. Ezt az igénylők vissza nem térítendő támogatásként kapják. A támogatásokat ne­gyedévenként felülvizsgálják. Az önkormányzat különösen a mozgássérülteket, súlyos bete­geket, a 3 vagy több, eltartásra szoruló gyermeket nevelőket, s akik egy vagy több gyermeket nevelnek egyedül, azokat akarja elsősorban támogatni. A továbbiakban a testület egy bűnmegelőzési alapítvány létre­A közoktatási törvénytervezet közös megvitatására hívták meg az érdeklődő pedagógusokat a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt megyei szervezeteinek szakbi­zottságai. A meghívó tegnap dél­utánra szólt Szolnokra, a Sza- páry utca 19-be. Mint ahogy la­punk két alkalommal is közzé­tette, az MDF szolnoki szerveze­tének irodájában délutánonként a pedagógusok átvehették volna a tervezetet is. Az irodába azon­ban senki sem kopogtatott be a törvénytervezet kéziratáért, de mondhatni nem volt érdeklődés a fórum iránt sem. Mindössze két pedagógus jelent meg, így a vita elmaradt. Mármint a közok - tatásitörvény-tervezetről. Hi­szen a két pedagógus, a rende­zők, valamint rádiós kollégám s hozásáról is döntött. A rendőr­ség munkájának anyagi és tárgyi feltételeit feltétlenül javítani kell. Az ehhez szükséges anyagi feltételek bűnmegelőzési alapít­vány létrehozásával látszik biz­tosíthatónak. Az alapítványt a karcagi önkormányzat kezde­ményezi, de bevonja a rendőrka­pitányság' területéhez tartozó többi önkormányzatot is. A kar­cagi önkormányzat 200 ezer fo­rint alapító tőkét szavazott meg. Az alapítványtól az utóbbi idő­ben sokat romlott közrend és közbiztonság javulását remélik. K. L. jómagam azért vitatkoztunk ki­csit az érdektelenségről. Egyetértettünk abban, hogy bizony nem túl jó a pedagógusok hangulata, a mostani béremelés százalékban hiába volt viszony­lag magas, a nevelők bére most is a legalacsonyabb az értelmisé­gi rétegen belül. Fásultak a peda­gógusok, beletörődtek az elmúlt évtizedek alatt, hogy felülről mondták meg, mit kell csinálni­uk. Nem hisznek igazából most sem abban, hogy figyelembe ve­szik a véleményüket. Mindeze­ken kívül fáradtak, nehezebb a dolguk az egyre ziláltabb, rossz helyzetbe került családok gyer­mekeivel. Mindez vitathatatlan tény! De ha mégsem ragadnak meg minden alkalmat arra, hogy hallassák szavukat, elmondják véleményüket, gondjaikat, ak­kor mi fog változni? Egy elmaradt vita helyett Pokolgépes merényletet követtek el tegnap Bejrútban Michel Murr libanoni védelmi miniszter ellen. A miniszter kisebb sérülést szenvedett, de tíz ember - köztük kíséretének öt tagja - életét vesztette, és több mint húszán megsebesültek. (MTI) Csak az újságolvasást, hímzést sajnálja 107. születésnapi köszöntő Jászkiséren Tavaly ilyenkor már aggódott a falu, mert megromlott Zsu­zsanna néni egészsége. Gyen­gébb volt, mint azelőtt, a kedvét is elveszítette. De vannak még csodák. Ládi Istvánná Madarasi Zsuzsanna a 107. szüle­tésnapjára visszanyerte életked­vét, és örömmel fogadta tegnap délelőtt a születésnapi köszöntő­ket. Igaz, a nyilvántartásban már­cius 21. szerepel, de az elírás le­het (1884-ben még előfor­dulhatott ilyen), nem mintha öregbíteni szeretné magát, de a születésnapját mindig 20-án tar­totta. Férjét régen elvesztette, most a 85 éves lányával él együtt a falu, a szomszédok és elsősor­ban a lelkiismeretes gondozóik (öröklési szerződéssel) és házi­orvosa figyelme, felügyelete, gondoskodása mellett. Százéves korára a szeme annyira megrom­lott, hogy már újságot nem ol­vashat, még jobban sajnálja a hímzéseket. így hát rádió mellett telik az idő, meg beszélgetéssel. Hogy az idő mostanában jobbra fordult, naponta átjár a szomszé­dokhoz, látogatója is akad. Tegnap délelőtt a falu polgár- mestere, iskolások és a téesz kö­szöntötték segéllyel, verssel, ajándékkosárral, jókívánságok­kal a megye s valószínűleg az ország legidősebb állampolgárát (február végén halt meg az addig legidősebb, 108 éves asszony Debrecenben). A születésnapi ünnepség vendégeit a honisme­reti szakkör segítségével Zsu­zsanna néni megvendégelte, és visszavárja őket legkésőbb a jö­vő évi születésnapra. Telep- és munkahely­látogatás, előadás Kistermelők továbbképzése A mezőgazdasági kistermelők továbbképző tanfolyamának to­vábbi rendezvényeit - az FKgP helyi szervezete és a mezőtúri főiskola továbbképzési osztá­lyának szervezésében - március 22-én, pénteken a mezőtúri tan­műhely, a biogáztelep és egy egyéni sertéstelep megtekintése szerepel. Találkozás reggel 9 órakor a főiskola előtt. Hétfőn, 25-én Szolnokon, 14 órától a ha­tósági engedélyezésekről kap­nak tájékoztatást a polgármesteri hivatal, a Vízügyi Igazgatóság és a Környezetvédelmi Hatóság szakembereitől. Március 30-án, szombaton pedig ugyancsak Szolnokon az adózásról, a társa­dalombiztosításról és a biztosí­tások különböző formáiról tájé­kozódhatnak a hallgatók reggel 8 órai kezdettel, a Kossuth téri irodaház III. emeletén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom