Új Néplap, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-16 / 162. szám

Néplap 2 1990. OKTÓBER 16. A " hordóügyet" folytatva kezdett a parlament ( Folytatás az 1. oldalról) akkor a többség is jogot formál­hat hasonló oltalomra. Termé­szetesen a „hordóügyet” is „sú­lyos magyarellenes provokáció­ként” aposztrofálta az MDF-es képviselőnő, s több parlamenti tisztségviselőt - köztük Szabad György elnököt és Dörnbach Ala­jos alelnököt - arra szólított fel, hogy az ügyben korábban tett nyi­latkozataik miatt kövessék meg a parlamentet. A „hordóügy” feletti vitában - melynek során mind a kisgazda- párti, mind a kereszténydemokrata frakció csatlakozott az MDF újabb vizsgálati kezdeményezéséhez - végül is visszhangtalan maradt egy másik javaslat, mégpedig az SZDSZ-es Kőszeg Ferencé, aki azt vetette fel: jelentkezzen az a képviselő, aki az ominózus ülésna­pon a „Hordót a szónoknak!” köz­bekiabálást elkövette. Erre azon­ban - csakúgy ahogy a polémia eddig eltelt heteiben sem - most sem került sor. Még mindig napirend előtt kért szót egy másik témában Jakab Ró- bertné (MSZP), aki a magyaror­szági nemzetiségek érdekképvise­letének hiányosságait feszegette. Mint mondotta: a kormány nem sokat tett a hazai kisebbségek ügyében, s mindmáig nem épült ki Magyarországon a nemzetiségi in­tézményrendszer. Felidézte azt a tíz nappal ezelőtti szlovákiai meg­mozdulást, ahol kifejezetten az ot­tani magyar kisebbséget fenyegető jelszavak és kitételek hangzottak el. Katona Tamás külügyminiszté- riumi államtitkár erre válaszolva elmondta: az elmúlt hetekben két­szer kértek találkozót a Matica Slovenska szervezet vezetőitől, ám ez a megkeresésük eredménye- telen maradt. Az államtitkár - hangsúlyozva abbeli meggyőző­dését, hogy a nemzetiségek ügyé­ben nem lehet a reciprocitás alap­ján megoldást remélni - kifejtette: a kormány készül a hazai nemzeti kisebbségek parlamenti képvisele­tének rendezésére, mégpedig oly módon, hogy a kisebbségek képvi­selői ne véletlenszerűen, hanem szervezetten ott legyenek a ma­gyar törvényhozásban. Ezt követően - immár a napirend szerinti tárgyalást megkezdve - a képviselők rátértek a tisztességte­len piaci magatartás tilalmáról szóló törvényjavaslatra. lsépy Tamás igazságügyi mi­nisztériumi államtitkár ezután elő­terjesztette a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló tör­vényjavaslatot, amely - miként hangsúlyozta - a gazdasági ver­senyhez fűződő közérdeket, vala­mint a versenytársak és a fogyasz­tók érdekeit hivatott védeni. A tisztességes üzleti etikán alapulva szabályozza az ország területén folytatott gazdasági tevékenysé­get, s - megítélése szerint - mesz- szemenően biztosítani tudja az ala­kuló piac zavartalan működését. Ennek megfelelően a törvényja­vaslat - pótolva a korábbi ez irányú jogszabályok adósságát - kitér a versenykorlátozás tilalmának részletes kibontására, a gazdasági erőfölény fogalmára, s külön sza­bályozza a gazdasági tevékenysé­get folytató vállalkozók szervezeti egyesülését. A versenyfelügyeleti feladatok ellátására pedig Gazda­sági Versenyhivatal létrehozását úja elő. A törvényjavaslat felett nyitott általános vitában valamennyi fel­szólaló elismerően nyilatkozott a dokumentumról, ugyanakkor szá­mos kritikát is megfogalmaztak. Eörsi Mátyás (SZDSZ) aggodal­mát fejezte ki amiatt, hogy az igen nagy hatalomkörrel rendelkező versenyhivatal a tervezet szerint a kormány s nem a parlament fel­ügyelete alatt állna. Jóllehet prog­ramjában az MDF is ez utóbbi szükségességét hangoztatta. Sza- lay Gábor (SZDSZ) megfogalma­zása szerint a törvénytervezet olyan „két-három számmal na­gyobb kabát, amelybe remélhető, hogy majdan belenövünk”; tartal­ma ugyanis messze előtte jár jelen­legi piaci viszonyainknak. Zsebök Lajos MDF-es honatya ugyancsak úgy ítélte meg: a törvény a jövőt szabályozza. Hiányolta a jelenle­gi, illetőleg az épülő félben lévő piac szereplőire, megnyilvánulá­saira vonatkozó utalásokat. A szo­cialista párti Pál László szintén a jelenlegi és a javaslatban szabá­lyozandó piac közti különbséget húzta alá azzal: megítélésük sze­rint csak tendenciájában lehet ér­vényesíteni e törvényt. Kosa Lajos (Fidesz) azt emelte ki: az ilyen jel­legű versenytörvények világszerte folyamatosan változnak, a piac újabb és újabb igényeihez igazod­nak. Ennek megfelelően kiinduló­pontnak kell tekintem a honatyák előtt fekvő dokumentumot. Rótt Nándor (KDNP) ugyan­csak elismerően szólt a törvényja­vaslatról, de a monopolhelyzettel kapcsolatosan súlyos hiányossá­gának vélte, hogy egyfelől szigo­rúan korlátozza a vállalatok egye­sülését, azt azonban nem gátolja meg, hogy egyetlen vállalat mono­polhelyzetre tegyen szert, miként nem rendelkezik a már monopol­helyzetben lévő cégekről sem. A tisztességtelen piaci magatar­tás tilalmáról szóló törvényjavas­lat általános vitáját szombaton folytatja az Országgyűlés. A keddi ülésnapon először a honvédelem­ről szóló törvény szerepel a plená­ris ülés napirendjén, majd interpel­lációkat és kérdéseket hallgatnak meg a képviselők. * Az ülésnap szünetében sajtótá­jékoztatót tartott a Szabad Demok­raták Szövetsége, s ezen bejelen­tették: a parlamenti frakció irányí­tását Tölgyessy Pétertől Pető Iván veszi át. (MTI) Újságírói érdekvédelem, nyugati szakértők Érdekvédelmi és önszerveződési kérdésekről háromnapos ke­rékasztal-tanácskozást tartottak a MÚOSZ budapesti központjá­ban a Nemzetközi Újságíró Szövetség (F.I.J.) és a magyar országos és megyei sajtó képviselői, közöttük a Sajtószakszervezet megbí­zottai. A munkahelyi önszerveződés jogain és lehetőségein kívül a szabad piac körülményei közé csöppent magyar újságírókat a tulajdonformák változásával járó viszonyokról is tájékoztatták a FlJ-delegátusok. A nemzetközi testület koppenhágai előadókat küldött Magyarországra: Svcnd-Eric Hansent, a Dán Újságíró Szövetség, illetve Gergely Szabót, a Dán Televízió funkcionáriu­sát. A budapesti megbeszéléssel egy évig tanó, képzéssel is járó konzultáció-sorozat nyílt a F1J által erre felkért Dán Újságíró Szövetség és a magyar partnerek között. (MTI) \ Miniszterelnöki ígéret Pályázatot írnak ki a kunmadarasi repülőtér hasznosítására Antall József levele dr. Szabó János képviselőnek Mint azt lapunkban is megír­tuk, a szovjet csapatkivonások kapcsán dr. Szabó János, a Jász- Nagykun-Szolnok megyei 8. sz. országgyűlési választókerület képviselőjének kezdeményezésé­re javaslat született a kunmadara­si szovjet katonai repülőtér átadás utáni polgári célú hasznosítására. Az elképzeléssel a megyei képvi­selőcsoportegyetértett. A javasla­tot elküldték. Antall Józsefminisz- terelnöknek és a kormány több tagjának. A miniszterelnök a na­pokban az alábbi levélben vála­szolt dr. Szabó Jánosnak: 'Tisztelt Képviselő Úr! Köszönettel vettem a kunmada­rasi repülőtér nemzetközi tranzit légiforgalomra szakosított repü­lőtérré történő fejlesztésére vo­natkozó, Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselőtársaival együtt megküldött f. év augusztus 27-én kelt javaslatukat, amelyet a kor­mány több tagjához is eljuttattak. A levelükben foglaltak kapcsán tájékoztatásul közlöm, hogy a szovjet csapatkivonási ütemterv szerint várhatóan 1991 áprilisá­ban átadásra kerülő kunmadarasi repülőtér hasznosításának lehető­ségeit a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium meg­vizsgálta és azt a szükséges fej­lesztések után a nemzetközi légi­közlekedésbe bekapcsolható re­pülőtérként utas- és áruszállításra hasznosítható kategóriába sorol­ta. A repülőtér hasznosítására rö­videsen nyilvános nemzetközi versenytárgyalási pályázat kerül kiírásra a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, vala­mint a PM Zárolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító Intézménye által. Ez a megoldás várhatóan megfelelő lehetőséget biztosít a repülőtér legkedvezőbb, mielőbbi polgári célú üzembeállítására. Nemzetközi tranzitforgalomra specializált, a magyar közleke­dési infrastruktúra fejlesztésébe szervesen illeszkedő, évi mintegy 20-25 millió utas és 0,5 millió tonna áru forgalmára alkalmas re­pülőtér magyarországi létesítésé­nek gazdaságos megvalósítható­ságát, valamint telepítésének leg­kedvezőbb helyét egy külön, nemzetközi szakértői közremű­ködéssel készülő vizsgálat fogja eldönteni, amely a kunmadarasi repülőtér ilyen irányú felhasznál­hatóságára is kiteljed. Budapest, 1990. október 8. Köszönti: Antall József' • • Összesített megyei előzetes adatok ( Folytatás az 1. oldalról) Listával a pártok - a 105 mandá­tum közül - az alábbi számban sze­reztek képviselői széket az önkor­mányzatokban: FKgP 20, MDF 19, MSZP 15, Fidesz 14, SZDSZ 11, SZDSZ-Fidesz 8, Agrárszövet­ség 5, MDF-FKgP-Vállalkozók Pártja 4, Polgári Szövetség 2, Ti- szafoldvári Polgárok Társulata 2, KDNP 2, MSZMP 2, Vállalkozók Pártja 1. A vasárnap megválasztott kép­viselők nevei és a listán szerzett mandátumok eloszlása: Jászberény: 1. vk. 30-án meg­választva: Faragó József SZDSZ- Fidesz; 2. vk. Konkoly József füg­getlen; 3. vk. 30-án megválasztva: Bujdosó József független; 4. vk. 30-án megválasztva: dr. Válenti Béla független; 5. vk. Galcsik Ti­bor független; 6. vk. dr. Csabai Tibor független; 7. vk. Taczmann András KDNP; 8. vk. Csömör Ta­más SZDSZ-Fidesz; 9. vk. dr. No- votni Jánosné független; 10. vk. Pesti Kálmán független; 11. vk. Németh István FKgP; 12. vk. Sza­bó József SZDSZ-Fidesz; 13. vk. dr. Fenyvesi Máté FKgp; 14. vk. Lantos Kálmán FKgP. Lista: SZDSZ 1; Fidesz 5; FKgP 3; MDF 2; KDNP 1; MSZP 1. Karcag: 1. vk. dr. Horváth Jó­zsef MDF; 2. vk. H. Tóth János független; 3. vk. dr. Kovács Tibor MDF; 4. vk. Körmendi Lajos MDF; 5. vk. id. Nagy Kálmán MDF; 6. vk. Szekrényesi László független; 7. vk. Csányi Sándor Fidesz; 8. vk. Szabó Miklós füg­getlen; 9. vk. 30-án megválasztva: dr. Fazekas Sándor Fidesz; 10. vk. dr. Hajdú Lajos MDF. ■ Lista: MDF 3; Fidesz 3; FKgP 2; MSZP 1. Kisújszállás: 1. vk. 30-án meg­választva: Dómján László MSZP; 2. vk. Oláh Kálmán Agrárszövet­ség; 3. vk. dr. Ducza Lajos függet­len; 4. vk. Kolics Károly független; 5. vk. dr. Tölgyvári Béla független; 6. vk. Brankovics László fíigget- len; 7. vk. ifj. Oláh Balázs Agrár- szövetség; 8. vk. Mészáros Endre független; 9. vk. Fekete János Ag­rárszövetség; 10. vk. Jakab Sándor független. Lista: FKgP 1; SZDSZ 1; Agrár- szövetség 3; MDF 2; MSZP 2. Kunszent marton: 1. vk. Kissné Dávid Katalin MSZP; 2. vk. Ta­kács Sándor független; 3. vk. Ka­sza József független; 4. vk. dr. Far­kas Elek független; 5. vk. 30-án megválasztva: Tóth István függet­len; 6. vk. 30-án megválasztva: Jó- zsa László KDNP; 7. vk. Veres István független; 8. vk. dr. Tomyi Sándor független; 9. vk. Borsós József MDF-FKgP-VP; 10.vk.30- án megválasztva: dr. Balázsné dr. Barkó Ilona Agrárszövetség. Lista: MDF-FKgP-VP 4; KDNP 1; Agrárszövetség 1; SZDSZ 1; Fi­desz 1; MSZP 1. Mezőtúr: 1. vk. Besze Sándor független; 2. vk. Mussulin Korné­lia FKgP-MDF; 3. vk. Szabó And­rás MDF; 4. vk. Csorna Mihály MDF-FKgP; 5. vk. Szabolcs Mi­hály MDF-FKgP; 6. vk. Hanzel Mihály MDF; 7. vk. Árvái Gyula SZDSZ-VP-Fidesz; 8. vk. Herbály Kálmán SZDSZ-VP; 9. vk. Nagy József MDF-FKgP; 10. vk. Takács István független. Lista: SZDSZ 3; Fidesz 1; MSZP 1; FKgP 2; MDF 2. Szolnok: 1. vk. Kovács Lajos SZDSZ-Fidesz; 2. vk. Bállá György Fidesz-SZDSZ; 3. vk. Ko­vács Márta SZDSZ-Fidesz; 4. vk. dr. Somodi László MDF; 5. vk. Horváth Péter Fidesz-SZDSZ; 6. vk. dr. Tóta Áron MDF; 7. vk. Nagy Szabolcs Fidesz-SZDSZ; 8. vk. Szabó Zoltán SZDSZ-Fidesz; 9. vk. Szabó Rudolfné dr. SZDSZ- Fidesz; 10. vk. Buday György SZDSZ-Fidesz; 11. vk. Labóczki Enid Fidesz-SZDSZ; 12. vk. dr. Detre István SZDSZ-Fidesz; 13. vk. dr. Budai Béla Fidesz-SZDSZ; 14. vk. 30-án megválasztva: dr. Lengyel Györgyi SZDSZ-Fidesz; 15. vk. Polónyi János SZDSZ-Fi­desz; 16. vk. dr. Rékási Róbert Fi­desz-SZDSZ; 17. vk. Szalai Sára SZDSZ-Fidesz. Lista: Fidesz 5; MSZP 3; MSZMP 1; FKgP 1; SZDSZ 3; MDF 3. Tiszaföldvár: 1. vk. Cseuz László MDF; 2. vk. Kocsisné Dan- ku Zsuzsanna MSZP; 3. vk. Paulo- vics Tamás SZDSZ; 4. vk. Nagy Zoltán MDF; 5. vk. Kovács Géza MDF; 6. vk. dr. Császár Szil­veszter MSZP; 7. vk. dr. Fekécs Mátyás MSZP; 8. vk. két jelölt kö­zött azonos eredmény született, időközi választás lesz; 9. vk. Pet- raskó Tamás TiszafÖldvári Polgá­rok Társulata; 10. vk. Kiss Adorján MDF. Lista: SZDSZ-Fidesz 2; Tisza­fÖldvári Polgárok Társulata 2; MDF 3; FKgP 1; MSZP 1. Tiszafüred: 1. vk. dr. Molnár Miklós független; 2. vk. dr. Balogh József független; 3. vk. dr. Kandra Károly Fidesz; 4. vk. Deák József Fidesz; 5. vk. Kovács István Fi­desz; 6. vk. 30-án megválasztva: dr. Doktor Zoltán független; 7. vk. Rente Ferenc Polgári Szövetség; 8. vk. dr. Kriston Mihály FKgP; 9. vk. Luterán György FKgP; 10. vk. Molnár Lászlóné független. Lista: Polgári Szövetség 2; SZDSZ 1; MSZP 1; FKgP 2; MDF 1; Fidesz 2. Törökszentmiklós: 1. vk. dr. Pataky Csaba független; 2. Fehér László független; 3. vk. TörökBer- talan FKgP; 4. vk. Évinger Mária Magdolna MSZP; 5. vk. Kolozsi József független; 6. vk. Bajusz Ka­talin MDF; 7. vk. Mészáros János MDF; 8. vk. szeptember 30-án megválasztva: Búzás Sándor MSZP; 9. vk. két jelölt azonos sza­vazatot kapott, időközi választás lesz; 10. vk. Pintér Zoltán függet­len; 11. vk. dr. Sülé Mihály MSZP; 12. vk. Márkus Mihály Agrárszö­vetség; 13. vk. Mihály Márton FKgP; 14. vk. Fejes Ferenc FKgP- VP. Lista: Vállalkozók Pártja: 1; Fi­desz 2; MSZP 1; FKgP 4; Agrár- szövetség 1; SZDSZ 2; MDF 2. Túrkeve: 1. vk. dr. Szabó Zol­tán MSZP; 2. vk. Túri Imre FKgP; 3. vk. Németh István független; 4. vk. dr. Szöllősi Kálmán FKgP; 5. vk. Pápai Károly független; 6. vk. 30-án megválasztva: dr. Tóth Fe­renc független; 7. vk. dr. Thodory Zsolt MSZP; 8. vk. Négyesi Lajos független; 9. vk. Mátis Barnabás MDF; 10. vk. Katona István füg­getlen. Lista: FKgP: 4; MDF 1; MSZMP 1; MSZP 3. tizennégy településén 235 sza­vazókörben voksoltak a választó- polgárok. Pártvélemények az alakuló ülések előtt- Arányaiban emelkedett szava­zóink száma - tájékoztatott Várhe­gyi Attila, a Fiatal Demokraták Szövetsége megyei irodájának ve­zetője. - Erre számíttattunk is, mert akik két héttel ezelőtt ránk szavaz­tak azok most is megtisztelték a Fideszt bizalmukkal. Beigazoló­dott azonban az is, hogy a kétfor­dulós választási rendszer rossz, mert a rendelkezésre álló idő alatt úgysem lehet megváltoztatni az emberek véleményét... Szeretnénk bebizonyítani, hogy a parlamenti frakció munkájához hasonló fele­lősséggel tudunk vidéken is tevé­kenykedni. Most - talán úgy tűnhet - pártok győztek vagy veszítettek, de miután helyhatóságról van szó, a település érdekei elsődlegesek.- A Kisgazdapárt jelenlegi hely­zete egyúttal azt is megmutatja, hogy milyen hatással volt ránk az MDF politikája - vélekedett Posta Zsolt megyei pártigazgató. - Koa­líciós szövetségesünk nem váltotta be ígéretét. Nem csoda, hogy azok az emberek, akik az országgyűlési választásokon a Független Kisgaz­dapártra szavaztak - köztudomású, hogy számuk igen nagy volt - most passzívá váltak. Az alkotmánybí­rósági döntés kétségbevonhatatla- nul rontott választóink bizalmán. Nemcsak olyan földtörvényt nem alkotott a parlament, amely pár­tunk és választóink számára ked­vező lett volna, de egyáltalán semi- lyet sem. Az állampolgárok távol- maradása miatt nem tükröződik pontosan egy-egy város, község lakóinak véleménye. Annyi bizo­nyos: a városi lakosság problémáit jobban fel kell karolnia a FKgP- nek.- Gratulálunk a győztes pártok­nak - mondta Tóth István, a Ma­gyar Demokrata Fórum megyei el­nöke. - Az MDF Szolnokon is tu­domásul veszi a lakosság, a válasz­tók döntését. Hozzáteszem, a me­gye más városaiban jobb eredmé­nyek születtek, mint itt. Lényegé­ben nem változott a Demokrata Fó­rumra leadott szavazatok aránya. Azok a jelöltjeink, akik korábban is elsők voltak, most is megtartot­ták pozíciójukat. Az MDF, ahol ellenzékbe szorult, tisztes, korrekt módon akar politizálni. Semmi­képpen sem szeretnénk a jövőben olyan hibákba esni, melyeket elkö­vetett a parlamenti ellenzék. Ez nem lehet minta, nem lehet mérv­adó számunkra. Ellenzékiségünk­re felkészültünk. Reméljük, hogy a győztes pártok betartják azokat a Ígéreteiket, melyeket a választások során tettek.- Köszönjük a ránk szavazók­nak, hogy vasárnap is minket vá­lasztottak - hallottuk Iváncsik Im­rétől, a Magyar Szocialista Párt Szolnok Városi Irodájának vezető­jétől. Egyéni jelöltjeink javítottak korábbi helyezésükön, a listán el­ért szavazatarány is kedvezően módosult a városban. Még csak ez­után elemezzük a tapasztalatokat... A liberális abszolút többség magá­ért beszél... Szeretnénk ha az ön- kormányzat nem úgy működne mint a parlament. Képviselőink a testületek, bizottságok rendelkezé­sére bocsájtják szakértelmüket. Úgy dolgoznak majd, hogy megfe­leljenek a választók elvárásainak. Ezúttal sem lepődtünk meg azon, hogy a listán jól szereplő pártok "túlnyerték" magukat. Ez a válasz­tási szisztéma büntet minket.- Úgy látjuk, hogy a választók bizalma felénk fordult - mondta König László, a Szabad Demokra­ták Szövetségének szolnoki ügyvi­vője. - Ezt jórészt megelőlegezett bizalomnak tekintjük. Olyan ál­lampolgári akarat kifejeződésé­nek, melyből kitűnik, hogy az előt­tünk álló nehéz időszakot a mi na­gyobb arányú közreműködésünk­kel tartják átvészelhetőnek. Azért hangsúlyozom a bizalom szerepét, mert ez a legutóbbi eredmény nem az ígéreteknek szólt, hisz a szabad- demokraták nem állították, hogy könnyű és fájdalommentes lesz a kibontakozás. Reméljük, hogy a választási eredmények annyit je­lentenek: üzenetünk eljutott az ál­lampolgárokhoz. Együtt, felelős­séggel kell dolgoznunk. Szeret­nénk az önkormányzat munkájá­ban a különböző politikai, kultúrá- lis és társadalmi szervezetekre tá­maszkodni, párthovatartozástól függetlenül. Városunk dolgait helyben kell megoldanunk, nem rekesztve ki senkit, aki tenni kíván valamit. SZ.Z. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom