Új Néplap, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-15 / 136. szám

I. évf. 136. szám. 1990. szeptember 15., szombat Ára: 5.30 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP Olaszországban tárgyal, Göncz Árpád Amerikába utazott Antall József miniszterelnök kormányküldöttség élén hivata­los kormányfői látogatásra érke­zett tegnap Rómába. A magyar miniszterelnököt délután fogadta a Quirinale Palo­tában Francesco Cossiga köztár­sasági elnök, majd a Montecito- rio, a képviselőház épületében találkozott Bettino Craxi szocia­lista pártvezetővel, aki az ENSZ- főtitkár megbízásából a nemzet­közi adósságpoblémával foglal­kozik, és Nilde Jottival, a képvi­selőház elnökével. A kormányfői megbeszélések Giulio Andreotti olasz miniszter­A szeptember 30-ára kitűzött helyhatósági választások úgyne­vezett „alapozó” szakasza szer­dán lezárult. Bő két hét állt a választópolgárok rendelkezésére ahhoz, hogy éljenek a jelöltaján­lás jogával. A mostani választá­sok jelentőségére gondolva nyil­vánvalóan az a jó, ha a választók már az előkészítés időszakában is nagy aktivitást mutatnak. Ha sokan teszik meg ajánlataikat, nagyobb a valószínűsége annak, hogy az önkormányzati testüle­tekbe, a polgármesteri székekbe elnökkel az esti órákban kezdőd­tek a Villa Madamában, a kor­mány vendégházában, ahol And­reotti díszvacsorát is adott a ma­gyar küldöttség tiszteletére. Göncz Árpád köztársasági el­nök csütörtökön hatnapos, nem hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezett. Az államfőt a Központ a Demokráciáért nevű washingtoni szervezet hívta meg. Az államfő zsúfolt programja azonnal megérkezése után meg­kezdődött: a magyar ENSZ-kép­olyan emberek kerülnek a vá­lasztás alkalmával, akik valóban élvezik a lakóterület, a település bizalmát. A bizalom pedig most nagyon fontos. Ugyanis- a leg­jobb „csapat” sem tud egyik nap­ról a másikra csodát művelni - bízni kell bennük, hinni azt, hogy erejük, tudásuk szerint szorgos- kodnak a település felemelkedé­séért. • Két községben utánanéztünk annak, hogy a választópolgárok miként „sáfárkodtak” ajánlócé­duláikkal, milyen megfontolá­viseleten fogadást adtak tisztele­tére abból az alkalomból, hogy a Garland-kiadó a közelmúltban angol fordításban jelentette meg Göncz Árpád válogatott alkotá­sait. A késő esti órákban Göncz Ár­pád a magyar főkonzulátuson a New York-i magyarság képvise­lőivel találkozott, s válaszolt kér­déseikre. Göncz Árpád tegnap szállás­helyén fogadta Edgar Bronf- mant, a Zsidó Világszövetség el­nökét, majd különgépen Was­hingtonba repült. sok alapján töltötték azt ki az egyik vagy másik jelölt számára. Előtte egy megjegyzés: többen nem nyilatkoztak, illetve nem adták nevüket nyilatkozatukhoz. „Nem félünk senkitől, de mit le­het még tudni?” - mondták. Ter­mészetesen mindenkinek szívé- joga, hogy névvel vagy név nél­kül megszólal-e a nyilvánosság előtt. A kérdés ezek után: ilyen görcsökkel indulunk neki az első szabad helyhatósági választá­soknak? (Folytatás a 3. oldalon) Románia megsértette az olajembargót? A román külügyminisztérium tegnap újabb nyilatkozatot publi­kált az ország állítólagos iraki olaj- vásárlásairól, és ezek hírét hevesen cáfolta, aztán leszögezte, hogy a maga részéről „tisztázottnak és véglegesen lezártnak tekinti az ügyet”. A világsajtó ugyanis azt írta, hogy a Biztonsági Tanács által elrendelt embargó ellenére Romá­nia kőolajat vásárolt Iraktól. Csökkennek az SZKP bevételei Csaknem 60 százalékkal (más­fél milliárd rubellel) csökkennek az SZKP bevételei az új tagdíjrend­szer bevezetése és a vállalati adók növekedése miatt. Ha a költségek nem csökkennek, akkor a szovjet párt költségvetése évente másfél milliárd hiányt mutat fel majd. El­kerülhetetlenné válik a pártap­parátus csökkentése, hiszen a ki­adások 60 százaléka bérköltség - nyilatkozta a Pravda pénteki szá­mának hasábjain Nyikolaj Kapan- ca, az SZKP KB hivatalvezetőjé­nek helyettese. Szavaiból kiderült, hogy a párt még 4,5 milliárd rubel tartalékkal rendelkezik. MSZBT Még nincs döntés Straub F. Brúnó, az MSZBT tiszteletbeli elnöke 1990. szeptem­ber 14-ére összehívta az MSZBT rendkívüli országos értekezletét, azzal a javaslattal, hogy mondja ki a társaság feloszlását. Mivel a sza­vazásra jogosultak a határozatho­zatalhoz szükséges számban nem jelentek meg, a résztvevők az alap­szabály értelmében ismételten összehívandó országos értekezlet­re halasztották a döntést. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK Ki kit ajánlott? Volt félelem, közömbösség és tájékozatlanság is (------------------ "N A magyar vasutak állapota egyre romlik, szaporodnak a vonatrongálások. Vajon kik és miért ily módon vezetik le felesleges energiájukat? Erről szól cikksorozatunk első része a 4. oldalon, Tolat a Szolnok-Európa vonat címmel. Reméljük, egyszer nemcsak háttal Európának közlekedhetünk. Hogyan értékeli az eddigi életét, milyen jövőt lát maga előtt egy olyan ember, aki eddigi 48 évéből huszonkettőt börtönben töltött, s úgy tűnik, hogy ezután is vár még jó néhány rá. „Dobbantottam, anyukám’? címmel érdekes és megszívlelendő vallomással találkozhatnak lapunk 5. oldalán. Kovács Ádám, a Celladam feltalálója ismét felborzolta a kedélyeket - ezúttal szolnoki előadásával. Biológiai hitlerizmusnak nevezte az eddigi módszereket című írásunk az 5. oldalon található. A román sajtó magyarságképe Kevés román nyelvű újság jut el Magyarországra, s az itteni olvasók túlnyomó többsége azokat sem érti. Ám mégis érdekes lehet megtudni, milyen képet alakított ki rólunk a román nyelvű sajtó, milyennek lát és láttat ben­nünket. Erről szól cikkünk a 6. oldalon. Az Öböl-válság és egy szolnoki kft.? Agro-fix, Terra-fix, csak a forgalmazási engedély nem fix Zichy gróf is a megrendelők között Nemcsak a kutatófúrásokkal együtt járó szántóföldi kártételek miatti egyezkedés vagy perleke­dés kapcsán említhetők együtt a kőolajkutatók és a mezőgazdák. Úgy is például, hogy a SZKFI, azaz a Magyar Szénhidrogénipa­ri Kutató Fejlesztő Intézet - tevé­kenységének gazdaságosabbá tétele reményében persze - nö­vénytermesztésben alkalmazha­tó szereket gyárt. A szolnoki Bi- ometód Kft. jogelődje, az Agro­innova által tavaly ilyenkor Bécsben megrendezett termék- bemutatón állították ki az SZKFI-sek négy ilyen termékü­ket. Azokat jelenleg is az intézet százhalombattai üzeme gyártja, de a feltaláló team azóta kivált a cégtől, és Pronovis néven (a latin kifejezés magyar jelentése: úja­kért) általános fejlesztő, szolgál­tató, értékesítő kft.-t alakított. (Folytatás a 3. oldalon) Jövő héten pénteken Nyílik az őszi BNV Harminchárom ország és Taj­van részvételével szeptember 21-én nyitja kapuit a 92. Buda­pesti Nemzetközi Vásár. Az őszi rendezvény a hagyományoknak megfelelően a fogyasztási cik­kek kiállítása lesz. Á szervezők a megnyitást egy héttel megelőző tegnapi sajtótájékoztatón el­mondták, hogy a vásár a koráb­biaknál sokkal markánsabban tükrözi majd a gazdasági éle­tünkben lejátszódó átalakuláso­kat, s ennek megfelelően az el­őző évekhez képest több lesz a kiállítók között a kis- és közép- vállalat. Ugyanakkor számos bank és egyéni vállalkozó, vala­mint vegyes vállalat jelentette be részvételét. A kiállítók 12 áru­csoportban mutatkoznak be, de a megszokott őszi résztvevők kö­zül most hiányozni fog az élelmi­szeripar, hiszen az OMÉK alig néhány napja fejeződött be. Emi­att egyébként a kiállítási terület mintegy tízezer négyzetméterrel kisebb a tavalyinál. A BNV igazgatósága ezúttal Finnországnak és Izlandnak adta a díszvendég megkülönböztető státuszát. A több külföldi részt­vevő közül hagyományosan az NSZK-ból, Ausztriából és Olaszországból jelentkeztek a legtöbben. A kelet-európai or­szágok között a Szovjetunió, Bulgária és Lengyelország a ko­rábbiaknál kisebb területen ajánlja majd áruit, nem csökken­te viszont a kiállítási területét az NDK, ahonnan 11 kiállító csak­nem 700 négyzetméteren vonul­tatja fel kínálatát. Az őszi BNV-vel egy időben rendezik meg a 9. Hoventa Nem­zetközi Kereskedelmi- és Ven­déglátó-technikai Szakkiállítást, amelyen az idén a korábbiaknál lényegesen több résztvevő lesz. Míg az elmúlt esztendőben né­hány, ezúttal negyven külföldi cég mutatkozik be. Feltehetően arra számítanak, hogy a magyar- országi privatáció számukra is jó piaci lehetőségeket teremt majd. *** Az idei őszi BNV-n termé­szetesen szűkebb pátriánk válla­latai és ipari szövetkezetei is képviseltetik magukat. így pél­(Folytatás a 2. oldalon) „Rátettek egy lapáttal” Szolnokon a hétvégi csúcsforgalomra, pont pénteken - igaz csak délelőtt - festették fel a 4-es belvárosi szakaszán a gyalogátkelőhelyek jeleit. Emiatt jelentősen megnehezült a közlekedés a megyeszékhelyen, és igazolódni látszott a mondás, hogy könnyebben jut át a teve a tű fokán, mint az utazó Szolnokon. Két párt összefogott Elutasítják a kisgazdák földtörvény­tervezetét A Nemzeti Parasztpárt (Magyar Néppárt) és az Ag­rárszövetség Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei veze­tősége a napokban ülést tartott, amelyről nyilatko­zatot adtak ki. Ebben leír­ják, hogy a két szervezet át­tekintette az ország gazda­sági, politikái Siketét, és megállapították, hogy né­zeteik közel állnak egymás­hoz, vagy közel azonosak. Éppen ezért a helyhatósági választáson egymás jelölt­jeit támogatják. Áttekintet­ték ezenkívül a magyar me­zőgazdaság helyzetét is, kü­lönös fontosságot tulajdo­nítva a kisgazdapárti föld­törvénytervezetnek. Ezt a két párt megyei szervezete teljes egészében elutasítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom