Új Néplap, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-06 / 128. szám

Néplap 1990. SZEPTEMBER 6. Október elején tárgyalják Sajtótájékoztató a szolnoki szervezetnél • a RENDŐRÖK A VIZEN A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitány­ság Szolnoki Rendőrrőse egy hónapra ki­próbálásra kapott egy modem, finn gyárt­mányú motorcsónakot, melynek rend­szerbe állítása 1992-ben várható. Néhány érdekesség az új csónakról: 306 lóerős Vol­vo dízelmotor, vízsugaras meghajtás, 45 cm a merülése, árral szemben is tartósan tud 60 km/órás sebességgel haladni. Modem navi­gációs rendszere (radar) lehetővé teszi a sűrű ködben vagy sötétben történő bizton­ságos közlekedését. Felvételeink Szolnok­nál örökítették meg a motorcsónakot és je­lenlegi személyzetét, Benedek József zász­lóst, valamint Pásztor Tibor őrmestert. Fotó: Mészáros Napirenden Magyarország felvétele az Európa Tanácsba Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése október másodikén, kedden tárgyalja Magyarország felvételének kérdését Stras- bourgban. Az ülésen jelen lesz és beszédet mond Antall József mi­niszterelnök - tűnik ki az Európa Tanács parlamenti közgyűlése szeptember 26-án kezdődő és október 4-ig tartó őszi ülésszaká­nak napirendjéből, amelyet az Európa Tanács szerdán juttatott el az MTI irodájába. Adrian Butler európa tanácsi szóvivő telefonon elmondta az MTI tudósítójának, hogy Ma­gyarország az első közep-kelet- európai ország, amelynek felvé­teli kérelmét megvitatja a parla­menti közgyűlés. Amennyiben, mint várható, a testület támogat­ja a tavaly novemberben még az előző kormány által - a térség országai közül először - benyúj­tott kérelmét, akkor minden esély megvan arra, hogy novem­berben a tanács erre illetékes szerve, a miniszteri bizottság a felvétel mellett döntsön. Ez azt jelentené, hogy Ma­gyarország, amely jelenleg hat másik közép-kelet-európai or­szághoz és a Szovjetunióhoz ha­sonlóan különleges meghívotti státussal rendelkezik a parla­menti közgyűlésben, az Európa Tanács első teljes jogú közép­európai tagjává válna. Fidesz önkormányzati jelöltek mutatkoztak be tegnap este Szol­nokon, a megyei tanács nagyter­mében. Az "Itt és mást" felirat alatt hatan mutatkoztak be és mondták el programjukat: Hor­váth Péter olajmérnök, dr. Budai Béla jogász, Balta György geofi­zikus, Nagy Szabolcs agrármér­nök, dr. Rékási Róbert ügyvéd, Labóczki Enid mérnök. Közel száz, választásra jogosult állam­polgár jutalmazta tapssal a fel­szólalások végén az értelmiségi foglalkozású fiatal demokratá­kat.- Óvakodjunk a gazdasági ígé­retektől - mondta az egyik hozzá­szóló. A "fideszes" hangulatú gyűlésen a párt jól ismert prog­ramjait ismertették. Képünkön: Szájer József országgyűlési kép­viselő Kártérítési igény Az osztrákok azonnali választ várnak Az osztrákok türelme lejárt a nagymarosi beruházás ügyében, és csütörtökig konkrét összegbeli ajánlatot várnak arra vonatkozóan, hogy a magyarok milyen kártérí­tést hajlandók fizetni. Ezt Sámson- di-Kiss György, a Dunai V ízlépcső kormánybiztosa mondta az Or­szággyűlés környezetvédelmi bi­zottságának szerdai ülésén. Mint ismeretes, Magyarország eddig először 0,952, majd később egy 0,9 milliárd schillinges tétel kifizetésé­nek jogosságát ismerte el az ügyle­tet finanszírozó osztrák banknál, de az osztrák fővállalkozó - nagy­részt alvállalkozói követelései mi­att - még további .mintegy 1,2 mil­liárd schillinget vár az év végéig. Ez összességében körülbelül 3 mil­liárd schillinges követelés. A gyors rendezés érdekében ez az összeg 0,8 milliárd schillinges enged­ményt jelent. Az osztrák fővállal­kozó augusztus 31-én kelt telefaxa szerint ha csütörtökig nem kap vá­laszt, az illetékes döntőbírósághoz -fordul. Osztrák lapokban megje­lent vélemény szerint ekkor már nem a 3, hanem a 3,8 milliárd schil­linges, engedmény nélküli követe­lése érdekében. Az osztrákok azért vesztették el türelmüket, mert a magyar fél legutóbbi levelében független szakértői bizottság felál­lítását javasolta. A szomszédos or­szág vállalata szerint ez csak idő­húzás, a magyaroknak már eddig is alkalmuk volt az osztrák követelé­sek jogosságának megfelelő vizs­gálatára, s a konkrét ellenajánlat kidolgozására. Sámsondi-Kiss György erről el­mondta: az osztrák féltől csak a fő költségtételeket tekintve kaptak tá­jékoztatást. Magyarország nem zárkózik el a jogos kifizetésektől, de túlfizetésre sem hajlandó. A Világbank segítséget nyújthat az aszályhelyzet áthidalásához Szerdán a Földművelésügyi Mi­nisztériumba látogatott Rory O. Sulivann, a Világbanknak az a fő­osztályvezetője, aki a magyaror­szági mezőgazdasági programo­kért felelős; a minisztérium több vezetőjével folytatott tárgyaláso­kat. Mándy Endre államtitkártól a földtulajdon-rendezés aktuális kérdéseiről kapott tájékoztatást, majd Sárossy László államtitkár­ral tárgyalt arról, hogy a Világ­bank miképpen adhatna támoga­tást a hazai agrárgazdaság aszály­helyzetének áthidalásához és az agrárpolitikai program megvalósí­tásához. Sárossy László az MTI-nek el­mondta: a vendég kifejezte a Vi­lágbanknak azt a szándékát, hogy a hazai mezőgazdaság programjai mellé áll az elkövetkező időszak­ban, különös tekintettel arra, hogy tetemes aszálykárok mutatkoznak az országban, és költségvetési megszorítások is sújtják az agrár- termelőket. Jelezte, hogy szakér­tők vizsgálják meg - a Világbank részéről - a kialakult helyzetet, és ezután hozzák meg a részletes döntéseket. A Független Kisgazdapárt szándéka Szolgálni a város, az itt élők javát Elkezdődött a visszaszámlálás: már négy teljes hét sincs a hónap végi helyhatósági választásokig. Készülnek erre a megméretésre a pártok is, hallhattuk azon a sajtótá­jékoztatón, amelyet Posta Zsolt, a Független Kisgazdapárt megyei pártigazgatója tartott. Elöljáróban szólt arról, hogy a kisebb települé­seken, községekben a tapasz­talatok szerint jelentős befolyással rendelkeznek a "kisgazdák". Ezt a tényt nemcsak a megye mezőgaz­dasági jellege magyarázza, hanem az olyan sokat emlegetett földkér­dés is, amely napjainkra már a par­lamenti vitákra vár. Ugyanakkor kevés szó esett arról, hogy a föld­törvényen kívül ennek a pártnak jó néhány, más jellegű elképzelése is született a jövővel kapcsolatban, így maradva a tanácsrendszernél: helyette olyan újszerű, a magyar viszonyokra jellemző közigazga­tást, gazdálkodást kell majd kiala­kítani, megvalósítani, amelyben nem lesznek kiváltságos emberek, törvényeken kívüli, feletti szemé­lyek. Ami magát a megyeszékhelyet illeti, mondotta Posta Zsolt, itt sze­rényebbek a párt lehetőségei, mint vidéken, de az is tény, hogy mind­ezek ellenére szeretnék hallatni szavukat az ősztől szerveződő, új városi hatóság ülésein, döntéseinél is. Noha a Független Kisgazdapárt ebben a megyében semmiféle bosszúállásra, erőszakos tevé­kenységre nem készül, mindazok­nak segíteni szeretne, akiktől az elmúlt évtizedekben jogtalanul el­vették egykori kis tulajdonukat, le­gyen szó földről vagy apró üzlet­ről, boltról. Tisztában vannak vele, hogy az efféle rehabilitáció nem következhet be máról holnapra, mégis a fenti jogi, társada­lompolitikai elképzelések megva­lósításáért küzd a Kisgazdapárt tá­mogatóival, szimpatizánsaival együtt. Ami a helyhatósági választások utáni időket illeti, ma még termér- dek a nyitott kérdés. Az egyik, százezreket foglalkoztató téma a felelősség ügye. Legyen szó sze­mélyekről, várospolitikai, gazda­sági tévedésekről, sajátos módon kiosztott, parcellázott hobbikról, telkekről, amelyek nem éppen a város javát szolgálták. Vitathatat­lan, hogy az előző időszak kritikája már részben megtörtént, de az is tény, hogy az új helyhatóságnak ismernie kell az elkövetett igazság­talanságokat, törvénytelenségeket, majd a lehetőségekhez képest or­vosolni azokat. Mégpedig tör­vényes keretek között, olyan mér­tékben, amelyet az alkotmány biz­tosít. Szó esett még a sajtótájékozta­tón a városnak a közúti vasúti for­galomban betöltött szerepéről, a távol-keleti ajánlatról, a gazdaság, a közbiztonság helyzetéről. Ezek után ismertették azt, hogy a Füg­getlen Kisgazdapárt a megyeszék­hely kerületeiben az alábbi jelölte­ket állítja a helyhatósági választá­sokra. 1. kerület: Viszlay Ferenc, az OMKER vezetője; 6. kerület: Posta Zsolt, építőmérnök; 7. kerü­let: Bohácsi Ferenc, virágkereske­dő; 8. kerület: Rozsos Lajosné, ker­tészmérnök; 9. kerület: Deák Ist­ván, szerszámkarbantartó lakatos; 12. kerület: Bogdán Béla, közleke­dési mérnök, villanytervező vállal­kozó; 14. kerület: Perény iné Poló- nyi Erzsébet, üzemgazdász. Sajá­tos helyzet alakult ki a 13-as kerü­letben, ahol a kisgazdák Rózsa Fe­renc megbízott tanácselnök füg­getlen jelölt indulását támogatják. A többi kerületben, ahol nem indí­tanak jelöltet, kivétel nélkül a De­mokrata Fórum jelöltjeit támogat­ják. Ezenkívül lista felállítását is tervezik, amelyre a jelenlegi elkép­zelések szerint öt-hat személy neve kerül(ne) fel. D. Sz. M. Fidesz-gyűlés a megyei tanácsnál Az MDF bízik a tavaszi siker megismétlésében Volt MSZMP-tag nem lehetett jelölt "Az MDF a tavaszi választások­hoz hasonlóan korrekt, tisztessé­ges kampányt kíván folytatni. Ma­gunkról fogunk beszélni, nem szi­dunk másokat - és természetesen győzni szeretnénk" - hangzott el a szolnoki szervezet tegnapi sajtótá­jékoztatóján. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a stílus, a hangvétel változatlansága mellett, a helyha­tósági választások kampányának stratégiája módosult: a személyes jelleg kerül előtérbe, szemben a ta­vaszi pártharcokkal. Tóth István megyei elnök, a vá­rosi elnökség tagja, az MDF globá­lis választási magatartásán túl rész­letesen szólt a szolnoki szervezet kampányáról. Elmondta, hogy kampánycélokat közvetve már né­hány korábbi rendezvény is szol­gált - például Bőd Péter Ákos vagy Jeszenszky Géza meghívása -, és a közeljövőben is lesznek olyan ak­ciók - mint a szombatonkénti MDF-piacok vagy a jogsegély- szolgálat -, amelyek indirekt mó­don a kampányt is segítik. Termé­szetesen kifejezetten választási programokat is szerveznek: lesz úgynevezett MDF-faház az MMIK közelében, ahol többek között rek­lámanyagokat adnak, illetve lehet vásárolni; lesznek plakátok; olyan rendezvények, ahol bemutatkoz­nak ajelöltek, stb. Néhány megyei programot is terveznek. Egyéb­ként az egész választási kampány­ra az anyagi értelemben vett "sze­génység" lesz a jellemző. Az MDF városi szervezete Szol­nokon a 17 körzetben 13 jelöltet indít, kettőben pedig - egy részle­ges választási szövetség alapján - á Kisgazdapárt jelöltjét támogatja. A jelöltek körzetenként: a 2. sz. kör­zetben induló személye még nem végleges, a 3. sz. körzetben Urbán Sándor erdőfelügyelő, a 4. sz. kör­zetben Dr. Somodi László ügyvéd, az 5. sz. körzetben induló személye sem végleges, a 6. sz. körzetben Dr. Tóta Áron ügyvéd, a 10. sz. körzetben Dr. Török István agrár­mérnök, a 11. sz. körzetben Dr. Erdei Gyula jogász, a 12. sz. kör­zetben Juhász István szakmunkás, a 13. sz. körzetben Dr. Verebélyi József ügyvéd, a 14. sz. körzetben Dr. Póta Sándor orvos, a 15. sz. körzetben Dr. Gelléri Dezső főor­vos, a 16. sz. körzetben Lörincz István tájvédelmi felügyelő, a 17. sz. körzetben Csépe Lajos agrár­mérnök. Ajelöltek névsora hosszú gyűjtőmunka és a személyek bi­zottság előtti meghallgatása után állt össze. Követelmény volt velük szemben, hogy az adott körzetben lakjanak, környezetükben elfoga­dottjó felkészültségű emberek le­gyenek. A jelölésnél kizáró ok volt a korábbi MSZMP-tagság. Miért? A válasz szerint kétségtelen, hogy sok értékes egykori MSZMP-tag van - többek az MDF soraiban is megtalálhatók -, de az emberek 40 év után a változást most másoktól várják. Taktikai védekezés is van az el­nökség álláspontja mögött: az MDF-et egyes bírálatok az MSZMP-vel rokonították, a dön­tés az elhatárolódást is kifejezi. Mik az esélyeik? Tóth István úgy vélekedett, az emberek több­sége látja, hogy a kormánypártok, a koalíció képes az ország vezeté­sére, és a bírálók nem tudnak igazi ellenelképzeléseket felmutatni - ezért bízik a tavaszi győzelem megismétlésében. BI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom