Új Néplap, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-16 / 162. szám

Antall József az Egyesült Államokban Antall József miniszterelnök és kísérete hétfőn, közép-európai időszámítás szerint késő este meg­érkezett New Yorkba, a kormány­fő hivatalos amerikai látogatásá­nak első állomására. Antall Józse­fet a Kennedy repülőtéren Zwack Péter washingtoni magyar nagy­követ, Erdős André nagykövet, ENSZ-képviselő, Fodor János New York-i főkonzul és Charles Thomas, az Egyesült Államok bu­dapesti nagykövete köszöntötte. Antall József New York-ban ta­nácskozik több amerikai óriásvál­lalat, illetve pénzintézet vezetőjé­vel, amerikai zsidó szervezetek képviselőivel, előadást tart a kül- kapcsolatok tanácsában, találko­zik a magyarság képviselőivel. A kétnapos New York-i látoga­tás után az utazás csúcspontja Washington. Csütörtökön délelőtt katonai pompával fogadják a ma­gyar miniszterelnököt a Fehér Háznál; George Bush és Antall József rövid beszéde után négy- szemközti tanácskozására, utána a két kormányküldöttség tárgyalá­saira kerül sor. A kormányfő szombaton Los Angelesből repül haza. A második forduló után • • Összesített megyei előzetes adatok Két egyéni választókerületben időközi választás lesz Az önkormányzati választások első és második fordulójának során az Országos Választási Köz­pont tegnap délutáni előzetes adatai szerint Jász- Nagykun-Szolnok megyében a 64 megválasztott polgármester közül 47 független. A kislistás vá­lasztások eredményeként 621 képviselőt választot­tak, közülük 419 független. A tízezernél több lako­sú településeken a 113 egyéni választókerületben megválasztott képviselő közül 37 független, 16 MDF-s, 10 MSZP-s, 9 SZDSZ-Fidesz közös, ugyancsak 9 kisgazdapárti, 6 Fidesz-SZDSZ kö­zös, 5 agrárszövetségi és ugyancsak 5 Fideszes. A listás választások eredményeként a lehetséges 105 mandátumból 20-at a Kisgazdapárt, 19-et az MDF, 15-öt az MSZP, 14-et a Fidesz és 11-et az SZDSZ szerzett meg Vasárnap a helyhatósági vá­lasztások második fordulóján a megye tizennégy településén 235 szavazókörben voksoltak a választópolgárok. Mint ismere­tes, ez esetben a választás a meg­jelenési aránytól függetlenül ér­vényes volt. A területi választási bizottság összesítése szerint a négy kisebb településen a vá­lasztók 33,76 százaléka járul az urnák elé. Polgármester lett Fegyverneken Huber Ferenc FKgP, Kengyelen Czédly Gyula MSZP, Kunhegeysen Szele- kovszky István független, Tomaj- monostorán Lakatos Józsefné független. A képviselő-választá­soknál a korábban tapasztalt ten­denciák voltak jellemzők. A 44 képviselőből 22 függetlenként indult, 5-5 a Fidesz, illetve az FKgP, 4 az SZDSZ, 3 az MDF- MSZP, 3 az MSZP, 2 az MDF jelöltjeként. A megválasztott képviselők teljes listáját - mind a 64 települését - a napokban kö­zöljük. A 10 ezernél több lakosú tíz településen az első fordulóban összesen 12 választókerületben volt érvényes és sikeres a szava­zás. Vasárnap került sor a többi egyéni választókerületi képvise­lő megválasztására. Két telepü­lés (Tiszaföldvár és Törökszent- miklós) egy-egy választókerüle­tében az élen végzett jelöltek azonos szavazatot kaptak, így ott időközi választás lesz. A 25,29 százalékos szavazati aránnyal megválasztott 101 képviselő kö­zül 32 független. Az egyes pár­tok jelöltjei például a következő számban lettek önkormányzati tagok: MDF 16, FKgP 9, SZDSZ-Fidesz 8, MSZP 8, Fi­desz-SZDSZ 6, Fidesz 4, Agrár- szövetség 4, MDF-FKgP 3. A pártok, egyesületek listájára ezeken a településeken a válasz­tók 28,19 százaléka voksolt. (Folytatás a 2. oldalon ) A miniszterel­nök levele a kunmadarasi tranzitrepülő­tér ügyében a 2. oldalon Gorbacsov a Nobel- békedíjas Az öttagú norvég Nobel-bi- zottság hétfőn Mihail Gorba- csovnak, a Szovjetunió elnöké­nek ítélte az idei Nobel-békedí- jat. A szovjet politikus az indok­lás szerint vezető szerepet ját­szott a nemzetközi békefolyamat előmozdításában, a kelet-nyuga­ti kapcsolatok alapvető átalaku­lásában, s a szovjet társadalom nagyobb nyitottságának megte­remtésével hozzájárult a nemzet­közi bizalom megerősödéséhez.