Új Néplap, 1990. december (1. évfolyam, 201-224. szám)

1990-12-15 / 213. szám

I. évf. 213. szám, 1990. december 15., szombat Ara: 5.80 Ft JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP ■■■ Tájékoztatás a kormányátalakításról „A miniszterek fogyóeszközök” - mondta a pénzügyi poszt várományosa További személycserék is kilátásban A kormány tagjai a miniszterelnök rendel­kezésére bocsátották - döntésre - felmentésü­ket. Egyes miniszterek, illetve államtitkárok kérték lemondásuk tudomásul vételét. A miniszterelnök a kormányátalakítást több részletben hajtja végre; most az alábbi személyi javaslatokat teszi a köztársasági el­nöknek, illetve az alábbi intézkedéseket kí­vánja végrehajtani. Horváth Balázst javasolja felmenteni a bel­ügyminiszteri tisztsége alól, egyidejűleg tár­ca nélküli miniszterként megbízza a Határon Túli Magyarok Titkársága felügyeletével, valamint a kormány és a parlament közötti koordinációs tevékenység ellátásával. Boross Pétert javasolja felmenteni tárca nélküli miniszteri megbízásának ellátása alól, amely a Nemzetbiztonsági Hivatal és az Információs Hivatal felügyeletére terjedt ki, egyidejűleg javaslatot tesz belügyminiszter­ré történő kinevezésére. Gálszécsy András kormányfőtanácsost, a tárca nélküli miniszteri iroda jelenlegi veze­tőjét tárca nélküli miniszterré javasolja kine­vezni, megbízva a Nemzetbiztonsági Hivatal és az Információs Hivatal felügyeletével. Rabár Ferencet - kérésére - javasolja fel­menteni pénzügyminiszteri beosztása alól. Kupa Mihályt, a DRT Hungary Kft. ügy­vezető igazgatóját pénzügyminiszterré java­solja kinevezni. Pungor Emő címzetes államtitkárt, az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Atomenergia Bizottság elnökét, el­nöki funkciójának és felügyeleti jogkörének megtartásával, tárca nélküli miniszterré java­solja kinevezni. Botos Katalin pénzügyminisztériumi poli­tikai államtitkárt felmentésre javasolja (Folytatás a 2. oldalon ) Fórum a lerakóról Jászberény. A veszélyes- hulladék-lerakók felszámolá­sáról a Hűtőgépgyár illetékese december 17-én 16 órától, a Munkás és Ifjúsági Házjban a lakosság részére tájékoztatót tart. Halhalál Jászkisér. Ismeretlen elkö­vetők december 11 -én éjszaka a Lenin Tsz haltárolójába kö­rülbelül 300-400 kilogramm klórmeszet öntöttek, amely­nek következtében 500 ezer forint értékű hal pusztult el. Elhunyt Dürrenmatt Zürich. Elhunyt Friedrich Dürrenmatt, világhírű, német nyelvű svájci író, akinek drá­máit szerte a világon nagy elő­szeretettel viszik színre a ren­dezők. A péntekre virradó éj­szakán neuemburgi otthoná­ban érte utol a halál. Szívro­ham végzett vele. Három hét híján hetvenéves volt. Nobel-békedíj Moszkva. Mihail Gorba­csov szovjet egészségügyi in­tézményeknek adományozza a Nobel-békedíjával járó 700.000 dollárt, illetve a szin­tén neki ítélt olasz Fiugi-díjért kapott 450.000 dolláros ösz- szeget. A megyei önkormányzati közgyűlésen Boros Lajost választották elnökké Tegnap tartotta alakuló ülését Szolnokon Jász-Nagykun-Szol- nok Megye Önkormányzatainak Közgyűlése. A megyeháza nagy­terme szélső asztalsoraiban pol­gármesterek, országgyűlési kép­viselők ültek. A korábbi testület nevében Mohácsi Ottó megyei tanácsel­nök köszöntötte a gyűlést, majd a választási bizottság munkájáról •• ifV Sf ** * X , Jfc-,**. 4 Mi.-c y*íd**A • .V'.' tartott beszámoló és a szava­zatszámláló bizottság megvá­lasztása után az alelnöki tisztsé­gekről tárgyaltak. "Társadalmi megbízatású személyeket szeret­nének erre a feladatra megvá­lasztani. Személyükről - az egyik felszólaló javaslata alapján - majd a következő, január 25-i munkaülésükön döntenek. Nem szólalt fel senki az előkészítő bi­zottság ama előterjesztésével szemben, melyben azt indítvá­nyozták, hogy a két alelnök egyi­két a Jászságból, a másikat a Kunságból válasszák. Negyven­kilenc, szavazati joggal rendel­kező résztvevő volt jelen az öt­ven tagot számláló testületből. Huszonötén polgármesterek, hu­szonegy képviselő van közöttük, négyen kültagok. Egyetlen javaslat hangzott el az önkormányzati közgyűlés el- n őkének tisztére. ( Folytatás a 2. oldalon ) Az indulat fürdővizében... Bős-Nagymaros és Kétpó után lehet-e higgadtan beszélni a veszélyes hulladékok tárolásáról? Munkatársunk dr. Ste- fanovics Pál akadémikussal beszélgetett az ominózus kér­désről. (3. oldal) Kalotaszegi blúz a „lengyel piacról*' A Tisza és társai felcímű sorozatunk második része Szolnok diák néptánccsoportjairól szól. Köztük elsősorban a Corvinkát, a Mátyás Király Általános Iskola együttesét mutatjuk be, amely immár 16 éves múltra tekinthet vissza, s sokáig a Tisza Tánc- együttes egyetlen utánpótláscsoportja volt. Riportunk a 4. ol­dalon olvasható. A magyar és a hazai színjátszásról *• Tompa Gábor, a kolozsvári Magyar Színház igazgatója vendégrendezőként két hete a Szigligeti Színházban próbál. Vele készített inter­jút munkatársunk a romániai színházi életben jelentkező változásokról. (4. oldal) Falusi karácsony Mesterszálláson jártunk. Riportunk Falusi karácsony lesz Mesterszálláson címmel az 5. oldalon olvasható. Művészek faluja Beseny szögöt hamarosan művészfalunak is nevezhetik. Mun­katársunk látta a falu szülöttéről elnevezett épülő újat, a Chio- vini Ferenc utcát, hallott arról, hogy Dobapusztán igazi paraszt­házat akar építeni Garas Dezső színművész - s látott egy levelet, amely a Dél-afrikai Köztársaságból érkezett, Borbereki Kovács Zoltántól. Örül a 82 éves idős szobrászművész, hogy a falu megőrizte első világháborús emlékművét... Hát ilyesmiről be­szélnek advent harmadik hetében Besenyszögön. (Riport a 7. oldalon) COCOM-kedvezmény Magyarországnak Zöld út a nem katonai jellegű termékek előtt Ünnep előtt Bukarest. Romániában egyre feszültebb a helyzet a Ceauses- cu-rezsimet megdöntő felkelés első évfordulójának közeledté­vel. Országos diáksztrájk van ki­bontakozóban, a befolyásos, el­lenzéki erőket tömörítő Polgári Szövetség a parlament feloszla­tását és az új választásokig egy nemzeti egységkormány létreho­zását szorgalmazza. Magyarország elsőként a ke­let-európai országok közül meg­kapta a kedvezményes elbánás alkalmazását a COCOM-tagor- szágoktól. Csendes János, az NGKM Exportellenőrzési Irodá­jának vezetője az MTI kérdésére elmondta: az úgynevezett tiltó­listáról még nem került le Buda­pest, mert ehhez politikai döntés­re van szükség, ami csak jövőre várható. A kedvezményes elbánás azt jelenti, hogy a COCOM-tagor- szágok elfogadták a magyar biz­tonsági rendszert, amely egye­bek közt garantálja, hogy a tilal­mi listán szereplő, a legfejlettebb technikát képviselő termékek nem kerülnek tőlünk engedély nélkül harmadik országba. (Folytatás a 2. oldalon ) Eladatlan húshegyek a megyében Levágják a tenyészállatokat is - Veszteséges a hizlalás Mindössze egy esztendő ele­gendő volt ahhoz, hogy a hazai húsvertikum a szakadék szélére kerüljön. Míg az év első felében Az egyház visszakéri tulajdonát Szétválik a jászberényi szociális otthon A szerzetesrendek feloszlatása után, 1950-ben került állami kézbe a jászberényi ferences kolostor, ahol szociális otthont alakítottak ki. Az állam és az egyház között létre­jött megegyezés szerint, az elvett javak fejében, az otthon megtarthat­ta egyházi jellegét. Az országban több ilyen otthon funkcionált, me­lyeket elsősorban gazdasági meg­fontolásból később igyekeztek az ugyanazon településen működő vi lági otthonnal összevonni. Ez az in tegráció Jászberényben és Piliscsa bán sikerült legtökéletesebben. (Folytatás a 3. oldalon ) nőtt a termelési kedv, ez által az árualap és a kedvező exportlehe­tőségek elősegítették a termelés kismértékű bővülését, addig a második félévben a támogatások leépítése, a takarmányhiány-tü- netek és főként a piacok beszű­külése megindította az ágazat látványos hanyatlását. Jelenleg, amikor már a túlter­melés szimptómái csaknem tel­jesen megbénítják a húsvertikum működését, a jövőt - érthetően - több szakember borúlátóan ítéli meg. Az FM számításai szerint 1991-ben egymillióval szüksé­ges csökkenteni a hízósertés-ál­lományt, százezerrel pedig a szarvasmarhák számát. Más kal- kulciók ennél nagyobb mértékű állatállomány-csökkenést jelez­nek előre. Exporttal nem. vezet­hető le a többlettermékek okozta feszültség, hiszen a szovjet piac üzleti szempontból nagyon koc­kázatos, a nyugati, ugyancsak túlkínálattal küszködő piacra történő kivitel pedig olyan álla­mi szubvenciókat igényelne, amelyet a költségvetés nem ké­pes finanszírozni. Az állatte­nyésztés pozícióinak javítására így 1991-ben nincs lehetőség. A termelés jövedelmezőségé­nek romlása - mindenekelőtt a magas takarmányárak következ­ményeképp - elért egy olyan szintet, ahol már nem érdemes állattartással foglalkozni. ( Folytatás a 2. oldalon ) December CQKMÓK-VÁSAR kétszer is decemberben Älla Szakszervezeti Művelődési Házban, decem^íS-én, 16-án atóhenyi lakótelepen, ^péDIVATtó-'^AIVIÁIIONI UJ a zöld iskolában Szolnok.Jókai u. 3. Tei.:í56» 34-455. 34-743 Fax: (56) 34-743) , :UU * ' ; ' lr . ~M&: : ■ ■•-• ■' V'-': • -r- - • • :

Next

/
Oldalképek
Tartalom