Új Néplap, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-02 / 150. szám

2 Néplap 1990. OKTÓBER 2. Előzetes megyei adatok a választásról Eredmények — eredménytelenségek Tizennégy településen várhatóan két hét múlva újabb forduló---------,---------------------;—— -----------------------------------------------------------------------------------­S enki sem ünnepel * Elgondolkodtató első forduló A vasárnapi helyhatósági választásokon legtöbb szavazatot kapott pártok képviselőit arról kérdeztük, hogy miként értékelik az eredményeket. A vasárnapi önkormányzati választások félsikerét valószínű­sítő jelzéseket a tegnap reggel összeállított megyei előzetes összesítés megerősítette. A hiva­talosnak még mindig nem tekint­hető adatok szerint a kisebb tele­pülések zömében érvényes és eredményes volt a választás, míg a nagyobb városokban - néhány választókerület kivételével - ér­vénytelen. A 64 tízezer lakos alatti kisebb település közül hatvan helyen megválasztották a polgármestert és az önkormányzati testület tag­jait. Tomajmonostorán, Kengye­len, Kunhegyesen és Fegyveme- ken nem ment el szavazni a vá­laszok 40 százaléka, tehát ebben a négy községben a választás ér­vénytelen. A 48,8 százalékos aránnyal megválasztott hatvan polgármester közül 45 személy független jelöltként indult. Hu­(Folytatás az 1. oldalról) A rekonstrukció építészeti és műszaki tervét, valamint a kivi­telezői pályázatokat országos szakmai zsűri bírálta el, s hagyta jóvá a legésszerűbb megoldáso­kat. A színház vezetését és a me­gyei tanácsot is az a cél vezérelte mindenben, hogy ez a valaha nyári idényszínháznak készült épület váljék olyanná, hogy eu­rópai színvonalon legyen képes kiszolgálni a közönség mai és jövőbeni igényeit, s maximáli­san biztosítsa a művészek zavar­talan munkájának alapfeltétele­it. A kivitelezésre beérkezett pá­lyázatok közül a jugoszláv Ingra cég ajánlata volt a legkedvezőbb az árat és a határidőt tekintve, mely utóbbi csúszása már önma­gában is jelentős költségnövelő tényező lenne. A többi pályázat­ból nem derült ki egyértelműen, hogy az esetleges változások vagy az előre nem látható gon­dok miatt végül is mennyire rúg­na majd az összköltség. Az Ingra 6,9 millió dollárért, azaz 420 millió forintért vállalta, hogy nem egészen egy év alatt, 1991. március végére jó minőségben elvégzi a munkát, mégpedig úgy, hogy kb. százmillió forint kifizetésére - lényegében kamat­mentes hitelként - az új színhá­zépület átadását követő egy évre haladékot ad. Ezért a munkáért konvertibilis valutában egyetlen cent sem ke­rül ki az országból, mert a köz­vetítő külkereskedelmi vállalat magyar áruval fizet a jugoszláv partnernek. A 15-20 hazai alvál­lalkozó cégnek pedig úgy törté­nik az elszámolás, mintha dol­lár-exportra dolgoznának. S nem munkanélküliséget geijesz­szonnyolc új polgármester a vá­lasztások előtt tanácselnök volt, hat pedig vb-titkár. A pártok ál­tal indítottak közül pl. két MDF, két FKgP, két MNP-NPP jelöltet választottak polgármesterré. Önkormányzati képviselőkre a választópolgárok 48,7 százaléka voksolt. Az 577 megválasztott képviselőből 397 független. A pártok közül önállóan pl. az FKgP 48 jelöltet juttatott be az önkormányzatokba, az SZDSZ tizennyolcat, az MDF tizenhetet, az MSZP tizennégyet, az MNP- NPP tizenkettőt, a Vállalkozók Pártja tizenegyet. A 10 tízezernél több lakosú településen a választópolgárok 30,7 százaléka járult az urnák elé. A szavazatok 3,3 százaléka ér­vénytelen volt. Mindössze tizen­két egyéni választókerületben volt eredményes a szavazás. A tett ez a beruházás - mint aho­gyan egyesek értelmezik -, ha­nem a szakipari munkáktól füg­gően átlagosan 80-100 hazai és megyei szakembernek nyújt jól jövedelmező, biztonságos, ál­landó foglalkoztatást. A beruházás fedezetének biz­tosításáról csak annyit, hogy sem a színházi, sem a tanácsi vezetés nem "ugrott bele" úgy­mond felelőtlenül ebbe a re­konstrukcióba. Az termé­szetesen már a kezdeteknél vilá­gos volt, hogy ezt csakis helyi erőből nem lehet megvalósítani, mert a tervezett 450-520 millió előteremtése nem egyszerű fel­adat. A forrásteremtés és fizetés éppen ezért történik lépcsőzete­sen. A megyei tanács már 1988- ban átutalt a színháznak húsz­milliót a külső közművek felújí­tására és az új fűtőmű kialakítá­sára. (Eddig ui. a Tisza Szállótól kapták a melegvizet méregdrá­gán.) 1989/90-ben 140milliót az ál­lami költségvetés biztosított a felújításra; 18,5 milliót adott sa­ját pénzeszközeiből a megyei ta­nács; 6,5 millió lakossági-válla­lati hozzájárulásból folyt be; 10 milliót pedig a színház saját éva­di megtakarításából fordít az építkezésre. Ez összesen 175 millió eddig. Ebben az évben kb. 220 milliós fizetési kötelezett­ség jelentkezik, a hiányzó 40 millió előteremtésére kell átme­neti forrást keresni. A hiányt a Szolnok Városi Tanács tudná pótolni, ha a korábban ígért 40 milliós támogatásának átutalá­sát nem függesztették volna fel. Az Ingrával kötött szerződés kiadásai természetesen nem tar­talmazzák a tervezési, lebonyo­lítói és egyéb külső közműdíja­tizenkét képviselő közül öt füg­getlen. A listán önállóan szerep­lő pártok közül a legtöbb szava­zatot - 9277 voksot - az MDF kapta. A Fidesz szavazatainak száma 7960, utána az FKgP kö­vetkezik 7620-szal, majd az MSZP 6371-gyei, utána 5810- zel az SZDSZ. Mivel a szavazás összességében mind a tíz telepü­lésen érvénytelen volt, listás mandátumot egyik párt sem sze­rezhetett. Tehát két hét múlva várhatóan tizennégy településen kell meg­ismételni a választást. Azokban a városi választókerületekben is új szavazás lesz a pártlistákra, ahol az első fordulóban sikerült egyéni jelöltet választani. Egyébként a második forduló a résztvételi aránytól függetlenül érvényes lesz, és az abszolút szá­mok döntenek. kát. így várhatóan kb. 520 millió­ba kerül a teljes beruházás. A továbbiakra nézve pedig a megyei tanács és a színház veze­tői birtokában van a kulturális kormányzat helyettes államtitká­rának levele, amely konkrét ígé­retet tartalmaz arra, hogy a jövő évben a megye megkapja a közel 300 milliós központi támogatást a színházi rekonstrukció befejezé­séhez. A beruházás indokoltságát és pénzügyi megalapozottságát megkérdőjelezőknek még tudni­uk kell azt is, hogy ezek a pénzek egyébként soha, semmilyen más célra nem kerültek volna Szol­nokra, kizárólag a színház újjá­építésére biztosította a központi költségvetés, a tárca és a tanács. S ha ezzel nem élünk, ismét sze­gényebb lenne szűkebb pátriánk egy jelentős értéket hordozó mű­velődési intézménnyel. A beruhá­zás összegét pedig 8-10 év alatt "megette" volna a lerobbant szín­házi épület üzemeltetése és hibá­inak takargatása L.Gy. (Folytatás az 1. oldalról) A visszterhes vagyonátruhá­zások illetéke ugyancsak csök­ken, az eddigi 8 százalékról 6 százalékra mérséklődik a külön­böző adásvételek esetében. Ala­csonyabb lesz a jövőben a sze­mélygépkocsik úgynevezett át­írási illetéke, nem a hengerűrtar­talom szerint kell azt fizetni, ha­nem egységes, alacsony összegű díjtétel lesz. Kedvező