Új Néplap, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-13 / 134. szám

I. évf. 134. szám. 1990. szeptember 13., csütörtök Ára: 4.30 Ft —— __ -r-r ■ " I Alkalmas-e posztjára a kulugymimszter? Nyilatkozatháború a külügyi válság második napján ✓ ' Göncz Árpád: Nemzeti külpolitika konszenzus nélkül nincs Jeszenszky Géza külügymi- Az érdemi kérdés az: a minisz- és képviseletére. Ez tehát nem nisztert semmiféle jogszabály tér alkalmas-e, képesnek tartja-e személyi kérdés, hanem a ma­nem kényszeríti arra, hogy a ked- magát a történtek után a kon- gyár külpolitika központi jelen- di plenáris ülésen történtek után szenzuson alapuló magyar kül- tőségű problémája - eképpen benyújtsa lemondását. politika következetes alakítására (Folytatás a 2. oldalon) Margaret Thatcher látogatása Margaret Thatcher, Nagy-Britannia és Észak­írország Egyesült Király­ság miniszterelnöke - An­tall József kormányfő meghívásának eleget téve - szeptember 18-a és 20-a között Magyarországra látogat. (MTI) Aktív kisebbség- védelemre készül a kormány Hamarosan nyilvánosságra hoz­zák a kormány kisebbségpolitikai koncepcióját - tájékoztatta a sajtó képviselőit Wolfart János, a nem­rég megalakított Nemzeti és Etni­kai Kisebbségi Hivatal elnöke szerdán, a Miniszterelnöki Hiva­talban. E koncepció alapelveit vázolva elmondta: a kormány aktív kisebb­ségvédelmi politikát kíván folytat­ni. Úgy ítéli: az állam kötelessége megteremteni e politika megvaló­sításának feltételeit. (Folytatás a 2. oldalon) A TETTES A VEGYIMŰVEK Erős vízszennyezés a Tiszán A szolnoki Tiszamenti Vegyiművek szeptember 11-én 7.55 órakor dodecilbenzolszulfonsav (DBS) által okozott tiszai vízszennyezést jelzett. A KÖTI- KÖVÍZIG szakemberei által végzett helyszíni szemle tapasztalatai a szennyezésről érkezett beje­lentést igazolták. Megállapították, hogy tartálytúl­folyás miatt DBS került az üzem csatornahálózatá­ba, majd innen a befogadó Tiszába, a 329,5-ös folyamkilométemél. A Vegyiművek beismerése szerint körülbelül 100 kilogramm DBS okozta a folyó szennyezését. Az ipari és a háztartási szenny­vizet az üzem szeptember 11-én 18 óráig az üzemi szennyvízcsatornákban tárolta, majd ezt követően a védelemvezető-helyettes utasítása szerint meg­kezdték folyamatos leeresztését a befogadóba. Ennek ellenőrzésére 4 óránként ismétlődő, egy- órás időtartamú mintavételezést rendeltek el, úgy­nevezett teljes komponenskör vizsgálattal. Ugyan­akkor a Tiszán hosszszelvényvizsgálatot végeztek a tegnapi napon a Szolnok-Csongrád szakaszon. Tíz helyen vettek mintát, a vízteret figyelik. A helyszíni szemle során aTVM szennyvízbevezető­je alatti 200-300 méteres szakaszon habos szeny- nyeződést észleltek. Halpusztulást a tegnapi napon még nem tapasztaltak. Az eseményekről azonnal értesítették az ATI-KÖVÍZIG-et és a Tiszamenti Regionális Vízművet, munkatársaikkal a kapcsola­tot folyamatosan tartják. A Tisza Szolnok-Csongrád közötti szakaszán elrendelték az első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget. A folyóba ténylegesen bejutott DBS mennyiség tisztázása még tart, enől a további mé­rési eredmények birtokában tudnak konkrétan nyi­latkozni. ffA volt besúgók adatai titkosak lennének’ Az SZDSZ fóruma Kunszentmártonban A Szabad Demokraták Szövet­sége tegnap Kunszentmártonban rendezett fórumot, melynek vendé­ge Kis János, a párt elnöke volt. A pártelnök elsősorban az SZDSZ gazdasági programjáról, az