- Az utóbbi években meghatá­rozó változások történtek a Kelet és Nyugat közötti kapcsolatok­ban. A szembenállást tárgyalá­sok váltották fel. Régi európai nemzetek nyerték vissza szabad­ságukat. Lelassult a fegyverke­zési verseny, és tanúi lehetünk a fegyverzetellenőrzéshez és le­szereléshez vezető folyamatnak - hangoztatta az indoklás. Gidske Anderson, a bizottság elnöke az AP hírügynökségnek elmondta, hogy a díj odaítélése­kor a bizottság nem vizsgálta a Szovjetunió belső helyzetét, ha­nem Mihail Gorbacsov nemzet­közi szerepét kívánta díjazni. - Tisztában vagyunk azzal, hogy a döntést bírálni is fogják, de ezt normálisnak tekintjük - mondta. A 700 ezer dollárral járó díjat hivatalosan december 10-én Alf­red Nobel halálának évforduló­ján - adják át ünnnepélyes kere­tek között Oslóban. A "hordóügyet" folytatva kezdett a parlament Elismerő vélemények a "piaci törvény" tervezetéről Amint az várható volt, a há­romhetes szünet után hétfőn összeült törvényhozás tanácsko­zását nem kerülheáe el a belpoli­tikai vihart kavart „hordóügy” utórezgése. Szabad György ház­elnök még az érdemi munka megkezdése előtt fejtette ki véle­ményét a Kurír által kirobbantott ügyről, amely - szavai szerint - sötét árnyat vetett a magyar par­lamentre. Felidézve a napokban közzétett legfőbb ügyészi vizs­gálat eredményét - miszerint a parlamentben „Hordót a szónok­nak” bekiabálás hangzott el - úgy vélte: indokolt, hogy ezzel a kérdéssel a továbbiakban ne fog­lalkozzon az Országgyűlés, már csak azért sem, mivel törvényho­zó testület, s nem nyomozó ható­ság. A „hordóügy” azonban nem zárult le ilyen gyorsan, hiszen a házelnök monitorán sorra jelen­tek meg a napirend előtt szót kérő képviselők nevei. Csengey Dé­nes (MDF) frakciója álláspontját tolmácsolva arra szólította fel mind a parlamenti pártokat, mind a parlamenten kívüli politikai erőket, hogy együttesen kezde­ményezzenek vizsgálatot annak felderítésére: valóban véletlen félrehallás vagy tudatos rágalma­zás húzódik meg a botrányossá duzzadt „hordóügy” mögött. Csengey azért is követelte a vizs­gálatot, mert - mint hangsúlyozta - e botrány külföldön is rossz fényben tüntette fel a magyar tör­vényhozást, s végső soron Ma­gyarországot, a magyar népet is hátrányosan érintheti. Csengey Dénes vélekedéséhez csatlakozott az MDF padsoraiból egy másik képviselő, G. Nagyné Maczó Agnes is, aki azonban az­zal a nem kis meglepetést keltő kijelentéssel is kiegészítette a ko­rábban elmondottakat, hogy ma­gyarellenes politika folyik jelen­leg az országban. A képviselőnő éppen ezért amellett érvelt: ha a kisebbségi jogokat védeni kell ( Folytatás a 2. oldalon ) Feldolgozásra váró cukorrépahegyek a Szolnoki Cukor­gyár répatárolójában, ahová a környező gazdaságokból - vasúton és közúton - folyamatosan érkeznek a szállítmányok. A kampány ideje alatt átlagosan napi 6 ezer tonna répát dolgoznak fel. fotó: Korényi Kiskörén rekordot állítottak fel Hatvanöt millió kilowattóra energia két hónap alatt Felépítése óta idén produkálta a legnagyobb teljesítményt a kiskö­rei vízerőmű. Laikus észjárással átgondolva - és visszatekintve az aszályos évre - ellentmondást sejtünk a kevés csapadék és a magas teljesítmény között. A magyarázatban Berényi József okleveles gé­pészmérnök volt segítségünkre: ( Folytatás a 3. oldalon ) Európai konfliktuskezelő központ Jeszenszky Bonnban Német-magyar külügyminiszteri tárgyalások voltak hétfőn Bonn­ban. Jeszenszky Géza, aki külügy­miniszteri minőségben először, s rögtön Németország egyesülése után jár Bonnban, véleményt cse­rélt Hans-Dietrich Genscherrel eu­rópai kérdésekről és a német-ma­gyar kapcsolatokról, amelyeket ta­valy szeptember, a nyugati magyar határnak az NDK-ba visszatérni nem akaró németek előtt történt megnyitása óta különösen nagy becsben tartanak a németek. A magyar külügyminisztert Ri­chard von Weizsäcker szövetségi elnök is fogadta. Jeszenszky Géza hétfőn konzul­tációval egybekötött előadást tar­tott a Bonn melletti Sankt Augus­tinban, a Konrad Adenauer alapít­ványban neves politikatudósok előtt. Bejelentette, hogy a helsinki folyamatban részt vevő országok novemberi párizsi csúcsértekezle­tén valószínűleg konfliktuskezelő központ felállításáról is.meg fog­nak állapodni. A központ feladata: európai ellentétek feloldása. Közel másfélmillió köbméter földgáz a "spájzban" Bíztató előjelek a tél előtt A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat idei te­vékenységét - Szurmai Tibor ve­zérigazgató-helyettestől szerzett információnk szerint - bizonyos fokú kettősség jellemezte. Min­denekelőtt az a törekvésük, hogy a kőolaj- és földgáztermelést megközelítően az eddigi szinten tartsák. Csak olyan beruházáso­kat tudtak költeni, melyek a ter­melés csökkenését segített kom­penzálni, a termelés bővítésére nem jutott pénz. Az NKFV első félévi tervét egyébként egészében véve telje­sítette, ami bíztató előjel a télre való felkészülésben. A tervezett 740 ezer tonnánál 20 tonnával több kőolajat termeltek ki a vál­lalatnál, de ez sovány vigasz, ha arra gondolunk, hogy közel egy­millió tonna kőolajat kell impor­tálnia az országnak, még ha az NKFV az év végéig 30-40 ezer tonnás túlteljesítéssel számol is. A 2,6 milliárd köbméter föld­gáz termelését előirányzó ter­vüktől az alföldi szénhidrogén- bányászok első félévben mint­egy 15 millió köbméterrel ma­radtak le - betudhatóan annak, hogy az első félév során a Szov­jetunióból terven felül is érkezett földgáz. Ezzel a hazai termelés lehetőségei természetesen korlá­tozódtak. A gáztermékek export­jában viszont jelentős eredmé­nyeket értek el. Propán-bután ex­portját például nem tervezték, az első félévben, mégis több mint tízezer tonnát exportáltak. Nor­málpentánt szintén nem szántak exportra, mégis 14 ezer tonnát szállítottak külföldi cégeknek. Egyéb gáztermékek exportja is terven felül alakult eddig. A tél közeledtével - ismerve azt, hogy a kőolajimportban ne­hézségek vannak - felmerül a kérdés: a téli gázellátás techni­kai-műszaki feltételei mennyire biztosítottak? A hazai földből ki­termelhető gázmennnyiség bizo­nyos mértékben kisebb, mint az elmúlt években. Naponta 20-21 millió köbméterre lehet számíta­ni belőle. Ehhez járul a földalatti gáztárolók készlete, valamint a Szovjetunióból érkező gáz- mennyiség. Az utóbbi években egy téli "csúcsnapon" 50-55 mil­lió köbméter gáz állt az ország rendelkezésére, ezen a télen négy-öt millióval ez a mennyiség növelhető, amennyiben a hajdú- szoboszlói földalatti gáztároló fejlesztése a tervek szerint ala­kul. ( Folytatás a 3. oldalon ) Nagymarosi beruházás A kormány álláspontja változatlan A magyar kormánynak nincs szándékában megváltoztatni ed­digi álláspontját a nagymarosi beruházással kapcsolatos oszt­rák kártérítési igényét illetően - mondotta Sámsondi Kiss György, a dunai vízlépcső kor­mánybiztosa az MTI érdeklődé­sére. A kormánybiztos határo­zottan cáfolta a Die Pressében pénteken, s ennek alapján a Ma­gyar Hírlapban szombaton meg­jelent, erre utaló állítást. A Die Presse tudni vélte, hogy a ma­gyarok a döntőbírósági ítélet előtt elismerik a csaknem 4 mil­liárd schillinges osztrák követe­lésjogosságát. A kormánybiztos hangsúlyozta: erről szó sincs. Magyarország a megegyezésre törekedett eddig is, de nem min­den áron. A magyar félnek is vannak érvei egy bírósági per­ben, de továbbra is kész a kor­rekt, nyílt elszámolásra, a peren kívüli megállapodásra. (MIT)

Next

/
Oldalképek
Tartalom