változás az is, hogy nem kell illetéket fizetni értékpapír, takarékbetét öröklé­se, ajándékozása esetén. A megváltozott értékviszo­nyokhoz igazodva emelkednek viszont az államigazgatási eljá­rási illetékek, ami az eddigi átla­gosan 100 forintos díj 200 forint­ra való emelését jelenti. Nő, költ­ségarányos lesz a bírósági eljárá­sok illetéke is. A sajtótájékoztatón a helyi adózási rendszerről szóló jogsza­bály tervezetét is ismertették. El­- Sajnálatos, hogy a megye na­gyobb településein, így Szolnokon is ilyen alacsony volt az állampol­gárok résztvételi aránya - mondja Tóth István, az MDF megyei elnö­ke. - Természetesen elégedetlenek vagyunk a jelenleg ismert rész- eredményekkel. Egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy az el­őttünk álló két hétben mindent megteszünk azért, hogy több sza­vazatot szerezzünk a következő választáson. - Ünneplésre senki­nek sincs oka - szögezi le Iváncsik Imre, az MSZP Szolnok Városi Irodájának vezetője. - Ez a válasz­tás minden párt számára tanulsá­gos volt. Érthetetlen számunkra, hogy a kudarcért miért egymást hibáztatja néhány párt. Mindegyik politikai szervezetnek csak magá­val kellene elszámolnia. Lényegé­ben olyan eredmények születtek, amilyeneket vártunk. Arra nem számítottunk, hogy a Fidesz sike­resebb lesz, mint az SZDSZ. Ko­rábban már kinyilvánítottuk: örü­lünk a liberális többségnek. Mégis egészségesebbnek tartjuk, ha többféle politikai tényező van je­len az önkormányzatokban. A je­lenlegi adatok csak tájékoztató jel­legűek. A következő alkalommal módosulhatnak az arányok. Ha mégis a mostaniakhoz hasonlóak lesznek, akkor mind a tizenhét szolnoki egyéni körzetben az SZDSZ és a Fidesz győz; mi pedig három mandátumot szerzhetünk (Folytatás az 1. oldalról) Sajnos, az utóbbi években meg­növekedett a veszélyeztetett, a ne­hezen nevelhető gyerekek száma. Szinte nincs olyan osztályközös­ség, amelyben ne tudna a pedagó­gus megnevezni néhány olyan ta­nulót, akiről lepereg a szó, maga­tartásával zavarja az óra menetét, az iskola rendjét. Ezeket a gyere­keket évtizedekkel ezelőtt legfel­jebb ideggyógyászhoz küldhette az iskola, illetve a pedagógus ezt javasolta a családnak. Csakhogy a szülő már a szótól is megriadt, s azt válaszolta: "Az én gyerekem nem hülye." S bizony, az esetek jelentős hányadában igaza is volt, hiszen valamilyen családi ügy vagy isko­lai kudarc okozta a gyermek maga­tartási zavarait, tanulási problémá­it. Ezek megoldásához azonban mondták: ez - amennyiben az Or­szággyűlés elfogadja - ugyan­csak januárban lép hatályba. A helyi adók váltják fel az immár elavult tanácsi adókat, illetőleg adó-jellegű kötelezettségeket. A helyi adókról szóló törvény csu­pán az adóztatás lehetőségét ha­tározza meg, és a települési ön- kormányzatra bízza annak el­döntését: a törvényadta keretek között milyen mértékben él adóztatási jogával. Az előzetes számítások szerint a helyi adók differenciáltan, elsősorban a va­gyoni helyzet függvényében ter­helik a lakosságot és a vállalko­zókat. Az önkormányzatok ilyen cí­men elérhető bevételét alapvető­en a település adottsága határoz­za meg. A helyi adókról szóló jogszabály fontos törekvése, hogy elkerülje a túladóztatást, il­letőleg a halmozott adóztatást. (MTI) meg a listáról. Szeretnénk, ha a második fordulóban is támogatná­nak azok, akik vasárnap ránk sza­vaztak.- A parlamenti választások óta 180 fokos fordulatot vett a politi­kai szélirány - kommentálja a Fi­desz sikereit Várhegyi Attila, a Fiatal Demokraták Megyei Irodá­jának vezetője. - Beigazolódott az, amit a közvéleménykutatók meg­jósoltak. Sőt. Eredményeink ennél még jobbak Szolnokon. A Fidesz önálló listája 7,5 százalékkal jobb, mint a Magyar Demokrata Fóru­mé. Ez ezer szavazatot jelent. A következő választáson képviselő- jelöltjeink jó pozícióból indulnak. Az önkormányzatokban 30 száza­lékos részesedésre számítunk. Ti- szapüspökiben például már három Fidesz-képviselőnk van, Tisza- szentimrén 25 százalékos a részvé­teli arányunk. Polgármesterünk még nincs, de nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Köszönjük az embereknek, hogy elmentek sza­vazni. Kérjük azokat, akik vasár­nap otthon maradtak, hogy jöjje­nek el a következő fordulóra. Ha úgy gondolják, hallgassanak a szí­vükre. Az első szabad helyhatósági vá­lasztások első szolnoki fordulóján dr. Lengyel Györgyi, az SZDSZ tagja jutott be egyedül az önkor­mányzatba.- A kormány politikájából kiáb­rándultak az emberek - jegyzi meg nem orvosra van szükség. Részint ezért, valamint a kötelezővé tett iskolaérettségi vizsgálatok elvég­zésére alakult ki az országban a nevelési tanácsadó hálózat. Szolnokon tizenhat évvel eze­lőtt nyílt meg a nevelési tanácsadó, amely ugyan címében a megye- székhelyt és körzetét jelöli meg, de valójában megyei feladatokat lát el, hiszen Jászberényt kivéve sehol sincs hasonló intézmény. A tanács­adóban tavaly hatszáz gyerek for­dult meg. Közülük 364 volt az is­kolába készülő óvodás. Noha az 1985-ös oktatási törvény már az óvodákra "bízta" az iskolaérettség megállapítását, a "beutaltak" vi­szonylag magas száma azt mutatja, hogy az óvónők egy része nem me­ri vállalni a döntést. A tanács­adóban a fejlettségi szint vizsgála­ta után 148 kisgyereket iskolába "küldtek", 165-nek még egy évig az óvodát javasolták, s csupán har­minchárom került a szakértői bi­zottság elé. A tanácsadóban meg­fordult többi gyereket általában a pedagógusok kérésére vitték el a szülők. Az intézmény munkatársainak örömére azonban egyre növekszik azoknak a szülőknek a száma, akik önként keresik fel a tanácsadót ne­velési problémáikkal. Tavaly pél­dául 98 szülő kopogtatott be gond­jaival a szakemberekhez. Az ese­tek egy részében segít a diagnosz­tizálás utáni tanácsadás, máskor viszont hosszabb "kezelésre" van szükség. így például tavaly 1-5 al­kalommal foglalkoztak a pszicho­lógusok, gyógypedagógusok 138 gyerekkel. Nyolcvanhat kisgyerek azonban ötnél többször fordult meg a tanácsadóban. Az intézmény emellett szakvé­leményt is készít a gyámhatóság számára. Mint sok más területen, itt is az lenne a fontos, ha a gyerekek minél korábban már az első apróbb zava­rok, jelzések után eljuthatnának a tanácsadóba, nem csak akkor, ami­kor már nagyobb baj van. Az idén nyáron két tábort is szervezett a nevelési tanácsadó. Tiszavárkonyban huszonhat neu­rotikus gyerekkel foglalkoztak a szakemberek. A tábor létrejöttében igen sok segítséget adtak vállala­tok, üzemek. A másik ugyancsak az SZDSZ Szolnoki Szervezete képviselőjeként. - Sokan ezért nem mentek el szavazni. Szolno­kon - szavazókörzettől függően - csak minden harmadik-negyedik választópolgár jelent meg az urnák előtt. Az érvénytelen szavazáson is - kettő körzetet leszámítva - ha­talmas SZDSZ-Fidesz sikereket könyvelhetünk el. A nyugdíjasok­nak külön köszönjük a résztvételt, és azt, hogy ránk voksoltak. Sze­retnénk, ha minél többen nyilvání­tanák ki állampolgári akaratukat a következő szavazáson. Saját jö- vőnkről van szó, nekünk kell meg­formálni. Bízunk abban, hogy a város lakossága