antiinf­lációs politikáról, a munkanélküli­ség kezeléséről és részletesen a földkérdésről szólt. Utalt arra, hogy a választások előtt igen közel állt egymáshoz az SZDSZ és az MDF agrárprogramja. A koalíció létrejötte után kezdődött el az a jelenleg is tartó huzavona, amely hihetetlen bizonytatlanságot te­remtett falun. Nem a kisgazdák programja felelős ezért - vélekedett -, hanem az a kormány, amely kép­telen az őszi szántás előtt, időben dönteni. Az egyik érdeklődő az or­szággyűlési képviselők visszahí­vásáról, a kormány megdöntésé­nek lehetőségéről kérdezte az (Folytatás a 2. oldalon) Aláírtáka német egység- szerződést A moszkvai kettő plusz né­gyes tárgyalásokon részt vevő országok - a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Bri- tannia, Franciaország, az NSZK és az NDK - külügyminiszterei szerdán délben a moszkvai Ok- tyabrjszkaja szállóban aláírták a német újraegyesítés kérdéseit véglegesen rendező szerződést. Az aláírás ceremóniáján - amellyel egyben befejeződött a tárgyalássorozat - jelen volt Mi­hail Gorbacsov szovjet államfő. u 1 Úgy látszik, nem lehet eleget beszélni a tarlóégetésről, annak káros hatásairól. Tegnap délelőtt a Zagy va­rék asi Béke Tsz földjén kupacolták a szalmát, és alágyújtottak. Talán az állattartók szívesen elvitték volna - de ha nem így van, akkor sincs miért megnyugodnunk. A fényképfelvétel nem riporterünk hibájából sikerült homályosra. Gyanítjuk, ez a legkisebb bosszúság, amit a füst okozott... Fotó: T. Z. Szemétdomb a város szélén „Arra szavazunk, aki eltünteti!” A probléma, amelyről szó lesz, Tiszafüreden talán senki előtt nem ismeretlen. Az illeté­kesek előtt legalábbis nem. A te­rület tanácstagja számtalanszor felszólalt az ügy érdekében, el­hangzott tanácstagi beszámoló­kon, és egy évvel ezelőtt foglal­kozott vele a Délibáb című váro­si újság is. Az eredmény: semmi. Á város szemetét továbbra is a Téglagyár mögötti gödrökbe hordják. Ezzel már a környékbe­liek is megbékéltek, hiszen be­látják, hogy valahová el kell he­lyezni a szemetet is. Azt viszont már nem értik, és elfogadni sem hajlandók, hogy a telepet nem „kezelik”. Tiszafüred szemétdombja még körbekerítve sincsen. így a szél nyugodtan szárnyára kap­hatja a papírt, a nejlonzacskót, és hordhatja a környéken. A hét vé­gén nem őrzik a telepet, szabad a vásár a gu^l'íh fámára, akik a eumi- és műanyag szí­„ ■* getelést a rézkábelekről, mert így sokkal drágábban veszik át a MEH-ben. A gyár nem teheti ezt, mert környezetszennyezőnek, mérgezőnek minősítették a tevé­kenységet. A guberálókat vi­szont senki sem ellenőrzi. Joggal füstölögnek hát a kör­nyékbeliek, hiszen a hulladék­domb is füstölög. (Folytatás a 3. oldalon) A Jászkiséri Vas- és Fémipari Kisszövetkezetnek is egyre nehezebb a megélhetés. Több éves kooperációs kapcsolatokat mondanak fel partne­rei, vagy kevesebbet rendelnek. A közelmúltban például harminc dolgo­zót kellett átcsoportosítani, ezeknek az embereknek egy része jelenleg a Palotási ÁG részére vasszerkezeti, illetve építőipari munkákat végez. Csak a növénytermesztés kiesése 25 százalékos Minisztériumi tájékoztató az aszályról Amennyiben továbbra is a poli­tika kerül előtérbe a mezőgazda­sággal kapcsolatban - aminek ma­napság számos jele mutatkozik -, akkor a szakmai eredményesség szenved hátrányt; holott éppen ezt kellene erősíteni ahhoz, hogy a ma­gyar agrártermelés felszálló ágba kerüljön - ezt a meggyőződését