Új Néplap, 1991. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-02 / 1. szám

II. évf. 1. szám. 1991. január 2., szerda Ara: 5.80 Ft JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP Az Országgyűlés vasárnapi ülésén Jóváhagyták a költségvetést Mintegy 12 órás szavazás után az Országgyűlés az éjszakai órákban jóváhagyta a kormány által beterjesztett és a képviselők javaslatai révén számos tekintet­ben módosított jövő évi költség- vetést. Ennek megfelelően 1991- ben 78,786 milliárd forint lesz a Az 1991. évi adótábla a következő: évi 55 ezer forintos jövedelemig nem kell adót fizetni. Ezen felül 90 ezer forintig 12 százalékos, 120 ezer forintig 18 százalékos, 150 ezer forintig 30 százalékos, 300 ezer forintig 32 százalékos, 500 ezer forintig 40 százalékos, azon felül pedig 50 százalé­kos kulccsal kell adózni. deficit, valamivel több a terve­zettnél. A képviselők jóváhagyták, s meg is tapsolták azt az indít­ványt, hogy a művészeti, köz- művelődési és közgyűjteményi dolgozók bérét 1991-ben továb­bi 10 százalékkal, összesen tehát 30 százalékkal emeljék. Több pontban is kedvezőbben alakul az önkormányzatok anya­gi helyzete. Jövőre a költségve­tés a személyi jövedelemadó-be­vételeket központosítja, majd annak egy részét újra elosztja. (Folytatás a 2. oldalon) Borúlátó magyarok London.Jobb lesz-e az 1991-es esztendő, mint az előző volt? - tették fel a kér­dést a brit Gallup közvéle­ménykutató intézet munka­társai harmincnyolc ország­ban. A válasz - mint várható volt - jellegzetesen tükrözte az egyes országok gazdasá­gi-társadalmi helyzetét, bár- akadt egy-két meglepetés is. Kiderült, hogy semmi jót sem várnak az 1991 -es évtől Magyarországon, a Szovjet­unióban, Kanadában és még tizenkét másik országban. Magyarországon a megkér­dezettek 82 százaléka mond­ta magát pesszimistának, a Szovjetunióban 46, míg Ka­nadában 45. Szovjet katonaszökevények Moszkva. 145 szovjet ka­tona dezertált 1990-ben a Németországban állomáso­zó szovjet hadseregcsoport egységeiből - jelentette az Izvesztyija, Anatolij Korot- kovra, a szovjet katonai fő­ügyészség vizsgálati főosz­tályának vezetőjére hivat­kozva. Korotkov megerősítette azokat az értesüléseket, hogy november végén meg­szökött az egyik ezredpa­rancsnok, családtagjaival és egyik beosztottjával, egy századossal együtt. Kolesz- nyikov alezredes a volt NSZK területére egy légvé­delmi rakétát, egy távirányít- hatő rakétát és három, a leg­korszerűbb szovjet harcko­csihoz rendszeresített lőszert is magával vitt. Iraki mozgósítás Bagdad. Az iraki hatósá­gok hétfőn elrendelték, hogy január első hetében a 17 éves fiúk is jelentkezzenek kato­nai szolgálatra. A felhívást ismertette a bagdadi rádió és az iraki hírügynökség is. A hír szerint az utasítást nem teljesítőket szigorúan fele­lősségre vonják. Külföldi becslések szerint a 17 milliós lakosságból több mint egy- milliónyi a 13-17 év közötti korosztály. SZER-interjú Antall Józseffel Azt remélem, hogy Magyaror­szág 1991-ben a súlyos nehézsé­gek ellenére elindul azon az úton, ami kivezeti a válságból - mondta Antall József miniszterelnök a Szabad Európa Rádiónak adott nyilatkozatában. Hozzátette: nem szabad elfelej­teni azt sem, hogy ennek az évnek lesz még egy igen nagy és kiemel­kedő jelentőségű eseménye, még­pedig az, hogy a szovjet hadsereg alakulatai elhagyják Magyarorszá­got, és nem lesznek idegen csapa- tok magyar földön._____________- 1944 március 19-e, tehát a né­metek bevonulása óta először az idén lesz Magyarország olyan szu­verén állam, amilyen korábban nem volt - mondta a kormányfő.- Már 1991 január elsejétől gya­korlatilag minden formális kap­csolat megszűnik a Varsói Szerző­dés katonai szervezete és a Magyar Honvédség között, vagyis a Ma­gyar Honvédség teljesen önálló katonai koncepció alapján fog mű­ködni - közölte az interjúban. Tibiké Szolnokon három óra után öt perccel jött világra az idei év első újszü­löttje. Kummer Tibi közel három kilogramm, hossza 51 centiméter. Több órán át tartó, néhány centiméteres utazás után dr. Tornyi János szülészorvos és dr. Liget Ervinné szülésznő segítségével látta meg a holdvilágot. Édesapja és két és féléves nővére, Izabella nagyon várják már őt és édesanyját Széchenyi lakótelepi otthonukban. - b ­Pápai üzenet a magyaroknak A nemes magyar nemzet szeretett fiainak! Ennek az 1991-es esztendőnek, vagyis annak az évnek a kezdetén, amelynek során lelkipásztori láto­gatást teszek hazátokban, lélekben szeretnék egyesülni veletek az imádságos várakozásban. Szeretnék belépni családi ottho­naitokba köszöntésemmel és báto­rításommal, hogy biztosítsalak mindnyájatokat atyai szere- tetemről és buzdítsalak benneteket arra, hogy ebben az új esztendőben egyre jobban mélyedjetek el a ke­resztény hitben. Sajátos módon is közel akarok lenni a püspökökhöz, a papokhoz, a szerzetesekhez és szerzetesnővé­rekhez, annak a lelkipásztori erőfe­szítésnek a tudatában, amelyet az új idők követelnek meg tőlünk. Az egész magyar népre kérem Isten bőséges áldását, hogy biza­lommal és erős lélekkel nézhessen szembe az új esztendővel. A Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya legyen az a csillag, amely utat mutat a magyar katolikusoknak ebben az egyház és a haza számára egyaránt fontos időszakban. Mindnyájatoknak boldog új évet kívánok, különleges aposotoli áldásommal. ILJános Pál Változékony, enyhe idő Napközben nyugat felöl is­mét erősen megnövekszik a felhőzet. Az eső egyre többfelé szűnik meg - legkésőbb kele­ten -, s valószínűleg csak késő délután ered el újból. Az északnyugatira forduló szél csupán átmenetileg élénkül meg, a Dunántúlon néha meg­erősödhet. Ködre napközben elszórtan, hajnalban és reggel sokfelé kell számítani. A lega­lacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 0 fok körül, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között várható. (MTI) Szilveszteri körkép A fenyőfa mellett - Ügyeletben a házaspár Készülődés a misékre Minden asztaltársaság nyert Sűrűn szitál a köd Zagyvaré- kas határában a Csárda utcában. Az égők vékony fénycsíkot hasí­tanak a koromsötét éjszakában. Az egyik házból barátságos fény szűrődik ki. Átkelünk a sárten­geren, és bekopogunk Kóródi János családjához. Kiderül ró­luk, mindketten a téeszben dol­goznak, és négy gyereket nevel­nek.- A legnagyobb Szolnokra utazott a diszkóba, a három kicsi meg itt tévézik körülöttünk. A szilveszter úgy szép, ha az apró­ságokkal együtt szórakozik az ember.- Mi volt ma a menü és mi lesz?- Ebédre húslevest főztem rán­tott hússal, meg töltött káposztát készítettem. Éjfélre pezsgőt bon­tunk és szendvicset csinálok.- Mit várnak 1991-től?- Mi, nagycsaládosok jót alig­ha. Hatunkra összesen minden­fajta pótlékkal együtt 21 ezer fo­rintjut, és bizony észnél kell len­nünk, hogyan osszuk be. Azért (Folytatás a 2. oldalon) Masiniszta mizéria A mozdonyvezetők szerdán reggel 5 órától kétórás figyelmez­tető sztrájkot tartanak, mert hosszas tárgyalások után sem sike­rült kiharcolniuk a 29 százalékos béremelést - közölte az MTI-vel Borsik János a Mozdonyvezetők Szakszervezetének alelnöke. A MÁV 1991. január 1-től minden dolgozójának, így a mozdonyve­zetőknek is 25 százalékos alapbér- emelést helyezett kilátásba, amit a masiniszták kevésnek találnak, mert - véleményük szerint - túlórá­ik jelentős csökkenése miatt való­jában alapbérük csak 20 százalék­kal emelkedne. A Mozdonyveze­tők Szakszervezete Ügyvivő Bi­zottságának véleménye szerint a MÁV delegációja nem rendelke­zett a megállapodáshoz szükséges felhatalmazással, emiatt nem tud­tak egyezségre jutni. így a szak- szervezet a sztrájk minden követ­kezményéért a MÁV vezetését te­szi felelőssé. Csárdi János a MÁV vezér- igazgatója viszont az MTI-hez el­juttatott nyilatkozatában kijelen­tette: küldöttségük teljes felhatal­mazással ült le a tárgyalóasztal­hoz. A MÁV vezetői szerint a hat­ezer mozdonyvezető a többi vasúti dolgozóval szemben, erkölcstele­nül követel előnyöket magának. A Vasutasok Szakszervezete el­határolta magát a figyelmeztető sztrájktól, mivel azt, a vasutas szo­lidaritás megbontásának tekintik. A kétórás munkabeszüntetéssel - állítják - a mozdonyvezetők súlyo­san veszélyeztetik a Vasutas Ér­dekegyeztető Tanács és a MÁV között jelenleg is folyó tárgyalá­sok eredményességét. A moz­donyvezetők önös érdekeik miatt károkat okoznak a magyar vasút minden dolgozójának, s az ország lakosságának is, mert olyan köve­teléssel állnak a MÁV vezetői elé, amit csak újabb tarifaemeléssel tudnának megoldani. __________ T eiiholdkor menekülnek az albánok A tiszta látási viszonyokat és a teliholdat kihasználva hárome­zer albán menekült érkezett gya­logosan Görögországba újév napjára virradóra - közölte a gö­rög rendőrség. Ilyen méretű me­nekülthullámra hosszú évek óta nem volt példa albán-görög vi­szonylatban. Jellemző a folyamat felerősö­désére, hogy decemberben az egész hónap folyamán kétezer menekült lépte át a határt. Szem­tanúk beszámolói szerint a hatá­rőrök szemet hánynak a tömeges kivándorlás fölött. A menekülthullám növekvő aggodalmat okoz Görögország­ban, ahol nem az albániai de­mokratizálódás kezdetét látják a legalkalmasabb pillanatnak arra, hogy az Albániában élő görög nemzetiség tömegesen elhagyja szülőföldjét. Az Új Néplap Kisújszálláson A várost bemutató képes beszámolónk a 4. oldalon ISMERJE MEG A BOLT Bt.-t! 1991-ben mindennap itt jelenik meg. Aki hirdetéseinkből összegyűjt és havonta megküld részünkre 20 db-ot, nyerhet egy 3000 Ft-os vásárlási utalványt. Aki egész évben 8-szor részt vesz e játékban, azok között 1 db színes tv-t sorsolunk ki \-r 1991. DECEMBER 23-ÁN. oinok.Joka :(5ói 34^55,34-743 F

Next

/
Oldalképek
Tartalom