jól dönt majd. * * * A választás előtti kampány­csendet megzavarta egy incidens, mely szeptember 29-én éjjel tör­tént. Az eset mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Vandál emberek a Demokrata Fórum irodája be­járatánál szombat este leverték az MDF feliratot, a zászlót, elvit­ték a vastartószerkezetet és köz­ben megrongáltak egy kis Polski Fiatot, melynek tetejére állva hajtották végre az épületes akci­ót. A városi rendőrkapitánysá­gon az MDF helyi szervezete - és a kocsi gazdája - feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen. Reméljük, hogy az elkövetők legközelebb csak a kocsmaasztal­nál politizálnak. Sz.Z. sikeres és kedvezményes tábor Kunhegyesen volt. Ott tizenegy család táborozott. Miközben a gye­rekekkel pszichológusok foglal­koztak, a szülők nevelési tanácso­kat kaptak. De természetesen nem­csak a táborban segítettek a szülők­nek a nevelésben, hanem vala­mennyi vizsgálatnál, amikoris minden esetben jelen van az anya, az apa vagy mindkettő. Ilyen mó­don a nevelési tanácsadó családse­gítő feladatot is ellát. S persze ter­mészetesen szoros kapcsolatban áll az iskolákkal, a családsegítő központtal, s más intézményekkel is. A tanácsadóban tíz felkészült szakember: pszichológus, gyógy­pedagógus, stb. dolgozik. Szakmai elhivatottságukat mi sem bizo­nyítja jobban, mint az a tény, hogy sikeres pályázatokkal igyekeznek növelni az amúgy kevéske költség- vetésüket. Az idén összesen 125 ezer forin­tot nyertek, amelyből újabb terápi­ákat valósíthatnak meg; szélesíthe­tik tevékenységüket. így például személyiségfejlesztő, konfliktu­soldó "mese-terápiát" tartanak rá­szoruló kisiskolásoknak, óvodá­soknak dyslexia, dy sgrafia preven- tatív terápiát, pedagógusoknak pe­dig mentálhigiénés tanfolyamot, illetve tanácsadást. Fájdalom, ez utóbbi egy részét a jelentkező pe­dagógusoknak kell fizetniük, de természetesen átvállalhatja helyet­tük az iskola is. A pályázat elbírálásakor ugyan­is ezt javasolta az illetékes minisz­térium. S sajnos az intézmény költ­ségvetése nem teszi lehetővé az in­gyenes szolgáltatást. Tervez a ta­nácsadó a jövőben szülőknek is ha­sonló tanfolyamot. Csak hát lehet­séges, hogy így anyagiak híján pont azok nem jutnak el a tanács­adóba, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. A munkatársak pályázatai segí­tenek ugyan a költségvetési gon­dokon, de természetesen megolda­ni nem tudják. Megoldásnak az tűnhet,-jtogy mivel a tanácsadó - a Jászság kivételével - amúgy is me­gyei feladatokat lát el, ne csak Szolnok, hanem más települések költségvetésében is szánjanak : fenntartására, működtetésére. . T.G. if ti . Külügyminiszteri konferencia New Yorkban hétfőn, közép-európai idő szerint este megkez­dődött az európai biztonsági folyamathoz tartozó 35 állam külügyminsztereinek konferenciája. A Javíts kongresszusi központban keddig tartó tárgyalások célja, hogy előkészítsék a helsinki országok novemberi, párizsi csúcsértekezletét, megvitassák a bécsi hagyományos haderő­csökkentési tárgyalások állását s az össz-európai együttműkö­dés más kérdéseit. Magyarországot Jeszenszky Géza külügy­miniszter képviseli a konferencián. Vita a Szigligeti Színház felújításáról Értékképző beruházás folyik Ezek a pénzek soha, semmilyen más célra nem kerültek volna Szolnokra A jövőben nem csak a munkából származó jövedelem számít tisztességesnek Szélesíti tevékenységét a Szolnoki Nevelési Tanácsadó Gyerekek, akikről lepereg a szó i I t 9b) í. £ ' t Új illetéktörvény

Next

/
Oldalképek
Tartalom