fe­jezte ki Sárossy László politikai ál­lamtitkár a Földművelésügyi Mi­nisztériumban szerdán megtartott sajtótájékoztatón, amelyen alapve­tően az aszállyal kapcsolatos kér­déseket elemezték, ám végül is a beszélgetés sokkal szélesebb téma­kört ölelt fel. Az államtitkár szakmai sarok­pontokról szólt, amelyek a minisz­térium agrárpolitikai elveit testesí­tik meg. Ezek - mint mondotta - gyökeres fordulatot jelentenek, amennyiben más tulajdonviszo­nyok lesznek a jellemzőek ebben az ágazatban. Az agrárjövőt meghatározza, hogy feltétlenül meg akarják őrizni a hazai lakossági ellátás színvona­lát, és fenntartani az exportorientá­ciót, ezek az agrárpolitika lényeges elemei. Sárossy László elhatárolta magát az ágazat visszafejlesztésé­nek lehetőségétől, mivel, mint erő­sítette, nem lehet megoldás, hogy az ágazat csakis a hazai ellátással törődjön, ez feltétlenül a verseny- képesség csökkenését jelentené nemcsak hosszú, hanem már rövid távon is. (Folytatás a 2. oldalon) AJÁNLÁS UTÁN, SZAVAZÁS ELŐTT Szeptember 17-én lesz hivatalos ajelöltek névsora Tegnap lezárult a szeptember 30-i önkormányzati választások előkészítésének egy fontos mozza­nata, a jelöltállítás szakasza. Au­gusztus 27-től tegnap délután 4 óráig minden választópolgár élhe­tett javaslattevő jogává! - kit látna szívesen az önkormányzati testü­letben, illetve kisebb településeken a polgármesteri székben is. Milyen aktivitással vettek részt a választó- polgárok e fontos előkészítő mun­kában? Erről összesített megyei adatok nincsenek, nem is lesznek, mert a helyhatósági választások teljes jogú gazdái a helyi .választási bizottságok. Aki tehát ilyen jellegű adatokra kíváncsi, az hozzájuk forduljon felvilágosításért, ők készséggel áll­nak minden más ügyben is a vá­lasztópolgárok rendelkezésére. Mi a teendője a •fíín ** a szavazás előtt? A aJdnidN uuui wv. _, to vábbi munkálatok zömét teniiL- szetesen továbbra is a választási bizottságok végzik. Ők bonyolít­ják le ma az úgynevezett „bejelen­tési kötelezettség” jogi mozzana­tát, vagyis ez a nap szolgál arra, hogy a jelöltállító pártok, a függet­len jelöltek az ajánlások ismereté­ben mintegy hivatalosan is meg­erősítsék indítási, indulási szándé­kukat. Ezen a napon nyújtják be listáikat is a pártok a választási bi­zottságokhoz azokon a nagyobb te­lepüléseken, ahol pártlistán is lehet mandátumokat szerezni. A válasz­tópolgárnak tehát hivatalos teen­dője a továbbiakban nincs, a leg­fontosabb, hogy alaposan átgon­dolja, kire - és ahol lista van, me­lyik pártra - adja voksát szeptem­ber 30-án. Hogyan értesül arról a választó, hogy egyáltalán kire vok­solhat? Nos, szeptember 17-én a választási bizottságok hivatalosan is közzéteszik a jelöltek névsorát - a helyi sajtó útján, hangosbeszélőn, plakátokon, a helyi szokásoknak megfelelően. Ezután pedig a jelö­lőgyűlések teremtenek lehetőséget a jelöltekkel való személyes talál­kozásra. Előfordulhat, hogy valaki lakó­helyváltozás vagy egyéb ok foly­tán kimaradt a választói névjegy­-v*' a hátralévő bő két hét az zeKuui. ,. ... „ ilven és hasonló probléma*. zására is alkalmas. a *egf°n; tosabb teendő: szakítson mindenki időt arra, hogy szeptember 30-án elmenjen szavazni az állandó - vagy 5 éves folyamatos tartózko­dás esetén az ideiglenes - lakhe­lyén ! Jó lenne, ha az október elsejei előzetes adatok magas résztvétel- ről adhatnának számot. BI. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom